8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Szt. 92/D-92/H. §-aiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)[1] személyes gondoskodást végző személy az, aki

aa)[2] a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

ab)[3] a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült;

b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

2. §[4] A működési nyilvántartást a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti.

3. § A nyilvántartónak

a) a nyilvántartási adatok bejelentése [Szt. 92/F. § (1) bekezdés] az 1. számú melléklet szerinti adatlapon,

b) a személyes gondoskodást végző személy adataiban bekövetkezett változások bejelentése a 2. számú melléklet szerinti adatlapon

történik.

4. § (1) A 3. § szerinti bejelentési kötelezettségnek

a)[5] a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben munkaviszonyban főállásban foglalkoztatott, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes gondoskodást végző személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló) vonatkozóan az intézmény vezetője, illetőleg a működtető (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) önmagára vonatkozóan [a ba)-bc) alpontokban foglalt személyek a továbbiakban együtt: önbejelentésre kötelezett]

ba)[6] a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet vezetője,

bb)[7] a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személy,

bc) a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatásként személyes gondoskodást végző személy (családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.)

tesz eleget.

(2)[8] A munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványokat a 3. számú melléklet szerinti adatösszesítővel továbbítja a nyilvántartónak. A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.

5. § A munkavállaló

a)[9] a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat a munkába lépéskor, illetőleg a nevelőszülői tevékenysége megkezdésekor,

b)[10] az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,

c)[11] a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány kézhezvételét követő harminc napon belül

köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.

6. §[12] (1) A munkáltató

a)[13] a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,

b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány bemutatását követő harminc napon belül

jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.

(2) Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.

(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési, illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.

7. §[14] (1) A nyilvántartó igazolást állít ki[15]

a) a működési nyilvántartásba vételről,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba vételéről, továbbá

c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési, illetve a vezetőképzésre kötelezett a vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel.

(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás

a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy

c) - a vezetőképzésre nem kötelezett és a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy esetén - a munkaviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a személyes gondoskodást nyújtó tevékenység megszűnéséig

érvényes.

(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg. A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.

(4)[16] Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást

a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy

b) - ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett - a munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig

köteles megőrizni.

(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.

8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény - az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve - következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni.

(2)[17] Ha a munkáltató a működési nyilvántartásból való törlést az Szt. 92/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt kéri, és az adatlapon jelzi, hogy a volt munkavállaló feltehetően a jövőben is az e rendelet alapján működési nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenységet fog végezni, úgy a nyilvántartó egy évig nem törli az adatokat. Amennyiben az egy év alatt nem érkezik a nyilvántartott személyre vonatkozóan új bejelentés, az adatokat törölni kell.

(3)[18] Az önbejelentésre kötelezettek működési nyilvántartásból való törlésére az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. §[19] A munkáltató, illetve az önbejelentésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.

1. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez[20]

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez

[21]
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez
Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki!
Nyilvántartási szam*
1. Vármegye:
2. Név:
3. Születési, családi és utónév:
4. Neme: 1. férfi 2. nő
5. Születési hely: ................................................................. 6. Születési idő:
7. Anyja neve: ..................................................................... 8. Állampolgárság:
9. Munkáltató székhelyének neve, címe:
A nyilvántartó által megadott kódja:Telefonszáma:.......................................................................................................................
**Telephely neve, címe:
A nyilvántartó által megadott kódja:Telefonszáma: ................................................................................................................
10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.) 1. Étkeztetés 2. Házi segítségnyújtás 3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 4. Támogató szolgálat 5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása 6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8. Utcai szociális munka 9. Idősek nappali ellátása 10. Fogyatékos személyek nappali ellátása 11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 12. Szenvedélybetegek nappali ellátása 13. Hajléktalan személyek nappali melegedője 14. Időskorúak gondozóháza 15. Fogyatékos személyek gondozóháza 16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona 18. Éjjeli menedékhely 19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása 20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona 25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona 27. Szenvedélybetegek betegek rehabilitációs célú lakóotthona 28. Idősek otthona 29. Fogyatékos személyek otthona 30. Pszichiátriai betegek otthona 31. Szenvedélybetegek otthona 32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása 33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása 34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása 35. Család- és gyermekjóléti szolgálat 36. Család- és gyermekjóléti központ 37. Bölcsődei ellátás a) Bölcsőde b) Mini bölcsőde c) Munkahelyi bölcsőde d) Családi bölcsőde 38. Napközbeni gyermekfelügyelet 39. Helyettes szülő 40. Gyermekek átmeneti otthona 41. Családok átmeneti otthona 42. Nevelőszülői hálózat 43. Javítóintézet 44. Gyermekotthon 45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 46. Egyéb, éspedig: ............................................
11. Fenntartó típusa: 1. állami2. nem állami3. egyházi
12. Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.] 1. intézményvezető 2. intézményvezető-helyettes 3. szervezeti egység vezetője 4. javítóintézeti otthonvezető 5. szakmai vezető 6. vármegyei vagy fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető 7. vezető ápoló 8. vezető szakápoló 9. szakmai egység vezető 10. gondozó 11. ápoló 12. szakápoló 13. terápiás munkatárs 14. szociális munkatárs 15. fejlesztő-pedagógus 16. segítő 17. falugondnok 18. tanyagondnok 19. esetfelelős 20. asszisztens 21. foglalkoztatás-szervező 22. mozgásterapeuta 23. gyógytornász 24. szabadidő-szervező 25. családgondozó 26. családsegítő 27. szociális asszisztens 28. esetmenedzser/tanácsadó 29. szociális diagnózist készítő esetmenedzser 30. óvodai és iskolai szociális segítő 31. helyettes szülő 32. helyettes szülői tanácsadó 33. nevelő 34. nevelőszülő 35. gyermekfelügyelő 36. gyermekvédelmi ügyintéző 37. nevelőszülői tanácsadó 38. örökbefogadási tanácsadó 39. gyermekvédelmi gyám 40. gyermekgondozó 41. növendékügyi előadó 42. elhelyezési ügyintéző 43. gyermekvédelmi asszisztens 44. védőnő 45. kisgyermeknevelő 46. orvos 47. pszichiáter 48. jogász 49. iskolai tanár 50. iskolai tanító 51. szakoktató 52. rendész 53. javítóintézeti utógondozó 54. gyógypedagógus 55. pszichológus 56. fejlesztő pedagógus 57. pszichológiai tanácsadó 58. konduktor 59. munkaoktató 60. közvetítő 61. hivatásos gondnok 62. a Gyvt. 61. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatást végző orvos
63. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szaktanácsadó
64. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szociális munkás
65. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző technikus
66. egyéb, éspedig: ..........................
13.1. Jelenlegi munkáltatónál a munkaviszony kezdete:
13.2. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, hivatásos
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete:
14. Iskolai végzettség:
1. általános iskolai végzettség2. középfokú végzettség3. felsőfokú végzettség
15. A szakképzettségre vonatkozó adatok: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]
A képzettség megnevezése* * *Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézményAz oklevél, bizonyítvány számaA bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje
16. Alap vezetőképzésre kötelezett-e 1. Igen 2. Nem
Mester vezetőképzésre kötelezett-e: 1. Igen 2. Nem
Dátum:......................................................
P. H.
...............................................
a bejelentésre kötelezett aláírása
________________________________
* Amennyiben ismert kérjük kitölteni!
** Amennyiben megegyezik a székhellyel, nem kell kitölteni!
*** A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést kell feltüntetni!
**** Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-a és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. §-a alapján"

2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez[22]

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások
bejelentéséhez
Nyilvántartási szám: __________________
I. Személyes adatok
1. Név: ..............................................................................................................................................................................
2. Születési családi és utónév: ...........................................................................................................................................
3. Születési hely, idő: ........................................................................................................................................................
4. Anyja neve: ...................................................................................................................................................................
II. A változás oka
1. Munkahelyen belüli telephelyváltás
1.1. Régi telephely neve, címe: ..........................................................................................................................................
1.2. Régi telephely kódja: ___________
1.3. Ellátási forma: ............................................................................................................................................................
1.4. Új telephely neve, címe: .............................................................................................................................................
1.5. Új telephely kódja: ___________
1.6. Ellátási forma: ............................................................................................................................................................
2. Személyes adatok változása
2.1. Nyilvántartásban szereplő név: ..................................................................................................................................
2.2. Új név: .......................................................................................................................................................................
3. Munkakör változása
3.1. Nyilvántartásban szereplő munkakör: ........................................................................................................................
3.2. Új munkakör: .............................................................................................................................................................
(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
4. Szakképzettség változása
A munkakörhöz, tevékenységi
körhöz kapcsolódó
új szakképesítés
Az oklevelet, bizonyítványt
kiállító (képző) intézmény
Az oklevél,
bizonyítvány száma
A bizonyítvány, oklevél
kiállításának ideje
(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
5. Szünetelés:
5.1. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege
5.1.1. továbbképzési időszak
5.1.2. képzési időszak
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.2. A szünetelés kezdő időpontja:
5.3. A szünetelés oka:
5.3.1. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság
5.3.2. Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz
5.3.3. Szülési szabadság
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.4. A szünetelés befejezésének időpontja:
6. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása
6.1. A kötelezettség változásának kezdő időpontja:
(A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának
időpontját kell feltüntetni.)
6.2. A kötelezettség változásának módja:
6.2.1. mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.2. alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.3. alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.4. mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.5. továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.6. továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.7. továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik
6.2.8. továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Dátum: .........................................
P. H.
…………………………………………….
a bejelentésre kötelezett aláírása"

3. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelethez

4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez[23]

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési
kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez
Nyilvántartási szám:__________________
Munkáltató kódja:____________________
I. Személyes adatok
1. Név: ...................................................................................................................................................................................
2. Születési családi és utónév: ................................................................................................................................................
3. Születési hely, idő: .............................................................................................................................................................
4. Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
[24]
II. Továbbképzési kötelezettség teljesítése
1. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:
A továbbképzés
engedélyszáma
A továbbképzés
megnevezése, címe
A továbbképzés formája
(kötelező, munkakörhöz kötött,
választható)
A továbbképzést
szervező megnevezése/neve, címe
A továbbképzési pontérték
megszerzésének
időpontja
Megszerzett pontérték
(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése
2.1. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.)
NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:
A továbbképzés
engedélyszáma
A továbbképzés
megnevezése, címe
A továbbképzést
szervező intézmény
neve, címe
A továbbképzési pont
megszerzésének
időpontja
Megszerzett pontérték
(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2.2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-
továbbképzésként akkreditált képzések:
A továbbképzés
engedélyszáma
A továbbképzés
megnevezése, címe
A továbbképzést
szervező intézmény
neve, címe
A továbbképzési pont
megszerzésének
időpontja
Megszerzett pontérték
(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
III. Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:
1. A képzés szintje, szakasza:
1.1. Alap vezetőképzés:
a) alapozó képzése
b) megújító képzése
1.2. Mester vezetőképzés
a) alapozó képzése
b) megújító képzése
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
2. A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma: .........................................................................................................
(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)
Dátum: ............................................
P. H.
……………………………………………..
a bejelentésre kötelezett aláírása"

5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez[25]

6. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelethez[26]

7. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez[27]

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez

[28]
Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez
Nyilvántartási szám
1. Név: ................................................................. Születési, családi és utónév:..............................................................................................
2. A munkáltató neve, címe: ......................................................................................................................................kódja:
3. A nyilvántartásból való törlés oka (A megfelelőt kérjük aláhúzni!):
1. a személyes gondoskodást végző személy halála
2. a foglalkozás gyakorlásától eltiltó bírósági határozat
3. nyugdíjazás
4. rokkantnyugdíj
5. munkahelyváltozás
6. egyéb:.................................................................................................
4. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének,
befejezésének ideje
P. H.
Dátum:..................................................................
......................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 20. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2003.04.17.

[2] Módosította a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[4] Módosította a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.09.18.

[5] Módosította a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[6] Módosította a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.12.01.

[7] Módosította a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.01.

[8] Módosította az 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 17. §-a. Hatályos 2003.04.17.

[9] Módosította a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[10] Megállapította a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Megállapította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 20. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[14] Megállapította a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2021.01.21.

[16] Módosította a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.01.21.

[17] Módosította a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § f) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[18] Módosította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 22. §-a. Hatályos 2018.02.06.

[19] Beiktatta a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Megállapította a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2003.04.17.

[21] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 15. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Megállapította a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (7) bekezdése (lásd 6. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[23] Megállapította a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (8) bekezdése (lásd 7. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[24] Módosította a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 21. §-a. Hatályos 2018.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § c) pontja. Hatálytalan 2021.01.21.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § d) pontja. Hatálytalan 2021.01.21.

[27] Megállapította a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 19. § d) pontja. Hatályos 2003.04.17.

[28] Módosította a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 23. § b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

Tartalomjegyzék