2021. évi LV. törvény

egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

1. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 86. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

2. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) V. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A távhőtermelő és a távhőszolgáltató együttműködik a villamos energia elosztókkal a Vet. 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú jelentés elkészítése érdekében."

3. § A Tszt. 62. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"c) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

4. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő 17c. és 17d. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"17c. Termelő-fogyasztó: olyan aktív felhasználó, aki megújuló energiaforrásból saját fogyasztásra termel villamos energiát, vagy a saját maga által megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát tárol vagy értékesít;

17d. Együttesen eljáró termelő-fogyasztók: legalább két termelő-fogyasztó, akik a 17c. pontban meghatározott tevékenységüket ugyanazon épületben fejtik ki és megállapodnak arról, hogy e tekintetben együttesen járnak el."

5. § A Vet. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) A Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából származási garanciát állít ki és gondoskodik a származási garanciák megbízható és hiteles elektronikus tárolásáról. A származási garanciákra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) A Hivatal a 2017. január 3-a előtt kérelmezett kötelező átvételi jogosultság alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt és értékesített villamos energia vonatkozásában automatikusan bejegyzi a származási garanciát az átviteli rendszerirányító részére. A származási garanciákat az átviteli rendszerirányító a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint köteles a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni, az ebből származó bevételeket a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti KÁT pénzeszköz meghatározása során csökkentő tényezőként figyelembe venni. Az értékesítésre vonatkozó szabályokat a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat határozza meg.

(3) Az átviteli rendszerirányító és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes együttműködik a Hivatallal a (2) bekezdés szerinti származási garanciák bejegyzése, szervezet villamosenergia-piaci értékesítése, átruházása, törlése, valamint ezek Hivatal általi ellenőrzése kapcsán."

6. § (1) A Vet. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megújuló energiaforrásból vagy a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségét az értékesítő - a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 13. pontja szerinti fennmaradó energiamix figyelembevétele kivételével - kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználó részére."

(2) A Vet. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal ötévente - a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatásra vonatkozó szabályokban bekövetkezett változások hatását is figyelembe véve - értékelést készít a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú támogatás hatékonyságáról és a különböző fogyasztói csoportokra és beruházásokra gyakorolt legfontosabb hatásairól. A Hivatal az értékelést megküldi a miniszternek."

7. § A Vet. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hálózati engedélyes az átviteli vagy az elosztó hálózathoz való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra

a) a hálózat műszaki jellemzőire tekintettel,

b) a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás esetén a villamosenergia-rendszer üzembiztonságára tekintettel az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek és az üzemi és elosztói szabályzatokban foglalt eljárásrend szerint

tagadhatja meg. A hálózati engedélyes az adott csatlakozási pontra való csatlakozás megengedhetőségéről vagy annak megtagadásáról a (3) bekezdésben meghatározottakkal együtt, legkésőbb a rendszerhasználói igény bejelentését követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a rendszerhasználót. A hálózati engedélyes a nagy-vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás esetén az adott csatlakozási pontra való csatlakozás megengedhetőségéről vagy annak megtagadásáról az üzemi és elosztói szabályzatban foglalt határidő szerint köteles írásban tájékoztatni a rendszerhasználót."

8. § A Vet. 32/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti jelentésben négyévente be kell mutatni a távfűtési és távhűtési rendszerek lehetséges részvételét a rugalmassági szolgáltatások biztosításában, valamint ezen megoldások technológiai szempontjait és adottságait, valamint erőforrás- és költséghatékonyságának értékelését."

9. § A Vet. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 35. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hálózati engedélyesek a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő hálózatokhoz való hozzáférésének elősegítése érdekében az egyenlő bánásmódot és a hozzáférés feltételeinek átláthatóságát, a megújuló termelői beruházások tervezhetőségét és versenysemlegességét biztosítva hathavi rendszerességgel a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót tesznek közzé. A termelő a szabad hálózati kapacitások kiosztására irányuló eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása mellett vehet részt. A közép- vagy nagyfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére a hálózati engedélyesek a közzétett szabad kapacitásokat külön kapacitás kiosztási eljárás során osztják ki, amelynek részletes szabályait - a hálózati engedélyesek tájékoztatási kötelezettségére, valamint a pénzügyi biztosíték nyújtásának és felhasználásának feltételeire vonatkozó szabályokat is ideértve - az üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat határozza meg. A hálózati engedélyesek az eltérő műszaki megvalósítási lehetőségek és szükségletek miatt egyedi eljárást alkalmazhatnak az üzemi szabályzatban és az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint, abban az esetben, ha egy termelő csatlakozási kapacitásigénye önmagában meghaladja a közzétett tájékoztató szerinti aktuális szabad kapacitást. A termelő egyedi eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása mellett vehet részt.

(9) A nagy- vagy középfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére kiosztható szabad kapacitások meghatározásának módjára vonatkozó szabályokat az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint az üzemi és elosztói szabályzatok határozzák meg."

10. § A Vet. 66/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A megújulóenergia-közösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a megújulóenergia-közösség olyan energiaközösség, amely megújuló energiaforrásból termel villamos energiát, ilyen villamos energiát fogyaszt, tárol vagy értékesít. A megújulóenergia-közösség tényleges irányítását azon tag vagy tagok látják el, amelyek felhasználási helyeinek csatlakozási pontjai a megújulóenergia-közösség tulajdonában álló villamosenergia-tároló és erőmű csatlakozási pontjaival ugyanazon nagy/középfeszültségű transzformátorállomási körzetben helyezkednek el."

11. § A Vet. 66/C. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás tartalmazza az energiaközösség)

"i) megújulóenergia-közösségre vonatkozó megjelölését, ha az megfelel a 66/B. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételeknek és a kérelmező ennek megjelölésével kéri a nyilvántartásba vételét."

12. § A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:

(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

"13. figyelemmel kíséri a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kereskedelmére és megosztására irányuló, villamosenergia-kereskedelem esetén a termelő és a villamosenergia-kereskedő, villamosenergiamegosztás esetén a termelő és az aktív felhasználó, energiaközösség vagy megújulóenergia-közösség között létrejött szerződések elterjedését, és kétévente javaslatot tesz a miniszter számára a szabályozási és adminisztratív akadályok felszámolására, amelyek a szerződések létrejöttét indokolatlanul akadályozzák."

13. § A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 55. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"55. az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek által a villamosenergia-rendszer üzembiztonságára tekintettel a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás megtagadásának feltételeit és a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére kiosztható szabad kapacitások meghatározásának módjára vonatkozó szabályokat"

(rendeletben állapítsa meg.)

14. § A Vet. 171. §-a a következő (2)-(5b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az átviteli rendszerirányító a 6/A. § (2) bekezdése szerinti értékesítést 2022. június 1-től kezdődően végzi.

(3) A Hivatal a 12. § (4) bekezdés szerinti értékelést első alkalommal 2022. január 1-ig készíti el.

(4) A 32/B. § (4) bekezdés szerinti jelentést első alkalommal 2023. március 31-ig kell elkészíteni.

(5) A hálózati engedélyesek a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót először 2021. december 31-ig teszik közzé.

(5a) A Hivatal a 159. § (3) bekezdés 13. pontja szerinti javaslatot első alkalommal 2022. december 31-ig készíti el. (5b) Az egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LV. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő, hálózati csatlakozási szerződésmegkötéssel le nem zárt erőművi csatlakozási igénybejelentési eljárásokra és a már kiadott hálózati csatlakozás műszaki és gazdasági feltételekről szóló tájékoztatás szerinti csatlakozási szerződés megkötésének feltételeire az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott átmeneti szabályok az irányadóak."

15. § A Vet. 184. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E törvény a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

16. § A Vet. 159. § (1) bekezdés 16. pontjában az "az aktív felhasználó, az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók" szövegrész helyébe az "az aktív felhasználó, az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók, a termelő-fogyasztó, az együttesen eljáró termelő-fogyasztók, a megújulóenergia-közösség" szövegrész lép.

4. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

17. § A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény a következő 76. §-sal egészül ki:

"76. § A 9-13. § a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja."

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

18. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 159. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"g) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikke."

6. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

19. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény a következő 116. §-sal egészül ki:

"116. § Ez a törvény a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

20. § (1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"1. a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok: azok a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok, amelyek alapanyagainak előállítására olyan rendszer keretében került sor, amely - a mezőgazdasági gyakorlatok javítása, valamint a korábban nem növénytermesztésre használt területek termelésbe való bevonása révén - lehetővé teszi az élelmiszer-és takarmánynövény-alapú bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok okozta kiszorító hatás elkerülését, és amelyeket az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, bioüzemanyagokra, folyékony bio-energiahordozókra és biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően állítottak elő;"

(2) A Büat. 1. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"3a. biomasszából előállított tüzelőanyagok: biomasszából előállított szilárd és gáz halmazállapotú tüzelőanyagok;"

(3) A Büat. 1. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"16. keményítőben gazdag növények: főként gabonafélék, függetlenül attól, hogy csak a magvakat használják-e fel vagy - mint például a silókukorica esetében - a növény egészét; gumós és gyökérnövények, például burgonya, csicsóka, édesburgonya, manióka és jamszgyökér, valamint gumós növények, például taró és tánia;"

(4) A Büat. 1. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

"24. nem élelmezési célú cellulóztartalmú alapanyagok: főként cellulózból és hemicellulózból álló, a lignocellulóz-tartalmú anyagoknál alacsonyabb lignintartalmú alapanyagok; ide tartozik többek között: élelmiszer- és takarmánynövény-maradékanyagok, például szalma, kukoricaszár, hüvely és héj, alacsony keményítőtartalmú, a fűfélék közé tartozó energianövények, például perje, vesszős köles, elefántfű, óriásnád, a fő termények előtt és után termesztett takarónövények, takarmánynövények, ipari maradékanyagok, például olyan élelmiszer- és takarmánynövények, amelyekből kisajtolták a növényi olajokat, kivonták a cukrokat, a keményítőt és a fehérjét, és biohulladékból származó anyagok, e szempontból takarmány-, illetve takarónövény alatt a legelőkön átmenetileg, rövid távra vetett, alacsony keményítőtartalmú fűfélék és pillangósok keverékéből álló növényzet értendő, amelynek rendeltetése takarmány termelése az állatállomány számára, illetve a talaj termelékenységének javítása a fő szántóföldi növények hozamának növelése érdekében;"

21. § A Büat. 2/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. Eljárásjogi szabályok

2/A. § (1) E törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a figyelmeztetés alkalmazása kizárt.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv előtt indult eljárásban valamennyi ügyfél, míg a mezőgazdasági igazgatási szerv által országos illetékességgel eljárva hozott döntéssel szemben indított közigazgatási perben az a fél, aki a közigazgatási eljárásban ügyfélként vett részt, elektronikus ügyintézésre kötelezett."

22. § A Büat. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok és a biomasszából előállított tüzelőanyagok akkor vehetők figyelembe a 2. §-ban, illetve a 9. § (1) bekezdésében meghatározott célra - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt kivétellel -, tekintet nélkül arra, hogy az előállításához felhasznált alapanyagot az Európai Unió területén vagy harmadik országban termesztették, ha azok az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott valamennyi fenntarthatósági követelménynek megfelelnek. A folyékony bio-energiahordozót, a bioüzemanyagot vagy a biomasszából előállított tüzelőanyagot felhasználó hatósági felszólításra köteles igazolni, hogy a felhasznált alapanyagok megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek."

23. § A Büat. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, a 8/A. § (1) bekezdése szerinti, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő meghosszabbítására irányuló eljárást felfüggeszti - az eljárás jogerős lezárásáig -, ha a nyilvántartottal szemben az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás van folyamatban."

24. § A Büat. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A motorbenzint vagy a dízelgázolajat forgalomba hozó üzemanyag-forgalmazó a bioüzemanyagot - tisztán vagy a motorbenzinbe, dízelgázolajba bekeverve - úgy köteles forgalomba hozni, hogy az általa a naptári évben forgalomba hozott bioüzemanyag minimális mennyisége elérje az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező bioüzemanyag-részarány mennyiségét. A kötelező bioüzemanyag-részarány mennyiség megállapításán belül - az általános kötelezettség kiegészítéseként vagy a helyett - a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében az egyes meghatározott bioüzemanyagnak minősülő termékek kötelező részaránya tekintetében is megállapíthat kötelezettséget."

25. § (1) A Büat. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami adó- és vámhatóság bírságot szab ki arra az üzemanyag-forgalmazóra, amely

a) a tárgyévben a kötelező bioüzemanyag-részaránynak - vagy amennyiben a Kormány az egyes bioüzemanyagnak minősülő termékek részarányára vonatkozóan is előírt kötelezettséget, ennek a részaránynak - megfelelő mennyiségnél kevesebb bioüzemanyagot hozott forgalomba, vagy

b) az előírt határidőre nem nyújtotta be, vagy nem a meghatározott tartalommal nyújtotta be a 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti jelentést."

(2) A Büat. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet a kötelező bioüzemanyag-részarányon felül az egyes bioüzemanyagnak minősülő termékek részarányára vonatkozóan is előír kötelezettséget, és a (2) bekezdés szerinti különbség az összesített bioüzemanyag-mennyiség tekintetében megállapítható, úgy ugyanarra a hiányzó bioüzemanyag-mennyiségre az egyes bioüzemanyagnak minősülő termékek különbsége tekintetében bírság nem szabható ki."

26. § A Büat. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az általa vezetett nyilvántartás alábbi adatait honlapján közzéteszi:

a) az ügyfél BIONYOM nyilvántartási számát, valamint a regisztrációs számát, ha az ügyfél rendelkezik azzal,

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát,

c) a nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó nevét, valamint természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint hozzájárult,

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját,

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván,

f) a BIONYOM nyilvántartásból való törlés tényét és okát."

27. § A Büat. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Büat. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a mezőgazdasági igazgatási szerv, az állami adó- és vámhatóság, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható módon történt előállítását igazoló dokumentumok nyilvántartásához, a dokumentumban szereplő adatok és a nyomon követhetőség ellenőrzéséhez, valamint fenntarthatósági bizonyítvány kiállításához az általuk kezelt adatbázisokból egymásnak adatot szolgáltatnak.

(1a) A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok, valamint a köztes termékek, és ezek alapanyagai eredetének nyomon követése és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelőség hatékonyabb ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv minden év július 1-jéig elektronikusan átadja a mezőgazdasági igazgatási szerv részére az adott évben benyújtott egységes kérelmek kérelmezőre, területekre, valamint azok területhasznosítására vonatkozó, egyedi azonosításra alkalmas adatait."

28. § A Büat. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Az energiapolitikáért felelős miniszter teljesíti az (EU) 2018/2001 irányelv 30. cikk (3) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséget."

29. § A Büat. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, és a biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával, valamint az ezen alapanyagok termelésére használt földterületek talajminőségére és széntartalmára gyakorolt hatások kezelését biztosító figyelemmel kísérési vagy gazdálkodási tervekkel kapcsolatos részletes szabályokat."

30. § A Büat. a következő 14/D. §-sal egészül ki:

"14/D. § A 11. § (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett 2021. évben 2021. szeptember 1. napjáig tesz eleget a 11. § (1a) bekezdés szerinti kötelezettségének."

31. § A Büat.

a) 1. § 6. pontjában a "rendszer a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv" szövegrész helyébe a "rendszer az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv" szöveg,

b) 1. § 23. pontjában a "bioüzemanyagok kivételével" szövegrész helyébe a "bioüzemanyagok és biogáz kivételével" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdés a) pontjában az "a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók, valamint ezek alapanyagának" szövegrész helyébe az "a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók, a biomasszából előállított tüzelőanyagok, valamint ezek alapanyagának" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az "a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok, és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható" szövegrész helyébe az "a biomassza, a köztes termékek, a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntartható" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdés c) pontjában az "a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntartható" szövegrész helyébe az "a biomassza, a köztes termékek, a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntartható" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdés m) pontjában az "a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok, és folyékony bio-energiahordozók fenntartható" szövegrész helyébe az "a biomassza, a köztes termékek, a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntartható" szöveg,

g) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az "a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók vagy ezek" szövegrész helyébe az "a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek" szöveg,

h) 13. § (3) bekezdésében az "a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók vagy ezek" szövegrész helyébe az "a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek" szöveg,

i) az 1. melléklet 1. pontjában a "10. § (6) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "10. § (6) bekezdés a) pont aa) és b) pont ba) alpontja" szöveg,

j) az 1. melléklet 2. pontjában a "10. § (6) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "10. § (6) bekezdés a) pont ab) és b) pont bb) alpontja" szöveg

lép.

8. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

32. § Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Enhat.) 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) 2022. január 1. napjától kezdve a (2) bekezdés szerinti energiahatékonysági felújítás mértékének el kell érnie az épületeken energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben az új épületek tekintetében előírt energetikai minimum követelményszintjét legalább a felújítandó alapterület 50%-a esetében."

33. § Az Enhat. 21. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Magyar Mérnöki Kamara)

"e) tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a megújuló energiahasználatot, és a rendkívül energiahatékony megoldásokat is ösztönző költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület energiahatékonyságának javítását és a megújuló energiahasználat növelését szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb - pl. megújuló energián, hulladékhőn vagy hulladék hűtőenergián alapuló - alternatívával való helyettesítéséről."

34. § Az Enhat. 49. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E törvény)

"f) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (5) és (6) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

9. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

35. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 130. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(E törvény)

"g) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének"

(való megfelelést szolgálja.)

10. Záró rendelkezések

36. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

37. § Ez a törvény a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére