450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően a honosított személy akkor is tehet esküt vagy fogadalmat, ha

a) a részére hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló eljárást az eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) a jogszabályban előírt ujjnyomatrögzítés elmaradása miatt megszüntette,

b) az a) pont szerinti eljárás megszüntetéséről az eljáró hatóság a honosított személyt az eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet útján megküldött döntésében értesítette,

c) az eljáró hatóság az eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet részére megküldte a honosított személy arcképmását, és

d) a honosított személy rendelkezik más, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, és azzal a személyazonossága kétséget kizáró módon megállapítható.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a honosított személy esküt vagy fogadalmat tesz, részére - ha a hivatalbóli eljárás megszüntetésre került - a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. §-ától eltérően kérelmére kerül kiállításra az állandó személyazonosító igazolvány, ebben az esetben az érintett tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/E. § (3) bekezdése nem alkalmazható.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök