515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet

a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés alapján kirendelt

a) hallgató az érintett személynek a védőoltás beadását megelőző, a védőoltás igénybevételének lehetőségével kapcsolatos tájékoztatást nyújthat,

b) orvostanhallgató, ha az orvostudományi képzés első tíz félévét eredményesen teljesítette, az a) pontban foglaltakon túl az érintett személynek a védőoltással történő beoltását is végezheti, a (6) bekezdésben foglaltak szerint."

2. § Az R. 1. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Ha az érintett személy a védőoltás beadása céljából történő regisztráció során elektronikus elérhetőséget nem adott meg vagy nem regisztrált, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatás céljából az érintett személlyel történő elektronikus kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében adatot igényelhet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (a továbbiakban: KÜNY) tárhellyel rendelkező érintett személy elektronikus levelezési címére vonatkozóan a KÜNY adatkezelőjétől.

(13) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (12) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a KÜNY adatkezelője számára az érintett személy azon természetes személyazonosító adatait, amelyek a KÜNY-ben való azonosításhoz és a tárhellyel való rendelkezés tényére vonatkozó adat ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ha az azonosítás alapján az állapítható meg, hogy az érintett személy a KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a KÜNY adatkezelője az érintett személy elektronikus levelezési címét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére soron kívül átadja."

3. § Az R. 2. §-a a következő (11)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A Magyar Államkincstár az általa nyilvántartott, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakcímadatot - ideértve a polgár által a Magyar Államkincstár felé bejelentett értesítési címét - az érintett személyi körre vonatkozóan átadja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében.

(12) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (11) bekezdés szerinti adatot az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatás részeként megküldi a miniszter, valamint az érintett személy háziorvosa részére.

(13) Ha a Magyar Államkincstár által megadott lakcímadat eltér a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendelkezésére álló lakcímadattól, a védőoltás beadása céljából a háziorvos vagy a nevében eljáró kirendelt hallgató, illetve az önkéntes orvos az érintett személlyel való kapcsolatfelvételt mindkét lakcímadat alapján megkísérli.

(14) A (11) és (12) bekezdés, valamint az 1. § (13) bekezdése szerinti adatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a háziorvos és a miniszter részére történő adatátadásig, a háziorvos és a miniszter pedig legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig kezeli az érintett személlyel történő kapcsolat fenntarthatósága érdekében."

4. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a "valamint az érintett személy háziorvosa" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár, valamint az érintett személy háziorvosa" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét" szövegrész helyébe a "Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, valamint - annak rendelkezésre állása esetén - a (13) bekezdés szerinti elektronikus levelezési címet " szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az "orvostanhallgatónak" szövegrész helyébe a "hallgatónak" szöveg,

d) 1. § (6) bekezdésében a "kirendelt hallgató" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés alapján kirendelt orvostanhallgató" szöveg,

e) 1. § (9) bekezdésében a "kirendelt hallgató" szövegrész helyébe a "(4) bekezdés alapján kirendelt hallgató (a továbbiakban: kirendelt hallgató)" szöveg,

f) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a "lakcímadatait" szövegrész helyébe a "lakcímadatait és - annak rendelkezésre állása esetén - telefonszámát" szöveg,

g) 2. § (5) bekezdés b) pontjában a "nevét és lakcímadatait" szövegrész helyébe a "nevét, lakcímadatait és - annak rendelkezésre állása esetén - telefonszámát" szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök