13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-8. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3d) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid-19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy]

"a) a koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált

oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és a (3g) bekezdés szerinti körülmény nem áll fenn,"

(2) Az R1. 1. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:

"(3g) A (3d) bekezdés a) pontja szerinti igazolás a tizennyolcadik életévét betöltött személy esetében nem egyenértékű a védettség (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolásával, ha

a) egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel."

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1/A. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai"

(2) Az R2. 2/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki az érvényes védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti

a) hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) vagy

b) védőoltást igazoló applikáció

útján igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható az érvényes védettsége valamely (1) bekezdés szerinti módon történő igazolására."

(3) Az R2. 2/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti."

(4) Az R2. 2/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A koronavírus elleni védettség védőoltást igazoló applikációval való igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható."

(5) Az R2. 2/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(11) Az érvényes védettség (1) bekezdés szerinti igazolásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy a koronavírus ellen

a) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

b) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

c) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált

oltóanyaggal az alapimmunizáláshoz szükséges dózissal beoltották, és a (12) bekezdés szerinti körülmény nem áll fenn.

(12) A (11) bekezdés szerinti igazolás - a (12a) és (12b) bekezdés szerinti kivétellel - a tizennyolcadik életévét betöltött személy esetében nem egyenértékű a védettség (1) bekezdés szerinti igazolásával, ha

a) egydózisú oltóanyag esetén az oltás óta hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap eltelt, és az érintett újabb oltást nem vett fel."

(6) Az R2. 2/A. §-a a következő (12a) és (12b) bekezdéssel egészül ki:

"(12a) A (11) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az a nem magyar állampolgár vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert

a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,

b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást

követő hat hónapon belül a digitális Covid-igazolvány szerint pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló, az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.

(12b) A (12a) bekezdés szerinti védettség érvényessége a digitális Covid-igazolvány szerinti pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát követő hat hónapig tart."

3. § Hatályát veszti az R2. 2/A. § (8) bekezdése.

3. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal - a 3. § (2a) bekezdésében foglalt kivétellel - a Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság) tényének az igazolásával történik."

5. § (1) Az R3. 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védettségi igazolvány tartalmazza)

"f) a védettség érvényességének tényét vagy érvénytelenségének tényét,"

(2) Az R3. 2. §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

"(1f) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti adat az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján az online elektronikus felületen jelenik meg."

(3) Az R3. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az érintett védettsége érvényes

a) egydózisú oltóanyag esetén

aa) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - az első oltást követő hat hónap elteltéig,

ab) a második oltást követően korlátlan ideig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén

ba) - a (2a)-(2c) bekezdés, illetve a 10/B. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a második oltás beadásának napjától a második oltást követő hat hónap elteltéig, ha az érintett a harmadik oltást nem vette fel,

bb) a harmadik oltást követően korlátlan ideig,

c) a második oltást követően korlátlan ideig, ha a második oltás egydózisú oltóanyaggal történt."

(4) Az R3. 2. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védettsége

a) egydózisú oltóanyag esetén az első oltást követően,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a második oltás beadásának a napjától

a tizennyolcadik életévének betöltéséig érvényes abban az esetben, ha az a) vagy b) pont szerinti oltást követően újabb oltásban nem részesült.

(2b) A (2) bekezdésben foglaltakon túl érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követő hat hónap elteltéig a második oltást vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követő hat hónap elteltéig a harmadik oltást azért nem vette fel, mert

a) egydózisú oltóanyag esetében az első oltást,

b) kétdózisú oltóanyag esetében a második oltást

követő hat hónapon belül az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredménye alapján koronavírussal megfertőződött.

(2c) A (2b) bekezdés szerinti védettség érvényessége az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményének a dátumát követő hat hónapig tart. Ha az érintett ezen idő alatt újabb oltásban részesül, a védettsége korlátlan ideig érvényes.

(2d) A (6) bekezdés szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (2b) bekezdés szerinti érvényességnek az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. A (6) bekezdés szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (2b) bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot a (2c) bekezdés szerinti, EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredménytől számított hat hónapig kezeli."

(5) Az R3. 2. § (3)-(4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az érvénytelenség fennállásáról az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot. A hatóság a védettség érvénytelenségét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján jeleníti meg. Az érintett védettsége kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis beadásáig érvénytelen.

(3a) Ha a (3) bekezdésben foglalt érvénytelenséget követően az EESZT-ben az érintettről a soron következő dózis vagy az első dózist követő egydózisú oltóanyag felvételéről szóló bejegyzés kerül rögzítésre, az EESZT működtetője erről értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, amely az érintett védettségének érvényességét az EESZT működtetőjének bevonásával az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján ismét megjeleníti.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján elérhető online elektronikus felület jelzi, ha a védettség érvényességéből 21 vagy ennél kevesebb nap van hátra.

(4a) Az EESZT működtetője értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, ha az érintett védettsége érvényességéből 21 nap van hátra.

(4b) Ha az érintett az oltásra jelentkezésekor a rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát megadta, a (6) bekezdés szerinti hatóság - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) bevonásával - rövid szöveges üzenetben értesíti az érintettet, ha az oltottság alapján kiállított védettségi igazolvány esetén a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NEAK az érintett természetes személyazonosító adatai, valamint társadalombiztosítási azonosító jele (a továbbiakban: TAJ szám) átadásával értesíti a (6) bekezdés szerinti hatóságot, hogy mely személyeket értesítette rövid szöveges üzenetben. A NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó és azonosításához szükséges adatait.

(4c) A NEAK - a (4b) bekezdésben foglalt személyek kivételével - e-mailben, a technikai feltételek fennállása esetén automatizált módon, az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatfeldolgozóként történő bevonásával az érintett oltásra jelentkezésekor megadott e-mail-címen értesíti azt az érintettet, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra."

(6) Az R3. 2. §-a a következő (4d)-(4f) bekezdéssel egészül ki:

"(4d) A NEAK a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (a továbbiakban: KÜNY) tartozó tárhelyen értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NEAK e feladata ellátása érdekében jogosult kezelni az érintett védettségére vonatkozó, illetve az azonosításához és az értesítéséhez szükséges adatait.

(4e) A (4d) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében

a) a NEAK az érintett természetes személyazonosító adatait átadja a KÜNY adatkezelője számára,

b) a KÜNY adatkezelője azt a tényt, hogy az érintett KÜNY-höz tartozó tárhellyel rendelkezik, a KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítót átadja a NEAK számára,

c) a NEAK az érintett KÜNY tárhelyhez tartozó azonosítóját átadja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.

(4f) A (6) bekezdés szerinti hatóság - a (4b)-(4d) bekezdésben foglalt személyek kivételével - postai úton értesíti azt, akinek a védettsége érvényességéből 21 nap van hátra."

(7) Az R3. 2. § (11) és (11a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(11) A védettségi igazolvány kiállítása ingyenes, kivéve a védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlását, cseréjét. A védettségi igazolvány (10) bekezdés szerinti pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

(11a) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (6) bekezdés d) pontja szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre."

(8) Az R3. 2. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

"(13a) A (11) bekezdés alapján befolyt igazgatási szolgáltatási díjnak a védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a hatóság negyedévente összesíti, majd az összeget átadja a Belügyminisztérium részére. Az így befolyt összeget a Belügyminisztérium a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti központi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés keretében használja fel."

6. § Az R3. 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az applikáció)

"d) az érintett védettségének a 2. § (2) bekezdése szerinti érvényességét"

(jeleníti meg.)

7. § Az R3. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hatóság a 2. § (4f) bekezdése szerinti feladata ellátásába az adatfeldolgozói és adminisztrációs tevékenység, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bevonja.

(5) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2. § (4c)-(4e) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti feladatát központi szolgáltatóként látja el."

8. § Az R3. a következő 10/B. és 10/C. §-sal egészül ki:

"10/B. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) által megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését megelőzően kiállított védettségi igazolványok tekintetében az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletnek a 2022. február 14. napján hatályos 2. § (4) bekezdésére vagy 2. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel kiállított védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelenített érvényességi időtől eltérően -2022. február 15. napján érvényüket vesztik.

(3) A 2. § (4b)-(4d) és (4f) bekezdésétől eltérően nem kell értesíteni a védettsége érvénytelenségéről azt, akinek a védettségi igazolványa a (2) bekezdés alapján veszti érvényességét.

(4) Az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól hat hónapig érvényes védettséggel rendelkezik az is, aki egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltásban nem részesült, és 2021. október 14. napja és a Módr3. hatálybalépése közötti időben az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat eredménye alapján koronavírussal megfertőződött. Az érintett védettsége korlátlan ideig érvényes, ha egydózisú oltóanyag esetén az oltást követően vagy kétdózisú oltóanyag esetén a második oltást követően újabb oltást vesz fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti védettség kezdőnapja - a (4) bekezdés szerinti - az EESZT-ben nyilvántartott pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napja.

(6) A 2. § (6) bekezdése szerinti hatóság az EESZT működtetője bevonásával gondoskodik a (4) bekezdés szerinti érvényességnek a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adat útján történő megjelenítéséről. A 2. § (6) bekezdése szerinti hatóság az érintett védettsége érvényességének feltüntetése érdekében a (4) bekezdés szerinti fertőzöttségi adatot az (5) bekezdés szerinti kezdőnaptól számított hat hónapig kezeli.

10/C. § (1) Ha jogszabály valamely jog gyakorlása vagy kötelezettség alóli mentesülés érdekében védettség igazolását írja elő, a jog gyakorlása vagy a kötelezettség alóli mentesülés azt a személyt illeti meg, akinek védettsége érvényes. Ha jogszabály védettség igazolását írja elő, védettségi igazolvány bemutatása esetén a védettségi igazolvány létét vizsgáló személy a védettség érvényességének megállapítása érdekében köteles a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot is ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell a védettség érvényességét ellenőrizni abban az esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az oltottság meglétét írta elő, és a foglalkoztatott a jogszabályban előírt oltottsági kötelezettségét teljesítette."

9. § Az R3.

a) 3. § (4) bekezdés c) pontjában az "a fertőzésből felgyógyult jogosult" szövegrész helyébe az "a beoltott" szöveg,

b) 7/A. § (12) bekezdésében az "a (6) bekezdés szerinti adatokat" szövegrész helyébe az "a kézbesítéshez szükséges adatokat" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. § (6) bekezdésében az "- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész,

b) 2. § (6) bekezdés a)-c) pontja,

c) 2. § (6a)-(7a) bekezdése,

d) 2. § (8) bekezdésében az "és a (7)" szövegrész,

e) 2. § (9) bekezdése,

f) 2. § (13) bekezdésében a "b) pontja" szövegrész,

g) 3. § (1) és (3) bekezdésében a "c) és" szövegrész,

h) 3. § (1a) és (2) bekezdése,

i) 3. § (2a) bekezdésében a "b) pontja" szövegrész,

j) 6. §-ában az "és a gyógyult személy 2. § (4) bekezdése, illetve 3. § (2) bekezdése" szövegrész,

k) 7/A. § (5) bekezdésében a "vagy fertőzöttség" szövegrész,

l) 7/A. § (6)-(8) bekezdése,

m) 7/A. § (9) bekezdésében a "(2) és" szövegrész.

4. A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat egészségügyi szolgáltatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számokhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) Az egészségügyért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak.

(6) Az egészségügyért felelős miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait."

12. § Az R4. 1. § (6) bekezdés b) pontjában az "érvényességi idő nélküli" szövegrész helyébe az "oltottságot igazoló" szöveg lép.

5. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az érvényes védettség és a jogosultság igazolásának általános szabályai"

(2) Az R5. 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az,

a) akit az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyag legalább egy dózisával beoltottak, vagy

b) aki a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható az (1) bekezdés szerinti védettségének

a) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti

aa) hatósági igazolvánnyal (a továbbiakban: védettségi igazolvány),

ab) védőoltást igazoló applikációval vagy

b) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával

történő igazolására."

(3) Az R5. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A védettség érvényességét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti."

(4) Az R5. 1. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A koronavírus elleni védettség védőoltást igazoló applikációval való igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható."

(5) Az R5. 1. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A (2) bekezdés b) pontja szerint fertőzésen átesettség miatt védett, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR teszt - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el."

14. § Hatályát veszti az R5. 1. § (8), (12) és (13) bekezdése.

6. A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontjában az "érvényességi idő nélküli" szövegrész helyébe az "oltottságot igazoló" szöveg lép.

7. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti állami fenntartású szerv (a továbbiakban: foglalkoztató) a foglalkoztatottjának a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését az e §-ban foglaltak szerint is ellenőrizheti.

(2) A foglalkoztató - ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést alkalmazza - kizárólag a foglalkoztatottnak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ-szám) átadja a foglalkoztató irányításáért, felügyeletéért vagy tulajdonosi joggyakorlásáért felelős miniszternek.

(3) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti TAJ-számokat foglalkoztatónként csoportosítva az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által működtetett felületen az OKFŐ számára átadja.

(4) Az OKFŐ a (2) bekezdés szerinti miniszter részére az e rendeletben foglalt kötelezettségek foglalkoztató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében TAJ-számhoz rendelten megküldi a védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.

(5) A (2) bekezdés szerinti miniszter a (4) bekezdés szerinti adatokat továbbítja a foglalkoztatónak.

(6) A területi vagy regionális foglalkoztatók esetében a (2) bekezdés szerinti miniszter, a Magyar Honvédség esetében - a honvédelemért felelős miniszter megbízásából - a foglalkoztató középirányító szerve is elláthatja a (2) bekezdés szerinti miniszter e § szerinti feladatait.

(7) A (2) bekezdés szerinti miniszter, valamint az OKFŐ e §-ban foglalt feladatai biztosítása érdekében - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - az adattovábbításhoz szükséges ideig kezeli a TAJ-számokat, valamint a foglalkoztató adatait."

17. § Az R6.

a) 2. § (5) bekezdés b) pontjában az "érvényességi idő nélküli" szövegrész helyébe az "oltottságot igazoló" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "dokumentumokban szereplő" szövegrész helyébe a "dokumentumokban szereplő, illetve a 3/A. § (4) bekezdésében megjelölt" szöveg

lép.

8. A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

18. § A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában az "érvényességi idő nélküli" szövegrész helyébe az "oltottságot igazoló" szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék