288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány

figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2f) bekezdésére,

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Egyes, e rendeletben megjelölt kormányrendeletek rendelkezéseit

a) az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság, az U21-es UEFA Európa-bajnokság, valamint a magyar felnőtt labdarúgó válogatott mérkőzései (a továbbiakban együtt: mérkőzés),

b) az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói zónája, valamint

c) a mérkőzésre érkező nézők

tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában a szurkolói zóna: a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság idejére rendeletben kijelölt, lezárt terület, ahova az - ott foglalkoztatottak kivételével - az e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet belépni.

2. A mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő belépésre vonatkozó eltérő szabályok

2. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 2/B. § (1) bekezdésétől, valamint 6. § (2) és (2b) bekezdésétől eltérően a mérkőzésre a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy nézőként abban az esetben is beléphet, illetve beléptetését nem lehet megtagadni, ha a belépés előtt 72 órán belül elvégzett - magyar vagy angol nyelven kiállított - negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

3. § A szurkolói zóna területére történő belépésre a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet sportrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit és a 2. §-t kell alkalmazni.

4. § A mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles

a) annak a nézőnek a mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. alcímében meghatározott módon nem igazolja, vagy

b) annak a magyar állampolgársággal nem rendelkező személynek a mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 2. §-ban meghatározott módon nem igazolja, hogy a belépés előtt 72 órán belül elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

3. A szurkolói zónára vonatkozó eltérő szabályok

5. § (1) A szurkolói zóna területére a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet sportrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[1]

(3)[2] A szurkolói zónán belül válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást nyújtó esemény, valamint más rendezvény szervezhető, illetve megtartható.

(4)[3] A szurkolói zónán belül a (3) bekezdés szerinti rendezvények helyszínén megengedett a tartózkodás.

(5) A szurkolói zónán belül a (3) bekezdés szerinti rendezvények létszámkorlátozás nélkül megtarthatóak.

4. A mérkőzésre érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok

6. § (1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. § (1) bekezdése szerint Magyarország területén tartózkodó, mérkőzésre érkező néző esetében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.

(2)[4]

(3)[5]

5. Jogkövetkezmények

7. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását - a mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő beléptetés során folytatott ellenőrzés kivételével - a rendőrség a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

8. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(4) Ha a mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásánál a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(5) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

6. Záró rendelkezések

9. § Felhatalmazást kap a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter, hogy a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kijelölje az e rendelet szerinti szurkolói zónát.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. május 29-én lép hatályba.

(2) A 11. § 2021. június 12-én lép hatályba.

11. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2021. július 12-ig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. július 12-én hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[2] Módosította a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[3] Módosította a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[4] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

[5] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

Tartalomjegyzék