2/2021. (III. 29.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Díjrendelet

a) 37. § (1) és (2) bekezdésében az "- ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is -" szövegrész helyébe az "- ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállított elektronikus hiteles kiadmány díját is -" szöveg,

b) 37/A. § (2) bekezdésében az "- ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállítani kért elektronikus hiteles kiadmány díját is -" szövegrészek helyébe az "- ideértve az okiratról készített és az okiratkészítés során kiállított elektronikus hiteles kiadmány díját is -" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 2/2021. (III. 29.) IM rendelethez

"1. melléklet a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelethez

Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat minta a 37/B. §-hoz

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT1

I. A Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek

1. A Kölcsönszerződés: ...... adós (a továbbiakban: Adós) / és ...... adós (a továbbiakban: Adós) (a továbbiakban együtt: Adósok) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a(z) ...... .(székhely: ......, cégjegyzékszám: ......) / , valamint a(z) ...... . (székhely: ......, cégjegyzékszám: ......)2 (a továbbiakban: Hitelező, Zálogjogosult) között (a továbbiakban a Kölcsönszerződés tekintetében együtt: Felek) ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napján az alábbi lényeges tartalommal ...... elnevezésű, ...... szerződésszámú kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a(z) ...... megnevezésű Üzletszabályzat / ...... megnevezésű Kondíciós lista / ...... megnevezésű Hirdetmény / ...... megnevezésű Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: együttesen: Kölcsönügylet).

Alulírott Adós / Adósok kötelezi magát / kötelezik magukat arra, hogy a Kölcsönt az esedékességkor visszafizeti / visszafizetik, és annak a Kölcsönügylet szerinti járulékait az esedékességkor megfizeti / megfizetik. Az Adósok egyetemleges kötelezettek.3

Adós / Adósok kijelenti / kijelentik, hogy a Kölcsönügylet feltételeit megismerte / megismerték és azokat megértette / megértették.

2. A Kölcsön célja: az ingatlan-nyilvántartás szerint ...... településen ...... helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben

a(z) ...... szám alatt található ingatlanon

- lakóingatlan építésének finanszírozása /

- lakóingatlan bővítésének finanszírozása /

- lakóingatlan korszerűsítésének finanszírozása /

- új lakóingatlan vásárlása /

- használt lakóingatlan vásárlása /

- használt lakóingatlan felújításának finanszírozása /

- használt lakóingatlan vásárlása, valamint ezen ingatlan bővítése /

- használt lakóingatlan vásárlása, valamint ezen ingatlan korszerűsítése /

- használt lakóingatlan vásárlása, valamint ezen ingatlan bővítése és korszerűsítése /

- használt lakóingatlan bővítésének és korszerűsítésének finanszírozása

a saját erő kiegészítéseként.

3. A Kamattámogatás jogalapja: az újlakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet / az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet / a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

4. A Kölcsön adatai:

4.1. A Kölcsön összege: ...... Ft, azaz ...... forint.

4.2. A Kölcsön futamideje: ......, azaz ...... hónap.

4.3. A folyósítás / Részletekben történő folyósítás esetén az első részlet folyósításának - várható - időpontja: ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napja.

4.4. A törlesztés - várható - kezdő időpontja: ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napja / a folyósítástól - részletekben történő folyósítás esetén az első részlet folyósításától - számított ......, azaz ...... nap / a folyósítást követő hónap ...... (......) napja.

Ha az első esedékesség napja a hónap 29. (huszonkilencedik), 30. (harmincadik) vagy 31. (harmincegyedik) napjára esne, akkor az első esedékesség az azt követő hónap 1. (első) napja / az első esedékesség hónapjának utolsó napja.4

4.5. A havi törlesztőrészletek száma: ...... darab.

4.6. A havi törlesztőrészletek összege a Kölcsönszerződés létrejöttekor: ...... Ft, azaz ...... forint. / Az induló havi törlesztőrészlet összege türelmi idő alatt: ...... Ft, azaz ...... forint, a türelmi idő lejárta után: ...... Ft, azaz ...... forint.

4.7. A havi törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap ...... (......) napja / az adott hónapnak az a napja, amely megegyezik az első esedékesség napjával.

4.8. A Kölcsön lejáratának - várható - időpontja: ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napja. A lejárat a törlesztés kezdete (az első törlesztőrészlet esedékessége) időpontjától függően változhat.

4.9. Adós / Adósok kötelezettséget vállal / vállalnak arra, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségeit / kötelezettségeiket a Kölcsönszerződésben meghatározott törlesztési számlára való befizetéssel / átutalással / befizetéssel és átutalással a törlesztési számláról a Hitelező által történő beszedéssel teljesíti / teljesítik. Ha a fizetési kötelezettség teljesítésének esedékessége nem banki munkanapra esik, a havi törlesztőrészlet pénzügyi fedezetét a törlesztési számlán az esedékesség napját megelőző / követő munkanapon kell a Hitelező rendelkezésére bocsátani.

5. A Kölcsön kamata:

5.1. A szerződéses ügyleti kamatnak a Kölcsönszerződés létrejöttekor érvényes mértéke tájékoztató jelleggel évi ...... %, azaz ...... százalék.

5.2. A Kamattámogatás mértéke: a Kölcsönszerződés létrejöttekor hatályos jogszabályok szerint évi ...... %, azaz ...... százalék.

5.3. Adós /Adósok által a Kamattámogatás időtartama alatt megfizetendő kamat induló mértéke: a Kölcsönszerződés megkötése napján évi ...... %, azaz ...... százalék.

5.4. A Kamattámogatással érintett időszak: ...... év / hónap, azaz ...... év / hónap. A Kamattámogatással érintett időszak a folyósítást követő napon / a használatbavételi engedély / használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány / az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követő napon kezdődik. A Kamattámogatással érintett időszak kezdetéig az Adós / Adósok a szerződéses ügyleti kamatot köteles / kötelesek megfizetni a Hitelező részére.

5.5. A kamatperiódus időtartama: a szerződéses ügyleti kamat, és az Adós / Adósok által fizetendő kamat mértéke kamatperiódusonként változó mértékű, pontos mértékét a folyósítás napján és az egyes kamatperiódusok kezdő napján a Hitelező állapítja meg. Az első kamatperiódus kezdő időpontja - várhatóan - ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napja, a kamatperiódusok a kezdő időponttól számított ......, azaz ...... éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. Az Adós / Adósok által fizetendő kamat az egyes kamatperiódusok alatt nem változtatható.

5.6. A késedelmi kamat mértéke a Kölcsönszerződés létrejöttekor: évi ...... %, azaz ...... százalék.

6. Egyéb díjak, jutalékok, költségek:5

Az Adóst / Adósokat terhelő díjak / jutalékok / költségek a Kölcsönügyletben meghatározott időpontban vagy feltétel bekövetkezésekor, de legkésőbb a lejárat napján esedékesek:

- Hitelbírálati díj / költség / jutalék: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Szerződéskötési díj / költség / jutalék: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Kezelési díj / költség / jutalék: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Folyósítási díj / költség / jutalék: ...... %, azaz ...... százalék / ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Hitelbiztosítéki érték megállapításának díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Előtörlesztési díj / költség / jutalék: ...... %, azaz ...... százalék, de maximum ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Szerződésmódosítási díj / költség / jutalék: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Rendelkezésre tartási díj / költség / jutalék: ...... %, azaz ...... százalék. /

- Értékbecslés díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Fedezetkezelés díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Fedezetmódosítás díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Tulajdoni lap lekérdezésének díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Térképmásolat lekérdezésének díja / költsége / jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díja / költsége /jutaléka: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Ingatlan-felülvizsgálati díj / jutalék / költség: ...... Ft, azaz ...... forint. /

- Adósvédelmi eszköz iránti igénylés elbírálásáról szóló tájékoztatás esetén levelezési díj / költség / jutalék: levelenként ...... Ft, azaz ...... forint.

7. Kedvezmények: Kedvezmény keretében feltételesen elengedett díjak / költségek / jutalékok: ...... Ft, azaz ...... forint.

Ha az Adós / Adósok

- részére a Kölcsön összegének legalább ...... %-a, azaz ...... százaléka nem kerül folyósításra, /

- a szerződéskötéstől számított ......, azaz ...... éven belül a Kölcsön összege ...... %-ánál, azaz ...... százalékánál nagyobb összegű rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít / teljesítenek, /

- a Kölcsön folyósítását / részletekben történő folyósítása esetén az első részlet folyósítását követően az első törlesztőrészlet esedékességének napjáig / napjától számított ......, azaz ...... éven belül rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesít / teljesítenek - ide nem értve a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatás jóváírása következtében történő elő- vagy végtörlesztést, valamint a lakás-takarékpénztári megtakarításból történő elő- vagy végtörlesztést -, és ezáltal a fennálló tőketartozás összege a Kölcsön szerződés szerinti összegének ...... %-a, azaz ...... százaléka alá csökken,

a kedvezmény keretében feltételesen elengedett díjat / költséget / jutalékot ............, azaz ............ napon belül / az elővagy végtörlesztéssel egyidejűleg a Kölcsönszerződésben meghatározott módon köteles / kötelesek megfizetni a Hitelező részére.

8. Egyoldalú szerződésmódosítás: A Hitelező jogosult a kamat, díj, jutalék és / vagy költség mértékét, illetve összegét egyoldalúan módosítani a Kölcsönszerződésben foglalt feltételek / a módosítás időpontjában hatályos Üzletszabályzat / Üzletszabályzatok / Általános Szerződési Feltételek szerint.

9. Azonnali hatályú felmondás: A Hitelező a Kölcsönszerződést a Kölcsönszerződésben / Üzletszabályzatban / Üzletszabályzatokban / Általános Szerződési Feltételekben foglalt felmondási okok bármelyikének teljesülése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.

A Hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a Kölcsönszerződést akkor is, ha a Kölcsönügylet biztosítékául jelzálogjoggal terhelt Zálogtárgy állagának romlása vagy egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek a Zálogtárgyból való kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek a Zálogjogosult felhívása ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a zálogfedezetet a szükséges értékig nem egészíti ki / egészítik ki.

A Hitelező azonnali hatályú felmondása azzal a következménnyel jár, hogy a Kölcsönügyletből eredő fizetési kötelezettségek a felmondásnak a Kölcsönszerződésben, illetve a Hitelező Üzletszabályzatában / Üzletszabályzataiban / Általános Szerződési Feltételeiben írt közléssel egyidejűleg / közléstől számított ......, azaz ...... napon lejárttá és egy összegben esedékessé válnak.

Ha a Zálogtárgyként lekötött ingatlanra bármilyen ügyben végrehajtási jogot jegyeztek be, a Kölcsönügyletből származó teljes tartozás egy összegben, minden külön értesítés nélkül lejárttá és esedékessé válik a végrehajtási jog bejegyzésének elrendelése alapjául szolgáló kérelemnek (megkeresésnek) az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtása időpontjában.6

10. Felelősség: Adós / Adósok a Kölcsönügyletből eredő valamennyi tartozásért teljes vagyonával / vagyonukkal köteles / kötelesek helytállni.

11. A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, a Kamattámogatás visszafizetése:

11.1. A Kamattámogatásra való jogosultság megszűnése, illetve az Adós / Adósok Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettségének bármilyen okból történő bekövetkezése esetén az Adós / Adósok a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat megfizetésére köteles / kötelesek.

11.2. Ha az Adósnak / Adósoknak a Kölcsönszerződés szerinti Kölcsön és az ahhoz kapcsolódó Kamattámogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétével kapcsolatos, a Hitelező vagy az igénybevétel feltételeire vonatkozó igazolást kibocsátó részére tett nyilatkozata valótlan adatot tartalmaz, akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerint számított kamatával együtt köteles / kötelesek visszafizetni. A támogatás visszavonásának napjától kezdődően az Adós / Adósok a Kölcsönszerződés szerinti szerződéses ügyleti kamat mindenkori hatályos mértékét köteles / kötelesek megfizetni a Hitelezőnek.

11.3. Ha az Adós / Adósok bármelyike a Kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a Rendeletben foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, az Adóst / Adósokat Kamattámogatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó Adós / Adósok a Kamattámogatásra a Kölcsönszerződés módosítását követően - a Kölcsönszerződésben megjelölt kivétellel - nem jogosult / jogosultak.7

11.4. Ha a Kamattámogatással érintett ingatlan vonatkozásában a támogatott személy / személyek valamelyike a Kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a Rendeletben írt kötelezettségét nem teljesíti, az Adóst / Adósokat a Kamattámogatás igénybevételétől esedékes - a Rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt - visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó Adós / Adósok a Kamattámogatásra nem jogosult / jogosultak.8

II. A Jelzálogszerződésből eredő kötelezettségek9

1. A Jelzálogszerződés: ...... zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) / és ...... zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) (a továbbiakban együtt: Zálogkötelezettek), valamint ...... haszonélvező (a továbbiakban: Haszonélvező) és ...... haszonélvező (a továbbiakban: Haszonélvező) (a továbbiakban együtt: Haszonélvezők) kijelenti és elismeri / kijelentik és elismerik, hogy közte / köztük és a ...... .(székhely: ......, cégjegyzékszám: ......, statisztikai számjel: ......) (a továbbiakban: Zálogjogosult) között (a továbbiakban a zálogszerződés tekintetében együtt: Felek) az I.1. pontban hivatkozott Kölcsönszerződés biztosítására ...... (......) év ...... hónap ...... (......) napján az alábbi lényeges tartalommal ingatlant terhelő jelzálogszerződés / önálló zálogszerződés (a továbbiakban: Zálogszerződés) jött létre. A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek és a Haszonélvező / Haszonélvezők egyetemleges kötelezettek.10

2. Biztosíték: A Zálogszerződés alapján a Kölcsön biztosítékát képezi a Zálogjogosult javára a II.4. pontban megjelölt ingatlanra / ingatlanokra alapított jelzálogjog / önálló zálogjog / egyetemleges jelzálogjog / önálló zálogjog és ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom.

3. Biztosított követelés: ...... Ft, azaz ...... forint kölcsöntőke, valamint annak az I.5. és az I.6. pont szerinti járulékai. / Az önálló zálogjog alapján kielégíthető követelés összege: ...... Ft, azaz ...... forint.

3.1. A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek, valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők kéri / kérik, és egyúttal feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását / hozzájárulásukat adja / adják ahhoz, hogy a II.4. pontban megjelölt, ......, ...... helyrajzi számú ingatlanra - tulajdoni váromány esetén a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg -11 az ingatlant nyilvántartó illetékes hatóság jelen közjegyzői okiratra utalással a Zálogjogosult javára a II.3. pontban megjelölt követelés biztosítására jelzálogjogot / önálló zálogjogot / egyetemleges jelzálogjogot / egyetemleges önálló zálogjogot, továbbá ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezzen be.12

4. Az ingatlan /ingatlanok (a továbbiakban:Zálogtárgy) adatai:13

- Az ingatlan megnevezése: ......

- Az ingatlan fekvése és helyrajzi száma: ...... / Az ingatlan fekvése és helyrajzi száma a társasház-alapítást megelőzően: ...... és azt követően: ...... 14

- Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe: ......

- Az ingatlan hitelbiztosítéki értéke: ...... Ft, azaz ...... forint.

- Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek neve és - a jelzálogjog bejegyzéssel érintett - tulajdoni hányada / tulajdoni várományának aránya: ...... 15

5. A kielégítési jog gyakorlása:

5.1. A Zálogjogosult a zálogjogát bírósági végrehajtási eljárás útján érvényesítheti, kivéve, ha a kielégítési jog megnyílta után a Zálogjogosult és a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek a Zálogtárgynak a Zálogjogosult általi értékesítésében írásban megállapodnak. A Zálogjogosult kérelmére a zálogjogból való kielégítési jog megnyílását követően a Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére is sor kerülhet.

5.2. A zálogjogból való kielégítési jog minden további jogcselekmény nélkül teljes terjedelemben megnyílik, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike bekövetkezik:

5.2.1. A személyes kötelezett a zálogjoggal biztosított esedékes fizetési kötelezettségét (részben vagy egészében) nem teljesíti, beleértve azt is, ha a Zálogjogosult a Kölcsönszerződést az abban megjelölt bármely ok miatt felmondja, és ennek következtében a Kölcsönügyletből eredő követelés egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és a személyes kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

5.2.2. Ha a Zálogtárgyat bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás során lefoglalják, vagy a Zálogtárgyakra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével őt megillető kielégítési jogát gyakorolja.

5.3. Tűrési kötelezettség: A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek / , valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők kötelezi magát / egyetemlegesen kötelezik magukat annak a tűrésére, hogy a Zálogjogosult a Zálogtárgyból kielégítést keressen, ha a személyes kötelezett / személyes kötelezettek a zálogjoggal biztosított Kölcsönügylet alapján őt / őket terhelő esedékes fizetési kötelezettséget részben vagy egészben nem teljesíti / teljesítik, vagy más okból a Zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílt.

5.4. Kiürítési kötelezettség: A Zálogkötelezett / A Zálogkötelezettek / , valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők kötelezi magát / egyetemlegesen kötelezik magukat arra is, hogy a zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén a Zálogtárgyat beköltözhetően, a vevő, az árverési vevő részére korlátozásmentesen birtokba adhatóan bocsátja / bocsátják - a Zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlási módjával összhangban -a kielégítési jog bírósági végrehajtáson kívüli gyakorlása esetén a Zálogjogosult, a Zálogtárgyból való kielégítési jog bírósági végrehajtás útján történő gyakorlása esetén (ideértve a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítését is) az árverési vevő birtokába, rendelkezésére.

III. Feltétel vagy időpont bekövetkezésének tanúsítása

Az Adós / Adósok és a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek /, valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők kijelenti / kijelentik, hogy végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén mind a Hitelező, mind a Zálogjogosult közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát, mind a Hitelező, mind a Zálogjogosult nyilvántartásai, üzleti könyvei, a Hitelezőnél, illetve a Zálogjogosultnál vezetett számlák, az általa / általuk kezelt adatok alapján készült, közjegyzői okiratba foglalt közjegyzői ténytanúsítványt is elfogadja / elfogadják

- a jelen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat és az annak alapjául szolgáló jogügyletek alapján az Adóst / Adósokat és a Zálogkötelezettet / Zálogkötelezetteket /, valamint a Haszonélvezőt / Haszonélvezőket terhelő kötelezettségek keletkezése időpontjának, tárgyának, mennyiségének / összegének, jogcímének, teljesítése feltételei bekövetkezésének, lejáratának,

- a Kölcsönügylet szerinti Kölcsön folyósítása időpontjának, a folyósított Kölcsön összegének, a fennálló Kölcsön, járulék és egyéb tartozás jogcímének, összegének, keletkezése és lejárata időpontjának, valamint

- más egyéb, a bírósági végrehajtás céljából szükséges ténynek, adatnak, feltétel vagy időpont bekövetkezésének közokirati tanúsításaként.

IV. Kézbesítés

Az Adós / Adósok és a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek / , valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők kijelenti / kijelentik, hogy a Hitelező és a Zálogjogosult által az Adóshoz / Adósokhoz és a Zálogkötelezetthez / Zálogkötelezettekhez /, valamint a Haszonélvezőhöz / Haszonélvezőkhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Kölcsönszerződésben / Zálogszerződésben feltüntetett levelezési címre, tértivevényes és ajánlott vagy egyéb könyvelt postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a címzettel közöltnek, részére - a címzett halálát kivéve - kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától; ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ......, azaz (......) munkanapon. Ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, vagy a küldemény a feladóhoz "kézbesítés akadályozott" jelzéssel érkezik vissza, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon történt irattovábbítás esetén pedig a jognyilatkozatot a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni az E-ügyintézési tv. szerinti feladási igazoláson szereplő befogadás időpontjában.

V. Hiteles kiadmány

Az Adós / Adósok és a Zálogkötelezett / Zálogkötelezettek /, valamint a Haszonélvező / Haszonélvezők (a továbbiakban: Ügyfél) akként rendelkeznek, hogy jelen közjegyzői okiratról hiteles kiadmány, másolat és bizonyítvány az Ügyfélnek, továbbá a Hitelezőnek és a Zálogjogosultnak adható ki.

1 Az okiratminta kitöltése során tartalmi változtatásnak vagy kiegészítésnek nincs helye, annak szövege csak annyiban bővíthető, amennyiben a szöveg bővítését az okiratminta pontozott vonal használatával megengedi. A / jellel jelölt vagylagosság esetén kizárólag a megfelelő fordulatot kell feltüntetni, a többi törlendő. Az okiratmintából csak azok a szövegrészek hagyhatók el, amelyek elhagyását az okiratminta megengedi.

2 Kizárólag több jogosult félként való részvétele esetén kell feltüntetni.

3 Kizárólag több adós félként való részvétele esetén kell feltüntetni.

4 Kizárólag akkor kell feltüntetni, ha az első esedékesség napja a hónap 29., 30. vagy 31. napjára esik, és a Kölcsönügylet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést.

5 Kizárólag a felsorolt díjak, jutalékok és költségek tüntethetőek fel.

6 Kizárólag akkor kell feltüntetni, ha a Kölcsönügylet tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést.

7 Kizárólag az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó.

8 Kizárólag az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozásában létrejött Kölcsönszerződés esetén alkalmazandó.

9 A haszonélvezőre vonatkozó szövegrészeket csak akkor kell feltüntetni, ha az ügyletben haszonélvező is szerepel, egyébként törlendő.

10 Kizárólag több zálogkötelezett és/vagy haszonélvező félként való részvétele esetén kell feltüntetni.

11 Kizárólag tulajdoni váromány esetén feltüntetendő.

12 Több ingatlan esetén többször feltüntethető.

13 Több ingatlan esetén többször feltüntethető.

14 Kizárólag társasház-alapítás esetén kell feltüntetni.

15 Zálogkötelezettenként feltüntetendő."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére