537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet

a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az e rendelet szerinti elszámolási szabályokat

a) a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet által megállapított, valamint

b) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet által fenntartott

fizetési moratórium (a továbbiakban: fizetési moratórium) hatálya alá tartozó, természetes személy hitelkártya szerződésére, valamint fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződésére (folyószámla-hitel) kell alkalmazni (a továbbiakban együtt: szerződés).

2. § (1) Ha az adós e rendelet hatálybalépését megelőzően a szerződés vonatkozásában a fizetési moratóriumot igénybe vette, és a fizetési moratóriumból e rendelet hatálybalépését megelőzően kilépett, a hitelező e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül e rendelet szabályai szerint átszámítja az adósnak a szerződés alapján a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét.

(2) A szerződés alapján számított tartozás összege és az e rendelet szerint átszámított tartozás összege közötti különbözetet a hitelező az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül az adós számára jóváírja az adós fizetési számláján, a hitelezővel fennálló számlavezetésre irányuló szerződés hiányában pedig megtéríti az adós számára.

(3) A (2) bekezdés szerinti tartozás összege fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződésből eredő tartozás esetén megegyezik a havi zárlati napok közötti időszakokban folyamatosan fennálló fizetési moratóriummal érintett hitelkeretből felhasznált és vissza nem fizetett tartozás összegével.

(4) A fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott tartozást a Magyar Nemzeti Bank 2020. február hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos évesített kamatlába alkalmazásával kell a hitelezőnek átszámítania (a továbbiakban: átszámított tartozás), azzal, hogy ha a szerződés szerinti kamat alacsonyabb az átszámítás során alkalmazandó kamat mértékénél, az (1) bekezdést nem kell alkalmazni.

3. § (1) A fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódó tartozást a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével és a 2. § (4) bekezdése szerinti kamat alkalmazásával kell átszámítani akkor is, ha a fizetési moratórium e rendelet hatálybalépését követően megszűnt, vagy ha e rendelet hatálybalépését követően az adós a fizetési moratóriumból kilép (a továbbiakban: moratórium megszűnése).

(2) A tartozást átszámítását az (1) bekezdés szerinti esetben a hitelezőnek a fizetési moratórium megszűnését követő 60 napon belül kell elvégeznie, és e határidőben az átszámított tartozás összegéről az adóst tájékoztatnia.

(3) Az átszámított tartozást az adós a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül önkéntesen teljesítheti.

(4) Az adós (3) bekezdés szerinti önkéntes teljesítése hiányában az átszámított tartozást az adósnak 12 havi egyenlő részletben kell megfizetnie (a továbbiakban: részletfizetés).

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti részletszabályokról a hitelező az adós részére tájékoztatást nyújt.

(6) A részletfizetés idejének meghatározása során a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet] által megállapított, a havi törlesztőrészlet mértékére vonatkozó előírást figyelembe kell venni. Ha az átszámított tartozás a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra figyelemmel 12 hónapon belül nem fizethető vissza, a visszafizetés határideje a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet szabályainak megfelelően meghosszabbodik.

4. § A tartozás e rendelet szerinti megfizetésével összefüggésben a hitelező egyéb díjra nem jogosult.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök