334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/B. § (7) bekezdésében

a) az "azonosított" szövegrész helyébe a "validált" szöveg,

b) az "elektronikus elérhetőségét" szövegrész helyébe az "elektronikus elérhetőségét, a nyilvántartó szerv által vezetett nyilvántartásokban található születési idejét" szöveg

lép.

2. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti időpontban az érintett fekvőbeteg-ellátó intézményben van, az érintett gyógyulásának napja a fekvőbeteg-ellátó intézményből történt elbocsátást követő tizedik nap."

3. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A hatóság a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését követő 8 napon belül kiállítja a védettségi igazolványt annak, aki

a) nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal,

b) az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja 2021. május 1-jét megelőzően volt, és

c) nincs a Módr2. hatálybalépésének napján fekvőbeteg-ellátó intézményben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyógyultság napja az EESZT-ben rögzített, utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napjától számított huszadik nap.

(3) A hatóság az (1) bekezdéstől eltérően nem állít ki védettségi igazolványt, ha annak érvényességi ideje a Módr2. hatálybalépésének napjától számított tíz napon belül lejárna."

4. § Az R.

a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a "tizedik" szövegrész helyébe a "tizenötödik" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, valamint 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "(3) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) és (3a) bekezdés" szöveg

lép.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-4. § az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére