264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Az 5 milliomodik beoltott után esedékes intézkedések rövid összefoglalása:

- a kijárási tilalom megszűnik;

- az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

- eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

- szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

- magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

- szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

- egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

- egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

- a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

- 16-18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

A fenti döntések végrehajtása céljából - általánosan kötelező magatartási szabályként - a Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen)

"f) a sportfesztivál."

(2) Az R1. 5. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ezen alcím alkalmazásában

a) a házasságkötés - az ilyen eseményt általában követő családi esemény vagy magánrendezvény (a továbbiakban: lakodalom) kivételével -, valamint

b) a temetés

nem minősül rendezvénynek.

(4b) Ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében kerül sor, a házasságkötésre az e rendelet családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Az R1. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ezen alcím alkalmazásában

a) sportrendezvény az olyan versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt,

b) sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet."

2. § Az R1. a következő 6/A-6/D. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) A családi eseményt vagy magánrendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) A családi eseményen vagy magánrendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül - egy időben

a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő,

b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.

(3) A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

(4) A (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, valamint a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

(5) Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben - a (6)-(8) bekezdés szerinti kivétellel - a 8. §-ban meghatározott, vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

(6) Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére - az ott foglalkoztatottakon kívül - a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

(7) Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.

(8) A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője

a) a (6) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt,

b) a (7) bekezdés szerinti családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt az elkülönített helyiségben

nem köteles maszkot viselni.

(9) A (6) és (7) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(10) Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, abban az esetben - a (11)-(13) bekezdés szerinti kivétellel - a 10. §-ban meghatározott szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

(11) Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely területére - az ott foglalkoztatottakon kívül - a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

(12) Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat.

(13) A szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a családi esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői - a 10. § (3)-(5) bekezdése szerint a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével - kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.

(14) A (11)-(13) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

6/B. § (1) A zenés, táncos rendezvényt az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) A zenés, táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül - az (5) bekezdés szerinti kivétellel -kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

(3) A zenés, táncos rendezvény helyszínén - az (5) bekezdés szerinti kivétellel - koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.

(4) Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

(5) A zenés, táncos rendezvény helyszínén - a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével - koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható, azzal, hogy - a fellépők kivételével - a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni.

(6) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.

(7) A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(8) A (2)-(6) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

6/C. § (1) A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi eseménynek vagy magánrendezvénynek, valamint zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb rendezvény) az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatottakon kívül -

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen - az ott foglalkoztatottakon kívül -kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(4) Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára - ide nem értve a fellépőket - a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője - ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője - határozza meg, azzal, hogy

a) az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy - ide nem értve a fellépőket -, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon az egyéb rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles az egyéb rendezvény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni,

b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

(5) A (2) bekezdés b) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti egyéb rendezvény szervezője, valamint az egyéb rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja - a (6) bekezdés szerinti kivétellel - köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(6) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyéb rendezvény sportfesztivál, abban az esetben a sporteseményen a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

(7) A (2)-(4) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

6/D. § (1) A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlést az e §-ban foglaltak szerint lehet megtartani.

(2) Ha a gyűlésen

a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Tilos a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 10. § (7) bekezdése szerinti spontán gyűlésen részt venni.

(4) A (2) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 17. §-a szerint a gyűlés vezetője köteles gondoskodni."

3. § Az R1. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet alkalmazásában nem minősül zenés-táncos rendezvénynek a kulturális esemény, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény

a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,

b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és

c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni."

4. § Az R1. a következő 28/G. §-sal egészül ki:

"28/G. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra, 3-6. §-ra, 8. §-ra, 9. §-ra, 11. §-ra, 12. §-ra tekintettel az R5. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. § és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

5. § Az R1.

a) 5. § (1) bekezdésében az "a 6. § szerinti" szövegrész helyébe az "az e rendeletben meghatározott" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "a 6. § szerinti" szövegrész helyébe az "az e rendeletben meghatározott" szöveg, valamint a "Gyűlés helyszínén tartózkodni" szövegrész helyébe a "Gyűlés helyszínén - az e rendeletben meghatározott kivétellel - tartózkodni" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdés d) pontjában az "a magánrendezvény, valamint" szövegrész helyébe az "a családi esemény, a magánrendezvény," szöveg,

d) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a "vásár." szövegrész helyébe a "vásár, valamint" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében az "- a házasságkötés, valamint a temetés kivételével -" szövegrész helyébe a "- beleértve a házasságkötést, valamint a temetést -" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdésében a "tizennyolcadik életévét be nem töltött személy abban az esetben vehet részt, ha a sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra" szövegrész helyébe a "tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt" szöveg,

g) 6. § (2g) bekezdésében az "az 5. § (5) bekezdése szerinti kivétellel" szövegrész helyébe az "az e rendeletben meghatározott kivétellel" szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében az "a 6. § (2b) bekezdése, a 7. §" szövegrész helyébe az "a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. § (4) és (9) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 7. §" szöveg,

i) 22. § (2a) bekezdésében az "alapján a 10. §" szövegrész helyébe az "alapján a 6/A. § (14) bekezdése, a 6/B. § (7) és (8) bekezdése, a 10. §" szöveg,

j) 22. § (2a) bekezdés b) pontjában az "a szálláshelyet" szövegrész helyébe az "a zenés, táncos rendezvény helyszínét, a szálláshelyet" szöveg,

k) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "6. § (5) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "6/A. § (7), (12) és (13) bekezdésében, 6/B. § (3)-(5) bekezdésében, 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában, 6/C. § (3) bekezdésében, 6/C. § (4) bekezdés a) pontjában, 8. § (3) bekezdésében" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 2. alcíme,

c) 5. § (3) bekezdés c) pontjában az "a sportesemény," szövegrész,

d) 6. § (2c) bekezdése,

e) 6. § (3)-(5) bekezdése,

f) 8. § (1) bekezdésében a "reggel 5 óra és este 11 óra között" szövegrész,

g) 8. § (2) bekezdése,

h) 8. § (7a) bekezdésében a "reggel 5 óra és este 11 óra között" szövegrész,

i) 8. § (7c) és (7d) bekezdése,

j) 5. alcíme,

k) 5/A. alcíme,

l) 10. § (9) és (10) bekezdése,

m) 11. §-a,

n) 12. § (4f) és (4g) bekezdése,

o) 22. § (2) bekezdésében az "a 9. § (2) bekezdése, a 9/A. § (2) bekezdése, a 11. § b)-g) pontja," szövegrész,

p) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a "3. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében," szövegrész, a "6. § (2c) bekezdésében," szövegrész, a "9. § (1) bekezdésében," szövegrész, valamint a "12. § (4f) és (4g) bekezdésében," szövegrész,

q) 24. § b) pontja,

r) 27. § b) pontja,

s) 28/A. § (1) bekezdése.

7. § Hatályát veszti az R1.

a) 5. § (1) bekezdésében a " , valamint gyűlést" szövegrész,

b) 5. § (2) bekezdésében a "Gyűlés helyszínén - az e rendeletben meghatározott kivétellel - tartózkodni tilos." szövegrész,

c) 6/D. §-a.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16/D. §-sal egészül ki:

"16/D. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-ra, 3. §-ra és 7. §-ra tekintettel az R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

9. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a "rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és éjfél között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő)" szövegrész helyébe a "rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "(1), (1a) és (1e) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdés" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a "7. § (1e) és (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "7. § (4) bekezdése" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. alcíme,

b) 7. § (1e) bekezdése,

c) 10. § (1) bekezdésében az "a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése," szövegrész.

3. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzlet az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva."

12. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. §-a,

b) 4. §-a.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2021. június 14-én lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék