32014L0045[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve ( 2014. április 3. ) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/45/EU IRÁNYELVE

(2014. április 3.)

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv a közutakon használt járművek időszakos műszaki vizsgálatának a szabályozására vonatkozó minimumkövetelményeket állapít meg.

2. cikk

Hatály

Ez az irányelv a 167/2013/EU ( 1 ), a 168/2013/EU ( 2 ) és az (EU) 2018/858 ( 3 ) európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű járművek következő kategóriára alkalmazandó:

- elsődlegesen személyek és csomagjaik szállítására tervezett és gyártott, a vezetőülésen felül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező gépjárművek - M1 járműkategória,

- elsődlegesen személyek és csomagjaik szállítására tervezett és gyártott, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek - M2 és M3 járműkategória,

- elsődlegesen árufuvarozásra tervezett és gyártott, legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművek - N1 járműkategória,

- elsődlegesen árufuvarozásra tervezett és gyártott, több mint 3,5 tonna össztömegű gépjárművek - N2 és N3 járműkategória,

- áruk vagy személyek fuvarozására, valamint személyek elszállásolására tervezett és gyártott, 3,5 tonnát meghaladó össztömegű pótkocsik - O3 és O4 járműkategória,

- 2022. január 1-jétől a 125 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú belső égésű motorral felszerelt két- és háromkerekű gépjárművek, valamint négykerekű motorkerékpárok - L3e, L4e, L5e és L7e jármű-kategória, - főleg közúti közlekedésben használt kerekes traktorok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége több mint 40 km/h - T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3b jármű-kategória.

A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett alábbi járműveket kivonhatják ezen irányelv hatálya alól:

- kivételes feltételek között üzemeltetett vagy használt járművek, valamint a közutakon soha vagy szinte soha nem használt járművek, mint például a muzeális jellegű járművek vagy versenyjárművek,

- a diplomáciai mentesség alatt álló járművek,

- a fegyveres erők, a rendfenntartó erők, a tűzoltóság, a polgári védelem, a sürgősségi ellátást vagy mentést végző szolgálatok által használt járművek,

- a mezőgazdaság, kertészet, erdőgazdálkodás, földművelés vagy halászat céljából kizárólag az adott tagállam területén és főként azokon a területeken, ahol az említett tevékenységek folynak - beleértve a mezőgazdasági utakat, erdészeti utakat vagy szántóföldeket is - használt járművek,

- kizárólag kis szigeteken és ritkán lakott területeken használt járművek,

- cirkuszi és vidámparki berendezéseket szállító speciális járművek, amelyek legnagyobb tervezett sebessége nem haladja meg a 40 km/h-t, és kizárólag az adott tagállam területén üzemelnek,

- - 125 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú belső égésű motorral felszerelt L3e, L4e, L5e és L7e kategóriájú járművek, amennyiben a tagállam alternatív közlekedésbiztonsági intézkedéseket léptetett életbe a két- és háromkerekű gépjárművek, valamint négykerekű motorkerékpárok vonatkozásában, figyelembe véve különösen az előző öt évre vonatkozó közlekedésbiztonsági statisztikákat. A tagállamok e mentességekről értesítik a Bizottságot.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Kizárólag ezen irányelv alkalmazásában:

1.

"jármű" : bármely nem sínen közlekedő gépjármű vagy pótkocsija;

2.

"gépjármű" : olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes kerekes jármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t;

3.

"pótkocsi" : olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

4.

"félpótkocsi" : gépjárműhöz való kapcsolás céljára készült pótkocsi, amely részben a gépjárműre fekszik fel, és saját és rakománya tömegének jelentős részét a gépjármű hordja;

5.

"két- és háromkerekű gépjárművek, valamint négykerekű motorkerékpárok" : bármely motorral hajtott, kétkerekű jármű oldalkocsival vagy anélkül, valamint háromkerekű gépjárművek és négykerekű motorkerékpárok;

6.

"tagállami nyilvántartásba vett jármű" : egy tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett jármű;

7.

"muzeális jellegű jármű" :

olyan jármű, amelyet a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam vagy annak valamelyik kijelölt engedélyező hatósága muzeálisnak tekint, és amely az összes következő feltételnek megfelel: - legalább 30 évvel ezelőtt gyártották, vagy vették első alkalommal nyilvántartásba; - a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogban meghatározott konkrét típusát már nem gyártják; - korhű állapotban őrizték meg, és eredeti állapotában tartották karban, és fő alkatrészei technikai jellemzőin nem hajtottak végre lényeges változtatást;

8.

"forgalmi engedély jogosultja" : az a jogi vagy természetes személy, akinek a nevére egy járművet nyilvántartásba vesznek;

9.

"műszaki vizsgálat" : az I. melléklettel összhangban végzett ellenőrzés annak biztosítása érdekében, hogy a jármű biztonságosan használható legyen a közutakon és megfeleljen a kötelező biztonsági és környezetvédelmi jellemzőknek;

10.

"jóváhagyás" : eljárás, amelynek révén egy tagállam igazolja, hogy a jármű megfelel a 2002/24/EK, a 2003/37/EK és a 2007/46/EK irányelvben említett igazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

11.

"hiányosságok" : műszaki hibák és a meg nem felelés egyéb esetei, amelyeket a műszaki vizsgálat során tártak fel;

12.

"műszaki vizsgálati bizonyítvány" : az illetékes hatóság vagy egy műszaki vizsgálóállomás által kiállított jelentés, amely tartalmazza az időszakos műszaki vizsgálat eredményét;

13.

"vizsgabiztos" : egy műszaki vizsgálóállomáson vagy adott esetben az illetékes hatóság nevében történő műszaki vizsgálatok elvégzésére a tagállamtól vagy annak illetékes hatóságától engedéllyel rendelkező személy;

14.

"illetékes hatóság" : a műszaki vizsgálat rendszerének irányításáért, adott esetben a műszaki vizsgálatok elvégzéséért felelős, az adott tagállam által megbízott hatóság vagy közfeladatot ellátó szerv;

15.

"műszaki vizsgálóállomás" : a műszaki vizsgálatok elvégzésére tagállami engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó vagy magánszervezet vagy létesítmény;

16.

"felügyeleti szerv" : a tagállam által létrehozott, a műszaki vizsgálóállomások felügyeletéért felelős szerv vagy szervek. A felügyeleti szerv vagy felügyeleti szervek az illetékes hatóság vagy illetékes hatóságok részét is képezhetik;

17.

"kis sziget" : 5 000 -nél kevesebb lakosú sziget, amelyet az adott terület többi részével nem köt össze közúti híd vagy közúti alagút;

18.

"ritkán lakott terület" : 5 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű, előre meghatározott terület;

19.

"közút" : általános közforgalmú út, például helyi, regionális vagy országos közút, főút, gyorsforgalmi út vagy autópálya.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

Felelősség

A 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ) és az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 5 ) meghatározott elvekkel összhangban a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 2018. május 20-ig elfogadja:

a) a fékberendezésre, a kormányberendezésre, a kilátási viszonyokra, a világításra, a fényvisszaverőkre, az elektromos berendezésekre, a tengelyekre, a kerekekre, a gumiabroncsokra, a felfüggesztésre, az alvázra, az alvázra erősített részekre, az egyéb berendezésekre és a környezetterhelésre vonatkozó, a megvizsgálandó tételek műszaki vizsgálatához szükséges, valamint az I. melléklet 3. pontja szerinti ajánlott vizsgálati módszerek használatára vonatkozó műszaki információkat, valamint

b) a vonatkozó műszaki információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos adatformátumra és eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 19. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az első albekezdés a) pontjában említett műszaki információkat a gyártók ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében, megkülönböztetésmentes módon a vizsgálóállomások és az érintett illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják.

E műszaki információk tekintetében a Bizottság megvizsgálja egy egységes hozzáférési pont létrehozásának lehetőségét.

III. FEJEZET

A MŰSZAKI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

5. cikk

A vizsgálat időpontja és gyakorisága

A járműveket legalább a következő gyakorisággal műszaki vizsgálatnak kell alávetni, a 3. bekezdés szerinti tagállamok által alkalmazott rugalmassági időszak sérelme nélkül:

a) M1 és N1 kategóriájú járművek: négy évvel az első nyilvántartásba vétel után, ezt követően pedig kétévente;

b) taxiként vagy betegszállító járműként használt M1 kategóriájú járművek, M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járművek: egy évvel az első nyilvántartásba vétel után, azután évente;

c) a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3b kategóriába tartozó kerekes traktorok, amelyeket elsősorban közúti áruszállításra használnak: négy évvel az első nyilvántartásba vétel után, ezt követően pedig kétévente.

A jármű legutolsó műszaki vizsgálatának időpontjától függetlenül az érintett tagállam vagy az érintett illetékes hatóság előírhatja, hogy a járművet az (1) és a (2) bekezdésben említett időpontokat megelőzően műszaki vizsgálatnak vessék alá a következő esetekben:

- a jármű főbb, a biztonságot befolyásoló alkatrészeiben (például kerekek, felfüggesztés, ütközéselnyelő zónák, légzsákok, kormánymű vagy fékek) jelentős kárt okozott balesetet követően,

- ha egy jármű biztonsági és környezetvédelmi rendszereit vagy berendezéseit átalakították vagy módosították,

- ha a jármű forgalmi engedélyének jogosultja megváltozott;

- ha a jármű által futott kilométerek száma eléri a 160 000 km-t.

- olyan esetekben, amikor a közúti közlekedés biztonsága súlyosan sérül.

6. cikk

A vizsgálat tartalma és módszerei

A vizsgálatokat a jelenleg rendelkezésre álló módszerek és berendezések alkalmazásával, a jármű bármely részének szerszámmal való szétszerelése vagy eltávolítása nélkül kell elvégezni.

7. cikk

A hiányosságok értékelése

A járművek időszakos vizsgálata során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

a) a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések,

b) a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok, vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések,

c) a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai megtilthassák a jármű közúti forgalomban való használatát.

8. cikk

Műszaki vizsgálati bizonyítvány

9. cikk

A hiányosságok nyomon követése

10. cikk

A vizsgálat igazolása

A tagállamok 2018. május 20-ig megküldik a Bizottságnak ezen igazolás leírását. A Bizottság erről tájékoztatja a 19. cikkben említett bizottságot.

IV. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Vizsgálati felszerelések és berendezések

12. cikk

Műszaki vizsgálóállomások

13. cikk

Vizsgabiztosok

14. cikk

A műszaki vizsgálóállomások felügyelete

A tagállamok közzéteszik azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyek a felügyeleti szervek személyzetének szervezeti felépítésére, feladataira és az általuk teljesítendő - többek között függetlenségi - követelményekre vonatkoznak.

V. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

15. cikk

A tagállamok közötti igazgatási együttműködés

16. cikk

Elektronikus járműinformációs platform

A Bizottság megvizsgálja az elektronikus járműinformációs platform létrehozásának megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit a költségek minimalizálása és a szükségtelen átfedések elkerülése érdekében a nemzetközi adatcsere tekintetében meglévő és már végrehajtott IT-megoldások alkalmazásával. A kérdés vizsgálata során a Bizottság felméri, hogy miként lehet a legmegfelelőbben összekapcsolni a létező nemzeti rendszereket annak érdekében, hogy megkönnyítsék a járművek műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba vételéért és jóváhagyásáért felelős tagállami illetékes hatóságok, a műszaki vizsgálóállomások, a vizsgálóberendezések gyártói és a járműgyártók közötti, a műszaki vizsgálattal és a kilométerszámláló-állásokkal kapcsolatos információcserét.

A Bizottság megvizsgálja a súlyos balesetekben érintett járművek biztonságot befolyásoló főbb alkatrészeit érintő, rendelkezésre álló információk összegyűjtésének és tárolásának megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit, valamint annak lehetőségét, hogy a baleseti előzményekkel és a kilométerszámláló-állásokkal kapcsolatos információkat név nélküli formában a vizsgabiztosok, a forgalmi engedélyek jogosultjai és a balesetekkel foglalkozó vizsgáló kutatók rendelkezésére bocsássák.

VI. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

17. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a következők érdekében:

- kizárólag a 2. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett járműkategória-megnevezések naprakésszé tétele, adott esetben, a járműkategóriákban bekövetkezett azon változások esetén, amelyek a 2. cikk (1) bekezdésében említett, típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításából erednek, a műszaki vizsgálatok terjedelmét és gyakoriságát érintetlenül hagyva,

- az I. melléklet 3. pontjának naprakésszé tétele a módszerek tekintetében, amennyiben hatékonyabb és eredményesebb vizsgálati módszerek válnak elérhetővé, a megvizsgálandó tételek jegyzékének bővítése nélkül,

- az I. melléklet 3. pontjának kiigazítása a kapcsolódó költségek és hasznok pozitív értékelését követően, a megvizsgálandó tételeknek, a módszereknek, a hibaokoknak és a hiányosságok értékelésének listája tekintetében, az Unió biztonsági és környezetvédelmi jogszabályaiban a típusjóváhagyáshoz kapcsolódó kötelező előírások megváltozása esetén.

18. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

19. cikk

A bizottsági eljárás

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Jelentéstétel

21. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartó erejűnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

22. cikk

Átmeneti rendelkezések

23. cikk

Átültetés

E rendelkezéseket 2018. május 20-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. Az ilyen hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

24. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2009/40/EK irányelv 2018. május 20-tól hatályát veszti.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

26. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A VIZSGÁLATOK TARTALMÁRA ÉS AZ AJÁNLOTT MÓDSZEREKRE VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Ez a melléklet felsorolja a vizsgálandó járműrendszereket és alkatrészeket, valamint megadja, hogy milyen módszerrel ajánlott vizsgálni őket, és milyen kritériumok segítségével kell meghatározni, hogy elfogadható állapotban van-e a jármű.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük legalább a lenti 3. pontban felsorolt tételekre, feltéve, hogy azok alkalmazhatók az adott tagállamban vizsgálandó jármű felszerelésére. A vizsgálat során ellenőrizhető továbbá, hogy a vizsgált jármű érintett részei és alkatrészei megfelelnek-e a jóváhagyás időpontjában, illetve adott esetben az átalakítás időpontjában hatályos biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

Amennyiben a jármű kialakítása nem teszi lehetővé az ebben a mellékletben meghatározott vizsgálati módszerek alkalmazását, a vizsgálatot az illetékes hatóságok által elfogadott, ajánlott vizsgálati módszerekkel kell elvégezni. Az illetékes hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy betartják a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Az időszakos műszaki vizsgálat keretében valamennyi alább felsorolt tétel ellenőrzése kötelezőnek tekintendő az X-szel jelöltek kivételével, ezek ugyanis - bár a jármű állapotát és közúti használatra való alkalmasságát érintik - mégsem bírnak alapvető fontossággal a műszaki vizsgálat során.

A "hibaokokat" nem kell figyelembe venni olyan esetben, amikor olyan követelményekre utalnak, amelyek nem szerepelnek az első nyilvántartásba vételkor, illetőleg az első forgalomba helyezéskor hatályos vonatkozó jármű-jóváhagyási szabályozásban vagy az utólagos módosítási követelmények között.

Ha a vizsgálat módjaként a szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott tételek megtekintése mellett a vizsgabiztos azokat adott esetben üzembe is helyezi, felméri zajhatásukat, vagy egyéb megfelelő, berendezés használatát nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

2. A VIZSGÁLAT TERJEDELME

A vizsgálatnak ki kell terjednie legalább a következő területekre:

0. A jármű azonosítása;

1. Fékberendezés;

2. Kormányberendezés;

3. Kilátási viszonyok;

4. Világítóberendezések és az elektromos rendszer részei;

5. Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés;

6. Alváz és az alvázra erősített részek;

7. Egyéb berendezések;

8. Környezetterhelés;

9. Kiegészítő vizsgálatok az M2 és M3 kategóriájú személyszállító járművek esetében.

3. A VIZSGÁLATOK TARTALMA ÉS MÓDSZEREI, A JÁRMŰVEK HIÁNYOSSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE

A vizsgálatok legalább az alábbi táblázatban felsorolt tételekre terjednek ki, és az alábbi táblázatban felsorolt minimális előírások és ajánlott módszerek szerint zajlanak.

Az egyes vizsgálandó járműrendszerekre és -alkatrészekre nézve a hiányosságok értékelését a táblázatban meghatározott kritériumok alapján, eseti alapon kell elvégezni.

Az e mellékletben fel nem sorolt hiányosságokat a közúti közlekedésbiztonságra gyakorolt kockázatuk alapján kell értékelni.

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI

0.1. Rendszámtábla (amennyiben a követelmé nyek szükségessé teszik1)Szemrevételezésa) A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik (hiányoz nak) vagy olyan bizonytalanul van(nak) rögzítve, hogy leeshet(nek).X
b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.X
c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival.X
0.2. Járműazonosító szám/ alvázszám/sorozatszámSzemrevételezésa) Hiányzik vagy nem található.X
b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.X
c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.X

1. FÉKBERENDEZÉS

1.1. Műszaki állapot és üzemképesség

1.1.1. Üzemi fékpedál/ fékkar tengelyeAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.
a) Túl szoros a tengely.X
b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.X
1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető beren dezés útjaAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.
a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.X
b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.X
Amennyiben a működést befolyásoljaX
c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartá lyokAz alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése.a) A figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van) nincs legalább négy fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum;X
legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés műkö désbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzó nában van)X
b) A fék biztonságos működéséhez szükséges légnyomás/ vákuum felépülési ideje túl hosszú a követelményekhez képest1.X
c) Nem működik a többkörös védőszelep vagy a nyomás csökkentő szelep.X
d) Levegővesztés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.X
e) Külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.X
A biztonsági fék működése nem kielégítő.X
1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető nyomásmérő vagy jelzésFunkcionális ellenőrzés.A nyomásmérő vagy a jelzőműszer rosszul működik vagy hibás.X
Az alacsony nyomás nem állapítható meg.X
1.1.5. Kézi működtetésű fékvezérlő szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott.X
b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre rögzítve vagy a szelep kilazult.X
c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a rendszer ben.X
d) Nem kielégítő működés.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.1.6. Rögzítőfék-kezelő szerv, rögzítőfékkar, rögzítő fék-reteszelő kilincsmű, elekt romos rögzítőfékAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a) A reteszelés nem tart megfelelően.X
b) A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelőmechanizmus kopott.X
Túlzottan kopott.X
c) Túl nagy karúthossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt.X
d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem működik.X
e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető készülék hibát jelez.X
1.1.7. Fékszelepek (lábsze lepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a) A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás tapasztal ható.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X
b) Túlzott olajszivárgás a kompresszorból.X
c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűt lenül van beszerelve.X
d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X
1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkap csolása, majd újbóli összekapcsolása.a) A csap vagy az önzáró szelep hibás.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X
b) A csap vagy a csatlakoztatószelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X
c) Túl nagy a szivárgás.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
d) Nem megfelelő működés.X
Befolyásolja a fék működését.X
1.1.9. Energiatároló sűrí tettlevegő-tartályaSzemrevételezés.a) A tartály enyhén sérült vagy enyhén korrodált.X
A tartály súlyosan sérült, korrodálódott vagy szivárog.X
b) Hatás a vízmentesítő berendezés működésére.X
A vízmentesítő berendezés nem működik.X
c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűt lenül van felszerelve.X
1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.X
Amennyiben nem működik.X
b) A főfékhenger sérült, de a fék működik.X
A főfékhenger sérült vagy szivárog.X
c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék működik.X
A főfékhenger nem biztonságos.X
d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a „MIN” jelzés alatt áll.X
A fékfolyadék szintje jelentősen a „MIN” jelzés alatt állX
Nem látható fékfolyadék.X
e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.X
f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.X
g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.1.11. Merev fékcsövekAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fenn állása.X
b) A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek esetében).X
A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében).X
c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.X
Ez a blokkolás vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékek működését.X
d) A csövek rossz helyen vannak.X
Károsodás veszélye áll fenn.X
1.1.12. FéktömlőkAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fenn állása.X
b) A tömlők sérültek, ki vannak dörzsölődve, meg vannak csavarodva vagy túl rövidek.X
A tömlők sérültek vagy ki vannak dörzsölődve.X
c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlel hető (légfékrendszerek)X
A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlel hető (hidraulikus fékrendszerek).X
d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.X
A szövetbevonat sérült.X
e) A tömlők porózusak.X
1.1.13. Dob- és tárcsafék betétekSzemrevételezés.a) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (elérte a minimumjelzést).X
A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott. (a mini mumjelzés nem látható)X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c) A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve.X
1.1.14. Fékdobok, féktár csákSzemrevételezés.a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopottX
A dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve, vagy törött.X
b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.).X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.X
d) A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve.X
1.1.15. Fékbowdenhuza lok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatokAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) A bowdenhuzal sérült vagy összecsomózódott.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c) Nem megfelelően rögzített huzal, rúd vagy csatlakozóe lem.X
d) A bowdenvezető sérült.X
e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozott.X
f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) A készülék repedt vagy sérült.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b) A készülékben szivárgás észlelhető.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c) A készülék nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűt lenül van beszerelve.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
d) A készülék túlságosan korrodált.X
A készülék eltörhet.X
e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elég telen vagy túl nagy az úthossza.X
Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék mozgástér).X
f) A porvédő sérült.X
A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.X
1.1.17. Fékerő-szabályozó szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, ameny nyiben lehetséges.a) A rudazat sérült.X
b) A rudazat rosszul van beállítva.X
c) A szelep szorul vagy nem működik (az ABS működik).X
A szelep szorul vagy nem működik.X
d) A szelep hiányzik (ha kötelező).X
e) Az adattábla hiányzik.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.X
1.1.18. Fékpofahézag- állítók és -jelzőkSzemrevételezés.a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.X
b) A hézagállító hibás.X
c) A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.X
1.1.19. Tartósfék-rendszer (ha be van szerelve vagy kötelező)Szemrevételezés.a) Laza csatlakozás vagy rögzítés.X
Amennyiben a működését befolyásolja.X
b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik.X
1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működéseA vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatla kozás szétkapcsolásakor.X
1.1.21. Teljes fékrendszerSzemrevételezésa) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert hátrányosan érintő túlzott korróziója.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgása.X
Befolyásolja a rendszer helyes működését.X
c) Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül besze relt alkatrész.X
d) Bármely alkatrész nem biztonságos átalakítása3X
Ez befolyásolja a fék működését.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.1.22. Vizsgáló csatla kozók (ha be vannak szerelve vagy kötelezők)Szemrevételezésa) Hiányoznak.X
b) SérültekX
Használhatatlanok vagy szivárognak.X
1.1.23. RáfutófékSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem megfelelő hatékonyságX

1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

1.2.1. TeljesítményFékpadon vagy ennek hiányában közúton végzett vizsgálat során fokozatosan történő fékezés a maximális fékerő eléré séig.a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70 %-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 50 %-a.X
c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).X
d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.X
e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton belül.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.2.2. HatásosságFékpadon vagy, amennyiben ez műszaki okokból nem megoldható, közúton, adat rögzítős lassulásmérővel végzett vizsgálat a megengedett maximális tömegre vonat koztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megálla pítására.
A 3,5 tonnát meghaladó megengedett maximális tömegű jármű vagy pótkocsi vizsgálata az ISO 21069 szabvány vagy más, ezzel egyenértékű módszer szerint végzendő.
A közúti vizsgálat száraz viszonyok között, sima, egyenes úton történik.
Nem éri el az alábbi minimális értékeket (1):
1. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012.1.1. után történt:
— M1 kategória: 58 %
— M2 és M3 kategória: 50 %
— N1 kategória: 50 %
— N2 és N3 kategória: 50 %
— O2, O3 és O4 kategória:

— nyerges pótkocsi esetében: 45 % (2)
— vonórudas pótkocsi esetében: 50 %
X
2. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012.1.1. előtt történt:
— M1, M2 és M3 kategória: 50 % (3)
— N1: kategória: 45 %
— N2 és N3 kategória: 43 % (4)
— O2, O3 és O4 kategória: 40 % (5)
X
3. Egyéb kategóriák:
L-kategóriák (mindkét fék):
— L1e kategória: 42 %
— L2e, L6e kategória: 40 %
— L3e kategória: 50 %
— L4e kategória: 46 %
— L5e, L7e kategória: 44 %
L-kategória (hátsókerék-fék):
minden kategória: a jármű össztömegének 25 %-a
X
A fenti értékek kevesebb, mint 50 %-át éri elX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)

1.3.1. TeljesítményAmennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő valamely másik keréken mért maximális fékerő 70 %-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 50 %-a.X
c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).X
1.3.2. HatásosságAmennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a megengedett maximális tömeg mellett meghatározott üzemi fékhatás 50 %-a (6).X
A fenti fékerő-értékek kevesebb, mint 50 %-át éri el.X

1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

1.4.1. TeljesítményA fék működtetése fékpadon.A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
A vizsgálat alkalmával a jármű tömege viszonylatában a fenti értékek kevesebb mint 50 %-a.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.4.2. HatásosságVizsgálat fékpadon. Ha ez nem lehetséges, akkor közúton, kijelzővel vagy adatrögzí tővel ellátott lassulásmérő segítségével vagy a jármű ismert lejtőszögre helyezé sével történik.A lefékezettségi arány a teljes járművet tekintve nem éri el a legalább 16 %-ot a jármű legnagyobb megengedett tömegéhez viszonyítva (illetve gépjárművek esetében, ha az nagyobb, a legalább 12 %-ot a jármű legnagyobb megengedett szerelvény össztömegéhez viszonyítva).X
A fenti fékerő-értékek kevesebb mint 50 %-át éri elX
1.5. A tartósfék-rendszer működési jellemzőiSzemrevételezés és – amennyiben lehet séges – a rendszer üzemképességének ellenőrzése.a) A fékhatás nem fokozatosan változik (a kipufogófék- rendszerekre nem vonatkozik).X
b) A rendszer nem működik.X
1.6. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)Szemrevételezés és a figyelmeztető beren dezés ellenőrzése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
c) A keréksebesség-érzékelő hiányzik vagy sérült.X
d) A vezetékek sérültek.X
e) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
1.7. Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)Szemrevételezés és a figyelmeztető beren dezés ellenőrzése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
1.8. FékfolyadékSzemrevételezésA fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.X
Meghibásodás közvetlen veszélyének fennállása.X

2. KORMÁNYBERENDEZÉS

2.1. Műszaki állapot

2.1.1. A kormánymű álla potaA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földtől elemelve vagy próbapadon tartva, a kormánykereket ütközésig el kell forgatni jobbra és balra. A kormánymű működésének szemrevéte lezéssel történő ellenőrzése.a) A kormány nehezen forog.X
b) A kormánytengely kicsavarodott vagy a bordázat kopott.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
c) A kormánytengely túlzottan kopott.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
d) A kormánytengely kitérése túl nagy.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
e) Szivárgás.X
Cseppképződés.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
2.1.2. KormányműházA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva (súlyuk a földre nehezedik) a kormányke reket el kell forgatni jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. Kormányműház szemrevételezéssel történő ellenőrzése.a) A kormányműház nincs megfelelően rögzítve.X
A rögzítések veszélyesen lazák, vagy láthatóan elmoz dulnak az alvázhoz vagy a karosszériához képest.X
b) Az alvázon lévő rögzítőfuratok megnyúltak.X
A rögzítéseket komolyan érinti.X
c) A rögzítőcsavar hiányzik vagy törött.X
A rögzítéseket komolyan érinti.X
d) A kormányműház törött.X
Ez befolyásolja a kormányműház stabilitását vagy rögzítését.X
2.1.3. A kormányrudazat állapotaA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva, a kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. A kormányrendszer alkatrésze inek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.a) Elvileg rögzített alkatrészek relatív elmozdulása.X
Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl nagy vagy fennáll a szétválás valószínűsége.X
b) Túlzott kopás az illesztéseknél.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fennX
c) Bármely alkatrész törése vagy deformációja.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
d) Rögzítőeszközök hiánya.X
e) Az alkatrészek helytelen beállítása (pl. nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).X
f) Nem biztonságos átalakítás3.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
g) A porvédő sérült vagy elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy erősen elhasználódott.X
2.1.4. A kormányrudazat működéseA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földön tartva, a kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, vagy az erre a célra kialakított futómű-mozgató padot kell használni. A kormányrendszer alkatrésze inek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.a) A mozgó kormányrudazat hozzáér az alváz egy rögzí tett részéhez.X
b) A kormányütköző nem tölti be funkcióját vagy hiány zik.X
2.1.5. Kormányrásegítő rendszerA kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben látható). A kormányrásegítő rendszer működésének ellenőrzése, földön álló kerekekkel és járó motor mellett.a) Folyadékszivárgás vagy a helyes működést befolyásolja.X
b) Nincs elegendő folyadék (szintje a „MIN” jelzés alatt áll)X
A tartály nem megfelelő.X
c) A rendszer nem működik.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
d) Törött vagy kilazult gépezet.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
e) Az alkatrészek helytelenül vannak beállítva vagy érint keznek.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
f) Nem biztonságos átalakítás3.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
g) A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan korrodáltak.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X

2.2. Kormánykerék, kormányoszlop és kormány

2.2.1. Kormánykerék/kor mány állapotaA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a földre neheze dik) a kormánykereket a kormányosz loppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holt játék, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemre vételezéssel történő ellenőrzése.a) A kormánykerék és a kormányoszlop relatív elmozdu lása, ami lazulást jelez.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
b) Nincs biztosítószerkezet a kormánykerékagyon.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
c) A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő törött vagy kilazult.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
2.2.2. Kormányoszlop/ kengyelek és villák és kormánylengés-csillapítóA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a földre neheze dik) a kormánykereket a kormányosz loppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holt játék, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemre vételezéssel történő ellenőrzése.a) A kormánykerék közepének játéka tengelyirányban túl nagy.X
b) A kormányoszlop tetejének az oszlop tengelyétől sugár irányban való játéka túl nagy.X
c) A rugalmas csatlakozófej túlzottan elhasználódott.X
d) A rögzítés hibás.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
e) Nem biztonságos átalakítás3X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
2.3. KormányholtjátékA járművet akna fölé vagy emelőre helyezve (a jármű súlya a kerekekre nehezedik), lehetőség szerint járó motor mellett (kormányrásegítő rendszer), a kerekeket egyenes irányba állítva, a kormánykereket könnyedén el kell forgatni jobbra és balra, amennyire lehet séges, a kerekek megmozdítása nélkül. A holtjáték szemrevételezéssel történő ellen őrzése.A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a kormánykerék egy pontjának elmozdulása meghaladja a kormánykerék átmérőjének egyötödét) vagy nem felel meg a követelmé nyeknek1.X
Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.X
2.4. Futómű-beállítás (X)2Megfelelő berendezéssel a kormányzott kerekek beállításának ellenőrzése.A beállítás nincs összhangban a gépjármű gyári adataival vagy a követelményekkel1.X
Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.X
2.5. A pótkocsi forgózsá molyos tengelykormányzásaSzemrevételezéssel történő ellenőrzés vagy erre a célra kialakított futómű-mozgató pad használataa) Az alkatrész enyhén sérült.X
Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.X
b) Túl nagy a holtjáték.X
Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.X
c) A rögzítés hibás.X
A rögzítéseket komolyan érintiX
2.6. Elektronikus kormányrásegítő (EPS)Szemrevételezés és a kormánykerék, vala mint a kerekek elfordulási szöge kiegyen lítettségének ellenőrzése járó és álló motor mellett, és/vagy az elektronikus jármű- interfész használatávala) Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett vala milyen hibát jelez.X
b) Kiegyenlítetlenség a kormánykerék és a kerekek elfordu lási szöge között.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) A kormányrásegítő nem működik.X
d) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X

3. KILÁTÁSI VISZONYOK

3.1. LátómezőSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a vezetőülésből.Akadály a vezető látómezőjében, amely lényegesen befo lyásolja a kilátást előre vagy oldalra. (az ablaktörlő törlési tartományán kívül)X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
3.2. Az üveg állapotaSzemrevételezés.a) Megrepedt vagy elszíneződött üveg, illetve átlátszó felület (ha megengedett). (az ablaktörlő törlési tartomá nyán kívül)X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
b) Az üveg vagy átlátszó felület (ideértve a tükröződő vagy színezett bevonatot) nem felel meg a követelmények ben1 előírtaknak (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
c) Az üveg vagy átlátszó felület állapota elfogadhatatlan.X
Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő törlési tartomá nyán belüli kilátást.X
3.3. Visszapillantó tükrök és eszközökSzemrevételezés.a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelmé nyeknek1 megfelelően van felszerelve. (Legalább két visszapillantási eszköz)X
Kettőnél kevesebb visszapillantási eszközX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy meglazult.X
A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.X
c) Nincs meg a szükséges látótérX
3.4. SzélvédőtörlőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Az ablaktörlő nem működik, hiányzik, vagy nem felel meg a követelményeknek1.X
b) Az ablaktörlő lapát hibás.X
Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen hibás.X
3.5. SzélvédőmosókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A szélvédőmosók nem működnek megfelelően (mosófo lyadék hiányzik, de a szivattyú működik; vagy a vízsugár rosszul van beállítva).X
A szélvédőmosók nem működnek.X
3.6. Páramentesítő beren dezés (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás.X

4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

4.1. Fényszórók

4.1.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)X
Egypontos világítás/fényforrások; LED esetén a kilátás lényegesen romlikX
b) A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) enyhén hibás.X
A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) nagy mértékben hibás vagy hiányzik.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
4.1.2. HozzáigazításFényszóró-beállító készülék vagy beállító felület segítségével tompított fényen vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazá sával kell meghatározni az egyes fény szórók vízszintes beállításáta) A fényszóró beállítása a követelményekben1 megálla pított határokon kívül esik.X
b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
4.1.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazá sával történő ellenőrzésa) A kapcsoló működése (az egyidejűleg világító fény szórók száma) nem felel meg a követelményeknek1.X
Az első fényforrások túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget.X
b) A vezérlőegység hibásan működik.X
c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
4.1.4. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényszóró, a kibocsátott fény színe, a fényszóró hely zete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.X
b) A burán vagy a fényforráson olyan termék található, amely egyértelműen csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.X
c) A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek.X
4.1.5. Magasságállító eszközök (ha kötelező)Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy adott esetben az elektronikus jármű-inter fész alkalmazásával történő ellenőrzésa) A készülék nem működik.X
b) A kézi vezérlésű készülék nem működtethető a vezető ülésből.X
c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
4.1.6. Fényszórótisztító berendezés (ha kötelező)Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és lehetőség szerint működtetés.A készülék nem működik.X
Gázkisüléses lámpák esetébenX

4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák

4.2.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényforrás hibás.X
b) A bura hibás.X
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.2.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A kapcsoló működése nem felel meg a követelmények nek1.X
A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók.X
b) A vezérlőegység hibásan működik.X
4.2.3. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelmé nyeknek1.X
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X
b) A burán vagy a fényforráson olyan termék található, amely csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.X
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

4.3. Féklámpák

4.3.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.X
Egyetlen fényforrás sem működikX
b) A bura enyhén hibás (nem befolyásolja a fénykibocsá tást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibo csátást).X
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.3.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazá sával történő ellenőrzésa) A kapcsoló működése nem felel meg a követelmények nek1.X
Késve lép működésbeX
Egyáltalán nem működik.X
b) A vezérlőegység hibásan működik.X
c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
d) A vészféklámpa nem működik, vagy nem megfelelően működik.X
4.3.3. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelmények nek1.X
Hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák

4.4.1. pességÁllapot és üzemkéa) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada működőképes.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes.X
b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsá tást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibo csátást).X
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.4.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.X
Egyáltalán nem működik.X
4.4.3. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelmények nek1.X
4.4.4. Villogás frekvenciájaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A villogás üteme nem felel meg a követelmények nek1 1/(25 %-ot meghaladó eltérés).X

4.5. Első és hátsó ködlámpák

4.5.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb mint két harmada működőképes.X
b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsá tást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibo csátást).X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy kiesik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.X
4.5.2. Beállítás (X)2Működtetéssel és fényszóró-beállító készülék használatával történő ellenőrzés.Az első ködlámpa vízszintesen rosszul van beállítva, ha sötét-világos határvonal látható (a határvonal túl alacsony).X
A határvonal magasabban áll, mint a tompított fényszórók esetében.X
4.5.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.X
Nem működik.X
4.5.4. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelmé nyeknek1.X
b) A rendszer működése nem felel meg a követelmények nek1.X

4.6. Hátrameneti lámpák

4.6.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényforrás hibás.X
b) A bura hibás.X
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.6.2. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelmé nyeknek1.X
b) A rendszer működése nem felel meg a követelmények nek1.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
4.6.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.X
A hátrameneti lámpa a hátrameneti fokozattól eltérő fokozatban is bekapcsolható.X

4.7. Hátsó rendszámtábla-világítás

4.7.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel hátrafelé világít.X
b) A fényforrás hibás (Többpontos fényforrás).X
A fényforrás hibás (Egypontos fényforrás)X
c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.7.2. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1.X

4.8. Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák

4.8.1. ÁllapotSzemrevételezés.a) A fényvisszaverő eszköz hibás vagy sérült.X
Ez befolyásolja a fényvisszaverő-képességet.X
b) A fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.X
Kieshet/leeshet.X
4.8.2. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezés.A készülék, a visszavert szín vagy a készülék helyzete nem felel meg a követelményeknek1.X
Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy hátul fehér színű fényvisszaverő.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

4.9. Világítóberendezések kötelező visszajelzői

4.9.1. Állapot és üzemké pességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem működik.X
A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa esetében nem működik.X
4.9.2. A követelmé nyeknek való megfelelés1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem teljesülnek a követelmények1.X
4.10. Elektromos csatla kozók a vontatójármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi közöttSzemrevételezés: lehetőség szerint vizs gáljuk meg a csatlakozó elektromos foly tonosságát.a) A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.X
A csatlakozóaljzat laza.X
b) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
Rövidzárlatot okozhat.X
c) A pótkocsi vagy a vontatójármű elektromos csatlakozói nem működnek megfelelően.X
A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem működnek.X
4.11. Elektromos vezeté kekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, adott esetben a motortér belsejére is kiterjedően, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.a) A vezetékek nincsenek megfelelően rögzítve vagy felerő sítve.X
A rögzítések lazák, éles peremekkel érintkeznek, a csatlakozások megszakadhatnak.X
A vezetékek forró vagy forgó alkatrészekkel, illetve a talajjal érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás szem pontjából fontos) csatlakozások szakadtak meg.X
b) A vezetékek enyhén megrongálódtak.X
A vezetékek súlyosan megrongálódtak.X
A (fékezés és kormányzás szempontjából fontos) vezetékek igen súlyosan megrongálódtak.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
Rövidzárlatot okozhat.X
Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.X
4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverők (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem felel meg a követelményeknek1.X
Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa/fényvisszaverő.X
b) A lámpa működése nem felel meg a követelmények nek1.X
Az egyidejűleg működő fényszórók száma túllépi a legnagyobb megengedett fényerősséget. Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa.X
c) A lámpa/fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.13. Akkumulátor(ok)Szemrevételezés.a) Kilazult.X
Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot okozhat.X
b) Szivárgás.X
Az akkumulátorból veszélyes anyagok szivárognak.X
c) A kapcsoló (ha kötelező) hibás.X
d) A biztosíték (ha kötelező) hibás.X
e) A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS

5.1. Tengelyek

5.1.1. TengelyekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.a) A tengely törött vagy deformálódott.X
b) A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.X
Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest.X
c) Nem biztonságos átalakítás3.X
Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.X
5.1.2. FéltengelyekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott. Fejtsünk ki függőleges vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk közötti elmozdulás mértékét.a) A féltengely törött.X
b) A függőcsapszeg és/vagy a persely túlzottan kopott.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
c) A féltengelycsonk és a merevtengely közötti elmozdulás túl nagy.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
d) A féltengelycsap laza a tengelyen.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
5.1.3. KerékcsapágyakSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott. Fordítsuk el a kereket, vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a keréknek a tengely csonkhoz viszonyított elmozdulási útja felfelé.a) A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.X
Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.X
b) A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.X
A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

5.2. Kerekek és gumiabroncsok

5.2.1. KerékagySzemrevételezés.a) A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy laza.X
Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben laza, ami már súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.X
b) A kerékagy kopott vagy sérült.X
A kerékagy kopása vagy sérülése befolyásolja a kerekek biztonságos rögzítését.X
5.2.2. KerekekMinden kerék mindkét oldalának szemre vételezéssel történő ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.a) Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.X
b) A rögzítőgyűrűk nem megfelelően vannak felszerelve.X
Leeshetnek.X
c) A kerék erősen deformálódott vagy kopott.X
Ez befolyásolja a kerékagyhoz való biztonságos rögzí tést, valamint az abroncs biztonságos rögzítését.X
d) A kerékméret, a technikai kialakítás, a kompatibilitás vagy a keréktípus nem felel meg a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonsá got.X
5.2.3. GumiabroncsokA teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a kerék forgatásával, amikor az nincs a földön és a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy a jármű előre-hátra görgetésével az akna fölött.a) A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem felel meg a követelmények nek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiz tonságot.X
A mindenkori használathoz elégtelen terhelhetőség vagy sebességindex; az abroncs a jármű rögzített alkatrésze ihez dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés biztonsága.X
b) Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken különböző méretű gumiabroncsok találhatók.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) Egyazon tengelyen különböző szerkezetű (radiál/diago nál) gumiabroncsok találhatók.X
d) Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a gumiabroncson.X
A szövetváz kilátszik vagy sérült.X
e) A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.X
A futófelület bordázatának mélysége nem felel meg a követelményeknek1.X
f) A gumiabroncs más alkatrészekhez (rugalmas sárvédők) dörzsölődik.X
A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik (nem befolyásolja a vezetés biztonságosságát)X
g) A követelményeknek1 meg nem felelő utánvágott gumi abroncsok.X
Ez érinti a szövet védőréteget.X
h) Hibásan működő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer vagy az abroncs egyértelműen csökkent nyomású.X
Egyértelműen nem működik.X

5.3. Felfüggesztés

5.3.1. Rugók és stabilizá torokSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzí tett rugó.X
Látható elmozdulás; a rögzítések nagyon ki vannak lazulva.X
b) Egy rugóalkatrész sérült vagy törött.X
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintettX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
c) Rugó hiányzik.X
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintettX
d) Nem biztonságos átalakítá3X
Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rugórendszer nem működik.X
5.3.2. LengéscsillapítókEllenőrzés szemrevételezéssel, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy speciális készülékkel (ha rendelkezésre áll).a) A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően az alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.X
A lengéscsillapító laza.X
b) Sérült lengéscsillapító, amely komoly szivárgás vagy hibás működés jeleit mutatja.X
5.3.2.1. Csillapítás haté konyságának vizsgálata (X)2A bal és a jobb oldal közötti eltérés megállapítása speciális készülékkela) Jelentős eltérés van a bal és a jobb oldal között.X
b) Nem éri el a megadott alsó határértéket.X
5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlen gőkarok és felfüggesztőkarokSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzí tett alkatrész.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
b) Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált.X
Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását, illetve az alkat rész törött.X
c) Nem biztonságos átalakítás3.X
Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rendszer nem működik.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
5.3.4. Felfüggesztési pontokSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad hasz nálható, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járműveknél ajánlott.a) Túlzott kopás a függőcsapszegen és/vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
b) A porvédő erősen elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy törött.X
5.3.5. LégrugózásSzemrevételezésa) A rendszer működésképtelen.X
b) Olyan módon sérült, módosított vagy megrongálódott alkatrész, amely a rendszer működését hátrányosan befolyásolja.X
Ez rendkívüli mértékben befolyásolja a rendszer műkö dését.X
c) Hallható szivárgás a rendszerben.X

6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK

6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek

6.1.1. Általános állapotSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.a) Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.X
Komolyabb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.X
b) Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez vagy rögzíté sek.X
A rögzítések többsége laza; az alkotórészek nem elég szilárdakX
c) Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merev ségét.X
Az alkotórészek nem elég szilárdakX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.1.2. Kipufogócsövek és kipufogódobSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.a) Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó kipufogórend szer.X
b) A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
6.1.3. Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek (fűtőanyagtartály és vezetékei is)Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal működő rendszerek esetében szivárgásészlelő készülék használata.a) Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem megfelelően rögzí tett tartály vagy cső.X
b) Az üzemanyag szivárog, vagy a tartálysapka hiányzik, illetve rendeltetésének nem felel meg.X
Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
c) Kidörzsölődött csövek.X
Sérült csövek.X
d) Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező) helytelenül működik.X
e) Tűzveszély
— üzemanyag-szivárgás miatt
— az üzemanyagtartály vagy a kipufogórendszer elég telen védelme miatt
— a motortér állapota miatt.
X
f) A cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy hidrogénnel működő rendszer nem felel meg a követelményeknek, a rendszer bármely része hibás.1.X
6.1.4. Lökhárítók, oldal védő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlókSzemrevételezés.a) Meglazult vagy megrongálódott elemek, amelyek érint kezés esetén sérülést okozhatnak.X
Alkatrészek leeshetnek; ez jelentősen befolyásolja a helyes működést.X
b) A követelményeknek1 egyértelműen meg nem felelő szerkezet.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)Szemrevételezés.a) A tartó nincs megfelelő állapotban.X
b) Törött vagy nem megfelelően rögzített tartó.X
c) A pótkerék a tartóban nem megfelelően van rögzítveX
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
6.1.6. Mechanikus kapcsoló- és vontatóberende zésSzemrevételezéssel történő ellenőrzés az elhasználódás és a kifogástalan működ tetés tekintetében, különös tekintettel az esetleges biztonsági eszközökre és/vagy mérőműszer használatával.a) Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (nincs használat ban).X
Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (ha használatban van).X
b) Túlzottan kopott alkatrész.X
Kopási határérték alattX
c) A rögzítés hibás.X
Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesikX
d) Hiányzó vagy helytelenül működő biztonsági eszköz.X
e) Valamely visszajelző nem működik.X
f) Az eszközök (használaton kívül) kitakarják a rendszám táblát vagy bármelyik lámpát.X
A rendszámtábla nem olvasható (ha nincs használatban)X
g) Nem biztonságos átalakítás3 (másodlagos alkatrészek)X
Nem biztonságos átalakítás3 (elsődleges alkatrészek)X
h) Az összekapcsolás túl gyengeX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.1.7. Erőátviteli berende zésSzemrevételezés.a) Kilazult vagy hiányzó biztonsági csavarX
A biztonsági csavarok olyan mértékben kilazultak vagy hiányoznak, hogy az súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságotX
b) A tengelycsapágyak túlzott kopása az erőátviteli egység ben.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázataX
c) A kardáncsuklós csatlakozás vagy az erőátviteli láncok/ szíjak túlzott kopása.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázataX
d) A rugalmas csatlakozófej túlzott elhasználódása.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázataX
e) A tengely sérült vagy elgörbült.X
f) A csapágyház törött vagy nincs megfelelően rögzítve.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázataX
g) A porvédő erősen elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy törött.X
h) Jogszerűtlenül átalakított erőátvitel.X
6.1.8. Motorfelfüggeszté sekSzemrevételezéssel történő ellenőrzés, amelyhez nem szükséges feltétlenül a jármű akna fölé vagy emelőre helyezése.Túlzottan elhasználódott, egyértelműen és súlyosan sérült felfüggesztések,X
Laza vagy törött felfüggesztések.X
6.1.9. A motor működési jellemzői (X)2Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) A biztonságot és/vagy a környezetet érintő módon átalakított vezérlőegységX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
b) A biztonságot és/vagy a környezetet érintő módon átalakított motorX

6.2. Vezetőfülke és karosszéria

6.2.1. ÁllapotSzemrevételezésa) Kilazult vagy sérült szerelvényfal vagy alkatrész, amely sérülést okozhat.X
Kieshet/leeshet.X
b) Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X
c) Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
d) Nem biztonságos átalakítás3.X
Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatré szeihez, illetőleg az útfelülethez képest.X
6.2.2. RögzítésSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésé vel.a) A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs biztonságosan rögzítve.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X
b) A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen ferdén áll az alvázon.X
c) A karosszéria/vezetőfülke nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve (ha a rögzítések szimmetrikusak)X
A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve, hogy az nagyon súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságotX
d) Az önhordó karosszérián a rögzítési helyeken túlzott korrózió tapasztalható.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.2.3. Ajtók és zárakSzemrevételezés.a) Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó.X
b) Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (tolóajtók).X
Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (hagyományos ajtók).X
c) Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop megrongálódott.X
Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop hiányzik vagy meglazult.X
6.2.4. PadlózatSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésé vel.A padlózat nem megfelelően van rögzítve vagy súlyosan megrongálódott.X
Nem kellően stabil.X
6.2.5. VezetőülésSzemrevételezés.a) Hibás szerkezetű ülés.X
Meglazult ülés.X
b) Nem megfelelően működő ülésbeállító szerkezet.X
Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető.X
6.2.6. Egyéb ülésekSzemrevételezés.a) Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (másodlagos alkatrészek).X
Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (főalkatrészek).X
b) Az üléseket nem a követelményeknek1 megfelelően szerelték be.X
A megengedettnél több ülés; az elhelyezés pedig nem felel meg a jóváhagyási feltételeknek.X
6.2.7. Vezetői kezelőszer vekSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A jármű biztonságos működtetéséhez szükséges valamelyik kezelőszerv nem működik jól.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.2.8. A vezetőfülke fellé pőiSzemrevételezés.a) A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan rögzítve.X
Nem kellően stabil.X
b) A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.X
6.2.9. Egyéb belső és külső szerelvények és berendezésekSzemrevételezés.a) Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy berendezés.X
b) A követelményeknek1 meg nem felelő egyéb szerelvény vagy berendezés.X
A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak; ez befo lyásolja a jármű biztonságos működését.X
c) Szivárgó hidraulikus berendezés.X
Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
6.2.10. Sárvédők (sárhá nyók), felcsapódó víz elleni védelemSzemrevételezés.a) A sárvédő hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.X
Sérülést okozhat; Gyengén tart.X
b) Nincs elegendő távolság a keréktől (felcsapódó víz elleni védelem).X
Nincs elegendő távolság a keréktől (sárvédők).X
c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
A futófelület lefedettsége nem elégséges.X
6.2.11. ÁllványSzemrevételezés.a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.X
b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
c) Fennáll a veszélye annak, hogy lenyílik, miközben a jármű mozgásban vanX

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
6.2.12. Fogantyúk és lábtámaszokSzemrevételezés.a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.X
b) Nem teljesülnek a követelmények1.X

7. EGYÉB BERENDEZÉSEK

7.1. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek

7.1.1. A biztonsági övek és csatok biztonságos rögzí téseSzemrevételezés.a) A rögzítési pont súlyosan megrongálódott.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X
b) A rögzítés laza.X
7.1.2. A biztonsági övek és csatok állapotaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs felszerel ve.X
b) A biztonsági öv sérült.X
Vágás vagy megnyúlás jele látható.X
c) A biztonsági öv nem felel meg a követelményeknek1.X
d) A biztonsági öv csatja sérült vagy nem működik megfelelően.X
e) A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem működik megfelelően.X
7.1.3. A biztonsági öv terheléskorlátozójaSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) A terheléskorlátozó nem a járműhöz való vagy nyilván valóan hiányzik.X
b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
7.1.4. Biztonságiöv-előfe szítőkSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.X
b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.1.5. LégzsákSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) A légzsákok nem a járműhöz valók vagy nyilvánvalóan hiányoznak.X
b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
c) A légzsák egyértelműen nem működik.X
7.1.6. SRS-rendszerekA hibajelző lámpa szemrevételezése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkal mazásaa) Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett vala milyen hibát jelez.X
b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.2. Tűzoltó készülék (X)2Szemrevételezés.a) Hiányzik.X
b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz stb.).X
7.3. Zárak és lopásgátló eszközökSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Az eszköz nem működik: nem akadályozza meg, hogy a járművet elindítsák.X
b) HibásX
Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve blokkol.X
7.4. Elakadásjelző három szög (ha kötelező) (X)2Szemrevételezés.a) Hiányzik vagy hiányos.X
b) Nem teljesülnek a követelmények1.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
7.5. Elsősegélycsomag (ha kötelező) (X)2Szemrevételezés.Hiányzik, hiányos vagy nem felel meg a követelmények nek1.X
7.6. Kerékék (ékek) (ha kötelező) (X)2Szemrevételezés.Hiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő szilárdságú vagy méretű.X
7.7. Hangjelző berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Nem működik megfelelően.X
Egyáltalán nem működik.X
b) Megbízhatatlan vezérlés.X
c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
A kibocsátott hang összekeverhető a hivatalos szirénák hangjával.X
7.8. SebességmérőSzemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti ellenőrzés során), illetve elektro nikus eszközökkel történő ellenőrzés.a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.X
Elő van írva és hiányzik.X
b) Hibásan működik.X
Egyáltalán nem működik.X
c) Nincs kellő világítás.X
Egyáltalán nincs világítás.X
7.9. Menetíró készülék (ha van/kötelező)Szemrevételezés.a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.X
b) Nem működik.X
c) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
d) Az installációs címke hiányzik, olvashatatlan vagy lejárt.X
e) Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás vagy manipulálás történt.X
f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.X
7.10. Sebességkorlátozó berendezés (ha kötelező)Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés, ha van ilyen berende zés.a) Nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve.X
b) Egyértelműen nem működik.X
c) A beállított sebességhatár nem megfelelő (ha ellenőriz ték).X
d) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
e) A címke hiányzik vagy olvashatatlan.X
f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.X
7.11. Kilométer-számláló, ha van (X)2Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának a meghamisítása céljábólX
b) Egyértelműen nem működik.X
7.12. Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC), ha be van szerelve/kö telezőSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy sérült.X
b) A vezetékek sérültek.X
c) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
d) A kapcsoló sérült vagy helytelenül működik.X
e) Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben fellépett vala milyen hibát jelezX
f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.13. e-segélyhívó (ha be van szerelve, az uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak megfelelően)
7.13.1. Beszerelés és konfigurációSzemrevételezés, amelyet – amennyiben a jármű műszaki jellemzői lehetővé teszik, és a szükséges adatok rendelkezésre állnak – elektronikus interfész használatával egészítenek kia) Hiányzó rendszer vagy alkatrész.X
b) Hibás szoftververzió.X
c) Helytelen rendszerkódolás.X
7.13.2. ÁllapotSzemrevételezés, amelyet – amennyiben a jármű műszaki jellemzői lehetővé teszik, és a szükséges adatok rendelkezésre állnak – elektronikus interfész használatával egészítenek kia) Sérült rendszer vagy alkatrészek.X
b) Az e-segélyhívó hibajelző lámpája a rendszer hibáját jelzi.X
c) Az e-segélyhívó elektronikus vezérlőegységének meghibásodása.X
d) A mobil hálózati kommunikációs eszköz meghibásodása.X
e) A GPS-jel hibája.X
f) A hangjelzést kibocsátó alkatrészek nincsenek csatlakoztatva.X
g) Nem csatlakoztatott áramforrás vagy elégtelen töltés.X
h) A rendszer az elektronikus járműinterfészen keresztül hibát jelez.X
7.13.3. TeljesítménySzemrevételezés, amelyet – amennyiben a jármű műszaki jellemzői lehetővé teszik, és a szükséges adatok rendelkezésre állnak – elektronikus interfész használatával egészítenek kia) Helytelen minimális adatkészlet (MSD).X
b) A hangjelzést kibocsátó alkatrészek nem működnek rendben.X

8. KÖRNYEZETTERHELÉS

8.1. Zaj

8.1.1. Zajcsökkentő rendszerSzubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést végző személy úgy nem gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket: ebben az esetben az álló járművön zajszintmérővel zajszintvizsgálat végezhető).a) A követelményekben1 engedélyezettnél magasabb zajszint.X
b) A zajcsökkentő rendszer bármely része meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították át, hogy az a zajszintet hátrá nyosan befolyásolja.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X

8.2. Kipufogógáz-kibocsátás

8.2.1. Pozitív gyújtású motorok kibocsátása

8.2.1.1. Kipufogógáz-kibo csátást szabályozó berende zésekSzemrevételezésa) A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentő berendezés hiányzik, átalakították vagy nyilvánvalóan meghibáso dott.X
b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek befolyásolhatják a kibocsátásmérést.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
8.2.1.2. Gáz-halmazálla potú kibocsátás— Euro 5 és Euro V (7) kibocsátási osztályú járművek:
— A mérés a követelményeknek1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy a fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) leolvasá sával történik. A kipufogógáz-kibo csátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján és a vonatkozó típus-jóváha gyási jogszabályok figyelembevételével a tagállamok engedélyezhetik az OBD- rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.
— Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási osztályú járművek:
— A mérés a követelményeknek1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy az OBD- rendszer értékeinek leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel összhangban1.
— A mérések a kétütemű motorokra nem vonatkoznak.
a) A gáz-halmazállapotú kibocsátás meghaladja a gyártó által meghatározott szintet;X
b) vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a CO-kibo csátás meghaladja a következő mértékeket:
i. korszerű kibocsátáscsökkentő rendszerrel fel nem szerelt jármű esetében:
— 4,5 %, vagy
— 3,5 %
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba helye zésnek a követelményekben1 meghatározott időpontja szerint
ii. korszerű kibocsátáscsökkentő rendszerrel felszerelt jármű esetében:
— alapjáraton: 0,5 %
— emelt üresjárati fordulatszámon: 0,3 % vagy
— alapjáraton: 0,3 % (7)
— emelt üresjárati fordulatszámon: 0,2 %
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba helye zésnek a követelményekben1 meghatározott időpontja szerint.
X
c) A lambda-érték kívül esik az 1 ± 0,03 tartományon vagy nem felel meg a gyártó előírásainakX
d) Az OBD-leolvasás jelentős mértékű működési hibára utal.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

8.2.2. Kompressziós gyújtású motorok kibocsátása

8.2.2.1. Kipufogógáz-kibo csátást szabályozó berende zésekSzemrevételezésa) A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentő berendezés hiányzik vagy nyilvánvalóan meghibásodott.X
b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek befolyásolhatják a kibocsátásmérést.X
8.2.2.2. Fényelnyelés
Az 1980. január 1. előtt nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek mentesülnek e követelmény alól.
— Euro 5 és Euro V (7) kibocsátási osztályú járművek:
— A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával. A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapmódszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján a tagállamok enge délyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírá sokkal összhangban történő használa tát.
— Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási osztályú járművek:
— A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával, a gyártó ajánlásaival és egyéb előírá sokkal összhangban1.
A jármű előkészítése:
1. A járművek előkészítés nélkül is vizs gálhatók, bár biztonsági okokból ellenőrizni kell, hogy a motor meleg-e, és megfelelő műszaki állapotban van-e.
a) A követelményekben1 meghatározott dátum után nyil vántartásba vett vagy először forgalomba helyezett járművek esetében
a fényelnyelés meghaladja a gyártó által a járművön elhelyezett adattáblán szereplő értéket;
X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
2. Előkészítési követelmények:
i. A motor eléri az üzemi hőmérsékle tet, például az olajszintmérő pálca csövébe helyezett szondával mérve az olaj legalább 80 °C, illetőleg normál üzemi hőmérsékletű (amennyiben ez az alacsonyabb érték), illetve az infravörös sugárzás szintjével mérve a motorblokk hőmérséklete legalább ezzel egyen értékű. Amennyiben a jármű konfi gurációja miatt a mérés nem kivite lezhető, akkor a motor normál üzemi hőmérséklete más eszközök kel, például a motorhűtő ventilátor működése alapján is megállapítható.
ii. A kipufogórendszert legalább három szabadgyorsítási ciklussal, illetve ezzel egyenértékű módszerrel ki kell tisztítani.
b) Ha ez az adat nem áll rendelkezésre vagy a követelmé nyek1 nem engedélyezik a referenciaértékek használatát, a határérték
— szívómotorok esetében 2,5 m–1,
— turbótöltéses motorok esetében 3,0 m–1,
— a követelményekben1 azonosított járművek esetében, illetve a követelményekben1 meghatározott dátum után nyilvántartásba vett vagy először forgalomba helyezett járművek esetében pedig

1,5 m–1 (9)
vagy 0,7 m–1 (8)
X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
Vizsgálati eljárás:
1. A motornak és adott esetben a beszerelt turbófeltöltőknek az egyes szabadgyorsítási ciklusok megkezdése előtt üresjáratban kell lenniük. A nagy teljesít ményű dízelmotorok esetében a gázpedál kiengedését követően legalább 10 másod percet kell várni.
2. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok elindításakor a gázpedált folyamatosan és gyorsan (egy másodperc alatt), de nem túl hevesen teljesen be kell nyomni úgy, hogy a befecskendezőszivattyú a lehető legna gyobb mértékű üzemanyag-ellátást bizto sítsa.
3. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok alatt a gázpedál felengedése előtt a motornak el kell érnie a leszabályozási fordulatszámot, az automata sebességvál tóval ellátott járművek esetében pedig a gyártó által meghatározott fordulatszámot, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharma dát. Ez például a motorfordulatszám figyelemmel kísérésével vagy a gázpedál benyomása és felengedése között kellő időt – M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében lehetőleg legalább két másodpercet – hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor nem felelnek meg a vizsgálaton, ha legalább az utolsó három szabadgyorsítási ciklus mérési eredményének számtani közepe meghaladja a határértéket. Ennek kiszámí tása során figyelmen kívül lehet hagyni azokat a méréseket, amelyek eredménye jelentősen eltér a mért középértéktől, illetve az olyan statisztikai számítások eredményétől, amelyek figyelembe veszik a mérések szórását. A tagállamok korlátoz hatják a vizsgálati ciklusok számát.

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
5. A szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok alkalmatlannak minősíthetik azokat a járműveket, amelyek esetében háromnál kevesebb szabadgyor sítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után a határértékeknél lényegesen maga sabb értékeket mértek. Szintén a szükség telen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok megfelelőnek minősíthetik azokat a járműveket, amelyek mért értékei háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után jelentős mértékben a határértékek alatt maradnak.

8.3. Elektromágneses interferencia kiszűrése

Rádióinterferencia (X)2Az előírt követelmények1 valamelyike nem teljesül.X

8.4. A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések

8.4.1 FolyadékszivárgásokBármilyen túlzott folyadékszivárgás – a víz kivételével –, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.X
Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződésX

9. M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA

9.1. Ajtók

9.1.1. Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz használt ajtókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Hibás működés.X
b) Rongált állapot.X
Sérülést okozhat.X
c) Hibás vésznyitó berendezés.X
d) Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek távirányítója hibás.X
e) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Az ajtók szélessége nem megfelelő.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
9.1.2 VészkijáratokSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).a) Hibás működés.X
b) A vészkijáratokra utaló jelek olvashatatlanok.X
A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.X
c) Hiányzik az ablaktörő kalapács.X
d) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Szélességük nem megfelelő vagy akadályozott a hozzá férésük.X
9.2. Pára- és fagymentesítő berendezés (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Nem működik megfelelően.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
c) A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.X
9.3. Szellőző- és fűtőrend szer (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) Hibás működés.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X

9.4. Ülések

9.4.1. Utasülések (a kísé rőszemélyzet ülései is)SzemrevételezésLehajtható ülések (ha megengedettek) nem működnek automatikusan.X
Eltorlaszolják a vészkijáratot.X
9.4.2. Vezetőülés (kiegé szítő követelmények)Szemrevételezésa) Hibás speciális eszközök, pl. napellenzőX
Csökkent látómező.X
b) A vezető védelme bizonytalan vagy nincs összhangban a követelményekkel1.X
Sérülést okozhat.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
9.5. Belső világítás és irányvilágítás (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Az eszközök hibásak vagy nem felelnek meg a követel ményeknek1.X
Egyáltalán nem működik.X
9.6. Folyosók, állóhelyekSzemrevételezésa) Nem megfelelően rögzített padló.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X
b) Hibás korlátok és kapaszkodók.X
Nem megfelelően rögzítettek vagy használhatatlanok.X
c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Szélességük vagy tágasságuk nem megfelelő.X
9.7. LépcsőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).a) Rongált állapot.X
Sérült állapot.X
Ez befolyásolja a stabilitást.X
b) A behúzható lépcsők nem működnek megfelelően.X
c) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Szélességük nem megfelelő vagy a lépcsőfokok túl magasak.X
9.8. Utaskommunikációs rendszer (X)2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Hibás rendszerX
Egyáltalán nem működik.X
9.9. Feliratok (X)2Szemrevételezés.a) Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.X
b) Nem teljesülnek a követelmények1.X
Téves információt tartalmaznak.X

9.10. Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények (X)2

9.10.1. AjtókSzemrevételezésAz ajtók védelme nincs összhangban az ezen közlekedési formára vonatkozó követelményekkel1X
9.10.2. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes

9.11. A fogyatékossággal élő személyek szállításával kapcsolatos követelmények (X)2

9.11.1. Ajtók, rámpák, emelőkSzemrevételezés és működtetésa) Hibás működés.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b) Rongált állapot.X
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.X
c) Hibás vezérlő(k).X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
d) Hibás riasztóberendezés(ek).X
Egyáltalán nem működik.X
e) Nem teljesülnek a követelmények1.X
9.11.2. Kerekes szék utas biztonsági rendszerSzemrevételezéssel történő ellenőrzés és szükség esetén működtetés.a) Hibás működés.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b) Rongált állapot.X
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.X
c) Hibás vezérlő(k).X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
d) Nem teljesülnek a követelmények1.X
9.11.3. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.X

9.12. Egyéb speciális berendezések (X)2

9.12.1. Ételkészítési beren dezésekSzemrevételezésa) A berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.X
b) Olyan mértékben sérült a berendezés, hogy használata veszélyes lenne.X

SorszámMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
9. 12.2. Egészségügyi berendezésSzemrevételezésA berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.X
Sérülést okozhat.X
9.12.3. Egyéb berende zések (pl. audiovizuális rend szerek)SzemrevételezésNem teljesülnek a követelmények1.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
(1) Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek.
(2) A 2012. január 1-je előtt jóváhagyott félpótkocsik esetében 43 %.
(3) 48 % akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-szel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1-je előtt történt.
(4) 45 % akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 után vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.
(5) 43 % akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt.
(6) Pl.: 2,5 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú, első ízben 2012.1.1. után nyilvántartásba vett járművek esetében.
(7) Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK irányelv és a 2005/55/EK irányelv szerint.
(8) Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK rendelet (Euro VI) szerint.
(9) Ha a típusjóváhagyás a 98/69/EK irányelvvel vagy azt követően módosított 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának B sorában található határértékek szerint, illetőleg a 88/77/EGK irányelv I. melléklete 6.2.1. pontjának B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint történt, vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2008. július 1-je után történt.
MEGJEGYZÉSEK:
1 A „követelményeket” a nyilvántartásba vétel szerinti országban a jóváhagyáskor, az első nyilvántartásba vételkor vagy az első forgalomba helyezéskor megszabott típus-jóváhagyások, illetve az utólagos módosítási kötelezettségek vagy a nemzeti jogszabályok határozzák meg. Ezek a hiányosságok csak akkor érvényesek, ha a követelményeknek való megfelelést ellenőrizték.
2 (X) a jármű állapotát és közlekedésre való alkalmasságát érintő tétel, amely azonban a műszaki vizsgálat szempontjából nem bír alapvető fontossággal.
3 A nem biztonságos átalakítás olyan átalakítás, amely hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot vagy aránytalanul kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.

II. MELLÉKLET

A MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY MINIMÁLIS TARTALMA

A műszaki vizsgálati bizonyítvány a műszaki vizsgálat után kerül kiállításra és legalább a következő adatokat tartalmazza a megfelelő harmonizált uniós kódokhoz rendelve:

(1) Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám)

(2) A jármű rendszáma és a nyilvántartásba vétel szerinti államra utaló országjelzés

(3) A vizsgálat helye és időpontja

(4) A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején (ha ismert)

(5) A járműkategória (ha ismert)

(6) A megállapított hiányosságok és azok súlyosságának foka

(7) A műszaki vizsgálat eredménye

(8) A következő műszaki vizsgálatnak vagy a jelenlegi bizonyítvány lejáratának az időpontja (ha az erről való tájékoztatás nem más úton történik)

(9) A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása vagy azonosítója

(10) Egyéb adatok

III. MELLÉKLET

A MŰSZAKI VIZSGÁLATBAN RÉSZT VEVŐ LÉTESÍTMÉNYEKRE ÉS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

I. Létesítmények és berendezések

Az I. mellékletben szereplő ajánlott módszerekkel végzett műszaki vizsgálatokat megfelelő létesítményekben és berendezésekkel kell elvégezni. Adott esetben mobil vizsgálóállomások is igénybe vehetők. A szükséges vizsgálóberendezések az I. táblázatban foglaltak szerint a vizsgált járműkategóriától függenek. A létesítményeknek és a berendezéseknek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

(1) Vizsgálólétesítmény a járművek értékelésére alkalmas hellyel, amely megfelel az egészségügyi és biztonsági követelményeknek;

(2) Megfelelő méretű vizsgálati sáv az egyes vizsgálatokhoz, a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében a jármű egyik tengelyénél fogva való megemelésére alkalmas emelőberendezéssel ellátott akna vagy süllyeszthető felület, mely megfelelően meg van világítva és szükség esetén levegőztető berendezéssel rendelkezik;

(3) Bármely jármű vizsgálatához a görgős fékerőmérő próbapadok műszaki követelményeire vonatkozó 21069-1 ISO szabvány A. melléklete vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti, a fékerő és a légfékrendszerekben lévő légnyomás mérésére, kijelzésére és feljegyzésére alkalmas görgős fékerőmérő próbapad;

(4) a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében a 3) pont szerinti, de a fékerő, a pedálerő és a légfékrendszerekben lévő légnyomás kijelzésére és feljegyzésére szolgáló funkciókkal nem rendelkező görgős fékerőmérő próbapad; vagy Lap fékerőmérő próbapad, amely egyenértékű a 3) pont szerinti, a fékerő, a pedálerő és a légfékrendszerekben lévő légnyomás kijelzésére és feljegyzésére szolgáló funkciókkal nem rendelkező görgős fékerőmérő próbapaddal;

(5) Lassulást feljegyző eszköz (a nem folyamatosan mérő eszközöknek másodpercenként legalább tízszer kell feljegyeznie/tárolnia a mérési adatokat);

(6) Légfék-rendszereket vizsgáló létesítmények, pl. nyomásmérők, csatlakozások és tömlők;

(7) Kerék- vagy tengelyterhelést mérő készülék a tengelyterhelések meghatározására (választható eszköz két kerékre jutó terhelés méréséhez, pl. kerék- vagy tengelysúlymérleg);

(8) A tengelyfelfüggesztést a tengely megemelése nélkül vizsgáló készülék (Futómű-mozgató pad), amely megfelel az alábbi követelményeknek: a) a készüléknek rendelkeznie kell legalább két, hosszanti és keresztirányban oda-vissza mozgatható, erőgép-meghajtású lemezzel; b) a lemezek mozgását a kezelő vizsgálóállásból irányíthatja; c) A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek esetében a lemezeknek az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelniük: - hosszanti és keresztirányú mozgás: legalább 95 mm, - hosszanti és keresztirányú mozgás sebessége 5-15 cm/s;

(9) II. osztályú zajszintmérő készülék, amennyiben a zajszintet mérik;

(10) A 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) szerinti kipufogógáz-elemző (négyféle gáz tekintetében);

(11) Az elnyelési együtthatót megfelelő pontossággal mérő készülék;

(12) Egy fényszóró-beállító készülék, amely lehetővé teszi a fényszóróknak a gépjárművek fényszóró-beállításaira vonatkozó rendelkezések (76/756/EGK) szerinti beállítását oly módon, hogy nappali fényben (a közvetlen napsugárzást nem számítva) a világos-sötét határ könnyen felismerhető legyen;

(13) A gumiabroncsok futófelülete barázdamélységének mérésére szolgáló eszköz;

(14) Az elektronikus jármű-interfészhez csatlakoztatható eszköz, pl. OBD-leolvasó;

(15) A cseppfolyós gáz/sűrített földgáz/cseppfolyós földgáz szivárgását ellenőrző készülék, amennyiben ilyen üzemű járművet vizsgálnak.

Bármely fenti készülékek egy készülékké egyesíthetők, amennyiben ez nem befolyásolja az egyes készülékek pontosságát.

II. A mérési eszközök kalibrálása

Ha a vonatkozó uniós szabályozás másként nem rendelkezik, két egymást követő kalibrálás között nem telhet el több idő, mint:

i. 24 hónap a tömeg, a nyomás és a zajszint mérések esetében,

ii. 24 hónap erőmérések esetében,

iii. 12 hónap gáz-halmazállapotú kibocsátások mérései esetében.

Táblázat (1)

A műszaki vizsgálat elvégzése céljából minimálisan előírt berendezések
JárművekKategóriaElőírt berendezések az I. szakaszban felsorolt tételek szerint
Maximális tömeg123456789101112131415
1. Motorkerékpárok1
L1ePxxxxxx
L3e,L4ePxxxxxx
L3e,L4eDxxxxxx
L2ePxxxxxxx
L2eDxxxxxxx
L5ePxxxxxxx
L5eDxxxxxxx
L6ePxxxxxxx
L6eDxxxxxxx
L7ePxxxxxxx
L7eDxxxxxxx
2. Személygépjárművek
3 500 kg-igM1,M2Pxxxxxxxxx
3 500 kg-igM1,M2Dxxxxxxxx
> 3 500 kgM2,M3Pxxxxxxxxxxxxx
> 3 500 kgM2,M3Dxxxxxxxxxxxx
3. Teher-gépjárművek
3 500 kg-igN1Pxxxxxxxxx
3 500 kg-igN1Dxxxxxxxx
> 3 500 kgN2,N3Pxxxxxxxxxxxxx
> 3 500 kgN2,N3Dxxxxxxxxxxxx
4. Az N kategóriából származtatott különleges gépjárművek, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3b
3 500 kg-igN1Pxxxxxxxxx
3 500 kg-igN1Dxxxxxxxx
> 3 500 kgN2,N3, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3bPxxxxxxxxxxxxx
> 3 500 kgN2,N3, T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3bDxxxxxxxxxxxx
5. Pótkocsik750 kg-igO1xx
> 750–3 500 kgO2xxxx
> 3 500 kgO3,O4xxxxxxx
(1)
Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek.
1 P… benzinüzemű (pozitív gyújtás); D… dízelüzemű (kompressziós gyújtás)

IV. MELLÉKLET

A VIZSGABIZTOSOK SZAKÉRTELMÉRE, KÉPZÉSÉRE ÉS TANÚSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

(1) Szakértelem

A járművek közlekedésre való alkalmasságának időszakos vizsgálatát végző vizsgabiztosi munkakör betöltésére vonatkozó kérelem jóváhagyását megelőzően a tagállam vagy az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy a kérelmező:

a) igazolt képesítéssel rendelkezik a közúti járművekkel kapcsolatos ismeretekről a következő szakterületeken: - mechanika - dinamika - jármű-dinamika - belsőégésű motorok - anyagok és anyagmegmunkálás - elektronika - villamosság - elektronikus járműalkatrészek - informatikai alkalmazások

b) legalább hároméves igazolt tapasztalattal, vagy ezzel egyenértékű ismeretekkel, pl. mentorálással vagy tanulmányokkal, továbbá megfelelő képzéssel rendelkezik a közúti járművekkel kapcsolatos fenti területeken,

(2) Alapképzés és szinten tartó képzés

A tagállam vagy az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy a vizsgabiztosok megfelelő, elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt tartalmazó alapképzésben és szinten tartó képzésben részesüljenek, vagy megfelelő vizsgán vegyenek részt, mielőtt engedélyt kapnának a járművek közlekedésre való alkalmasságának vizsgálatára.

Az alapképzés és szinten tartó képzés vagy a megfelelő vizsga legalább a következő tantárgyakat tartalmazza:

a) Alapképzés vagy megfelelő vizsga

A tagállam vagy a tagállam meghatalmazott képzési szervezete által biztosított alapképzés magában foglalja legalább a következő tantárgyakat:

i. Jármű-technológia: - fékrendszerek, - kormányrendszerek, - látómező, - világítás beépítése, világítóberendezések és elektronikus alkatrészek, - tengelyek, kerekek és gumiabroncsok, - alváz és felépítmény, - környezetterhelés és kibocsátások, - különleges járművekre vonatkozó további követelmények,

ii. vizsgálati módszerek;

iii. hiányosságok értékelése;

iv. a járművek jóváhagyásának feltételeivel kapcsolatos jogszabályi követelmények;

v. a közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával kapcsolatos jogszabályi követelmények;

vi. a közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával, a járművek nyilvántartásba vételével és jóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív rendelkezések;

vii. a vizsgálattal és az adminisztrációval kapcsolatos informatikai alkalmazások.

b) Szinten tartó képzés vagy megfelelő vizsga

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a vizsgabiztosok rendszeresen részt vegyenek az adott tagállam vagy a tagállam meghatalmazott képzési szervezete által biztosított szinten tartó képzésen vagy megfelelő vizsgán.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szinten tartó képzés vagy a megfelelő vizsga tartalma lehetővé tegye a vizsgabiztosok számára a fenti a) pont i.-vii. alpontja szerinti tantárgyak tekintetében a szükséges ismeretek és képességek szinten tartását és felfrissítését.

(3) Szakértelem tanúsítása

A járművek közlekedésre való alkalmasságának vizsgálatára jogosult vizsgabiztos részére kiállított tanúsításnak vagy ezzel egyenértékű dokumentumnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a vizsgabiztos személyazonossága (családi és utónév);

- jármű-kategóriák, amelyek közlekedésre való alkalmasságának vizsgálatára a vizsgabiztos jogosult;

- az engedélyt kiállító hatóság neve;

- a kiállítás időpontja.

V. MELLÉKLET

FELÜGYELETI SZERVEK

A tagállamok által a felügyeleti szervekre vonatkozóan a 14. cikkel összhangban meghatározott szabályoknak és eljárásoknak magukban kell foglalniuk az alábbi minimumkövetelményeket:

(1) A felügyeleti szervek feladatai és tevékenysége

A felügyeleti szerveknek el kell látniuk legalább a következő feladatokat:

a) A vizsgálóállomások felügyelete: - ellenőrzés a vizsgálati helyiségekkel és a vizsgálóberendezésekkel kapcsolatos minimumkövetelmények teljesülésére vonatkozóan; - ellenőrzés az engedélyezett vizsgálóállomással kapcsolatos kötelező jellegű követelmények teljesülésére vonatkozóan;

b) A vizsgabiztosok képzésének és vizsgáztatásának az ellenőrzése: - a vizsgabiztosok alapképzésének ellenőrzése; - a vizsgabiztosok rendszeres szinten tartó képzésének ellenőrzése; - a felügyeleti szervek vizsgáztatóinak rendszeres szinten tartó képzései; - vizsgáztatás végzése vagy felügyelete.

c) Auditálás: - a vizsgálóállomásnak az engedélyezést megelőző auditálása; - a vizsgálóállomás rendszeres újraauditálása; - szabálytalanságok esetén végzendő rendkívüli auditálás; - a képzési/vizsgáztató szervezet auditálása.

d) Nyomon követés, pl. az alábbi intézkedésekkel: - a vizsgált járművek statisztikailag érvényes hányadának újravizsgálása; - álcázott próbavizsgálat (adott esetben hibás járművek felhasználásával); - a műszaki vizsgálat eredményeinek kielemzése (statisztikai módszerek); - fellebbezéssel kapcsolatos ellenőrzések; - panaszok kivizsgálása.

e) A műszaki vizsgálatok eredményeinek méréssel való hitelesítése.

f) A vizsgálóállomások engedélyének és/vagy a vizsgabiztosok engedélyének a visszavonására vagy felfüggesztésére tett javaslat az alábbiak esetén: - valamely lényeges engedélyezési követelmény nem teljesülése; - nagyobb szabálytalanságok; - folyamatosan negatív auditálási eredmény; - megbízhatatlanná válás.

(2) A felügyeleti szervre vonatkozó követelmények

A felügyeleti szerv által alkalmazott személyzetre vonatkozó követelményeknek ki kell terjedniük az alábbiakra:

- technikai szakértelem;

- pártatlanság;

- képesítési és képzési normák.

(3) A szabályok és eljárások tartalma

Minden egyes tagállam vagy illetékes hatósága meghatározza a legalább a következőket magukban foglaló szabályokat és eljárásokat:

a) A vizsgálóállomások engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó követelmények: - vizsgálóállomássá nyilvánítás iránti kérelem; - a vizsgálóállomás felelősségi köre; - engedélyezést megelőző látogatás(ok) annak ellenőrzésére, hogy valamennyi követelmény teljesül; - a vizsgálóállomás engedélyezése; - a vizsgálóállomás rendszeres újraellenőrzése/auditálása; - a vizsgálóállomás rendszeres ellenőrzése a folyamatos megfelelés tekintetében; - a vizsgálóállomás előre be nem jelentett, bizonyítékokon alapuló rendkívüli ellenőrzései vagy auditálásai; - a meg nem felelést bizonyító ellenőrzési adatok elemzése; - a vizsgálóállomásnak adott engedély visszavonása vagy felfüggesztése.

b) A vizsgálóállomások vizsgabiztosai: - a vizsgabiztossá nyilvánítás követelményei; - alapképzés és szinten tartó képzés, illetve vizsgák; - a vizsgabiztosi tanúsítás visszavonása vagy felfüggesztése.

c) Berendezések és helyiségek: - a berendezésre vonatkozó követelmények; - a vizsgálati helyiségekre vonatkozó követelmények; - a jelzésekre vonatkozó követelmények; - a vizsgálóberendezések karbantartására és kalibrálására vonatkozó követelmények; - az informatikai rendszerekre vonatkozó követelmények.

d) Felügyeleti szervek: - a felügyeleti szervek hatóköre; - a felügyeleti szervek személyzetére vonatkozó követelmények; - fellebbezések és panaszok.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a két- vagy a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).;

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 595/2009/EK rendelete a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/22/EK irányelve a mérőműszerekről (HL L 135., 2004.4.30., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0045 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0045&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014L0045-20230520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014L0045-20230520&locale=hu

Tartalomjegyzék