23/2021. (VI. 18.) AM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdésében az "a szántóföldi fajok fajtái esetében a miniszterhez, egyéb fajok fajtái esetében" szövegrész.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

3. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal ellenőrzési tevékenysége során az e rendeletben foglaltak megsértését állapítja meg, a törvény 27-28. §-a szerinti jogkövetkezmények alkalmazása mellett megtiltja a továbbszaporítás során nem igazolt származású vagy alkalmatlannak minősített növényállomány magtermésének vetőmagkénti felhasználását és forgalomba hozatalát."

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 12. § (8) bekezdés b) pontjában az "ellenőr kizárólag" szövegrész helyébe az "ellenőr - a (4) bekezdés szerinti gyakorlattal rendelkező természetes személy kivételével - kizárólag" szöveg;

b) 41/A. § (5) bekezdés a) pontjában a "felsőfokú" szövegrész helyébe a "legalább középfokú" szöveg;

c) 4. számú melléklet B. rész 3. pont 3.2.3. alpontjában az "öt" szövegrész helyébe a "három" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 12. § (3) bekezdés a) pontjában a "vagy középfokú" szövegrész;

b) 12. § (5) bekezdésében, 41/A. § (3) bekezdésében és 41/B. § (4) bekezdésében a " , de legfeljebb 2021. december 31. napjáig" szövegrész;

c) 54. § (2) bekezdése;

d) 57. §-a; valamint

e) 5/a. számú melléklet 2. pontja.

3. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

7. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"e) azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik vetőmag- és palánta-előállítók, forgalmazók és árutermelők részére való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerűen folytatnak

1. vetőmag-előállító,

2. vetőmag-feldolgozó,

3. vetőmag-kiszerelő,

4. vetőmag-forgalmazó,

5. palánta-előállító,

6. palántacsomagoló vagy

7. palántaforgalmazó

tevékenységet,"

8. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a 25. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

"A zöldségpalánta exportja

25/A. § (1) Nem elkülönítetten kezelt zöldségpalánta harmadik országba történő kivitele esetén, az üzem kérelmére a megyei kormányhivatal magyar és angol nyelven tanúsítványt állít ki a zöldségpalánta európai uniós jogszabályoknak való megfelelőségéről.

(2) A tanúsítvány kiállítása iránti kérelemben az üzem feltünteti

a) természetes személy kérelmező esetén a kérelmező nevét és lakcímét, jogi személy kérelmező esetén az azonosító adatokat (cégnév, adószám, székhely, telephely);

b) az üzem engedélyének számát;

c) a szaporítóanyag

ca) megnevezését és

cb) darabszámát vagy tömegét; valamint

d) a tervezett kiszállítás hetét."

9. § (1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) természetes személy kérelmező esetén a természetesszemély-azonosító adatokat, a lakcímet és az adóazonosító jelet;

b) jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet kérelmező esetén az azonosító adatokat (cégnév, adószám, székhely, telephely);

c) a kérelmező növényegészségügyi hatósági partnerazonosítóját;

d) a tevékenység megjelölését; amely lehet

da) palánta-előállítás és -forgalmazás,

db) palántaforgalmazás vagy

dc) palántacsomagolás;

e) az előállítás és a forgalmazás helyének azonosító adatait (cím, helyrajzi szám, terület mérete); valamint

f) a tevékenységben érintett szaporítóanyag-csoportokat."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 31. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az üzem 30 napon belül köteles - a (3) bekezdés szerinti űrlapon, az (5) bekezdésben foglaltak egyidejű igazolásával - értesíteni a megyei kormányhivatalt, ha az engedélyezett tevékenységén kívül egyéb tevékenységet folytat, vagy ha bejelentett adata megváltozik."

10. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet és a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott zöldségpalánta mennyiségét ellenőrzés céljából, a NÉBIH által rendszeresített bejelentőlapon és zöldségpalánta-leltáríven, évente legkésőbb január 15-ig be kell jelenteni a NÉBIH-hez."

11. § Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az "előállítására, forgalmazására" szövegrész helyébe az "előállítására, feldolgozására, csomagolására, forgalmazására" szöveg;

b) 2. § 32. pontjában a "150 000 db" szövegrész helyébe az "50 000 db" szöveg;

c) 2. § 50. pontjában a "meghatározott számú" szövegrész helyébe a "meghatározott számú egyedből álló" szöveg;

d) 25. § (1) bekezdésében az "árutermelés céljára" szövegrész helyébe az "árutermelés vagy forgalmazás céljára" szöveg;

e) 25. § (2) bekezdésében az "árutermesztők részére" szövegrész helyébe az "árutermesztők és forgalmazók részére" szöveg;

f) 25. § (3) bekezdés b) pontjában a "Fajtajegyzék B." szövegrész helyébe a "Fajtajegyzéknek a Zöldségnövények B., valamint a Gyógy- és fűszernövények A. és B." szöveg;

g) 25. § (5) bekezdésében az "5. számú mellékletében" szövegrész helyébe a "26-28. §-ában, valamint 5. számú mellékletében" szöveg;

h) 30. § (3) és (4) bekezdésében az "Az árut" szövegrész helyébe az "A szaporítóanyagot" szöveg;

i) 30. § (10) bekezdésében az "árut" szövegrész helyébe a "szaporítóanyagot" szöveg;

j) 31. § (1) bekezdésében az "e) pontja" szövegrész helyébe az "e) pont 5-8. alpontja" szöveg;

k) 31. § (5) bekezdés c) pontjában a "tagságának igazolását" szövegrész helyébe a "tagsága egy évnél nem korábbi igazolását" szöveg;

l) 31. § (11) bekezdésében az " , a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentőlapon" szövegrész helyébe az "űrlapon" szöveg;

m) 32. § (4) bekezdésében a "kísérő okiraton" szövegrész helyébe a "szaporítóanyag-kísérő okmányon" szöveg;

n) 36. § (4) bekezdésében az "akkor adhat az üzem kérésére igazolást" szövegrész helyébe a "kiadja az üzem kérésére a 25/A. § szerinti igazolást" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az "amennyiben mennyisége nem haladja meg szemenkénti kiszerelés esetében a 10 000 szemet, súlyegységes kiszerelés esetén az ezermag tömeg 100-szorosát és a zöldség hibridek esetén az ezermag tömeget," szövegrész;

b) 1. § (2) bekezdés f) pontjában és 30. § (2) bekezdésében a "nem árutermelők részére, hanem" szövegrész;

c) 15. § (4) bekezdése;

d) 22/B. § (10) bekezdése;

e) 30. § (7) bekezdése;

f) 31. § (3) bekezdésében az "írásban" szövegrész;

g) 31. § (5) bekezdés a) pontja;

h) 31. § (6) bekezdése;

i) 36. § (2) bekezdése;

j) 37. § (1) és (2) bekezdése;

k) 37. § (3) bekezdés a) és b) pontja;

l) 38. § (1), (2) és (8) bekezdése; valamint

m) 10. számú melléklete.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 23/2021. (VI. 18.) AM rendelethez

A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 4. számú melléklet A) pontja helyébe a következő pont lép:

"A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

ABCDEFGH
1.FajFajtabejelentési
határidő
(dátum)
Vetőmag
beérkezési
határidő
(dátum)
Vizsgálati minta
mennyisége (kg)
Kalász
mintameny-
nyisége (db)
Vetőmag
minőségi
előírás
csírázás %
Vetőmag
minőségi
előírás
tisztaság %
Letéti minta
felújításhoz (kg)
2.1 RÉPAFÉLÉK
3.1.1 Cukorrépa (Beta vulgaris L.)I. 31.III. 1.1,2 U-851001,2 U
4.1.2 Takarmányrépa (Beta vulgaris L.)I. 20.I. 20.3-851003
5.2 TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK
6.2.1 Ebtippan (Agrostis canina L.)I. 20.I. 31.1,5-88922
7.2.2 Óriás tippan (Agrostis gigantea Roth)I. 20.I. 31.1,5-88922
8.2.3 Tarackos tippan (Agrostis stolonifera L.)I. 20.I. 31.1,5-88922
9.2.4 Cérnatippan (Agrostis capillaris L.)I. 20.I. 31.1,5-88922
10.2.5 Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensisL.)I. 31.II. 10.2-70752,5
11.2.6 Francia perje [Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex
J. Presl & C Presl]
I. 31.II. 10.2-80902,5
12.2.7 Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)I. 31.II. 10.2-75972,5
13.2.8 Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)I. 31.II. 10.2-75972,5
14.2.9 Csillagpázsit [Cynodon dactylon (L.) Pers.]I. 31.II. 10.1,5-70902
15.2.10 Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)I. 31.II. 10.2-80922,5
16.2.11 Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea Schreber)I. 20.I. 31.2-90942,5
17.2.12 Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr.)I. 31.II. 10.0,5-75901,2
18.2.13 Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)I. 31.II. 10.0,5-75901,2
19.2.14 Réti csenkesz (Festuca pratensisHuds.)I. 20.I. 31.2-80952,5
20.2.15 Vörös csenkesz (Festuca rubraL.)I. 20.I. 31.2,5-80942,5
21.2.16 Keménylevelű csenkesz [Festuca trachyphilla (Hack.)
Krajina]
I. 31.II. 10.0,5-75901,2
22.2.17 Csenkesz-perje fajhibrid (xFestulolium
Asch. & Graebn.)
I. 31.II. 10.2-75962,5
23.2.18 Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)I. 20.I. 31.2-80952,5
24.2.19 Angolperje (Lolium perenne L.)I. 31.II. 10.2-88953
25.2.20 Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)I. 20.I. 31.2-88952,5
26.2.21 Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)I. 31.II. 10.1,5-75962
27.2.22 Kis komócsin (Phleum nodosum L.)I. 20.I. 31.2-80962,5
28.2.23 Réti (mezei) komócsin (Phleum pratense L.)I. 20.I. 31.2-89962,5
29.2.24 Egynyári perje (Poa annua L.)I. 31.II. 10.1,5-85921,5
30.2.25 Ligeti perje (Poa nemoralis L.)I. 31.II. 10.1,5-83911,5
31.2.26 Mocsári perje (Poa palustrisL.)I. 20.I. 31.1,5-84851,5
32.2.27 Réti perje (Poa pratensisL.)I. 20.I. 31.2-84882,5
33.2.28 Sovány perje (Poa trivialis L.)I. 20.I. 31.1,5-75851,5
34.2.29 Aranyzab [Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]I. 31.II. 10.1,5-75781,5
35.2.30 Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)I. 31.II. 10.2-7599,52,5
36.2.31 Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium L.)I. 31.II. 10.1,5-75951,5
37.2.32 Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)I. 20.I. 31.2-75952,5
38.2.33 Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albusL.)I. 31.II. 10.6-809815
39.2.34 Keskenylevelű csillagfürt (Lupinus angustifolius L.)I. 31.II. 10.6-759813
40.2.35 Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus L.)I. 31.II. 10.6-809813
41.2.36 Komlós lucerna (Medicago lupulina L.)I. 31.II. 10.2-8599,52,5
42.2.37 Lucerna (Medicago sativa L.)I. 31.II. 10.2-8599,52,5
43.2.38 Tarkavirágú lucerna (Medicago x varia T. Martyn)I. 31.II. 10.2-8599,52,5
44.2.39 Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)I. 31.II. 10.1,5-82992
45.2.40 Étkezési száraz- és takarmányborsó [Pisum sativumL.
(partim)]
I. 31.II. 10.5-80985
46.2.41 Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)I. 31.II. 10.1-85992
47.2.42 Svédhere (Trifolium hybridum L.)I. 20.I. 31.1,5-85992
48.2.43 Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)VIII. 1.VIII. 10.1-85992
49.2.44 Vöröshere (Trifolium pratense L.)I. 20.I. 31.2-85992,5
50.2.45 Fehérhere (Trifolium repens L.)I. 20.I. 31.2-85992,5
51.2.46 Perzsahere (Trifolium resupinatum L.)I. 31.II. 10.1,5-85992
52.2.47 Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.)I. 31.II. 10.1,5-85992
53.2.48 Lóbab [Vicia faba L. (partim)]I. 31.II. 10.3-85987
54.2.49 Pannon bükköny (Vicia pannonica Crantz)IX. 10.IX. 20.2-90982
55.2.50 Takarmánybükköny (Vicia sativa L.)I. 31.II. 10.2-90984
56.2.51 Szöszös bükköny (Vicia villosa Roth)IX. 10.IX. 20.2-85982
57.2.52 Karórépa [Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.]
I. 31.II. 10.2-80981
58.2.53 Takarmánykáposzta [Brassica oleracea L. convar.
acephala(DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis]
I. 31.II. 10.0,1-80950,5
59.2.54 Mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.)I. 20.I. 31.1,5-85982
60.2.55 Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus L. var.
oleiformis pers.)
I. 31.II. 10.0,5-80971
61.3 OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
62.3.1 Földimogyoró (Arachis hypogaea L.)I. 31.II. 20.3 -70994
63.3.2 Réparepce [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs]
64.3.2.1 ősziVIII. 5.VIII. 10.1-9499,51
65.3.2.2 tavasziI. 31.II. 10.1-9499,51
66.3.3 Barna mustár [Brassica juncea (L.) Czern.]I. 15.II. 15.3-95992
67.3.4 Káposztarepce [Brassica napus L. (partim)] hibrid
68.3.4.1 ősziVIII. 5.VIII. 10.1,0-94,099,51,0
69.3.4.2 hibrid és szabadelvirágzású fajta hibrid komponensVIII. 5.VIII. 10.0,4-9499,50,6
70.3.4.3 tavasziI. 30.II. 10.1,0-94,099,51,0
71.3.4.4 hibrid és szabadelvirágzású fajta hibrid komponensI. 30.II. 10.0,4-9499,50,6
72.3.5 Fekete mustár [Brassica nigra(L.) W.D.J. Koch]I. 31.II. 15.3-95992
73.3.6 Kender (Cannabis sativa L.)
74.3.6.1 hibridI. 31.II. 20.2-8598,52
75.3.6.2 vonalakI. 31.II. 20.1-8598,51
76.3.7 Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.)I. 15.II. 15.3-90992
77.3.8 Kömény (Carum carvi L.)I. 15.II. 15.3-80992
78.3.9 Napraforgó (Heliantus annuus L.)
79.3.9.1 hibrid és szabadelvirágzású fajtaI. 31.III. 15.2-9299,51
80.3.9.2 hibrid komponensI. 31.III. 15.1-8799,51
81.3.10 Len (olajlen, rostlen) (Linum usitatissimum L.)I. 31.II. 20.1,5-8798,52
82.3.11 Mák (Papaver somniferumL.)
83.3.11.1 tavasziI. 15.II. 15.0,3490,099,01
84.3.11.2 ősziVIII. 10.VIII. 25.0,3490,099,01
85.3.12 Fehér mustár (Sinapis albaL.)I. 15.II. 15.3-95992
86.3.13 Szója [Glycine max (L.) Merr.]I. 31.II. 15.3-80985
87.4 GABONAFÉLÉK
88.4.1 Csupasz zab (Avena nuda L.)I. 31.II. 10.3200879910
89.4.2 Zab beleértve a bizánci zabot [Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K. Koch)]
90.4.2.1 tavasziI. 31.II. 10.3200879910
91.4.2.2 ősziIX. 10.IX. 20.322087995
92.4.3 Homoki zab (Avena strigosa Schreb.)IX. 10.IX. 20.322087995
93.4.4 Árpa (Hordeum vulgareL.)
94.4.4.1 őszi (csupasz árpa is)IX. 10.IX. 20.422090995
95.4.4.2 tavasziI. 31.II. 20.3200909910
96.4.5 Rizs (Oryza sativa L.)I. 31.III. 10.51059099,88
97.4.6 Fénymag (Phalaris canariensis L.)I. 31.III. 15.2-9099,53
98.4.7 Rozs (Secale cereale L.)
99.4.7.1 őszi (fajta, hibrid)VIII. 15.VIII. 25.6,5-859912
100.4.7.2 tavaszi (fajta, hibrid)I. 31.II. 25.6,5-859912
101.4.7.3 vonal, alapegyszeres - ősziVIII. 15.VIII. 25.3-85996
102.4.7.4 vonal, alapegyszeres - tavasziI. 31.II. 25.3-85996
103.4.8 Cirok [Sorghum bicolor (L.) Moench]
104.4.8.1 hibrid és szab. elv. fajtákII. 10.III. 15.0,5-9099,51
105.4.8.2 vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,5509099,51
106.4.9 Szudánifű [Sorghum sudanense(Piper) Stapf]
107.4.9.1 hibrid és szab. elv. fajtákII. 10.III. 15.0,5-9099,51
108.4.9.2 vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,5509099,51
109.4.10 Cirok x Szudánifű hibrid [Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense(Piper) Stapf]
110.4.10.1 hibridII. 10.III. 15.0,5-9099,51
111.4.10.2 vonal, alapegyszeresII. 10.III. 15.0,5509099,51
112.4.11 Tritikálé (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
113.4.11.1 őszi (fajta, hibrid)VIII. 15.VIII. 25.8350809912
114.4.11.2 tavaszi (fajta, hibrid)I. 31.II. 25.8350809912
115.4.11.3 vonal, alapegyszeres - ősziVIII. 15.VIII. 25.3-80996
116.4.11.4 vonal, alapegyszeres - tavasziI. 31.II. 25.3-80996
117.4.12 Búza (Triticum aestivum L.)
118.4.12.1 őszi (fajta, hibrid)IX. 10.IX. 20.422090995
119.4.12.2 vonal, alapegyszeresIX. 10.IX. 20.422090995
120.4.12.3 tavasziI. 31.II. 10.422090995
121.4.13 Durumbúza (Triticum durumDesf.)
122.4.13.1 ősziIX. 10.IX. 20.422090995
123.4.13.2 tavasziI. 31.II. 10.422090995
124.4.14 Tönkölybúza (Triticum spelta L.) ősziIX. 10.IX. 20.422090995
125.4.15 Kukorica (Zea mays L.)
126.4.15.1 hibrid, szab. elv. fajtaII. 10.III. 15.1-95991
127.4.15.2 vonal és alapegyszeresII. 10.III. 15.1-85991
128.5 BURGONYA
129.5.1 Burgonya (Solanum tuberosum L.)II. 28.III. 10.300 db
vetőgumó
-"E"
35/55mm
--

"

2. melléklet a 23/2021. (VI. 18.) AM rendelethez

"5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai

ABCDEFG
1.FajVetőmag
beérkezési
határidő
Vizsgálati évek
száma
Szükséges
vetőmag
mennyiség
helyenként (kg)
Kísérleti
helyek száma
Vetőmag
minőségi
előírások
csírázás (%)
Vetőmag
minőségi
előírások
tisztaság (%)
2.1 RÉPAFÉLÉK
3.1.1 Cukorrépa (Beta vulgaris L.)III. 1.20,15780,099,0
4.1.2 Takarmányrépa (Beta vulgaris L.)II. 15.20,15480,099,0
5.2 TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK
6.2.1 Ebtippan (Agrostis canina L.)II. 10.40,2475,090,0
7.2.2 Óriás tippan (Agrostis gigantea Roth)II. 10.40,2480,090,0
8.2.3 Tarackos tippan (Agrostis stolonifera L.)II. 10.40,2475,090,0
9.2.4 Cérnatippan (Agrostis capillaris L.)II. 10.40,2475,090,0
10.2.5 Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensisL.)II. 10.40,3470,075,0
11.2.6 Francia perje [Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. Presl & C Presl]II. 10.40,3475,090,0
12.2.7 Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)II. 10.40,3475,097,0
13.2.8 Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)II. 10.40,3475,097,0
14.2.9 Csillagpázsit [Cynodon dactylon (L.) Pers.]II. 10.40,3470,090,0
15.2.10 Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)II. 10.40,2480,090,0
16.2.11 Nádképű csenkesz (Festuca arundinacea Schreber)II. 10.40,3480,095,0
17.2.12 Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr.)II. 10.40,3475,085,0
18.2.13 Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)II. 10.40,3475,085,0
19.2.14 Réti csenkesz (Festuca pratensisHuds.)II. 10.40,3480,095,0
20.2.15 Vörös csenkesz (Festuca rubraL.)II. 10.40,3475,090,0
21.2.16 Keménylevelű csenkesz Festuca trachyphilla (Hack.) KrajinaII. 10.40,3475,085,0
22.2.17 Csenkesz-perje fajhibrid (xFestulolium Asch. & Graebn.)II. 10.40,3475,096,0
23.2.18 Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)II. 10.20,3475,096,0
24.2.19 Angolperje (Lolium perenne L.)II. 10.40,3-80,096,0
25.2.20 Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)II. 10.40,3475,096,0
26.2.21 Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)II. 10.40,2475,096,0
27.2.22 Kis komócsin (Phleum nodosum L.)II. 10.40,2480,096,0
28.2.23 Egynyári perje (Poa annuaL.)II. 10.20,2475,085,0
29.2.24 Ligeti perje (Poa nemoralis L.)II. 10.40,2475,085,0
30.2.25 Mocsári perje (Poa palustrisL.)II. 10.40,2475,085,0
31.2.26 Réti perje (Poa pratensisL.)II. 10.40,2475,085,0
32.2.27 Sovány perje (Poa trivialis L.)II. 10.40,2475,085,0
33.2.28 Aranyzab [Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]II. 10.40,2470,075,0
34.2.29 Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)II. 10.41,5475,097,0
35.2.30 Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium L.)II. 10.40,2475,095,0
36.2.31 Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)II. 10.40,2475,095,0
37.2.32 Fehérvirágú csillagfürt (Lupinus albusL.)II. 10.23480,098,0
38.2.33 Sárgavirágú csillagfürt (Lupinus luteus L.)II. 10.23480,098,0
39.2.34 Komlós lucerna (Medicago lupulina L.)II. 10.40,2480,097,0
40.2.35 Lucerna (Medicago sativa L.)II. 10.40,2580,097,0
41.2.36 Tarkavirágú lucerna (Medicago x varia T. Martyn)II. 10.402580,097,0
42.2.37 Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)II. 10.30,2475,095,0
43.2.38 Étkezési száraz- és takarmányborsó [Pisum sativumL. (partim)]II. 10.34580,098,0
44.2.39 Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)II. 10.20,2480,097,0
45.2.40 Svédhere (Trifolium hybridum L.)II. 10.40,2480,097,0
46.2.41 Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)VIII. 10.20,2475,097,0
47.2.42 Vöröshere (Trifolium pratense L.)I. 31.30,2480,097,0
48.2.43 Fehérhere (Trifolium repens L.)II. 10.40,2480,097,0
49.2.44 Perzsahere (Trifolium resupinatum L.)II. 10.20,2480,097,0
50.2.45 Görögszéna (Trigonella foenum-graecum L.)II. 10.40,2480,095,0
51.2.46 Lóbab [Vicia faba L. (partim)]II. 10.24485,098,0
52.2.47 Pannon bükköny (Vicia pannonica Crantz)VIII. 31.21,5485,098,0
53.2.48 Takarmánybükköny (Vicia sativa L.)II. 10.21,5485,098,0
54.2.49 Szöszös bükköny (Vicia villosa Roth)IX. 20.21,5485,098,0
55.2.50 Karórépa [Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.]II. 10.20,2480,098,0
56.2.51 Takarmánykáposzta [Brassica oleracea L. convar. acephala(DC.) Alef.
var. medullosa Thell. + var. viridis]
II. 10.20,2475,098,0
57.2.52 Mézontófű (Phacelia tanacetifolia Benth.)II. 10.20,2480,096,0
58.2.53 Takarmányretek (olajretek) (Raphanus sativus L. var. oleiformis pers.)II. 10.20,4480,097,0
59.3 OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
60.3.1 Földimogyoró (Arachis hypogaea L.)II. 20.21,6470,099,0
61.3.2 Réparepce [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs]
62.3.2.1 ősziVIII. 10.2-485,0-
63.3.2.2 tavasziII. 10.20,3485,098,0
64.3.3 Barna mustár [Brassica juncea (L.) Czern.]II. 15.20,4485,098,0
65.3.4 Káposztarepce [Brassica napus L. (partim)] hibrid
66.3.4.1 ősziVIII. 10.30,6794,099,5
67.3.4.2 tavasziII. 10.20,5594,099,5
68.3.5 Fekete mustár [Brassica nigra(L.) W.D.J. Koch]II. 15.20,4485,098,0
69.3.6 Kender (Cannabis sativa L.)II. 15.21,0485,099,5
70.3.7 Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.)II. 15.20,3490,099,0
71.3.8 Kömény (Carum carvi L.)II. 15.20,2480,099,0
72.3.9 Napraforgó (Heliantus annuus L.)III. 20.30,7792,099,5
73.3.10 Len (olajlen, rostlen) (Linum usitatissimum L.)II. 20.21,5485,099,0
74.3.11 Mák (Papaver somniferumL.)
75.3.11.1 tavasziI. 15.20,3490,099,0
76.3.11.2 ősziVIII. 10.20,3490,099,0
77.3.12 Fehér mustár (Sinapis albaL.)II. 15.20,4485,098,0
78.3.13 Szója [Glycine max (L.) Merr.]II. 15.22,0590,099,5
79.4 GABONAFÉLÉK
80.4.1 Csupasz zab (Avena nuda L.)II. 10.31,3487,099,0
81.4.2 Zab beleértve a bizánci zabot [Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K. Koch)]
82.4.2.1 tavasziII. 10.31,3487,099,0
83.4.2.2 ősziIX. 20.31,3487,099,0
84.4.3 Homoki zab (Avena strigosa Schreb.)IX. 20.31,3487,099,0
85.4.4 Árpa (Hordeum vulgareL.)
86.4.4.1 őszi (csupasz árpa is)IX. 20.32,2790,099,0
87.4.4.2 tavasziII. 10.22,0690,099,0
88.4.5 Rizs (Oryza sativa L.)III. 10.22,5490,099,8
89.4.6 Fénymag (Phalaris canariensis L.)III. 15.20,4490,099,5
90.4.7 Rozs (Secale cereale L.)IX. 20.21,4582,099,0
91.4.8 Cirok [Sorghum bicolor (L.) Moench]III. 15.20,4590,099,0
92.4.9 Szudánifű [Sorghum sudanense(Piper) Stapf]III. 15.20,5590,099,5
93.4.10 Cirok x Szudánifű hibrid [Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum
sudanense (Piper) Stapf]
III. 15.20,5590,099,5
94.4.11 Tritikálé (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
95.4.11.1 ősziIX. 20.32,0580,099,0
96.4.11.2 tavasziII. 10.22,0580,099,0
97.4.12 Búza (Triticum aestivum L.)
98.4.12.1 ősziIX. 20.32,3785,088,0
99.4.12.2 tavasziII. 10.22,3585,099,0
100.4.13 Durumbúza (Triticum durumDesf.)
101.4.13.1 ősziIX. 20.32,3490,099,0
102.4.13.2 tavasziII. 10.21,8490,099,0
103.4.14 Tönkölybúza (Triticum spelta L.) ősziIX. 20.21,5585,099,0
104.4.15 Kukorica (Zea maysL.)III. 15.30,7890,099,0
105.5 BURGONYA
106.5.1 Burgonya (Solanum tuberosum L.)III. 15.3350 db
vetőgumó
6K1 A (E)-

"

3. melléklet a 23/2021. (VI. 18.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 5. pont 5.3.10. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"5.3.10. A hímsteril anyai szülőn előállított árutermesztés célját szolgáló vetőmagtermést, ha azt nem a sterilitást helyreállító apai szülővel termelték, a fertilis analóg termésével a vetőmagüzemben a morzsolást és tisztítást követően legalább 2:1 arányban kell keverni. Ettől eltérni indokolt esetben csak a NÉBIH külön engedélyével lehet."

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 5. pont 5.3.11. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"5.3.11. Csöves formában történő betakarítás esetén a csuhélevéllel teljesen borított csövet nem szabad a végleges válogatószalagra szállítani. A szárítókamrába betárolt minden csőnek fosztottnak kell lennie."

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 5. pont 5.3.12. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"5.3.12. Csöves formában történő betakarítás esetén a vetőmagüzemben az összes idegen csövet ki kell válogatni. A szárítókamrába 99,9% (db/100) mértékben csak fajtaazonos cső kerülhet."

Tartalomjegyzék