Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5-7. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében)

"d) a Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdése szerinti, a pályázat kiírására (koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására), elbírálására (a koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalára), ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést (koncessziót),"

2. § A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Iroda szakmai feladatai körében:)

"e) kormányrendeleti kijelölés esetén ellátja a Ktv. szerinti koncessziós pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) szabályozott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás kiírására és lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a Ktv. szerinti koncessziós szerződést, illetve a Kbt. szerinti koncessziót."

3. § Az R1. 3. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében - a Kormány rendelete alapján -a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke, akkor az Iroda a miniszterelnök kabinetfőnöke felkérése alapján közreműködik a pályázat kiírásában, elbírálásában, ajánlattételi felhívás kiadásában, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásában és a koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében - a Kormány rendelete alapján -a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv az Iroda, akkor az Iroda ellátja a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést, továbbá teljesíti a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével és a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat.

(4) Ha az adott eljárás tekintetében a Ktv. 5. §-a szerinti feladatokra kijelölt miniszter nem a miniszterelnök kabinetfőnöke, az Iroda az állam nevében eljáró ágazati miniszter felkérése alapján - a miniszterelnök kabinetfőnöke egyetértése esetén - közreműködhet a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatok ellátásában és a koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásában."

4. § Az R1. 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (2)-(4) bekezdés szerinti esetben a Kbt. szerinti koncesszió megkötését követően - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési tevékenység szerint illetékes ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv gyakorolja az államot megillető, a koncesszió teljesítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés szerinti tevékenység szerint illetékes ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv állam nevében szerződő félként való eljárásához, így a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés alapján az államot megillető valamennyi jog és kötelezettség gyakorlásához a koncesszió jogosultjának hozzájárulása nem szükséges.

(9) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter, illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben az Iroda - amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségét és a Ktv. 5. § (5) bekezdése szerinti véleményeztetési kötelezettséget a miniszternek, illetve az Iroda elnökének a Hivatalos Értesítőben közzétett közleménye útján is teljesítheti."

5. § Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások (ideértve a Ktv. 3/A. §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a koncessziós szerződés (koncesszió) megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével - látja el."

6. § Az R2. 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) E rendeletnek az egyes koncessziós tárgyú Korm. rendeletek módosításáról szóló 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 4.) megállapított 1. melléklet 4. és 5. pontját a Mód. rendelet 4. hatálybalépésekor már előkészítés alatt álló vagy egyébként folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások (koncessziós beszerzési eljárások) tekintetében is alkalmazni kell."

7. § Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:

"4. A hulladékról szóló törvény szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladat,

5. Az országos közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése."

Tartalomjegyzék