533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés h), j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a következő 71/A. §-sal egészül ki:

"71/A. § (1) A beutazásra és tartózkodásra vonatkozó szabályokat azon harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában, akinek a beutazása és tartózkodása a Tv. 13. § (2) bekezdése alapján került engedélyezésre arra figyelemmel, hogy biztonsága származási országában a magyar szervezetekkel való együttműködése vagy hozzátartozójának együttműködése miatt került veszélybe, a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár három hónapig jogosult az idegenrendészeti hatóság által fenntartott valamely befogadó intézményben (a továbbiakban: befogadó intézmény) elhelyezésre és ellátásra.

(3) A (2) bekezdés szerinti befogadó intézményben nyújtott ellátás magában foglalja

a) a szállás,

b) a napi háromszori étkezés, kiskorú gyermek, várandós nő vagy szoptatós anya esetében napi ötszöri étkezés vagy ennek megfelelő étkezési hozzájárulás,

c) a személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközök vagy ennek megfelelő értékű higiénés hozzájárulás és ruházat

biztosítását.

(4) A (3) bekezdés szerinti költségeket a magyar állam viseli.

(5) A befogadó intézményben tartózkodó, (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár köteles

a) a befogadó intézmény rendjét megtartani, az erre vonatkozó előírásokat teljesíteni,

b) a környezetét tisztán tartani,

c) a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek, járványügyi intézkedésnek - beleértve a védőoltásokat is -magát alávetni,

d) a befogadó intézmény berendezési, felszerelési tárgyait megóvni, a károkozástól tartózkodni, a szándékosan okozott kárt megtéríteni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti harmadik országbeli állampolgár, aki nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, a beutazást követő 18 hónapig egészségügyi ellátásra a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 26-28. §-ában foglaltak szerint jogosult azzal, hogy a költségek megtérítését az idegenrendészeti hatóság végzi."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök