41/2021. (XI. 25.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában, valamint 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A belügyi szervek helyi lakásügyi szerve

a) a Belügyminisztérium Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály a Belügyminisztérium hivatali szervezetében a saját dolgozói állomány vonatkozásában,

b) a Készenléti Rendőrség a saját, valamint külön megállapodás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság állománya vonatkozásában, továbbá a rendvédelmi technikumok, a Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ dolgozói állománya vonatkozásában,

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

d) a megyei rendőr-főkapitányságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

e) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatal a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

g) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a saját, továbbá a büntetés-végrehajtási intézetek és büntetésvégrehajtási intézmények dolgozói állománya vonatkozásában,

h) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a saját, a területi és a területi jogállású, valamint a helyi szervei dolgozói állománya vonatkozásában, továbbá jogutódként a megszűnt Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság e §-ban nem szabályozott ellátási körébe tartozók vonatkozásában,

i) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

j) az Országos Vízügyi Főigazgatóság a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

k) a vízügyi igazgatóságok a saját dolgozói állományuk vonatkozásában,

l) a Terrorelhárítási Központ a saját dolgozói állománya vonatkozásában,

m) a belügyi szervekhez, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karhoz kirendelt és vezényelt dolgozók vonatkozásában a kirendelés vagy vezénylés szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója szerinti, az a)-l) pontban meghatározott szervek."

2. § (1) A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: dolgozó) bérleti, albérleti, illetve operatív lízing díj hozzájárulásban (a továbbiakban: hozzájárulás) részesíthető."

(2) A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adható hozzájárulás havi összege a lízingszerződésben, bérleti szerződésben rögzített lízingdíj vagy bérleti díj (a továbbiakban: bérleti díj) havi összegének 50%-a, de

a) legfeljebb a rendvédelmi illetményalap 200%-a, ha a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét,

b) legfeljebb a rendvédelmi illetményalap 150%-a, ha a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegének kétszeresét,

c) legfeljebb a rendvédelmi illetményalap 100%-a, ha a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme meghaladja a minimálbér összegének kétszeresét."

(3) A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét a dolgozó esetében a munkáltató által kiállított nettó jövedelemről szóló igazolás, a dolgozóval közös háztartásban élő személy esetében az adott munkáltató vagy illetménykifizető hely jövedelemigazolása alapján kell megállapítani. Az egy főre jutó jövedelmet kizárólag a hozzájárulás megítélésének időpontjában aktuális jövedelmi adatok figyelembevételével kell vizsgálni.

(5b) Két vagy több dolgozó közös bérlete esetén az (5) bekezdés szerint adható hozzájárulás összegét a lízingszerződésben, bérleti szerződésben rögzített, az általuk külön-külön fizetett, egy főre eső bérleti díj összegéből kiindulva kell személyenként megállapítani. A belügyi szerv állományába nem tartozó személlyel közösen fenntartott bérlet esetén csak a dolgozóra eső bérleti díj hányadot lehet a kérelmen feltüntetni, illetve elbíráláskor figyelembe venni, kivéve, ha a dolgozó házastársa vagy okirattal igazolt élettársa a bérlőtárs."

3. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) A hozzájárulás abban az esetben biztosítható a dolgozó részére, ha

a) szolgálatteljesítési helyén vagy olyan, annak 60 km-es vonzáskörzetében lévő településen, ahová a helyileg szokásos módon a szolgálati érdek sérelme nélkül a napi hazautazásra lehetőség van, önálló lakással nem rendelkezik,

b) részére a belügyi szerv lakást vagy szállóférőhelyet nem biztosít, és

c) a dolgozó a 13. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlant bérel vagy lízingel.

(2) Nem folyósítható hozzájárulás annak a dolgozónak, aki

a) a részére felajánlott lakást vagy szállóférőhelyet méltányolható indok nélkül nem fogadja el,

b) a kérelmében valótlan adatot közölt, vagy

c) közeli hozzátartozójától bérel lakást.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően hozzájárulás biztosítható a dolgozó részére,

a) ha tulajdonába öröklés vagy egyeneságbeli rokonától történő ajándékozás útján, haszonélvezettel terhelten került a lakás, és a haszonélvező haszonélvezeti jogával él,

b) ha olyan lakásban rendelkezik tulajdonrésszel, amelynek használatáról, hasznosításáról a házassági vagyonközösség vagy élettársi kapcsolat megszüntetése keretében volt házastársa, volt élettársa vagy gyermeke javára lemondott, és ezt a házassági vagyonközösség vagy az élettársi kapcsolat megszüntetéséről szóló közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat tanúsítja, vagy

c) ha az olyan, nem adásvétel útján szerzett lakásban rendelkezik tulajdonrésszel, amelyben a társtulajdonos nem a házastársa vagy élettársa, és a tulajdoni részesedése 50% alatti, így a lakás használata számára nem biztosított.

(4) Meg kell szüntetni a hozzájárulás kifizetését, ha

a) a dolgozó szolgálati jogviszonya megszűnik,

b) a dolgozó szolgálatteljesítési helyén vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében lévő olyan településen, ahová a helyileg szokásos módon a szolgálati érdek sérelme nélkül a napi hazautazásra lehetőség van, önálló lakáshoz jut, vagy

c) haszonélvezettel terhelt tulajdonában álló önálló ingatlana tekintetében a haszonélvezeti jog megszűnik.

(5) A hozzájárulásban részesített dolgozó köteles a munkáltatónak írásban, 8 napon belül bejelenteni a hozzájárulásra való jogosultság feltételeiben bekövetkező, továbbá a bérleti szerződéses vagy lízingszerződéses jogviszonyban beállt minden olyan változást, amely a hozzájárulás megítélésére, kifizetésére és összegére kihatással lehet.

(6) Jóváhagyás esetén a hozzájárulás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a dolgozót."

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter