29/2021. (VIII. 31.) AM rendelet

az egyes agrárágazati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 19. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3-4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet]

a) 16. § (1) bekezdés a) pontjában az "I-III." szövegrész helyébe az "I-II." szöveg és

b) 16. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "KHV" szövegrész helyébe a "koi herpesz-vírus betegség (a továbbiakban: KHV)" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 10. § (6) bekezdésében az "a koi herpesz-vírus betegség (a továbbiakban: KHV)," szövegrész,

b) 16. § (1) bekezdésének b) pontja és

c) 8. számú mellékletének III. pontja.

2. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

3. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 6. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"i) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1769 bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 1. § 3. pontjában az "(EU) 2019/1953 bizottsági végrehajtási rendelet" szövegrész helyébe az "(EU) 2020/1769 bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg lép.

3. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

5. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "legfeljebb 8,5 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 7 milliárd forint" szöveg és

b) 14. § (7a) bekezdésében a "legfeljebb 2 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 3,2 milliárd forint" szöveg

lép.

4. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

6. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "legfeljebb 10,768 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 11,408 milliárd forint" szöveg, a "legfeljebb 10 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 10,100 milliárd forint" szöveg,

b) 21. §-ában a "legfeljebb 2 milliárd forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 3,143 milliárd forint" szöveg és

c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezőjében az "1150,00" szövegrész helyébe az "1350,00" szöveg, D:13 mezőjében a "450" szövegrész helyébe a "790" szöveg, D:17 mezőjében az "550,00" szövegrész helyébe a "650,00"szöveg és E:2 mezőjében az "1150,00" szövegrész helyébe az "1250,00" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § E rendelet 3. és 4. §-a az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1769 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék