443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b), c), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a 2. § 11. pontja szerinti tevékenység során az érintetteknek alkalmazni kell a 2. melléklet szerinti magatartási kritériumokat."

2. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Munkacsoport tagjai a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos által kijelölt egy-egy személy, továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ képviselője."

3. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hatóság az engedélykérelmek elbírálása, valamint a kiadott engedélyekkel kapcsolatban felmerült új tény, adat, körülmény vizsgálata során a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtására kiadott felhasználói útmutatóban foglaltakat is figyelembe véve jár el."

4. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Brókertevékenység a Hatóság által egy ügyletre kiadott brókerengedély alapján végezhető. A brókerengedély iránti kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére."

5. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § A Hatóság minden év június 30-ig tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak az előző naptári évre vonatkozó katonai technológia- és felszereléskivitelről, valamint a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtásáról."

6. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hatóság által az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke

a) a 11. §, a 28. § (3) bekezdése, a 29. § (3)-(5) bekezdése, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,

b) a 22. § (4) bekezdése és a 29. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén százezertől egymillió forintig,

c) a 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség megsértése, a 16. § (1) bekezdésében és a 24. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése, továbbá a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelölési és nyilvántartási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés e)-g) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén ötszázezertől ötmillió forintig,

d) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megsértése, valamint a 17. §-ban és a 23. § (1) bekezdésében foglaltak megsértése esetén ötszázezertől tízmillió forintig,

e) a 19. § (6) és (7) bekezdése, a 20. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése, a Hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adat közlése, valamint az egyes engedélyekben előírt egyedi feltételek megszegése esetén ötszázezertől tízmillió forintig

terjedhet."

7. § A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"i) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi határozatnak"

(való megfelelést szolgálja.)

8. § (1) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról szóló, 2019. szeptember 16-i (KKBP) 2019/1560 tanácsi határozatnak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Első kritérium: a tagországok nemzetközi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása.

A kiviteli engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az engedély megadása összeegyeztethetetlen Magyarországnak

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által hozott fegyverembargók, elfogadott szankciók, az elterjedés elleni és más területeken kötött megállapodások végrehajtására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival;

b) az Atomsorompó-szerződésben (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), a Biológiai és Toxinfegyver-tilalmi Egyezményben (Biological and Toxin Weapons Convention, BTWC), valamint a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményben (Chemical Weapons Convention, CWC) vállalt nemzetközi kötelezettségeivel;

c) a tagállamoknak az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény és az ahhoz csatolt releváns jegyzőkönyvek szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;

d) a tagállamoknak a Fegyverkereskedelmi Szerződés szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;

e) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (Ottawai Egyezmény) szerinti nemzetközi kötelezettségvállalásával;

f) a tagállamok által a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló cselekvési program keretében tett kötelezettségvállalásokkal;

g) az Ausztrália Csoport (Australia Group, AG), a Rakéta Technológiai Ellenőrzési Rendszer (Missile Technology Control Regime, MTCR), a Zangger-bizottság, a Nukleáris Szállítók Csoportja (Nuclear Suppliers Group, NSG), a Wassenaar Megállapodás (Wassenaar Arrangement, WA) és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódex keretén belül vállalt kötelezettségeivel."

2. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. rész 3. pontja a következő 3.8. alponttal egészül ki:

"3.8. Az 1. melléklet VII. fejezet b) pont 1. és 2. alpontjában, valamint c) pontjában szereplő termékek gyártására vonatkozó engedélykérelem esetén a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet szerinti engedély másolati példánya."

3. melléklet a 443/2021. (VII. 23.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

1. Szakterületenként előírt szakképzettség és szakmai gyakorlati idő

ABCD
Szakterület megnevezéseSzakképzettség
(1. megjegyzés)
Gyakorlati idő
(2. megjegyzés) évben
Az 1. melléklet szerinti fejezetek száma
(ML)
1.Fejlesztés, tervezésSzakirányú felsőfokú
végzettség (3. megjegyzés)
10I., II., III., IV., V., VII. (5. megjegyzés), VIII., XI.,
XII. (6. megjegyzés), XIV. (6. megjegyzés),
XV., XVII., XVIII., XIX. (6. megjegyzés),
XX. (6. megjegyzés), XXI., XXII., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.
2.5VI., IX., X. (6. megjegyzés), XIII., XVI., XXIII.
3.AlapanyaggyártásSzakirányú felsőfokú
végzettség
10IV. (8. megjegyzés), VII., VIII., XIII.
4.5XVI., XXIII., XXV.
5.SzerszámgyártásSzakirányú felsőfokú
végzettség
5I., II., III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII.,
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII.,
XXV., XXVI.
6.Szakirányú középfokú
végzettség (4. megjegyzés)
10I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés),
III., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV.,
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., XXV.,
XXVI.
7.Gyártás,
alkatrészgyártás
Szakirányú felsőfokú
végzettség
5I., II., III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII.,
IX., X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV.,
XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.,
XXIV., XXV., XXVI.
8.Szakirányú középfokú
végzettség
10I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés),
III., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), VIII., IX.,
X., XI., XII., XIII. (10. megjegyzés), XIV., XV.,
XVI.,XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., XXIV,
XXV., XXVI.
9.SzerelésSzakirányú felsőfokú
végzettség
10III., VIII., XII., XIX., XX.,
XXIV. (11. megjegyzés)
10.5I., II., IV., V., VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X.,
XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.
11.Szakirányú középfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
5I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés),
XXIII., XXV. (13. megjegyzés)
12.MinőségbiztosításSzakirányú felsőfokú
végzettség
10I., II., III. (14. megjegyzés), IV. (15. megjegyzés), V., VIII., XII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.
13.5VI., VII. (9. megjegyzés), IX., X., XI., XIII.,
XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXIII., XXV.,
XXVI.
14.Szakirányú középfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
10I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
15.JavításSzakirányú felsőfokú
végzettség
10I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII., XIV., XV.,
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.
16.5VI., VII., XI., XIII., XXIII., XXV.
(13. megjegyzés)
17.Szakirányú középfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
10I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
18.Hatástalanítás,
megsemmisítés
Szakirányú felsőfokú
végzettség
10I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XII., XIV., XV.,
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIV.,
XXV. (7. megjegyzés), XXVI.
19.5VI., XI., XIII., XXII., XXIII.,
XXV. (13. megjegyzés)
20.Szakirányú középfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
10I. (12. megjegyzés), II. (12. megjegyzés)
21.FelkutatásSzakirányú felsőfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
5III., IV. (16. megjegyzés)
22.Szakirányú középfokú
végzettség és speciális
szakmai végzettség
8

2. Megjegyzések az 1. pont szerinti táblázathoz

1. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakirányú szakmai végzettsége.

2. A kérelmezett tevékenység irányítására kijelölt felelős vezető szakterületen megszerzett gyakorlati ideje.

3. Szakirányú felsőfokú végzettség: bőripari, gépész-, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textil-, vegyész- és villamos okleveles mérnök, mérnök. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint az egyetemi végzettséggel rendelkező személyek az "okleveles mérnök", a főiskolai végzettségűek a "mérnök" címet viselhetik.

4. Szakirányú középfokú végzettség: bőripari, cipőipari, gépipari, informatikai, közlekedési, ruhaipari, textilipari, vegyipari és villamosipari technikus.

5. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, vegyész.

6. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: fizikus.

7. Bűnfelderítő eszközök esetén.

8. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: vegyész.

9. Elfogadott szakirányú felsőfokú végzettség: biológus.

10. Egyéb speciális szakismeret: ballisztika.

11. Haditechnikai termék hatástalanítása, megsemmisítése és az azzal összefüggő tevékenységek esetén.

12. Elfogadott speciális szakmai végzettség: puskaműves, fegyvermester, fegyverműszerész.

13. Kényszerítő eszközök esetén.

14. Kiegészítő szakmai végzettség: lőszergyártó.

15. Kiegészítő szakmai végzettség: robbantómester, pirotechnikus.

16. Speciális szakmai képzettség: lőszerfeltáró tanfolyam 2. szint és a Magyar Honvédségnél vagy a BM tűzszerész szervezeténél szerzett tűzszerészvizsga és szakmai vezetői gyakorlat."

Tartalomjegyzék