42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 34. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) E rendelet alkalmazásában országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás."

2. § Az R1. 4/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A jármű-honosítási eljárás a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint az M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető."

3. § (1) Az R1. 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az időszakos vizsgálat kizárólag a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el, ha a járművet

a) a személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálat kivételével, az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,

c) átalakították,

d) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint - átalakításnak nem minősülő módon - megváltoztatták,

e) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették, vagy

f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében."

(2) Az R1. 12. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki:

"(9c) A személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálatok az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásokon is elvégezhetőek."

4. § Az R1.

a) 9. § (3) bekezdés d) pontjában az "a 19/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő" szövegrész helyébe az "a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő" szöveg,

b) 12. § (9a) bekezdésében a "(9) bekezdés e) pontja" szövegrész helyébe a "(9) bekezdés d) pontja" szöveg,

c) 30/A. § a) és c) pontjában a "2022. május 20-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-ig" szöveg,

d) 5. számú melléklet 1.0.5. pontjában a "2022. május 20-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-ig" szöveg

lép.

5. § Az R1. Záró rendelkezések alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:

"30/B. § (1) A Muzeális Minősítő Bizottság által 2021. január 1-jét megelőzően kiadott igazolások érvényességét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet szerinti módosítások hatálybalépése nem érinti, azok lejáratukig érvényesek."

6. § Hatályát veszti az R1. VI/A. fejezete.

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

7. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. melléklet II. pont 1. alpontja az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 4. § a) pontja, az 5. és 6. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelethez

Az R2. 6. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az oktatójárművek minősítő vizsgálata

A közúti járművezető-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt "B", "C", "D", "T" kategóriás, a "B1", "C1", "D1" kategóriás, valamint a "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" kombinált kategóriás oktatójármű járművekhez tartozó oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatra kell bemutatni. Az oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálat az időszakos vizsgálat során a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgáló állomáson is elvégezhető."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére