Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az egészségügyi intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A szociális intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

2. § (1) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett.

(2) Rendezvény helyszínén az e rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a tartózkodás megengedett."

(2) Az R1. 5. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:

"(4d) E rendelet alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény

a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,

b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és

c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni."

3. § Az R1. 22. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. § (4) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 6/E. § (5) bekezdése, illetve a 7. § szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6/B. § (7) és (8) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a zenés, táncos rendezvény helyszínét legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja."

4. § Az R1. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki]

"a) a 6/B. § (3) és (4) bekezdésében, a 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6/C. § (3) bekezdésében"

(meghatározott védelmi intézkedést megszegi.)

5. § Az R1. 15. alcíme a következő 24/A. és 24/B. §-sal egészül ki:

"24/A. § Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az egészségügyi intézmény területén a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg.

24/B. § Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a szociális intézmény területén a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg."

6. § Az R1. a következő 28/I. §-sal egészül ki:

"28/I. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra, 2. §-ra, 5-6/C. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, valamint 12-13/A. §-ra tekintettel az R7. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

7. § Az R1.

a) 6/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "kétszáz" szövegrész helyébe a "négyszáz" szöveg,

b) 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "ötven" szövegrész helyébe a "száz" szöveg,

c) 6/C. § (7) bekezdésében az "A (2)-(4)" szövegrész helyébe az "A (2) és (3)" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R1.

a) bevezető része az R1. bevezető rész utolsó mondata kivételével,

b) bevezető rész utolsó mondatában a "fenti döntések végrehajtása céljából - általánosan kötelező magatartási szabályként - a" szövegrész,

c) 1. alcím címében a "megerősítése" szövegrész,

d) 2. §-a,

e) 5. § (4b) bekezdése,

f) 5. § (4c) bekezdésében az "Az ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni." szövegrész,

g) 5. § (5) bekezdése,

h) 6. § (2d) és (2e) bekezdése,

i) 6. § (2g) bekezdésében az " , így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén - az e rendeletben meghatározott kivétellel - tartózkodni" szövegrész,

j) 6/A. § (5)-(14) bekezdése,

k) 6/B. § (5) bekezdésében az " , azzal, hogy - a fellépők kivételével - a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni" szövegrész,

l) 6/C. § (4) bekezdése,

m) 4. alcíme,

n) 6-8. alcíme,

o) 28. §-a.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 11. §-a.

3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 16/E. §-sal egészül ki:

"16/E. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

11. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. alcíme,

b) 5. alcíme,

c) 6. alcíme,

d) 14. §-a.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 5. §-ra, valamint 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

13. § Hatályát veszti az R3. 1-3. alcíme.

5. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra tekintettel az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos 3. és 4. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni."

15. § Hatályát veszti az R4. 1. és 2. alcíme.

6. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról szóló 214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet.

7. Az egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § Hatályát veszti az egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdésében az "- a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően -" szövegrész,

c) 5. § (4) bekezdésében az "- a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően -" szövegrész,

d) 6. § (2) és (3) bekezdése.

8. Az egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti az egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése.

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék