423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont db)-dd) alpontjában, dg) alpontjában és v) pont vc) alpontjában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § w) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x), és y) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 112/2011. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

[Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):]

"q) együttműködik a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az engedélyestől független, jogszabály szerint feljogosított ellenőrző szervezet akkreditálási eljárásának értékelő csoportjába történő, a nukleáris területen szakértelemmel rendelkező szakértők kirendelése kapcsán."

(2) A 112/2011. Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az OAH engedélyezi a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló rendelet és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló rendelet szerinti különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagoknak külön megegyezés alapján történő nemzetközi vagy belföldi szállítását, a kismértékben diszpergálódó radioaktív anyagok mintáit, az A1 és A2 értékek számítását, készüléket vagy gyártmányt tartalmazó mentesített küldeményre vonatkozó alternatív aktivitás határ számítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a hasadó-engedményes anyagok mintáit; továbbá a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit és szállítását. Az engedélyezési eljárás során a jogszabályi követelmények teljesülésének elbírálásához - az Atv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott szakértőn vagy szakértői szervezeten kívül -az OAH igénybe veheti anyagszerkezeti, nukleárisbaleset-elhárítási, gépészeti, hőtani, kritikussági, minőségbiztosítási, sugárvédelmi, szállítási és szilárdságtani, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő vagy az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértő közreműködését is. A szakértői eljárás időtartama legfeljebb 40 nap."

2. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBSZ Kr.) 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nukleáris biztonságot befolyásoló, a hatósági engedélyezési eljárások megalapozására benyújtott dokumentumokban nem szereplő, 1. és 2. biztonsági osztályba tartozó rendszerelemekkel összefüggő szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és értékelési módszerek közül a hatóság által kijelöltek alkalmazására a nukleáris biztonsági hatóság előzetes jóváhagyása alapján kerülhet sor. A nukleáris biztonsági hatóság a módszert rögzítő magyar vagy angol nyelvű dokumentumot a felhasználási körülményeket megvizsgálva, a felhasználás körülményeire tett előírások mellett hagyja jóvá, ha az kielégíti az atomenergiáról szóló törvény és e rendelet biztonságra vonatkozó követelményeit."

(2) Az NBSZ Kr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telephelyvizsgálati és -értékelési engedély és az engedélyes személyének megváltoztatása iránti kérelmet a leendő engedélyes, minden más engedély iránti kérelmet az engedélyes nyújtja be a nukleáris biztonsági hatósághoz. A kérelmet és az azt megalapozó dokumentációt a nukleáris biztonsági hatóság által üzemeltetett elektronikus dokumentációs rendszeren keresztül vagy személyesen a hatósághoz elektronikus formában kell benyújtani. A kérelmet megalapozó dokumentációt - az 1. mellékletben meghatározott kivételekkel -magyar nyelven, a változtatások könnyű kezelését és követhetőségét biztosító formában kell benyújtani. A kérelmet és mellékleteit úgy kell összeállítani, hogy az részleteiben és összességében is egyértelműen és ellenőrizhető módon igazolja, hogy a benyújtott dokumentáció minden részét arra jogosult személyek vagy szervezetek készítették, azokat az engedélyes erre kijelölt szervezeti egysége a benyújtást megelőzően felülvizsgálta és jóváhagyta."

(3) Az NBSZ Kr.

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 3. melléklete a 2. melléklet,

c) 3/A. melléklete a 3. melléklet,

d) 4. melléklete a 4. melléklet,

e) 5. melléklete az 5. melléklet,

f) 6. melléklete a 6. melléklet,

g) 9. melléklete a 7. melléklet,

h) 10. melléklete a 8. melléklet

szerint módosul.

3. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Az OAH az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:]

"f) Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ."

(2) Az Fvr. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az A- és B-szintű szállításokat nem a hivatásos rendvédelmi szervek biztosítják, a fegyveres kíséretben csak olyan személy vehet részt, aki legalább 2 éves folyamatos gyakorlattal rendelkezik fegyveres értékszállítási feladatok végrehajtásában és erről munkáltató által kiállított igazolással rendelkezik; vagy aki legalább 2 évente szállítási fizikai védelmi gyakorlaton vesz részt. A szállítási gyakorlatok tervezését és végrehajtását a (3) és (4) bekezdés szerint kell elvégezni."

(3) Az Fvr. 22. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása körében működő fegyveres biztonsági őrség állományába az a személy kerülhet, aki a fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó általános alkalmazási feltételeken túl:)

"b) legalább érettségi végzettséggel rendelkezik."

(4) Az Fvr. 24. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A fizikai felmérést végző bizottság tagjai:)

"d) az OAH képviselője."

(5) Az Fvr. 26. alcíme a következő 32/C. §-sal egészül ki:

"32/C. § Ha a jóváhagyott fizikai védelmi tervében közölt adatokhoz képest olyan változás történik, amelyek nem igénylik a fizikai védelmi rendszer módosítását, erről a kötelezett írásban értesíti az OAH-t."

(6) Az Fvr.

a) 32. § (1) bekezdés d) pontjában a "terv" szövegrész helyébe a "rendszer" szöveg,

b) 35. § (2) bekezdés a) pontjában az "a sugárveszély jelzését a berendezést magában foglaló helyiség összes bejárati ajtaján alkalmazza, kivéve a csomagvizsgáló berendezéseket, ahol elégséges a berendezésen alkalmazni" szövegrész helyébe az "az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló rendelet szerint alkalmazza" szöveg, és

c) 35. § (2) bekezdés d) pontjában a "lemezkazettában tárolják" szövegrész helyébe az "illetéktelen személyektől elzárva tárolják" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az Fvr. 33. § (4) bekezdés g) pontja.

4. A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bör.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Tervezett radioaktívhulladék-tároló létesítmény telephelyének földtani kutatási területére vagy annak egy részére kutatási védőidom jelölhető ki. A kutatási védőidom biztosítja a telephely földtani környezetének és a földtani gát épségének megóvását."

(2) A Bör. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kutatási védőidom kiterjedésére a telephelyvizsgálat vagy a telepítés tervezője a fázisonkénti telephelykutatási vagy a telepítési engedélykérelmet megalapozó dokumentációban tesz javaslatot a 7. § (1a) bekezdésében rögzített kritériumok figyelembevételével."

(3) A Bör. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kutatási védőidom területén tilos olyan tevékenységet végezni, amelyek a tervezett radioaktívhulladék-tároló biztonságát kedvezőtlenül befolyásolják vagy a földtani gát épségét veszélyeztetik."

(4) A Bör. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A biztonsági övezetben, a kutatási védőidom területén, és az új nukleáris létesítmény tervezett telephelyétől számított 500 méteres körzetben tervezett létesítmény, építmény beruházója, valamint engedélyköteles tevékenység kezdeményezője elemzi a létesítménynek, építménynek, valamint a tevékenységnek a meglévő, továbbá a tervezett nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló biztonságára gyakorolt lehetséges hatását. Az elemzés eredményét tartalmazó dokumentumot a hatáskörrel rendelkező hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez kell mellékelni."

(5) A Bör. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Atv. 4. § (2) bekezdése szerinti alapelv figyelembevételével, a biztonsági övezetben és a kutatási védőidom területén csak olyan tevékenység végezhető, amely nem veszélyezteti az üzemelő vagy tervezett nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló biztonságát."

(6) A Bör.

a) 1. §-ában a "biztonsági övezettel" szövegrész helyébe a "biztonsági övezettel vagy kutatási védőidommal" szöveg, a "biztonsági övezeten" szövegrész helyébe a "biztonsági övezeten vagy kutatási védőidomon" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "határát" szövegrész helyébe a "határát, a kutatási védőidom kiterjedését," szöveg, az "a létesítési" szövegrész helyébe az "az (1) és (1a) bekezdés szerinti kérelemnek megfelelő" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdés" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében a "radioaktívhulladék-tároló üzemszerű" szövegrész helyébe a "radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatához, telepítéséhez, létesítéséhez, üzemszerű" szöveg,

e) 8/A. § (2) bekezdésében a "biztonsági övezetében" szövegrész helyébe a "biztonsági övezetében és a kutatási védőidom területén" szöveg,

f) 8/A. § (3) bekezdésében a "biztonsági övezetben" szövegrész helyébe a "biztonsági övezetében és a kutatási védőidom területén" szöveg, és

g) 8/A. § (4) bekezdésében a "biztonsági övezeten belüli" szövegrész helyébe a "biztonsági övezetében és a kutatási védőidommal érintett" szöveg

lép.

5. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TBSZ Kr.) 2. § 5-7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. Baleset: a tervezési alapot meghaladó esemény;

6. Baleset-elhárítás: az emberi egészséget és biztonságot, az élet minőségét, az értéket és a környezetet veszélyeztető baleset következményeinek enyhítését szolgáló intézkedések végrehajtása;

7. Balesetkezelés: a tervezési alapot meghaladó üzemállapotok során az üzemeltető által végrehajtott intézkedések, amelyek célja

a) az esemény súlyosbodásának megakadályozása,

b) biztonságos és stabil állapot elérése, valamint

c) a következmények csökkentése;"

(2) A TBSZ Kr. 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:

"11a. Nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakör: a biztonság szempontjából fontos azon munkakör, amelyben a végzett tevékenység a tároló létesítmény biztonsági funkcióinak teljesülését közvetlenül befolyásolja."

(3) A TBSZ Kr. 2. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. Jogosítványhoz kötött munkakör: a biztonság szempontjából meghatározó munkakör, amely betöltéséhez a biztonsági szabályzat, egyéb hatósági előírás, illetve az engedélyes oktatást szabályozó dokumentuma a jogosító vizsgát követelményként előírja;"

(4) A TBSZ Kr. 32. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az engedélyes a beszállítók alkalmasságának igazolására vonatkozó - helyszíni audit nélküli vagy helyszíni audittal történő - minősítő eljárás lefolytatásáról, illetve az érvényes minősítés meghosszabbításáról értesíti a nukleáris biztonsági hatóságot. Belföldi audit esetén az értesítést az auditot megelőzően legalább 10 munkanappal vagy külföldi audit esetén legalább 20 munkanappal korábban megküldi.

(6) Ha a nukleáris biztonsági hatóság jelzi részvételi szándékát a helyszíni audit végrehajtásában, az engedélyes legkésőbb 5 munkanappal a helyszíni audit időpontja előtt megküldi a hatóság számára a beszállító releváns belső szabályozó dokumentumait.

(7) A minősítő audit befejezését követően 15 munkanapon belül meg kell küldeni a nukleáris biztonsági hatóságnak a vizsgálati jelentést és annak mellékleteit (különösen a minősítő lap, a minősítő lap mellékletei, a minősítő tevékenységet részletező lap, az eltérések jegyzőkönyve, jelenléti ív és minden további, az eljárással összefüggésben keletkezett dokumentum), vagy azokhoz elektronikus hozzáférést kell biztosítani."

(5) A TBSZ Kr. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A monitoring programot első alkalommal a létesítést megalapozó biztonsági jelentésben kell benyújtani az atomenergia-felügyeleti szervhez jóváhagyás céljából, amelyet az atomenergia-felügyeleti szerv a létesítési engedélyben, a nukleáris biztonsági szempontokat figyelembe véve hagy jóvá. A monitoring program módosítását átalakításnak kell tekinteni."

(6) A TBSZ Kr. 62. § d)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"d) az üzemzavar-elhárítási utasításokat,

e) a baleset-elhárítási intézkedési tervet,

f) az MSSZ-t és"

(7) A TBSZ Kr. 62. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"g) a balesetek kezelésére vonatkozó útmutatókat."

(8) A TBSZ Kr.

a) 2. melléklete a 9. melléklet és

b) 3. melléklete a 10. melléklet

szerint módosul.

(9) A TBSZ Kr.

a) 44. § (3) bekezdésében a "tájékoztatót" szövegrész helyébe a "jelentést" szöveg,

b) 99. § (1) bekezdésében az "aktualizálni kell" szövegrész helyébe az "aktualizálni kell, amit átalakításnak kell tekinteni" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti a TBSZ Kr.

a) 32. § (8) bekezdése és

b) 99. § (2) bekezdése.

6. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) 4. § (1) bekezdés 71. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"71. sztenderd értékek és összefüggések: a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 116. sz. kiadványának 4. és 5. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a külső sugárterhelésből származó dózisok becsléséhez, valamint a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 119. sz. kiadványának 1. fejezetében ajánlott értékek és összefüggések a belső sugárterhelésből származó dózisok becsléséhez, illetve a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság 115. sz. kiadványában a radontól származó kockázatokra ajánlott értékek és összefüggések a radon és leányelemei belégzéséből származó dózisok becsléséhez, és a fenti kiadványok helyébe lépő újabb kiadványok;"

(2) Az Svr. 38. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Egyéni vállalkozó és egyéni cég engedélyesek esetében a sugárvédelmi megbízott kinevezése nem szükséges, a sugárvédelmi megbízott feladatainak végrehajtásáért az engedélyes felelős."

(3) Az Svr. 53. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) Az (1) bekezdés 2., 4., 6. és 8. pontja szerint kiadott engedély hatályát veszti

a) a tevékenység megszüntetésére irányuló bejelentés tudomásulvételével vagy

b) az (1) bekezdés 2. és 4. pontja szerinti új engedély kiadásával."

(4) Az Svr. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § (1) Az engedély iránti kérelem elbírálásakor az OAH az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálja.

(2) Az 53. § (1) bekezdés 1., 2. és 4. pontjaiban meghatározott engedélyezési eljárásokban, ha azok egy sugárveszélyes munkahelyre vonatkoznak, az OAH a kérelmező kérelmére összevont engedélyt adhat ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti összevont engedély iránti kérelem elbírálásakor az OAH a rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést a tevékenységek komplex sugárvédelmi szempontú vizsgálatával értékeli."

(5) Az Svr. 57. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes, illetve a tulajdonos bejelenti az OAH-hoz

radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés)

"ab) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetését, a radioaktív anyag, illetve az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés további tervezett sorsának - dokumentumokkal alátámasztott - ismertetésével, legkésőbb a megszüntetést követő 8 napon belül,"

(6) Az Svr. 57. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes, illetve a tulajdonos bejelenti az OAH-hoz

radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés)

"ae) kiemelt létesítmény és az I. sugárvédelmi kategóriába tartozó tevékenység esetében az 53/A. § szerinti létesítésre irányuló engedélyezési eljárást követően a létesítmény építészeti, épületgépészeti kialakításának befejezését 8 napon belül,"

(7) Az Svr. 57. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

(Az engedélyes, illetve a tulajdonos bejelenti az OAH-hoz

radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés)

"af) esetében az engedélyezett sugárveszélyes tevékenység végleges megszüntetését,"

(8) Az Svr. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A radioaktív anyag vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetése során üzemképes állapotban, de üzemen kívül tárolt berendezés esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell a birtokos nyilatkozatát a fizikai védelem körülményeinek biztosítására vonatkozóan."

(9) Az Svr. 57. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha az (1) bekezdés a) pont ab) és af) alpontja szerinti bejelentés tartalmazza az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában előírtakat, az OAH a bejelentést tudomásul veszi. Ha a bejelentés a tudomásulvételhez szükséges adatokat nem tartalmazza teljeskörűen, az OAH írásban határidő tűzésével tájékoztatja az engedélyest a kiegészítésként benyújtandó dokumentumok köréről, továbbá arról, hogy azok megküldésének elmulasztása a 62. § szerinti eljárás megindítását vonhatja maga után."

(10) Az Svr. 57. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2d) Az OAH az (1) bekezdés szerinti bejelentések tudomásulvételéről 15 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt."

(11) Az Svr. 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ellenőrzése során az OAH jogosult az engedélyes tevékenysége rendszeres végzését bemutattatni, ha az nem jár az engedélyes munkavállalóinak indokolatlan sugárterhelésével."

(12) Az Svr. 10. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(13) Az Svr.

1. 1. § (1) bekezdés h) pontjában a "radioaktív anyagok" szövegrész helyébe a "radioaktív anyagok és ionizáló sugárzást létrehozó berendezések" szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "és a 100 napnál hosszabb felezési idejű sugárforrás aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét" szövegrész helyébe az "a 100 napnál hosszabb felezési idejű sugárforrás aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/10-ét és transzurán elemek aktivitása nem haladja meg a vonatkozó mentességi aktivitás 1/100-át" szöveg,

3. 27. § (2) bekezdés d) pontjában a "hitelesített műszerekkel történő sugárvédelmi ellenőrzését" szövegrész helyébe az "a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével" szöveg,

4. 28. § (2) bekezdés a) pontjában a "hitelesített műszerekkel történő sugárvédelmi ellenőrzését" szövegrész helyébe az "a dózisteljesítmény, a radionuklidok légköri aktivitáskoncentrációjának, illetve a felületi szennyezettség mérésével" szöveg,

5. 28. § (2) bekezdés b) pontjában az "a felügyelt" szövegrész helyébe az "a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a felügyelt" szöveg,

6. 30/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "(2) bekezdés e) pontja" szövegrész helyébe az "57. § (10) bekezdés" szöveg,

7. 30/A. § (1) bekezdés h) pontjában a "(2) bekezdés e) pontja" szövegrész helyébe az "57. § (10) bekezdés" szöveg és a "szolgáltatóval" szövegrész helyébe a "szolgáltatóval, vagy az országos tisztifőorvos Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatával" szöveg,

8. 30/A. § (7) bekezdésében az "54. § (14) bekezdés b)-e) pontjaiban" szövegrész helyébe a "30/A. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban" szöveg,

9. 40. § (1) bekezdés első mondatában a "Zárt sugárforrás" szövegrész helyébe a "Zárt sugárforrás, kivéve mentességi szint alatti sugárforrás" szöveg,

10. 40. § (5) bekezdésében a "lejárt felhasználási idejű sugárforrással" szövegrész helyébe a "lejárt felhasználási idejű sugárforrással, kivéve mentességi szint alatti sugárforrás" szöveg,

11. 42. § (2) bekezdésében az "egyéb esetben közvetett" szövegrész helyébe az "egyéb esetben közvetlen" szöveg,

12. 45. § (6a) bekezdés b) pontjában a "közvetlenül alkalmazható" szövegrész helyébe a "közvetlenül nem alkalmazható" szöveg,

13. 57. § (1) bekezdés g) pontjában az "OAH részére" szövegrész helyébe az "OAH részére 15 munkanapon belül" szöveg és a "megszüntetését," szövegrész helyébe a "megszüntetését, mellékelve hozzá" szöveg,

14. 57. § (2) bekezdésében a "megszüntethető" szövegrész helyébe az "a (2b) és (2c) bekezdésekben foglalt feltételekkel szüntethető meg" szöveg,

15. 57. § (10) bekezdésében a "30. § (15) bekezdésében" szövegrész helyébe a "30/A. § (2) bekezdésében" szöveg,

16. 65. § (2) bekezdésében az "57. § alapján" szövegrész helyébe a "35. § alapján" szöveg és

17. 7. melléklet 1. pont 1.1.3. alpontjában a "vagy" szövegrész helyébe az "és" szöveg

lép.

(14) Hatályát veszti az Svr.

a) 4. § (1) bekezdés 52. pontjában az "a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tároló létesítmények nukleáris rendszerei és rendszerelemei kivételével" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésében az " "A" kategóriájú munkavállalót foglalkoztató" szövegrész,

c) 8. § (2) bekezdésében az "a kiemelt létesítményekre, valamint az I. és II. sugárveszélyes kategóriába tartozó tevékenységekre" szövegrész,

d) 19. § (1) bekezdés a) pontjában a "radioaktív" szövegrész,

e) 37. § (8) bekezdés b) pontja,

f) 45. § (6a) bekezdésében az "A (6) bekezdés szerinti értékelés az orvosi radiológiai berendezések felhasználásával végrehajtott eljárás esetén," szövegrész,

g) 53. § (2) bekezdése,

h) 53. § (6) bekezdésében az "és a (2) bekezdés szerinti átalakítási engedély" szövegrész,

i) 54. § (21) bekezdése,

j) 7. melléklet 1. táblázat a 7. melléklethez rész 1. címének 4. sora,

k) 7. melléklet 2. táblázat a 7. melléklethez rész 1. címének 4. sora és

l) 7. melléklet 3. táblázat a 7. melléklethez rész 1. címének 4. sora.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8. § (1) E rendelet 6. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.3.2.0600. ponttal egészül ki:

"1.3.2.0600. Az 1.3.2.0500. pont f), h), i), j) és m) alpontjai szerinti dokumentumok az új atomerőművi blokkokra vonatkozó eljárásokban magyar vagy angol nyelven nyújthatók be."

2. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.3.3.0600. ponttal egészül ki:

"1.3.3.0600. Az 1.3.3.0500. pont e), gc), ge), h), i) és k) alpontjai szerinti dokumentumok az új atomerőművi blokkokra vonatkozó eljárásokban magyar vagy angol nyelven nyújthatók be."

3. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.3.4.0600. ponttal egészül ki:

"1.3.4.0600. Az 1.3.4.0500. pont e) és i) alpontjai szerinti dokumentumok az új atomerőművi blokkokra vonatkozó eljárásokban magyar vagy angol nyelven nyújthatók be."

4. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.4.1.0800. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4.1.0800. Az átalakítási engedély az átalakítás végrehajtására jogosítja fel az engedélyest. Az engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság jóváhagyja a kategóriába sorolást továbbá meghatározza, hogy az átalakítás végrehajtása után mikor kell az átalakítás értékelését tájékoztatásul benyújtani, továbbá, amennyiben az szükséges, kötelezi az engedélyest az 1.2.5.0500. pont szerinti módosított üzemeltetési engedély megszerzésére. Az engedély a benne meghatározott, az átalakítás megvalósításának sajátosságait figyelembe vevő időpontig, de legfeljebb 5 évig hatályos."

5. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.4.1.0810. ponttal egészül ki:

"1.4.1.0810. Az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság határidő kitűzése mellett rendelkezik arról is, hogy az adott átalakítás jellegétől függően az üzembe helyezés megkezdését, a szervezeti változtatás, a módosított irányítási rendszer, valamint a módosított műszaki és szabályozó dokumentum bevezetését megelőzően az átalakítással kapcsolatosan addig elvégzett tevékenységről tájékoztatást kell-e küldeni, és azt egy vagy két lépésben kell teljesíteni. A határidőt az átalakítás összetettségének és az átalakítások végrehajtása ütemezésének figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az elégséges legyen az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció, illetve az összefoglaló leírás felülvizsgálatára."

6. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.4.1.1200. és 1.4.1.1300. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.4.1.1200. Engedélyezett műszaki átalakítások esetében, az üzembe helyezés megkezdését megelőzően a nukleáris létesítmény engedélyese a 4. melléklet 4.8.3.1500. pontja, valamint a 6. melléklet 6.3.9.2100. pontja szerinti Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt elküldi a nukleáris biztonsági hatóságnak, amennyiben azt az átalakítási engedély szerint el kell készíteni. Ha az engedélyezett műszaki átalakítás esetében nem történik üzembe helyezés, akkor a nukleáris biztonsági hatóság az engedélyben a kérelem szerinti műszaki átalakítás jellemzőinek figyelembevételével jelöli ki azt az eseményt, amelyet megelőzően kell benyújtani az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt.

1.4.1.1300. Ha a nukleáris biztonsági hatóság az átalakítási engedélyben két részletben történő tájékoztatásról rendelkezett, akkor az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció kijelölt részeit az engedélyben előírt határidőig az üzembe helyezést megelőző utolsó munkanap kezdetéig kell a nukleáris biztonsági hatósághoz benyújtani."

7. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.4.1.1400. és 1.4.1.1500. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1.4.1.1400. A szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a műszaki és szabályozó dokumentumok engedélyezett átalakítása esetén, a nukleáris létesítmény engedélyese a 4. melléklet 4.8.3.1600. pontja, az 5. melléklet 5.3.13.0600. pont e) alpontja, valamint a 6. melléklet 6.3.9.2200. pontja szerinti összefoglaló leírást elküldi a nukleáris biztonsági hatóságnak, ha azt az átalakítási engedély szerint el kell készíteni.

1.4.1.1500. Ha a nukleáris biztonsági hatóság az átalakítási engedélyben a két részletben történő tájékoztatásról rendelkezett, akkor az összefoglaló leírás kijelölt részeit az engedélyben előírt határidőig, a fennmaradó részeit az átalakítás tényleges végrehajtását megelőző utolsó munkanap kezdetéig kell a nukleáris biztonsági hatósághoz benyújtani."

8. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.4.1.1610. és 1.4.1.1620. ponttal egészül ki:

"1.4.1.1610. A kutatóreaktor kivételével az I. kategóriába sorolt átalakítása esetén az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, az összefoglaló leírást a független felülvizsgálatról szóló jelentéssel együtt kell a nukleáris hatósághoz benyújtani.

1.4.1.1620. A kutatóreaktor kivételével az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációra, az összefoglaló leírásra és az azokat megalapozó dokumentációra, továbbá a független műszaki szakértői felülvizsgálat dokumentumaira vonatkozó, az engedélyes átalakítások felügyeletét ellátó szervezete által végzett felülvizsgálat, jóváhagyás dokumentumát is be kell nyújtani az NBSZ 1.4.1.0810. pontja szerinti tájékoztatásban."

9. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.4.1.1700. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4.1.1700. A benyújtott Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, valamint az összefoglaló leírást - a felügyeleti tervét is figyelembe véve - a nukleáris biztonsági hatóság ellenőrzi, az 1. kategóriába sorolt műszaki átalakítások esetében helyszíni eseti ellenőrzést végez. Ha a benyújtott Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció, összefoglaló leírás ellenőrzése, vagy az eseti helyszíni ellenőrzés során a nukleáris biztonsági hatóság olyan nem megfelelőséget állapít meg, amely veszélyezteti a biztonságos üzemeltetést, akkor a kiadott átalakítási engedélyt visszavonja, illetve az engedélyt módosítva feltételeket állapít meg."

10. Az NBSZ Kr. 1. melléklet 1.5.2.0210. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1.5.2.0200. pont d) alpontja szerinti, építményenként külön benyújtandó dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően:]

"1. Műszaki leírások:

A leírások ismertetik a szakági terveken megjelenő műszaki információk mellett a tervezés legfontosabb adatait, különös tekintettel a nukleáris biztonság megvalósítását célzó műszaki megoldásokra. A műszaki leírásokat építményenként tagolni kell.

1.1. Építészeti műszaki leírás:

A feladat jellegéhez alkalmazkodva a hatósági döntés meghozatalához szükséges terjedelemben tartalmazza a létesítmény építményeinek, helyiségeinek, illetve épületszerkezeteinek sajátosságait figyelembe véve az építménybe telepítendő technológiákat.

1.2. Építménygépészeti műszaki leírás:

Az engedélyezési döntés meghozatalához szükséges terjedelemben tartalmazza - a vonatkozó általános előírások mellett - az építménygépészeti és a nukleáris technológiai rendszerek viszonyát.

1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás:

Az engedélyezési döntés meghozatalához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza a tervezés kiinduló adatainak ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből, továbbá a telephely sajátosságaiból adódó speciális hatásokat a következők szerint:

a) az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza az építmények megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatok ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből, továbbá a telephely földrengés veszélyeztetettségéből, valamint az extrém időjárási viszonyokból adódó terhek, hatások és követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat, valamint

b) az elvégzett erőtani számítások alapján ismerteti az építmények tartószerkezetének rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, a fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és teljesítmény követelményeit, kitérve a megvalósíthatóságot biztosító technológiai leírásokra.

1.4. Épületvillamossági műszaki leírás:

Bemutatja az építmények villamos energiával történő ellátását, illetve az építményvillamossági és a nukleáris technológiai rendszerek viszonyát.

Részletesen bemutatja az építmények kivitelezéséhez tervezett technológiákat.

1.5. Rétegrendi kimutatás:

Meghatározza az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést.

1.6. Helyiség kimutatás:

Megnevezi az egyes helyiségek rendeltetését, kezelhetőségi és igénybevételi kategóriáit, sugárzási viszonyait, alapterületét és burkolatát.

1.7. Az épületben lévő technológiai rendszerekkel, rendszerelemekkel való kapcsolat bemutatása.

1.8. Biztonsági és földrengés biztonsági osztályba sorolás és annak megalapozása.

1.9. A biztonsági osztályba sorolt építmény, építményszerkezet tervezési alapjának bemutatása."

11. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.5.2.0310. ponttal egészül ki:

"1.5.2.0310. Az 1.5.2.0200. pont a), b), d) és e) alpontjai szerinti dokumentumok az új atomerőművi blokkokra vonatkozó eljárásokban magyar vagy angol nyelven nyújthatók be."

12. Az NBSZ Kr. 1. melléklete a következő 1.5.4.0300. ponttal egészül ki:

"1.5.4.0300. Az 1.5.4.0200. pont c) és d) alpontjai szerinti dokumentumok az új atomerőművi blokkokra vonatkozó eljárásokban magyar vagy angol nyelven nyújthatók be."

13. Az NBSZ Kr. 1. melléklete 1.11.1.0100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.11.1.0100. Az engedélyes a beszállítók alkalmasságának igazolására vonatkozó - helyszíni audit nélküli vagy helyszíni audittal történő - minősítő eljárás lefolytatásáról, illetve az érvényes minősítés meghosszabbításáról értesíti a nukleáris biztonsági hatóságot. Belföldi audit esetén az értesítést az auditot megelőzően legalább 10 munkanappal vagy külföldi audit esetén legalább 20 munkanappal korábban megküldi."

14. Az NBSZ Kr. 1 melléklet

a) 1.4.1.1100. pontjában a "valamint azok elvégzését" szövegrész helyébe a "valamint az átalakítás folytatását" szöveg és

b) 1.4.1.1710. pontjában a "feljegyzésben" szövegrész helyébe a "feljegyzés elküldésével" szöveg

lép.

15. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 1. melléklet

a) 1.4.1.1200. pontjában az "a 4. melléklet 4.8.3.1500. pontja, valamint a 6. melléklet 6.3.9.2100. pontja szerinti" szövegrész,

b) 1.4.1.1310. pontja,

c) 1.4.1.1510. és 1.4.1.1600. pontja,

d) 1.4.1.1710. pontjában a "hivatalos" szövegrész.

2. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 3. melléklete a következő 3.3.2.2410. ponttal egészül ki:

"3.3.2.2410. A rendszerelemek minősítését teszteléssel, elemzéssel és az üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával, továbbá ezek kombinációjával lehet elvégezni. A módszerek kiválasztásánál - ahol ez lehetséges - a tesztelést kell végezni."

2. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 3. melléklet 3.2.2.3950. pontjában az "Az alternatív villamos-energia ellátási lehetőséget kell biztosítani a teljes feszültségvesztés elkerülésére." szövegrész.

3. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 3/A. melléklete a következő 3a.3.2.3010. ponttal egészül ki:

"3a.3.2.3010. A rendszerelemek minősítését teszteléssel, elemzéssel és az üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával, továbbá ezek kombinációjával lehet elvégezni. A módszerek kiválasztásánál - ahol ez lehetséges -a tesztelést kell végezni."

2. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 3/A. melléklet 3a.4.6.1930. pontja.

4. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 4. melléklet 4.8.3.1500., 4.8.3.1600. és 4.8.3.1700. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4.8.3.1500. Az engedélyes azt követően, hogy az üzembe helyezés és a próbaüzem kivételével a műszaki átalakítást elvégezte, illetve amennyiben nem történik üzembe helyezés, akkor az 1. melléklet 1.4. fejezete szerint az átalakítási engedélyben nevesített eseményt megelőzően az átalakítások dokumentumaiból Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt állít össze, amennyiben azt az átalakítási engedély előírta. Az engedélyes az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációban bemutatja, hogy az átalakítás mindenben megfelelt a műszaki és minőségi előírásoknak. Az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció javasolt felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza.

4.8.3.1600. A szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a műszaki és szabályozó dokumentumok átalakítása esetén, az átalakítás végrehajtását megelőzően, az engedélyes összefoglaló leírásban bemutatja a végrehajtott előkészítő intézkedéseket, és azt, hogy azok megfeleltek a követelményeknek, amennyiben azt az átalakítási engedély előírta. Az összefoglaló leírás javasolt felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza.

4.8.3.1700. Az 1. kategóriába sorolt átalakításnál az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, továbbá az összefoglaló leírást és az azokat megalapozó dokumentációt független műszaki szakértői felülvizsgálatnak kell dokumentáltan alávetni."

2. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 4. melléklet 4.10.4.0400. pontja.

5. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 5. melléklet 5.2.25.3100. és 5.2.25.3200. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5.2.25.3100. Terveket kell készíteni a potenciálisan szárazra kerülő és szennyezett felületek kezelésére.

5.2.25.3200. Azokat a szennyezett területeket, továbbá a szennyezett területekről származó tárgyakat dekontaminálni kell, amelyek környezetében személyek tartózkodhatnak vagy áthaladhatnak. A jelentős sugárszennyeződéssel járó munkavégzéshez helyi telepítésű dekontamináló eszközöket kell biztosítani, vagy igazolni kell, hogy az adott körülmények között központi dekontamináló eszköz megfelelően alkalmazható."

2. Az NBSZ Kr. 5. melléklet 5.3.13.0600. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.13.0600. Az engedélyes az átalakítások műszaki és biztonsági megfelelőségét biztosító eljárások rendszerét, a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését az átalakítások életciklusa, annak meghatározó fázisai szerint alakítja ki a következő sajátosságok figyelembevételével:

a) az átalakításhoz kapcsolódó tevékenységek megfelelőségét mind a végrehajtás feltételeként, mind a végrehajtást követően vizsgálni és igazolni kell;

b) az elhatározott átalakításról Átalakítási Formalapot kell készíteni;

c) az átalakítás megalapozásához Átalakítást Megalapozó Dokumentációt kell készíteni;

d) az átalakítások végrehajtásakor, az üzembe helyezés megkezdése előtt el kell készíteni, és a nukleáris biztonsági hatósághoz be kell nyújtani az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, amennyiben azt az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság előírta;

e) a szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a műszaki és szabályzó dokumentumok átalakítása esetén összefoglaló leírást kell készíteni és benyújtani a nukleáris biztonsági hatósághoz a módosítás bevezetését megelőzően, amennyiben azt az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság előírta;

f) valamennyi átalakítás végrehajtását követően 3 hónappal vagy a nukleáris biztonsági hatóság által meghatározott időpontban el kell készíteni az Átalakítást Értékelő Jelentést, amelyben be kell mutatni és értékelni kell az átalakítás előkészítésének és végrehajtásának tervezési, beszerzési, szerelési, képzési, üzembe helyezési és kezdeti üzemeltetési stb. tapasztalatait, valamint a folyamat egészét; továbbá

g) az 1. kategóriájú átalakítások esetében az Átalakítást Értékelő Jelentéssel párhuzamosan kell összeállítani a kutatóreaktor üzemeltetési engedélyének módosítására irányuló kérelmet megalapozó dokumentációt az 1. melléklet 1.2.5. pontjának figyelembevételével."

6. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 6. melléklet 6.3.9.0010. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3.9.0010. Az engedélyes az átalakítások műszaki és biztonsági megfelelőségét biztosító eljárások rendszerét, a nukleáris biztonsági követelmények teljesülését az átalakítások életciklusa, annak meghatározó fázisai szerint alakítja ki a következő sajátosságok figyelembevételével:

a) az átalakításhoz kapcsolódó tevékenységek megfelelőségét mind a végrehajtás feltételeként, mind a végrehajtást követően vizsgálni és igazolni kell;

b) az elhatározott átalakításról Átalakítási Formalapot kell készíteni;

c) az átalakítás megalapozásához Átalakítást Megalapozó Dokumentációt kell készíteni;

d) az átalakítások végrehajtásakor, az üzembe helyezés megkezdése, illetve szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a műszaki és szabályozó dokumentumok módosításának bevezetése előtt el kell készíteni, és a nukleáris biztonsági hatósághoz be kell nyújtani az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, illetve az összefoglaló leírást, amennyiben azt az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság előírta;

e) az átalakítás befejezését követően el kell készíteni az Átalakítást Értékelő Jelentést;

f) az 1. kategóriájú átalakítások esetében az Átalakítást Értékelő Jelentéssel párhuzamosan kell összeállítani az üzemeltetési engedélyének módosítására irányuló kérelmet megalapozó dokumentációt az 1. melléklet 1.2.5. pontjának figyelembevételével."

2. Az NBSZ Kr. 6. melléklet 6.3.9.2100., 6.3.9.2200. és 6.3.9.2300. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6.3.9.2100. Az engedélyes azt követően, hogy az üzembe helyezés és a próbaüzem kivételével a műszaki átalakítást elvégezte, az átalakítások végrehajtásának dokumentumaiból Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt állít össze, amennyiben azt az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság előírta. Az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció azt mutatja be, hogy az átalakítás végrehajtása mindenben megfelelt a műszaki és minőségi előírásoknak. Az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentáció felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza.

6.3.9.2200. A szervezeti felépítés, az irányítási rendszer, valamint a műszaki és szabályozó dokumentumok átalakítása esetén, amennyiben azt az átalakítási engedélyben a nukleáris biztonsági hatóság előírta, az átalakítás végrehajtását megelőzően az engedélyesnek összefoglaló leírást kell készítenie és benyújtania a nukleáris biztonsági hatósághoz, melyben bemutatja a végrehajtott előkészítő intézkedéseket, és azt, hogy azok megfeleltek a követelményeknek. Az összefoglaló leírás felépítésére és tartalmára vonatkozó ajánlásokat útmutató tartalmazza.

6.3.9.2300. 1. kategóriába sorolt átalakításnál az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, továbbá az összefoglaló leírást és az azokat megalapozó dokumentációt független műszaki szakértői felülvizsgálatnak kell dokumentáltan alávetni."

3. Az NBSZ Kr. 6. melléklete a következő 6.3.9.2310. ponttal egészül ki:

"6.3.9.2310. Az Átalakítást Követő Üzemeltetés Megkezdését Megalapozó Dokumentációt, az összefoglaló leírást és az azokat megalapozó dokumentációt, továbbá a független műszaki szakértői felülvizsgálat dokumentumait jóvá kell hagynia az engedélyes átalakítások felügyeletét ellátó szervezeti egységének is."

4. Az NBSZ Kr. 6. melléklet 6.3.6.0800. pontjában az "éves" szövegrész helyébe a "féléves" és az "év" szövegrész helyébe a "félév" szöveg lép.

7. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Az NBSZ Kr. 9. melléklete a következő 9.3.2.0210. ponttal egészül ki:

"9.3.2.0210. Az építmények, építményszerkezetek kivitelezési dokumentációit magyar vagy angol nyelven kell előállítani és feltölteni az e-építési naplóba."

8. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az NBSZ Kr. 10. melléklete a következő 50a. ponttal egészül ki:

"50a. Engedélyestől független, jogszabály szerint feljogosított ellenőrző szervezet: olyan, az MSZ EN ISO/IEC 17020 szabvány "A" típusára vonatkozó akkreditációval rendelkező szervezet, amelynek akkreditációja igazolja az e kormányrendelet szerint meghatározott, az engedélyestől független ellenőrzési feladatok elvégzésére való alkalmasságát."

2. Az NBSZ Kr. 10. melléklete a következő 111a. ponttal egészül ki:

"111a. Minőségbiztosítás

A minőségirányításnak az a része, amely a bizalom megteremtésére összpontosít a minőségkövetelmények teljesülése érdekében, azaz azon tervezett és szisztematikus intézkedések, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy egy rendszer vagy rendszerelem kielégítően működjön."

3. Hatályát veszti az NBSZ Kr. 10. melléklet 137. pontja.

9. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.2.1.1100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2.1.1100. A radioaktív hulladék megfelelő mértékű elzárását és elszigetelését a kezelést biztosító vagy hulladékelhelyezési rendszert alkotó műszaki gátak alkalmazásával kell megtervezni, olyan módon, hogy az egyes elemek kombinációjából kialakított összetett rendszer együttesen tudjon hozzájárulni az alapvető biztonsági funkciók teljesítéséhez."

2. A TBSZ Kr. 2. melléklet 2.3.14.0700. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3.14.0700. Az átalakítást megalapozó dokumentációt, és annak megalapozó dokumentációját az engedélyes átalakítások felügyeletét ellátó szervezeti egységének is jóvá kell hagynia."

3. A TBSZ Kr. 2. melléklete a következő 2.3.4.1810. ponttal egészül ki:

"2.3.4.1810. Az adott tároló létesítményre jellemző sajátosságok figyelembevételével a tervező meghatározza a biztonság szempontjából fontos munkakörök és ezen belül a biztonság szempontjából meghatározó munkakörök listáját, amelyet szerepeltetni kell a tároló létesítmény Létesítést Megalapozó Biztonsági Jelentésében, valamint az Üzemeltetést Megalapozó Biztonsági Jelentésében. A listákat az atomenergia-felügyeleti szerv a létesítési engedélyben hagyja jóvá, majd időszakosan, de legalább az időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében felülvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja."

4. A TBSZ Kr. 2. melléklet

a) 2.3.7.1000. pontjában a "balesetelhárításra" szövegrész helyébe a "balesetek kezelésére" szöveg,

b) 2.3.4.1900. és 2.3.4.1910. pontjában a "fontos" szövegrész helyébe a "meghatározó" szöveg,

c) 2.3.4.1900., 2.3.4.1920., 2.3.4.1930., 2.3.4.1960., 2.3.4.1970., és 2.3.4.1990. pontjában a "jogosítvány" szövegrész helyébe a "hatósági jogosítvány" szöveg,

d) 2.3.4.1940. pontjában a "jogosítványokat" szövegrész helyébe a "hatósági jogosítványokat" szöveg,

e) 2.3.4.1950. pontjában a "jogosítványok" szövegrész helyébe a "hatósági jogosítványok" szöveg és

f) 2.3.4.1980. pontjában a "jogosítványt" szövegrész helyébe a "hatósági jogosítványt" szöveg

lép.

10. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A TBSZ Kr. 3. melléklet 3.3.7.0310. pontjában a "10-2/év" szövegrész helyébe a "10-2" szöveg lép.

11. melléklet a 423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Az Svr. 10. melléklet 3. pont 3.3. alpontjában az "a nem fixált szennyeződések megengedett értéke 3H, 14C és 99mTc izotópok" szövegrész helyébe az "a fixált szennyeződések megengedett értéke 3H és 14C izotópok" szöveg lép.

Tartalomjegyzék