10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § (12) bekezdése, a 18-19. §, valamint az 1., a 10., a 14. és a 15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §[1] E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;

b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;

c) FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;

d) finanszírozási eset: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapított önálló - az összetartozó ellátási esetek komplex egységeként meghatározott - finanszírozási tétel;

e) homogén betegségcsoport (HBCs): az aktív fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási rendszere az orvos-szakmai és a ráfordítás-igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság alapján;

f) homogén betegségcsoportok besorolási tényezői: az ellátás azon objektív tényezői, amelyek alapvetően meghatározzák az ellátás erőforrás igényét;

g) elsődleges besorolási tényező: az ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a beavatkozással végzett ellátások esetén - amennyiben az szerepel a 2. mellékletben - az ellátást igénylő fődiagnózis miatt végzett beavatkozás, továbbá ezen beavatkozás kombinációja más minősítéssel feltüntetett beavatkozással, vagy beavatkozásokkal;

h) másodlagos besorolási tényező: olyan beavatkozások, amelyek meghatározott ápolást indokoló fődiagnózissal együtt való előfordulása egyértelműen jelzi a preferálandó magas szintű ellátás elvégzését, vagy egy speciális ellátási esemény megvalósítását;

i) homogén betegségcsoport elő-főcsoportjába tartozó finanszírozási esetek: az olyan különösen magas költségű, vagy több főcsoportba tartozó megbetegedés esetén is alkalmazandó beavatkozásokkal jellemzett csoportok, amelyek a besorolás szempontjából elsődleges besorolási prioritással rendelkeznek a főcsoportok szerinti besorolással szemben;

j) elő-főcsoport: főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok;

k) homogén betegségcsoport főcsoportjaiba tartozó finanszírozási esetek: olyan ellátások, amelyeknél a besorolást a finanszírozási eset ellátást indokoló fődiagnózisa alapján kell meghatározni, ha egyébként az ellátás nem felelt meg az elő-főcsoportba tartozó csoportok besorolási feltételeinek;

l) homogén betegségcsoportok megkülönböztetett jelzései főcsoporton belül:

la) beavatkozással jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel melletti "P" jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett meghatározott szabályok szerint, az elvégzett beavatkozásokat is figyelembe kell venni a besorolási feltételek között;

lb) beavatkozással nem jelzett csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett "M" jelzéssel minősített csoport, amely alapján a betegségek mellett - az igazoló eljárások kivételével - beavatkozás nem szerepel a besorolási feltételek között;

lc) sürgősségi jelzéssel minősített csoport: a HBCs kódban a főcsoport jel mellett "S" jelzéssel minősített csoport, amely a legalább 6 órás fekvőbeteg intézeti ellátást igénylő - általában 6-24 óra között lezajló - speciális ellátási esetet jelöli, amelyek során a betegek számára az előírt feltételeknek megfelelő beavatkozásokat elvégezték;

ld) társult betegséggel minősített csoportok: az ellátás során olyan társult betegségek kezelését jelzi, amely megfelel a 19. §-ban és az 5. mellékletben foglaltaknak;

le)[2] súlyos társult betegséggel minősített csoport: a HBCs kódban a csoportkód utolsó karakterén "Z" betűvel minősített csoportok, mely alapján a beteg állapota és az elvégzett beavatkozások megfeleltek a 16. §-ban, a 20. §-ban és a 6. mellékletben meghatározott feltételeknek;

lf) életkori határral minősített csoport: a 2. melléklet szerinti életkori csoportra meghatározott csoport;

m) betegszámla: az egyedi ellátások költségráfordításai alapján egy betegségcsoportra kiszámított átlagköltség, az egyes költségelemek feltüntetésével;

n) garanciális szabály: a Kr. 40. § (13) és (14) bekezdése, valamint az R. 1. § (14) bekezdése szerinti szabály;

o) hosszúnap: a Kr. 40. § (8) bekezdése szerinti eset.

3. A homogén betegségcsoportok létrehozásának részletszabályai

3. § (1) Új HBCs-t létrehozni abban az esetben lehetséges, amennyiben a szakmai és a várható erőforrás-igényesség szerinti homogenitás növekedését idézi elő. A HBCs homogenitása a variancia csökkenésével mérhető, oly módon, hogy minél nagyobb az elért variancia csökkenés mértéke, annál homogénebbek az új HBCs-k.

(2) Új HBCs létrehozásakor meg kell különböztetni a koncentráltan, kevés szolgáltatónál ellátott esetcsoportokat a kórházak többségénél egyforma valószínűséggel megjelenő esetcsoportoktól. Új HBCs-t akkor kell létrehozni, ha az esetszám mértéke és az esetek koncentrációja ezt indokolja.

4. § (1) A HBCs-k osztályozása elő-főcsoportnak és főcsoportnak nevezett alcsoportokat, valamint ezeken belül megkülönböztetett csoport tételeket tartalmaz, a besorolási tényezőknek, besorolási szabályoknak és a besorolási táblázatoknak megfelelően.

(2) Új HBCs kialakításának folyamata:

a) az előre definiált csoportokba történő besorolás érdekében - statisztikai adatokon és a szakmai ismereteken alapulóan - betegségek és beavatkozások orvos-szakmai meghatározása;

b) a kialakított besorolási szabályok szerinti vizsgált esetek betegségcsoportokba történő besorolása;

c) betegszámla elkészítése.

(3) A betegszámla elkészítése során vizsgálni kell:

a) az egyedi ellátási esetek költségét;

b) matematikai statisztikai módszerekkel a csoportok költség szerinti homogenitását;

c) a kiemelt tételek (laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, gyógyszer, stb.) egyedi mennyiségét, a szolgáltatás típus egységköltségét;

d) az erőforrás felhasználások költségét, a tényleges ráfordítások mennyisége alapján;

e) az adott ellátási osztályon végzett és egyedileg megfigyelhető - a ráfordítási adatoknak megfelelő - orvosi szolgáltatások költségét;

f) az osztályos orvosi tevékenység költségét, a külön nem megfigyelt egyéb osztályos orvosi tevékenységek költségeként, szakma szerinti megkülönböztetéssel;

g) az ápolás költségét (szakképzett ápolók bére, szakmai anyagok és eszközök költsége);

h) hotelszolgáltatás költségét (kisegítő személyzet bére, nem orvos-szakmai anyagok, eszközök költsége, segédüzemi szolgáltatások, energia, szállítás, mosoda, élelmezés költsége);

i) központi irányítás, vezetés költségét.

(4) Az egyes HBCs-k ráfordítás-igényességi súlyszámát az adott HBCs tényleges átlagköltsége és a teljes minta átlagköltsége hányadosaként kell kiszámítani. A súlyszám alapján megállapítható, hogy

a) egy adott HBCs ráfordítás-igényessége mennyivel alacsonyabb vagy magasabb az átlagköltségnél,

b) milyen a HBCs-k egymáshoz viszonyított költségigénye.

4. Általános szabályok, az osztályos ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása

5. § (1) A beteg állapotának pontos definiálását a kórházi ápolás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző diagnózis típusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell megtenni.

(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az osztályos ellátás végén, az összes vizsgálati eredmény birtokában, az osztályos elbocsátáskor, a diagnosztikus vizsgálatok elvégzését követően, az összes lényeges ismeret birtokában és szintjének megfelelően kell meghatározni.

(3) Az "F" típusjelű diagnózisként jelentendő funkcionális állapot kódokat a beteg felvételkori státuszának megfelelően kell rögzíteni.

(4) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózis típus minősítéseknek azonosnak kell lennie a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel. A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb az ellátásról vezetett szakmai dokumentációkban leírtakkal sem.

(5) Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy az adott osztályos ellátás vagy a megelőző egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatároztak.

6. § (1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján a kórházi ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist "0" típusjellel minősítve kell jelölni, melyet a kórházon belül az első osztályos ellátás során kell meghatározni. E jelöléssel egy diagnózis jelölhető. Kitöltése kötelező minden olyan esetben, amikor a kórházi ellátásra egészségügyi szolgáltató beutalásával került sor.

(2) A beteg osztályos ellátási esetének kórházi ápolást indokoló fődiagnózisaként azon kórismét kell kiválasztani, amelynek kezelésére az osztályos ellátás irányult, amely fő oka volt az elvégzett vizsgálatoknak és beavatkozásoknak. Amennyiben nem állítottak fel diagnózist, akkor a főtünetet, vagy problémát kell helyette kiválasztani. A meghatározása minden esetben kötelező, amelyet a "3" jellel minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Ha több jelentős oka volt az osztályos ellátásnak, azaz egymástól függetlenül, párhuzamosan többféle megbetegedési folyamat is jellemezte az ellátott osztályos esetet, azt a megbetegedési folyamatot kell kiválasztani, amely leginkább felelős a ráfordításokért. A kiválasztott fő megbetegedési folyamatnak a kódolási szabályok szerinti fődiagnózisát kell ezzel a minősítéssel kódolni.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel az ellátott osztályos ellátási esetének azon diagnózisát kell megjelölni, amely a kórházi kezelést indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult. A meghatározása kötelező, "1" jellel kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis jelölhető. Az ápolást indokoló fődiagnózis és az ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség azonos is lehet.

(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely az ellátást indokoló fő kórisme, vagy a gyógykezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

a) az ápolást indokoló fődiagnózis következményeként kialakult szövődmény jele "4";

b) a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés jele "C";

c) az adott kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult egyéb, nem nosocomiális eredetű fertőzés jele "D".

(5) Kísérő megbetegedésként azon betegség folyamatot kell jelölni, amely az ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően jelentkezett, de egymás között ok-okozati kapcsolat nem áll fenn. A kísérő megbetegedés ellátás során kezelt betegségnek minősül, kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat. A kísérő megbetegedés jele "5".

(6) Kísérő betegségnek minősül a fődiagnózistól eltérő diagnózisú olyan traumás sérülés is, amely azzal egyidejűleg, ugyanazon külső körülmény miatt keletkezett, függetlenül attól, hogy az ellátást indokoló fődiagnózissal azonos vagy attól eltérő testtájon keletkezett.

(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg más ápoló osztályra, vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusjele "2".

(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a "V" jelű "Z" kódokat abban az esetben lehet rögzíteni, ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek definiálásra. A kód feltüntetése a 2. mellékletben nevesített esetekben, valamint a 11. melléklet I. rész 1.4. pontja szerint kötelező.

(9) Az "E" jelű, "A sérülések és mérgezések külső okai"-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat (a BNO-10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell, ha a T80-T88 kóddal, ("Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei") "K" jelzéssel az állapot oka más jellemző kiemelésével már minősítésre került.

(10)[3] A morfológiai kódokat "M" jelzéssel minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis, vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség, vagy a kísérőbetegség vagy a szövődmény daganatos betegség, és a daganatos betegség igazolása a szakma szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.

7. § A más jelzéssel már definiált állapotokra az állapot pontosításaként kiegészítő minősítés határozható meg "K" jelzéssel, az alábbiak szerint:

a) az ellátást indokoló fődiagnózisra valamennyi kiegészítő minősítés alkalmazható, a szövődmények pontosítására kizárólag a c) pontban meghatározott kiegészítő minősítések adhatók meg;

b) amennyiben fődiagnózisként "†" jelű BNO került rögzítésre, minden esetben kötelező annak valamelyik "*" jelű párját is rögzíteni;

c) minden esetben alkalmazni kell a következmény kódot, ha az a 2. mellékletnek megfelelően besorolási szempont;

d) amikor a szövődmény vagy a fődiagnózis orvosi kezelés következtében jött létre, a BNO-10. XIX. "Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei" főcsoportjából alkalmazni kell az erre utaló kódokat;

e) az osztályos ellátás befejezését követően érkezett diagnosztikus lelet alapján "K" jelzéssel az előzetesen már meghatározott ellátást indokoló fődiagnózis utólagosan pontosítható.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása

8. § (1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.

(2)[4] Halálozás esetén a diagnózis típusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által "6" típusjellel és a patológus által "8" típusjellel, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül előidézte;

b) a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által "A" típusjellel, amely előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;

c) a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által "7" típusjellel és a klinikus által "B" típusjellel, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;

d) kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által "9" típusjellel, amelyek még kedvezőtlenül befolyásolták a kóros folyamat lezajlását és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózis típusok kódolásának szabályai

9. § (1) Ápolást indokoló fődiagnózis, ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény, kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel, amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.

(2) Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.

(3) Az ápolást indokoló fődiagnózis csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy releváns vizsgálatot - amely lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is - és egy releváns terápiát elvégeztek.

(4) Csak olyan betegség minősíthető az ápolást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy kísérő betegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon, a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak.

(5) Nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében (C), vagy egyéb szövődmény a kezelés következtében (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt betegségek is. Ezeket a diagnózis típusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.

(6) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan adekvát, a szakmai szabályok szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő kódokra vonatkozó 7. § e) pontjában leírt eseteket, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret szintjének megfelelően kell megtenni.

7. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti szövődménnyel

10. § (1) A megbetegedés stádiumának súlyosbodása esetén a betegség folyamatot eltérő módon kell rögzíteni:

a) amennyiben az ellátást megelőzően vagy az ellátás során az adott megbetegedés saját rendszerén belül változik, a folyamatot mindig az "alapbetegség-fődiagnózis" kapcsolattal kell leírni oly módon, hogy az osztályon ellátott előrehaladott stádiumú megbetegedést fődiagnózisként, az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni;

b) a megbetegedés stádiuma más szervrendszerre való kiterjedéssel is változik, amely folyamat a "fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt" kapcsolattal, és egyes esetekben az "alapbetegség-fődiagnózis" kapcsolattal is definiálható.

(2) A kezelt betegségnek minősülő krónikus megbetegedések - ha nem áll fenn kapcsolat a fődiagnózissal - kísérő betegségként írhatók le. Ha a krónikus megbetegedés a szabályokban megfogalmazottak szerint kapcsolatban van a fődiagnózissal, akkor értelemszerűen rögzíthető alapbetegségként is a (3)-(4) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(3) A szövődmény nem lehet az ellátás fődiagnózisa a következő esetekben:

a) ha az ellátás az eredeti megbetegedés felszámolására irányul és a szövődmény felszámolása ennek nyomán következik be, akkor az eredeti betegséget fődiagnózisként, a szövődményt szövődményként kell rögzíteni;

b) amennyiben a szövődmény megjelenése ad közvetlen okot a kórházi felvételre, de az az eredeti betegség kezelése nélkül nem szüntethető meg, szintén az eredeti megbetegedés a fődiagnózis - a 6. § (3) bekezdése szerinti esetben az eredeti megbetegedés rögzíthető alapbetegségként is, a betegség kiterjedését jelző BNO kódok szövődménynek minősítve jelenthetők;

c) ha a kórházi ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik és az ellátás alapjául szolgáló betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként, az ezt kiváltó eredeti megbetegedést fődiagnózisként kell minősíteni.

(4) Az eredeti megbetegedés következtében fellépő szövődmény csak akkor rögzíthető fődiagnózisként, ha önmagában kezelve is megszüntethető, miközben az eredeti betegség közvetlen ellátására beavatkozás egyáltalán nem, vagy elhanyagolható mértékben történt.

(5) Ha valamely betegségre jellemző tünetcsoport megjelenése miatt került sor kórházi ellátásra, a kezelést indokoló fődiagnózis mellett a tünetcsoport diagnózisai nem rögzíthetőek.

(6) A diagnózis típusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

(7) Az ellátás adatainak meghatározásánál alkalmazni kell a Kr. 14. számú mellékletének "Kitöltési útmutató" előírásait is.

8. A kórházi ellátást indokoló fődiagnózis, a fődiagnózis szövődménye és a fődiagnózis miatt végzett beavatkozások kapcsolata

11. § (1) Nem adható meg egy besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett fődiagnózisként olyan betegség, amely az eredeti betegség tüneteként vagy szövődményeként lépett fel, még akkor sem, ha ez a betegség adott okot a vizsgálatok elkezdésére, és csak az eredeti betegség megismerését követően, az eredeti betegség megoldására végzett beavatkozással szüntethető meg.

(2) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő beavatkozást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben, vagy más egészségügyi szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A bázisadatoknak minősülő beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A beavatkozás típusok minősítésének ki kell fejeznie a diagnózis típusokkal meghatározott megbetegedésekkel fennálló kapcsolatot. A besorolási tényezőnek számító beavatkozás kódolása során ezzel összhangban kell meghatározni és kiválasztani az ellátás tényleges szakmai jellegével összhangban a fődiagnózist.

9. Besorolási szabályok

12. § (1) A HBCs rendszer egy elő-főcsoportból és 25, a betegségek szerint meghatározott főcsoportból áll. Az elő-főcsoportra végzett vizsgálatokat követően az eseteket főcsoporthoz kell rendelni, majd a főcsoporton belül a megfelelő csoportot ki kell választani.

(2) A besorolás eljárása arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az esettípus jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható legmagasabb súlyszám kerüljön elszámolásra.

(3) A besorolás első lépésében vizsgálni kell, hogy az elő-főcsoportba tartozás feltételei fennállnak-e. Az elő-főcsoportba tartozás általános jele a "99" főcsoport kód, de egyéb főcsoportban is találhatóak olyan csoportok, amelyeket a besorolás elő-főcsoportként kezel.

(4) Elő-főcsoportba tartoznak azok az ellátások, amelyeknél:

a) az ellátás jellegét meghatározó fődiagnózisok alapján a csoport tételei többféle betegség szerinti főcsoportba is tartozhatnának, a kezelés homogén jellege azonban nem indokolja, hogy betegségtől függően minden főcsoportban önálló altételként jelenjenek meg;

b) az eset-csoport ráfordítás-igényessége, súlyossága miatt indokolt.

(5)[5] Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a magasabb súlyszámú HBCs-t kell elszámolni. Ezen besorolási szabály nem vonatkozik a "15. Újszülöttek" főcsoport HBCs-ire.

13. § (1) Az elő-főcsoportba nem tartozó esetek a fődiagnózis alapján kerülnek a főcsoportba besorolásra. A főcsoportba tartozik az adott szervrendszer minden megbetegedése, amennyiben az az adott szervrendszerre lokalizáltan jelenik meg. A fertőzéses eredetű megbetegedések, valamint a sérülések, mérgezések, daganatos betegségek önálló főcsoporttal is rendelkeznek, amelyekbe azonban csak a szisztémás, több szervrendszert érintő megbetegedések kerülhetnek.

(2) A főcsoportokba sorolást követően az adott betegségek mellett már csak meghatározott beavatkozások fogadhatók el besorolási tényezőként. Nem megfelelő fődiagnózis választása esetén az elvégzett beavatkozás már nem besorolási tényező.

14. § A főcsoporton belüli csoportok meghatározásának módszerei:

a) a kombinációs besorolásoktól eltekintve a besorolás fő tényezői az ellátást indokoló fődiagnózis, és a fődiagnózis miatt végzett főbeavatkozás;

b) besorolás történhet a fődiagnózis és a fődiagnózis miatti főbeavatkozás együttes figyelembe vételével, azok együttes fennállása esetén;

c) besorolás történhet csak a fődiagnózis szerint;

d) besorolás történhet csak a főbeavatkozás szerint, ha az a főcsoportba tartozó összes megbetegedéssel előfordulhat;

e) megadott beavatkozások kombinációjának meghatározásával;

f) a besorolás feltétele egy adott beavatkozás kizárólagos elvégzése, amennyiben azonban más beavatkozásra is sor kerül, akkor az eset másik csoportba sorolódhat;

g) megadott betegségek, betegség típusok kombinációja alapján;

h) megadott betegség kombinációk és beavatkozás kombinációk együttes fennállása alapján;

i) a besorolás típusok variálódhatnak a szerint is, hogy a beteg honnan érkezett, hova távozik, mi a további sorsa;

j) újszülöttek esetén meghatározó tényező a születési, ezt követően a felvételkori testsúly;

k) igazoló eljárások esetén besorolást befolyásoló tényező a szolgáltatás mennyisége;

l) csoport besorolást módosító tényező meghatározott esetekben a társult betegség vagy a súlyos társult betegség fennállása és kezelése.

10. A társult betegség minősítésének szabályai

15. § (1) Az esetek - a szülészeti és az újszülött ellátás főcsoportokat kivéve - a társult betegségek alapján négyféle minősítésű kategóriába kerülhetnek:

a) társult betegség nélkül,

b) társult betegséggel,

c) súlyos társult betegséggel,

d) társult betegség szerint nem minősített.

(2) Az esetnek csak azon másodlagos diagnózisa kaphat társult betegség minősítést, amely adatai között volt szövődmény az ellátást indokoló fődiagnózis miatt, vagy kísérő betegség minősítéssel megjelenő diagnózis, valamint a több osztályos ellátásból álló ellátási eseteknél a fő ellátási eseten kívüli ellátások szakmai szempontból ezzel egyenértékű diagnózisai is.

(3) Nem lehetnek társult betegségek a kezelés miatt bekövetkezett szövődmények.

(4) Nem besorolási szempontnak számító társult betegségek:

a) tünet, tüneti diagnózis;

b) amennyiben a fődiagnózis és a társult betegség "M" jelű HBCs-je megegyezik, vagy a társult betegség "M" jelű HBCs-ben fődiagnózisként nem elfogadható;

c) a kezelés következménye;

d) a 5. melléklet szerint egyéb speciális kizáró feltétel esetén megjelölt betegség.

11. A súlyos társult betegség minősítésének szabályai

16. § (1) A társult betegségnek számító betegségek közül meghatározott betegségek súlyos társult minősítést kapnak, melyeket a 6. melléklet tartalmaz. Súlyos társult betegség lehet az a megbetegedés, amely

a) társult betegségnek számít az adott ellátási eset HBCs jellemzőinek tekintetében, és

b) ezen belül súlyos társult betegség minősítést kapott.

(2) Az ellátási eset súlyos társult betegség minősítést akkor kaphat, ha

a) a beteg rendelkezik legalább egy súlyos társult betegséggel,

b) a kórház rendelkezik súlyos társult betegség ellátására alkalmas egységgel és

c) a b) pont szerinti egységen egy napot meghaladó időtartamban ellátták a beteget, és itt a részére

ca) egy napot meghaladó időtartamban igazolható eljárást végeztek, vagy

cb) immunglobulin pótlás esetén az alkalmazott mennyiség eléri a meghatározott betegségekben, illetve életkori csoportokban besorolási feltételként elfogadott minimumot.

(3) Egy napot meghaladó a súlyos társult betegség ellátása akkor, ha egyfajta igazoló eljárást legalább 36 órán keresztül folyamatosan végeztek, vagy legalább kétfajta igazoló eljárásból nem egyidejűleg biztosítottak ellátást egy-egy napon, azaz legalább kétszer 20 órán keresztül.

(4) Az intenzív igazoló eljárásnál egy ellátási nap akkor kerülhet beírásra, ha azt a beteg részére legalább 20 órán keresztül nyújtották.

(5) A 36 órát meghaladó ellátásokat lehet 2 ellátási napként rögzíteni.

(6) Az újszülött problémák minősítésénél a súlyos társult betegségek listája az újszülött súlyos problémák kódjával bővül.

12. Speciális besorolási szabályok

17. § (1) A beültetett implantátumok eszköz kódja "A" jelzéssel csak akkor rögzíthető, ha azt számlával igazolható módon az ellátó intézmény biztosította a beteg részére és az implantátum nem tételesen finanszírozott. Ha az implantátumok egy része tételes elszámolással ("6" és "8" beavatkozás típus), vagy egyéb módon ("7", "9" és "D" beavatkozás típus) finanszírozott, az implantátum árát nem tartalmazó csoportoknál az implantátum beépítése besorolási tényezőként meghatározott esetekben figyelembe vehető.

(2) Műtét esetén csak a fődiagnózis miatti főműtét (1-es típus) vehető figyelembe, kivéve, ha kombinációs besorolást kell elvégezni, vagy igazoló eljárással végzett ellátást kell minősíteni.

(3) Műtéti úton végzett biopsiák esetén - ha nem terápiás célú műtét közben történik a mintavétel - "1" típusú beavatkozásként rögzíteni kell azt a feltáró műtétet, amely az eljárást lehetővé tette, és "2" típussal kell megadni a biopsia kódját.

(4) Az igazoló eljárásként besorolási tényezőnek számító tevékenységeket, ha más besorolási tényezőnek számító beavatkozást nem végeztek, "1" jelzéssel kell ellátni, az elsődleges besorolási szempontnak számító beavatkozás mellett pedig "2" jelzéssel kell rögzíteni.

(5) A beavatkozás kódok meghatározásánál - kivéve a műtéti úton végzett biopsiákat és egyéb műtéti mintanyerési eljárásokat - egy eljárást csak azzal a jellel kell megnevezni, amely a tevékenységet teljes mértékben azonosítja. Nem rögzíthetők önálló beavatkozás jelekkel azok az eljárások, amelyek minden esetben szerves részei egy másik eljárásnak.

(6) A beavatkozások mennyiségi rovatába a mennyiségi egységben meghatározott értéket kell beírni.

(7) A Kr. 14. számú mellékletében a "Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)" mezőt csak onkológiai daganatellenes kezelések és reoperáció esetén kell kitölteni.

(8)[6] A daganatellenes kezeléseknél meg kell jelölni a beavatkozás minősítését az ellátásban elfoglalt helye szerint (M):

a) 0. neoadjuváns beavatkozás,

b) 1. adjuváns beavatkozás,

c) 2. első vonalbeli kezelés,

d) 3. másod vonalbeli kezelés,

e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.

(9) Az "M" mezőben 5 kódjelű reoperáció az a műtéti beavatkozás, amelyet egy megelőző, bármely egészségügyi szolgáltatónál végzett műtéti jellegű tevékenységet követően ugyanabban a régióban végeznek

a) a beavatkozás nem tervezett elégtelensége miatt, ide nem értve a bármilyen ok miatt tervezetten szükséges sorozat műtéteket, vagy

b) a beavatkozás következtében kialakult szövődmény elhárítása céljából.

(10) A tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelést tartalmazó protokollokat "F" beavatkozás típussal kell rögzíteni. Ezzel párhuzamosan az "F" beavatkozás típussal jelentett protokollokban felhasznált tételes elszámolás alá eső gyógyszereket is jelenteni kell az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott OENO kóddal, szintén "F" beavatkozás típussal.

(11) Abban az esetben, ha a beteg adott ellátást követően visszatér a megbetegedés következményeinek további kezelésére, és ezen megbetegedés ténylegesen már nem áll fenn, vagy csak tünet szintű következménye regisztrálható, a következő kódolási szabályt kell alkalmazni:

a) az alapbetegség megjelölése, amely az a megbetegedés, ami korábban fennállt, de vizsgálat során már nem, vagy amelyre korábban már történt kórházi ellátás, és amely következményének vizsgálatára vagy ellátására került sor az aktuális kórházi ellátásban;

b) kórházi ellátást indokoló fődiagnózis megjelölése, az állapotnak megfelelően U9920 Status post sanationem BNO kóddal.

(12) Aktív részszámlák esetén a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó ápolási napokra számolhatók el hosszúnapok a hosszúnap elszámolás szabálya szerint. Azaz a legnagyobb felső határnapú HBCs felső határnapját meghaladó időtartamból intenzív osztályon töltött napokra intenzív hosszúnap jár, a többi osztályos ápolásra hosszúnap. A tényleges elszámolási csoport hosszúnapja szerint járó különbözet az eset lezárásakor kerül elszámolásra.

18. § (1) Az "S" jelű sürgősségi csoportok elszámolása csak Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) végzett 6-24 óra közötti időtartamú ellátásokra történhet meg, ha az ellátás megfelel a vonatkozó besorolási szempontoknak. A 6 óránál rövidebb SBO-n végzett ellátási események járóbeteg-szakellátásként számolhatók el. A sürgősségi csoportba tartozó esetet az összevonási és garanciális szabály alkalmazásakor esetenként egy ápolási nappal kell figyelembe venni. Az "S" jelű csoportok a 24 órát meghaladó ellátás esetén a nem SBO-n is elszámolhatók.

(2) A 24 órán belüli ellátási események, amelyek nem sorolhatók be az egynapos műtéti eseményekbe, az "S" jelű csoportokba, vagy a Kr. 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivételek közé, ambuláns ellátásként számolhatók el.

(3) A "társult betegséggel", illetve "súlyos társult betegséggel" minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegséges HBCs alsó határnapját. A társult betegséges, az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja szerinti rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

(4) A "609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel" csoport csak akkor kerülhet elszámolásra, ha az egyéb feltételek teljesülése mellett a beteg részesült peritonealis vagy haemodializálási szolgáltatásban - a 88530, 88531, 88585, 88586, 88570, 88600, 88604, 88605 kódok alapján - is a kórházi ellátás időtartama alatt. Ha a beteg nem részesült dializálási szolgáltatásban, akkor a besorolást a 2. mellékletben foglaltak szerint a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú HBCs szerint kell elvégezni.

(5)[7] Az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: transzplantációs ellátások), valamint a 4. melléklete szerinti 53756 és az R. 8. melléklete szerinti 53753, 53757, 53758 eljárást tartalmazó ellátások (a továbbiakban együtt: keringéstámogató ellátások) esetén több finanszírozási eset számolható el. Ebben az esetben a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás, valamint az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el az elszámolási szabályok figyelembevételével. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ellátás lezárása az adatlapon "További sorsa = "N" jelzéssel" rögzíthető. A keringéstámogató ellátást tartalmazó osztályos esetet az adatlapon "További sorsa = "M" jelzéssel" kell lezárni.

13. Összevonási szabályok

19. § (1) A Kr. 40. § (3) bekezdése alapján az egy kórházi ellátás során több aktív osztályon történt kezelést - az áthelyezés indokától függetlenül - egy finanszírozási esetként kell elszámolni. Ez alól kivételt jelent, ha

a) két aktív osztályos esemény között 30 napot meghaladó krónikus ellátásra került sor,

b)[8] a 4. melléklet szerinti 53756, valamint az R. 8. melléklete szerinti 53350, 53750, 53753, 53757, 53758, 54100, 54101, 54102, 54103, 55040, 55285, 55551 és 55553 eljárást tartalmazó ellátás és az azt megelőző, illetve követő ellátás önálló finanszírozási esetként számolható el.

(2) Az összevonás - a R. 14. számú mellékletében meghatározott kivételektől eltekintve - az első ellátás elszámolási csoportjának felső határnapját megelőzően ugyanazon kórházba visszavett betegek ellátási eseteire is vonatkozik. Az összevonás elvégzése során érvényesíteni kell a legmagasabb díj elszámolásának szabályát.

(3) Az összevont kórházi eset meghatározásának fő szabályai:

a) az aktív osztályos esetek közül fő osztályos esetként - önálló HBCs besorolással - ki kell választani azt az ellátást, amelynek erőforrásigénye a legjelentősebb - csoportjának súlyszáma a legmagasabb - volt;

b) a kiválasztott fő osztályos eset "3" típusú diagnózisát és a besorolásban hozzátartozó beavatkozást kell az összevont eset "3" típusú diagnózisának és "1" típusú beavatkozásának tekinteni, a többi osztályos eset diagnózisai és beavatkozásai társult betegségként, egyéb szövődményként, egyéb beavatkozásként kezelendőek;

c) az a) és b) pontok alól kivételt jelentenek az önálló intenzív osztályon végzett ellátást tartalmazó több osztályos ápolások;

d) ha az intenzív osztályos ápolás "3", vagy "4", vagy "5" típusú diagnózisai - a típustól függetlenül - és az elvégzett beavatkozások alapján "súlyos társult betegséggel" minősítésnek megfelelő, akkor a többi osztályos eset adatait ki kell egészíteni az intenzív ellátás jellemzőivel, és ezt követően kell elvégezni a súlyszám értékek alapján történő kiválasztást;

e)[9] az intenzív ellátás csak akkor nem vehető figyelembe a kiválasztásban, ha

ea) a fődiagnózis ("3") légzőrendszeri megbetegedés, de a többi osztályos ellátás fődiagnózisa nem légzőrendszeri megbetegedés, vagy

eb) a szeptikémiás csoporthoz tartozó a fődiagnózis, de a többi osztályon nem szeptikémiás a fődiagnózis;

f) az összevont eset összes jellemzője szerint kell meghatározni a végső HBCs-t, mely alól kivételt képez, ha a fő osztályos esetnek tekintett ellátás önálló besorolással meghatározott súlyszáma magasabb, mint az összevont eset összes jellemzője alapján meghatározott HBCs súlyszám;

g) újszülött esetén elsődlegesen újszülött-ellátási csoport kerül kiválasztásra;

h) szülés első ellátása esetén elsődlegesen szülési csoport kerül kiválasztásra;

i) a garanciális szabály alkalmazásakor az összevonás előtt történik annak a vizsgálata, hogy megfelel-e az eset a garancia kivételnek, garancia kivétel vizsgálata minden esetben a súlyos társult minősítés nélküli csoportra történik.

(4) Az összevonási algoritmust részletesen az 1. melléklet "I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái" rész 1. pontja tartalmazza.

(5) A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai az 1. melléklet "II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája" rész szerinti folyamatábrában találhatók.

(6)[10] Ha egy adott kórházi eset a besorolási feltételeknek megfelelően a multidrog- vagy kiterjedten rezisztens TBC csoportba tartozó, akkor - függetlenül az ellátó osztályok számától és jellegétől - aktív finanszírozási esetként kell elszámolni az "1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása" csoportban. Az ellátás naparányos díjjal kerül finanszírozásra. Az összevonás során nem kell érvényesíteni a 30 napot meghaladó krónikus ellátás esetén új aktív finanszírozási eset elszámolására vonatkozó szabályt. A naparányosan finanszírozott "1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása" csoportban elszámolt ellátásokat megelőző ellátás önálló finanszírozási tételként számolható el. Az adatlapok kitöltésére az általános fekvőbeteg jelentési szabályok érvényesek, azzal, hogy az "1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása" csoportban elszámolt ápolás előtti ellátás lezárását az adatlapon "További sorsa = "E" jelzéssel" kell rögzíteni. Az "1360 MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkor ellátása" csoport eseteinek jelentése eltér az általános fekvőbeteg jelentés szabályaitól. Az ellátásokról minden hónapban részjelentést kell küldeni, amelyben rögzítendők az ellátás paraméterei. Az adatlapon a További sorsa mezőben "D" jelzéssel kell jelölni, hogy a beküldött teljesítményjelentés részjelentés.

(7) A HBCs összevonási és garanciális szabályt alkalmazni kell a kúraszerű ellátásra, valamint a fekvőbeteg- és kúraszerű ellátási események között is. A kúraszerű ellátási események kezelése ebben a tekintetben is azonos a kórházi ellátási eseményekkel.

14. Ismételt besorolást igénylő elszámolási szabályok az alkalmazás sorrendjében

20. § (1) Ha fődiagnózisként a tünetek az "R" betűvel kezdődő BNO kódok, valamint az U9990, az U9920, alapbetegségként daganat, váz-izomrendszeri betegségek, a maxillofacialis régió megbetegedései, vagy a Q6760, az S4270, az S5270, az S6240, az S6270 diagnózisok vannak feltüntetve, és a beavatkozás megtörtént, akkor a besorolás az alapbetegség és a beavatkozás alapján történik.

(2)[11] Ha a besorolási paraméterek alapján az eset mind az elő-főcsoport egy HBCs-jébe, mind valamely főcsoport P jelű HBCs-jébe vagy a 773B, 773C, 773D, 773F, 773G, 773H és 7720 HBCs-k egyikébe besorolható, akkor a 12. § (5) bekezdésében foglalt szabály alkalmazandó.

(3) Amennyiben egy csillagos HBCs-be tartozó ellátásra az adott intézet nem jogosult, és az eset nem tartozik a 14. mellékletben meghatározott kivételek közé, a következő elszámolható legmagasabb súlyszámú csoportba kell besorolni.

(4) A társult betegséggel, illetve súlyos társult betegséggel minősített csoport csak akkor számolható el, ha a kórházi ápolás ideje elérte az adott társult betegség HBCs alsó határnapját. A társult betegséges rövid eseteket a minősítés nélküli HBCs-be kell besorolni.

21. § (1) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében rehabilitációs tevékenységnek elfogadott, a 16. mellékletben szereplő OENO kódok esetén az adatlapon a mennyiség rovatba a tevékenység elvégzésének tényleges időtartamát kell beírni percben, kezelési naponként.

(2) A rehabilitáció eredményességének mérése érdekében a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében a nappali ellátási program kezdetén, a program közepén és végén, a beteg hazabocsátásakor szükséges a beteg állapotát felmérni, és a beteg állapotának megfelelő - a 9. mellékletben szereplő - funkcionális kódot rögzíteni. Az adatlapon a köztes kezelési napokon az előző felmérés eredményét kell feltüntetni.

22. § (1) Az aktív és kúraszerű ellátások, valamint a más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábráit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A meghatározott módon kódolható diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A beavatkozások listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társult betegségként nem elfogadott, de kódolható BNO kódok listáját az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A súlyos társult betegségek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az újszülöttek első ellátását követő kórházi ellátások során használható fődiagnózisok listáját a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2/A. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás értelmében indikáción túl alkalmazható gyógyszerek listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az FNO kódokat a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A többparaméteres non-invazív monitorizálás tevékenység részletszabályait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Egyes különleges kórházi ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok eseteinek elszámolási szabályait a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek elszámolási szabályait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás keretében végezhető rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályait a 16. melléklet tartalmazza.

(17)[12] A fődiagnózisként kódolható diagnózisok főcsoport szerinti listáját a 17. melléklet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 24. § és a 17. és 18. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.

24. §[13] Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2., 3., 4. és 8. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

25. §[14] Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

26. §[15] Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

27. §[16] Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez[17]

I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái

1. Összevonási szabályok

2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok[18]

3. Főcsoportba tartozó homogén betegségcsoportok

3/1. Idegrendszeri megbetegedések[19]

3/2. Szembetegségek[20]

3/3. Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései[21]

3/4. Légzőrendszeri betegségek[22]

3/5. Keringésrendszeri betegségek[23]

3/6. Emésztőrendszeri betegségek[24]

3/7. Máj - és hasnyálmirigy betegségek[25]

3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek[26]

3/9. Emlő- és bőrbetegségek[27]

3/10. Endokrin-, táplálkozási és anyagcsere-betegségek[28]

3/11. Vese- és húgyúti betegségek[29]

3/12. Férfi reproduktív rendszeri betegségek[30]

3/13. Női reproduktív rendszeri betegségek[31]

3/14. Várandósság, szülés, gyermekágy[32]

3/15. Újszülöttek[33]

3/16. Vér- és vérképzőrendszeri betegségek[34]

3/17. Myeloproliferativ betegségek[35]

3/18. Fertőző betegségek[36]

3/19. Mentális betegségek[37]

3/20. Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek[38]

3/21. Sérülések, mérgezések[39]

3/22. Égések, fagyások[40]

3/23. Jelek, tünetek[41]

3/24. AIDS[42]

3/25. Politraumatizált állapot műtétei[43]

4. Kemoterápia[44]

5. Sürgősségi ellátás[45]

6. Kúraszerű ellátás[46]

II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg ellátás folyamatábrája

2. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez[47]

Az aktív fekvőbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai

[48]
**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések
**** 01 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BETEGSÉGEK "B"
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
BEAVATKOZÁSOK "C"
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét
50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás
50131 Cryothalamotomia
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban
50147 Hemispherectomia
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK "D"
37288 Agyi gammasugár-sebészet
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja
**** 01 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BETEGSÉGEK "B"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában!
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 01 001F Agykamrai shunt revízió
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50240 Ventricularis shunt revisioja
**** 01 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B,002B csoport diagnózisai!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604 Transcranialis orbita feltárás
**** 01 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50217 Frontobasalis sérülés ellátása
50218 Laterobasalis sérülés ellátása
**** 01 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
51604 Transcranialis orbita feltárás
VAGY BEAVATKOZÁSOK
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
**** 01 003E Rutin intracranialis műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980 Ventriculoscopia, intracraniális
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117 Subduralis haematoma eltávolítása
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200 Impressiós koponyatörés ellátása
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210 Duraplastica (cranialis) autolog
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
**** 01 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50291 Transoralis dens resectio
50321 Percutan stereotacticus chordotomia
50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása
50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés
58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio
5810H Gerinc belső rögzítése
**** 01 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50302 Decompressio spinalis anterior
50303 Decompressio spinalis anterolateralis
50311 Radicotomia spinalis intraduralis
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320 Chordotomia laminectomiával
50322 Longitudinalis myelotomia
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332 Syringo-peritonealis shunt
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336 Cauda-tumorok eltávolítása
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio
53990 Decompressio arteriae vertebralis
58030 Discectomia anterior cervicalis
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G Steffee lemezelés
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M Spondylodesis ventrodorsalis
5810P Spondylodesis-PLIF
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése
**** 01 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310 Radicotomia spinalis extraduralis
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330 Gerincvelői cysta incisioja
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341 Spinalis dura-graft
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360 Lumbalis liquordrainage
50361 Lumbo-peritonealis shunt
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
58102 Spondylodesis cervicalis posterior
5810B Harrington műtét
5810C Luque műtét
5810D Jacobs-mutet
5810E Rovátkolt lemezelés
5810N Spondylodesis translaminaris
84112 Crutchfield-húzás
**** 01 007B Extracranialis érműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53800 Carotis embolectomia
53811 TEA subclavia
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
**** 01 008A Plexus brachialis műtétei
BETEGSÉGEK
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
S1430 A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis
50450 Transpositio nervi periferialis
**** 01 008B Plexus brachialis komplikált műtétei
BETEGSÉGEK
S1430 A karfonat sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50423 Reanastomosis nervorum
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
**** 01 009C Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis)
[49]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50451 Transpositio nervi facialis
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
**** 01 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50400 Excisio nervi intercostalis
50401 Trigeminus ág exhairesise
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404 Gasser dúc percutan roncsolása
50405 Nervus accessorius neurotomia
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50423 Reanastomosis nervorum
50432 Carpal tunnel felszabadítás
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450 Transpositio nervi periferialis
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471 Sympathectomia thoracalis chemica
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510 Sympathectomia thoracalis
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530 Sutura nervi (para)sympathici
57781 Resectio costae primae
57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
58311 Scalenotomia
**** 01 010B Perifériás idegrevíziós műtétek
BETEGSÉGEK
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50450 Transpositio nervi periferialis
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
**** 01 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
BETEGSÉGEK
G8220 Paraplegia k.m.n.
G8230 Petyhüdt tetraplegia
G8240 Spasticus tetraplegia
G8250 Tetraplegia k.m.n.
G8300 Felső végtag kétoldali bénulása
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430 A cauda equina sérülése
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
**** 01 012E Idegrendszeri daganatok
BETEGSÉGEK
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
**** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással
BETEGSÉGEK
G10H0 Huntington-kór
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2550 Egyéb chorea
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G7000 Myasthenia gravis
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9180 Egyéb hydrocephalus
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741 Liquor összfehérje meghatározása
22743 Liquor albumin meghatározása
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761 Liquor direkt spektrofotometria
22781 Liquor sejtszám meghatározása
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval
26780 IgG meghatározása
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel
29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív
34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg
34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
26604 Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása
26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása
26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása
2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása
29991 DNS cytometria
ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"
21520 Réz meghatározása
3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT
**** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett
BETEGSÉGEK
G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT) 92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett
BETEGSÉGEK
G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT) 92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013E Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között
BETEGSÉGEK
G0481 Autoimmun encephalitis G2531 Opsoclonus myoclonus G35H0 Sclerosis multiplex G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák G4081 Autoimmun eredetű epilepszia G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus G6100 Guillain-Barré-syndroma G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák G7000 Myasthenia gravis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 013F Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt BETEGSÉGEK
G0481 Autoimmun encephalitis G2531 Opsoclonus myoclonus G35H0 Sclerosis multiplex G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák G4081 Autoimmun eredetű epilepszia G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus G6100 Guillain-Barré-syndroma G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák G7000 Myasthenia gravis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban)
**** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal
BETEGSÉGEK
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben"
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel
22741 Liquor összfehérje meghatározása
22743 Liquor albumin meghatározása
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása
22761 Liquor direkt spektrofotometria
22781 Liquor sejtszám meghatározása
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob
26030 Komplement kötési reakció /savó/vírus KRR
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval
26780 IgG meghatározása
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros)
12094 Kiváltott potenciál térképezés
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT
**** 01 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással
BETEGSÉGEK
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
**** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel
BETEGSÉGEK "A"
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
BEAVATKOZÁSOK "B"
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
BEAVATKOZÁSOK "C"
06042 Alteplase
BEAVATKOZÁSOK "D"
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
BEAVATKOZÁSOK "E"
34490 CT angiográfia koponya
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat
BEAVATKOZÁSOK "F"
28610 Thrombin idő meghatározása
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620 Prothrombin meghatározása
"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV. ÉS (BEAVATKOZÁS "D" ÉS BEAVATKOZÁS "E" ÉS BEAVATKOZÁS "F" CSOPORTOK MINDEGYIKÉBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN)
**** 01 015E Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt
[50]
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az artéria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
16710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
16711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
**** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év felett
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
**** 01 015H Cerebrovascularis betegségek (kivéve TIA) praecerebralis elzáródással speciális diagnosztikával
BETEGSÉGEK "A"
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
BEAVATKOZÁSOK "B"
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
BEAVATKOZÁSOK "C"
34490 CT angiográfia koponya
34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül
34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával
3616C Transcraniális Doppler vizsgálat
BEAVATKOZÁSOK "D"
28610 Thrombin idő meghatározása
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő
28620 Prothrombin meghatározása
MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT A FELVÉTELTŐL SZÁMÍTOTT 4,5 ÓRÁN BELÜL ÉS A NEUROLÓGIAI SZAKMASPECIFIKUS ŐRZŐN VALÓ ELLÁTÁS AZ ELSŐ 24 ÓRÁBAN
**** 01 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
BETEGSÉGEK
G4500 Vertebrobasilaris syndroma
G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530 Amaurosis fugax
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
**** 01 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7290 Myopathia k.m.n.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.
Q02H0 Kisfejűség
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0210 A koponyaalap törése
S0620 Az agy diffúz sérülése
**** 01 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G5000 Trigeminus neuralgia
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5640 Causalgia
G5800 Borda közti ideg bántalom
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88917 Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés
**** 01 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett
BETEGSÉGEK
G5000 Trigeminus neuralgia
G5010 Atípusos arcfájdalom
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100 Bell-féle bénulás
G5110 Geniculatum ganglionitis
G5120 Melkersson-syndroma
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5140 Facialis myokymia
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200 A szaglóideg rendellenességei
G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220 A n. vagus rendellenességei
G5230 A n. hypoglossus rendellenességei
G5270 Több agyideg rendellenességei
G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai
G5620 A n. ulnaris károsodása
G5630 A. n. radialis károsodása
G5640 Causalgia
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700 A n. ischiadicus károsodása
G5710 Meralgia paraesthetica
G5720 A. n. femoralis károsodása
G5730 A n. popliteus lat. károsodása
G5740 A n. popliteus int. károsodása
G5750 Tarsalis alagút syndroma
G5760 A n. plantaris károsodása
G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800 Borda közti ideg bántalom
G5870 Többszörös mononeuritis
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890 Mononeuropathia, k.m.n.
G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6110 Serum neuropathia
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210 Alkoholos polyneuropathia
G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290 Polyneuropathia k.m.n.
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G8340 Cauda equina syndroma
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300 Cervicocranalis syndroma
M5310 Cervicobrachialis syndroma
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430 A karfonat sérülése
S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440 A háti sympathicus ideg sérülése
S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3440 A lumboscaralis plexus sérülése
S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
**** 01 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában!
**** 01 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A0660 Amoebás agytályog (G07*)
A2030 Pestises agyhártyagyulladás
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210 Symptomás neurosyphilis
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8300 Japán encephalitis
A8310 Nyugati ló-encephalitis
A8320 Keleti ló-encephalitis
A8330 Saint Louis encephalitis
A8340 Ausztrál encephalitis
A8350 Kaliforniai encephalitis
A8360 Rocio-vírus betegség
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1 *)
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1 *)
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05. 1*)
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1 *)
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1 *)
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310 Idült agyhártyagyulladás
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410 Trópusi spasticus paraplegia
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600 Intracranialis tályog és granuloma
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis
G6100 Guillain-Barré-syndroma
**** 01 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában!
**** 01 0200 Vírusmeningitis
BETEGSÉGEK
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720 Lymphocytás choriomeningitis
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)
**** 01 0210 Hypertensiv encephalopathia
BETEGSÉGEK
I6740 Hypertensiv encephalopathia
**** 01 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)
1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra
**** 01 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
**** 01 022G Epilepsia sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
8592A Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel.
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban
**** 01 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában!
**** 01 0231 Migrén sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320 Status migrainosus
G4330 Szövődményes migrén
G4380 Egyéb migrén
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85926 Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése
**** 01 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G7100 Izom dystrophia
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9360 Agyvizenyő
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
S0200 A koponyaboltozat törése
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
**** 01 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
[51]
BETEGSÉGEK
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8810 Járványos szédülés
D1820 Juvenilis angiofibroma
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0 Huntington-kór
G1100 Veleszületett, non-progressiv ataxia
G1110 Korai kisagyi ataxia
G1120 Késői kezdetű kisagyi ataxia
G1130 Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval
G1140 Öröklődő spasticus paraplegia
G1180 Egyéb öröklődő ataxiák
G1190 Öröklődő ataxia k.m.n.
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430 Spasticus torticollis
G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480 Egyéb dystonia
G2490 Dystonia, k.m.n.
G2500 Essentialis tremor
G2510 Gyógyszer-indukálta tremor
G2520 Egyéb meghatározott tremorok
G2530 Myoclonus
G2540 Gyógyszer-indukálta chorea
G2550 Egyéb chorea
G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o.
G4420 Tensiós típusú fejfájás
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o.
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4540 Átmeneti globális amnesia
G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730 Alvási apnoe
G4740 Narcolepsia és catalepsia
G4780 Egyéb alvászavarok
G4790 Alvászavar k.m.n.
G6010 Refsum betegség
G7000 Myasthenia gravis
G7100 Izom dystrophia
G7110 Myotoniás rendellenességek
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200 Gyógyszer okozta izombántalom
G7210 Alkoholos izombántalom
G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230 Periódikus bénulás
G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280 Egyéb meghatározott myopathiák
G7290 Myopathia k.m.n.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8030 Dyskineticus agyi bénulás
G8040 Ataxiás agyi bénulás
G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G8110 Féloldali spasticus bénulás
G8200 Petyhüdt paraplegia
G8210 Spasticus paraplegia
G8310 Az egyik alsó végtag bénulása
G8320 Az egyik felső végtag bénulása
G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.
G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020 Horner-syndroma
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9100 Kommunikáló hydrocephalus
G9110 Elzáródásos hydrocephalus
G9120 Normál nyomású hydrocephalus
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180 Egyéb hydrocephalus
G92H0 Toxikus encephalopathia
G9300 Agyi tömlők (cysták)
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9350 Agyi nyomásfokozódás
G9360 Agyvizenyő
G9370 Reye-syndroma
G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9390 Agyi rendellenesség k.m.n.
G9500 Syringomyelia és syringobulbia
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600 Liquor csorgás
G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei
H4760 A látókéreg rendellenességei
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül
I6720 Agyi arteriosclerosis
I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6750 Moyamoya-betegség
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000 Agyvelőhiány
Q0010 Koponya- és gerinchasadék
Q0020 Kisagyhiány
Q0100 Frontális agyvelősérv
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.
Q02H0 Kisfejűség
Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410 A szaglókaréj hiánya
Q0420 Előagyhiány
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440 Dysplasia septo-optica
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600 Gerincvelőhiány
Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640 Hydromyelia
Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700 Arnold-Chiari syndroma
Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510 Dysostosis craniofacialis
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
R2000 A bőr érzéstelensége
R2010 Bőr hypaesthesia
R2020 Bőr paraesthesia
R2030 Hyperaesthesia
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai
R2500 Rendellenes fejmozgások
R2510 Tremor, k.m.n.
R2530 Fasciculatio
R2580 Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások
R2700 Ataxia, k.m.n.
R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága
R2900 Tetania
R2910 Meningismus
R2920 Reflex abnormitás
R2980 Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek
R4010 Stupor
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G4730 Alvási apnoe
G9350 Agyi nyomásfokozódás
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
**** 01 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt
BETEGSÉGEK
G2490 Dystonia, k.m.n.
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4420 Tensiós típusú fejfájás
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
R2020 Bőr paraesthesia
R2510 Tremor, k.m.n.
R2700 Ataxia, k.m.n.
R2910 Meningismus
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 025A Traumás stupor, kóma
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"
S0610 Traumás agyvizenyő
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
TÁRSULT BETEGSÉGEK "C"
R4020 Coma, k.m.n.
("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN.
**** 01 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
**** 01 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
S0000 A hajas fejbőr felületes sérülése
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0030 Az orr felületes sérülése
S0040 A fül felületes sérülése
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése
S0070 A fej többszörös felületes sérülése
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése
S0100 A fejbőr nyílt sebe
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0120 Az orr nyílt sebe
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe
S0170 A fej többszörös nyílt sebe
S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe
S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n.
S0191 A fej felületes nyílt sebe
S0220 Az orrcsont törése
S0240 Az arccsont törése
S0250 A fogak törése
S0260 Az állkapocs törése
S0300 Az állkapocs ficama
S0310 Az orrporc ficama
S0320 A fog ficama
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása
S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása
S0700 Az arc zúzódása
S0710 A koponya zúzódása
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S0810 A fül traumás amputatiója
S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o.
S0910 A fej izomzatának és inainak sérülése
S0920 A dobhártya traumás repedése
S0970 A fej többszörös sérülései
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései
ÉS "4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK
F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció
F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció
F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció
F1400 Cocain okozta akut intoxikáció
F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció
F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció
F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció
F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció
F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85927 Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása
**** 01 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül
BETEGSÉGEK
S0600 Agyrázkódás
S0610 Traumás agyvizenyő
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
[52]
**** 01 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio BETEGSÉGEK
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL) U9940 Laesio cerebri non-progressiva U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque U9980 Laesio cerebri progressiva
**** 01 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein
BETEGSÉGEK
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387F Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei
BETEGSÉGEK
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ÉS ESZKÖZÖK
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására
**** 01 029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel
BETEGSÉGEK "A"
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
BETEGSÉGEK "B"
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
BEAVATKOZÁSOK "C"
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res.
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv.
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv.
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése
BEAVATKOZÁSOK"D"
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja
ESZKÖZÖK "F"
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ)
**** 01 029E Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein BETEGSÉGEK I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája I6715 Artéria vertebralis és ágai nem rupturált aneurysmája I6716 Artéria basilaris nem rupturált aneurismája ÉS BEAVATKOZÁSOK 5387G Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte áramlásmódosítással ÉS ESZKÖZÖK 01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására ÉS ESZKÖZÖK 0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent
**** 01 029F Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése BETEGSÉGEK I6501 Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete I6521 Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója ÉS BEAVATKOZÁSOK 33933 Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban 53958 Intracranialis érszűkületek percután translumináris angioplasztikája ÉS ESZKÖZÖK 01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikáj ához 01179 Intraart. alk. fibrinolyticum intracran. ér superselect. fibrinolysiséhez
**** 01 029G Nyaki PTA BETEGSÉGEK I6502 Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete I6522 Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete ÉS BEAVATKOZÁSOK 53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica ÉS ESZKÖZÖK 01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 01171 Drót vezérelt femorocerebr. mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához 01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához 01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikáj ához
**** 01 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt
16980 Ventriculoscopia, intracraniális
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás
50117 Subduralis haematoma eltávolítása
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások
50120 Praefrontalis leukotomia
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri
50145 Res.abscessus cerebellaris
50146 Lobectomia cerebri
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200 Impressiós koponyatörés ellátása
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50210 Duraplastica (cranialis) autolog
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect.
50214 A.meningea lekötése, resectioja
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio
50217 Frontobasalis sérülés ellátása
50218 Laterobasalis sérülés ellátása
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass
50220 Ventriculo-cysternostomia (Torkildsen műtét)
50230 Ventriculo-atrialis shunt beültetés
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés
50232 Ventriculo-cavalis shunt beültetés
50240 Ventricularis shunt revisioja
50292 Optochiasmalis arachnolysis
50302 Decompressio spinalis anterior
50303 Decompressio spinalis anterolateralis
50311 Radicotomia spinalis intraduralis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv.
50320 Chordotomia laminectomiával
50322 Longitudinalis myelotomia
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt
50332 Syringo-peritonealis shunt
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása
50336 Cauda-tumorok eltávolítása
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is)
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage
51604 Transcranialis orbita feltárás
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio
53990 Decompressio arteriae vertebralis
58030 Discectomia anterior cervicalis
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét)
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
5810G Steffee lemezelés
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis
5810M Spondylodesis ventrodorsalis
5810P Spondylodesis-PLIF
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia
50310 Radicotomia spinalis extraduralis
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio
50330 Gerincvelői cysta incisioja
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia
50341 Spinalis dura-graft
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis
50360 Lumbalis liquordrainage
50361 Lumbo-peritonealis shunt
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia
50400 Excisio nervi intercostalis
50401 Trigeminus ág exhairesise
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása
50404 Gasser dúc percutan roncsolása
50405 Nervus accessorius neurotomia
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv.
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet)
50422 Sutura epi et perineuralis nervi
50423 Reanastomosis nervorum
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis
50432 Carpal tunnel felszabadítás
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog)
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ)
50450 Transpositio nervi periferialis
50451 Transpositio nervi facialis
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv.
50471 Sympathectomia thoracalis chemica
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás)
50510 Sympathectomia thoracalis
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50530 Sutura nervi (para)sympathici
53800 Carotis embolectomia
53811 TEA subclavia
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
58102 Spondylodesis cervicalis posterior
5810B Harrington műtét
5810C Luque műtét
5810D Jacobs-mutet
5810E Rovátkolt lemezelés
5810N Spondylodesis translaminaris
84112 Crutchfield-húzás
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák
G4050 Speciális epilepsiás syndromák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus
G4180 Egyéb status epilepticus
G4190 Status epilepticus, k.m.n.
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén]
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén]
G4320 Status migrainosus
G4330 Szövődményes migrén
G4380 Egyéb migrén
G4500 Vertebrobasilaris syndroma
G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei)
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák
G4530 Amaurosis fugax
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n.
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 01 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A0660 Amoebás agytályog (G07*)
A2030 Pestises agyhártyagyulladás
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)
A5210 Symptomás neurosyphilis
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n.
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n.
A8300 Japán encephalitis
A8310 Nyugati ló-encephalitis
A8320 Keleti ló-encephalitis
A8330 Saint Louis encephalitis
A8340 Ausztrál encephalitis
A8350 Kaliforniai encephalitis
A8360 Rocio-vírus betegség
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1 *)
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*)
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n.
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n.
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)
A8720 Lymphocytás choriomeningitis
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n.
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1 *)
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*)
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*)
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1 *)
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1 *)
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*)
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*)
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*)
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája
D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája
D1820 Juvenilis angiofibroma
D3200 Agyburkok jóindulatú daganata
D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma
D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma
D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma
D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma
D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma
D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma
D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma
D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma
D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma
D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma
D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata
D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma
D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma
D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma
D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma
D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma
D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.
D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata
D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata
D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata
D3330 Agyidegek jóindulatú daganata
D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata
D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás
G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás
G0310 Idült agyhártyagyulladás
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n.
G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás
G0410 Trópusi spasticus paraplegia
G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.
G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis
G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.
G0600 Intracranialis tályog és granuloma
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis
G10H0 Huntington-kór
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G1220 Mozgató neuron megbetegedés
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák
G20H0 Parkinson-kór
G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma
G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus
G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus
G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus
G2300 Hallervorden-Spatz betegség
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia
G2320 Striatonigralis elfajulás
G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései
G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége
G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia
G2430 Spasticus torticollis
G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia
G2480 Egyéb dystonia
G2500 Essentialis tremor
G2510 Gyógyszer-indukálta tremor
G2520 Egyéb meghatározott tremorok
G2530 Myoclonus
G2540 Gyógyszer-indukálta chorea
G2550 Egyéb chorea
G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek
G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór
G3080 Egyéb Alzheimer-kór
G3090 Alzheimer-kór k.m.n.
G3100 Körülírt agyi sorvadás
G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o.
G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás
G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek
G35H0 Sclerosis multiplex
G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]
G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]
G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio
G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.
G3700 Diffúz sclerosis
G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója
G3720 A híd centrális myelinolysise
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei
G4400 Halmozott fejfájás syndroma
G4430 Idült, posttraumás fejfájás
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák
G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák]
G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák]
G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai
G4730 Alvási apnoe
G4740 Narcolepsia és catalepsia
G5000 Trigeminus neuralgia
G5010 Atípusos arcfájdalom
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n.
G5100 Bell-féle bénulás
G5110 Geniculatum ganglionitis
G5120 Melkersson-syndroma
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs
G5140 Facialis myokymia
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.
G5200 A szaglóideg rendellenességei
G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei
G5220 A n. vagus rendellenességei
G5230 A n. hypoglossus rendellenességei
G5270 Több agyideg rendellenességei
G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei
G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n.
G5400 Plexus brachialis rendellenességek
G5410 Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.
G5430 Háti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5440 Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.
G5450 Amyotrophia neuralgica
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal
G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai
G5620 A n. ulnaris károsodása
G5630 A. n. radialis károsodása
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5700 A n. ischiadicus károsodása
G5710 Meralgia paraesthetica
G5720 A. n. femoralis károsodása
G5730 A n. popliteus lat. károsodása
G5740 A n. popliteus int. károsodása
G5750 Tarsalis alagút syndroma
G5760 A n. plantaris károsodása
G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái
G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.
G5800 Borda közti ideg bántalom
G5870 Többszörös mononeuritis
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák
G5890 Mononeuropathia, k.m.n.
G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom
G6010 Refsum betegség
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.
G6100 Guillain-Barré-syndroma
G6110 Serum neuropathia
G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák
G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.
G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia
G6210 Alkoholos polyneuropathia
G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák
G6290 Polyneuropathia k.m.n.
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései
G7000 Myasthenia gravis
G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések
G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia
G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
G7100 Izom dystrophia
G7110 Myotoniás rendellenességek
G7120 Veleszületett myopathiák
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o.
G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.
G7200 Gyógyszer okozta izombántalom
G7210 Alkoholos izombántalom
G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom
G7230 Periódikus bénulás
G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o.
G7280 Egyéb meghatározott myopathiák
G7290 Myopathia k.m.n.
G8000 Spasticus agyi bénulás
G8010 Spasticus kétoldali bénulás
G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás
G8030 Dyskineticus agyi bénulás
G8040 Ataxiás agyi bénulás
G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás
G8110 Féloldali spasticus bénulás
G8200 Petyhüdt paraplegia
G8210 Spasticus paraplegia
G8220 Paraplegia k.m.n.
G8230 Petyhüdt tetraplegia
G8240 Spasticus tetraplegia
G8250 Tetraplegia k.m.n.
G8300 Felső végtag kétoldali bénulása
G8310 Az egyik alsó végtag bénulása
G8320 Az egyik felső végtag bénulása
G8330 Egy végtag bénulása k.m.n.
G8340 Cauda equina syndroma
G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák
G8390 Bénulásos syndroma k.m.n.
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day]
G9020 Horner-syndroma
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n.
G9100 Kommunikáló hydrocephalus
G9110 Elzáródásos hydrocephalus
G9120 Normál nyomású hydrocephalus
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.
G9180 Egyéb hydrocephalus
G92H0 Toxikus encephalopathia
G9300 Agyi tömlők (cysták)
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o.
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás
G9340 Encephalopathia k.m.n.
G9350 Agyi nyomásfokozódás
G9360 Agyvizenyő
G9370 Reye-syndroma
G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések
G9500 Syringomyelia és syringobulbia
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak
G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n.
G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei
G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége
G9600 Liquor csorgás
G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei
G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében
G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció
G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után
G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici)
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei
H4760 A látókéreg rendellenességei
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n.
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából
I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból
I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból
I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból
I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból
I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból
I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés
I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.
I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis
I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.
I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben
I6140 Agyállományi vérzés kisagyban
I6150 Agyállományi vérzés agykamrában
I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban
I6180 Agyállományi vérzés, egyéb
I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n.
I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)
I6210 Extraduralis vérzés
I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.
I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt
I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt
I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt
I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt
I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt
I6380 Agyi infarctus, egyéb
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete
I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete
I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete
I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete
I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete
I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete
I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete
I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete
I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája
I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája
I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája
I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája
I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája
I6720 Agyi arteriosclerosis
I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia
I6740 Hypertensiv encephalopathia
I6750 Moyamoya-betegség
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula
[53]
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett)
M5300 Cervicocranalis syndroma
M5310 Cervicobrachialis syndroma
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n.
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis
Q0000 Agyvelőhiány
Q0010 Koponya- és gerinchasadék
Q0020 Kisagyhiány
Q0100 Frontális agyvelősérv
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n.
Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei
Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n.
Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei
Q0410 A szaglókaréj hiánya
Q0420 Előagyhiány
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
Q0440 Dysplasia septo-optica
Q0450 Megalencephalia
Q0460 Veleszületett agyi cysták
Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
Q0590 Gerinchasadék, k.m.n.
Q0600 Gerincvelőhiány
Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q0640 Hydromyelia
Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q0700 Arnold-Chiari syndroma
Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.
Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban
Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége
Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)
Q7510 Dysostosis craniofacialis
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális
Q8583 Hemangioblastoma spinális
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi
R2500 Rendellenes fejmozgások
R2900 Tetania
R2910 Meningismus
R4010 Stupor
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe
S0200 A koponyaboltozat törése
S0210 A koponyaalap törése
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései
S0271 Koponyacsontok többszörös törései
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése
S0410 A n. oculomotorius sérülése
S0420 A n. trochlearis sérülése
S0430 A n. trigeminus sérülése
S0440 A n. abducens sérülése
S0450 A n. facialis sérülése
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése
S0470 A n. accessorius sérülése
S0480 Más agyidegek sérülése
S0490 K.m.n. agyideg sérülése
S0600 Agyrázkódás
S0610 Traumás agyvizenyő
S0620 Az agy diffúz sérülése
S0630 Lokalizált agysérülés
S0640 Epiduralis vérzés
S0650 Traumás subduralis vérzés
S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés
S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n.
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése
S1430 A karfonat sérülése
S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése
S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése
S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései
S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése
S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése
S2440 A háti sympathicus ideg sérülése
S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése
S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése
S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése
S3430 A cauda equina sérülése
S3440 A lumboscaralis plexus sérülése
S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése
S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése
S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése
S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában
S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában
S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában
S4430 A nervus axillaris sérülése
S4440 A nervus musculocutaneus sérülése
S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében
S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében
S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében
S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében
S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében
S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében
S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében
S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében
S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében
S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6430 A hüvelykujj idegének sérülése
S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése
S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében
S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében
S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében
S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében
S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében
S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében
S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében
S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében
S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében
S9400 A N. plantaris lateralis sérülése
S9410 A N. plantaris medialis sérülése
S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében
S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében
S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében
S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL)
U9940 Laesio cerebri non-progressiva
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque
U9980 Laesio cerebri progressiva
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** Főcsoport: 02 Szembetegségek
**** 02 0610 Szaruhártya-átültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253 Transplantatio corneae
51261 Collar-stud prothesis
51262 Keratoprothesis insertio
51373 Transplantatio sclerocorneae
**** 02 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700 Leukoma adhaerens
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860 Keratoconus
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H2700 Lencsehiány (aphakia)
H2710 A lencse dislocatiója
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51253 Transplantatio corneae
51261 Collar-stud prothesis
51262 Keratoprothesis insertio
51373 Transplantatio sclerocorneae
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0612 Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal
BETEGSÉGEK
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
D0920 Szem in situ carcinomája
D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis
H1100 Kúszóhártya
H1120 Kötőhártya hegek
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése
T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51254 Amnion felhelyezése a szemfelszínre
ÉS ESZKÖZÖK
01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)
**** 02 0620 Szem speciális műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁS
51650 Szemgödri implant. behelyezés
ÉS ESZKÖZ
01202 Szemgödri implantátum
**** 02 0630 Retina műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51476 Pneumaticus retinopexia
51520 Scleralis plomb. implant.
51534 Cerclage bulbi
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae
**** 02 0633 Neovascularisatióval járó időskori maculadegeneratio kezelése
BETEGSÉGEK "A"
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás H3100 Chorioretinealis hegek H3130 Érhártya vérzés és repedés H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
BEAVATKOZÁSOK "B" 12219 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése VAGY BEAVATKOZÁSOK "C" 12220 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással" BEAVATKOZÁSOK "D" 06041 Verteporfin BEAVATKOZÁSOK "E" 06040 Ranibizumab 06029 Aflibercept BEAVATKOZÁSOK "F" 12218 OGYÉI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés "A" DIAGN. ÉS (("B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "D" BEAV.) VAGY ("C" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "E" BEAV.) VAGY "B" TÍPUSKÉNT "F"BEAV.)
**** 02 0640 Orbita műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51600 Decompressio orbitae
51601 Orbita drainage
51602 Krönlein-műtét
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé
51620 Bulbus evisceratio
51630 Bulbus enucleatio
51631 Exenteratio et plastica orbitae
51640 Orbitatartalom kimetszés
51660 Szemgödri implant. eltávolítás
51670 Orbita reconstructio
57650 Orbita törések nyílt repositiója
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51650 Szemgödri implant. behelyezés
**** 02 0650 Primer iris műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
39122 Laser iridotomia
51331 Cyclodiathermia
51333 Cyclodialysis
51334 Iridectomia antiglauc.
51340 Excisio prolapsus iridis
51351 Iridosclerostomia
51352 Iridectomia optikai
51353 Sphincterotomia iridis, sphincterolysis
51354 Transfixio iridis
51355 Iridotomia
51356 Cyclectomia
51357 Iridocyclectomia
51358 Iridectomia
51360 Iris plastica, varrat
51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris
51362 Repositio prolapsus iridis
51381 Adhaesiolysis intraocularis
51382 Synechiolysis intraocularis
51590 Cyclophotocoagulatio
**** 02 0660 Egyéb lencseműtétek
[54]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes)
51420 Lencse lineáris eltávolítása
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása
51460 Phakoemulsificatio
51480 Extractio pseudophacos anterioris
51481 Extractio pseudophacos posterioris
51491 Capsulectomia lentis
51492 Capsulotomia lentis
51493 Capsulorrhexis lentis oc.
VAGY BEAVATKOZÁSOK
51472 Anterior Chamber Lens igazítás
51473 Posterior Chamber Lens igazítás
**** 02 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio 51471 Posterior Chamber Lens implantatio 51475 Műlencse varrattal történő rögzítése ÉS ESZKÖZÖK 01201 Műlencse 01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01203 Hajlítható műlencse
****02 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel 51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS ESZKÖZÖK
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 0682 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK
H5220 Astigmatizmus
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51477 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel
ÉS ESZKÖZÖK
01205 Tórikus műlencse
**** 02 0683 Bilaterális szimultán szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel BETEGSÉGEK A főcsoportba tartozó bármely betegség ÉS BEAVATKOZÁSOK 51478 Bilaterális szimultán szürkehályog műtét ÉS ESZKÖZÖK 01203 Hajlítható műlencse
**** 02 069A Parsplana vitrectomia műlencse-beültetéssel
BETEGSÉGEK
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51470 Anterior Chamber Lens implantatio
51471 Posterior Chamber Lens implantatio
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570 Üvegtest csere
51571 Endocryopexia
51572 Üvegtest endolaser
51573 Vitrectomia, pars plana
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae
ÉS ESZKÖZÖK
01201 Műlencse
01203 Hajlítható műlencse
**** 02 069B Pars plana vitrectomia
BETEGSÉGEK
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam
51570 Üvegtest csere
51571 Endocryopexia
51572 Üvegtest endolaser
51573 Vitrectomia, pars plana
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae
**** 02 069C Egyéb vitrectomiák
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51574 Vitrectomia, open sky
**** 02 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "B"
51240 Sutura corneae
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc.
51320 Trabeculectomia
51321 Iridecleisis
51336 Gonioplastica
51337 Gonioplastica c. laser
51338 Trabeculoplastica
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc.
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem
BEAVATKOZÁSOK "C"
51335 Antiglaucoma implantatio
ESZKÖZÖK "D"
01518 Antiglaucoma shunt implantatum
ESZKÖZÖK "E"
01519 Antiglaucoma fascia lata implantatum
(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "B" BEAV.) VAGY (FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ" ÉS "E" ESZKÖZ)
**** 02 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50810 Dacryoadenectomia
50830 Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50831 Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás
50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás
50850 Dacryocystectomia
50860 Reconstructio canaliculi lacrimalis
50870 Dacryocysto-rhinostomia
50871 Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia
50880 Conjunctivo-rhinostomia
50912 Tarsectomia
50920 Epicanthus műtét
50921 Szemrés helyreállítás
50930 Ectropium ellenes műtét
50931 Entropium ellenes műtét
50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje
50935 Punctum lacr.eversio elleni műtétje
50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics
50943 Plastica palpebrae gradualis
50950 Blepharorraphia totalis
50951 Blepharorraphia lateralis
51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi
51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem
51020 Retropositio musc. oculi
51021 Antepositio musculi oculi
51030 Transpositio musc.oculi
51031 Hummelscheim-műtét
51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése
51090 Myotomia globularis oculi
51130 Reconstructio et plastica conjunctivae
51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae
51150 Sutura conjunctivae
51151 Keratoplastica conjunctivalis
51210 Keratotomia, keratectomia
51211 Paracentesis corneae, Saemisch-metszés
51220 Pterygium excisio
51252 Keratoplastica perforans totalis
51322 Sclerectomia
51323 Sclerotomia
51370 Scleroplastica, sustentaculum sclerae
51372 Sclerokeratoplastica
59100 Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae
**** 02 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában!
**** 02 074C Szem egyéb betegségei
BETEGSÉGEK
A1850 A szem gümőkórja
A5030 Késői veleszületett syphilises szembetegség
A7190 Trachoma, k.m.n.
B0050 A szem herpesvirus betegsége
B0230 A szem zoster-betegsége
B3010 Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*)
B3020 Vírusos pharyngoconjunctivitis
B3030 Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*)
B3080 Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)
B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n.
B5800 Toxoplasma által okozott szembetegség
B6910 A szem cysticercosisa
B7430 Loiasis
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja
D0920 Szem in situ carcinomája
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata
D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata
D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata
D3120 Ideghártya jóindulatú daganata
D3130 Érhártya jóindulatú daganata
D3140 Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata
D3150 Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata
D3160 Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata
D3190 Szem jóindulatú daganata, k.m.n.
E5000 A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal
E5010 A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal
E5020 A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal
E5030 A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal
E5040 A-vitamin-hiány keratomalaciával
E5050 A-vitamin-hiány farkasvaksággal
E5060 A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel
E5070 A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi
G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus)
H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai
H0010 Jégárpa
H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis)
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai
H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás
H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n.
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis
H0210 Szemhéj kifordulás
H0220 Lagophthalmus
H0230 Blepharochalasis
H0240 Szemhéj ptosis
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek
H0260 Szemhéj xanthelasma
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n.
H0400 Könnymirigygyulladás
H0410 A könnymirigy egyéb rendellenességei
H0420 Könnycsorgás
H0430 A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása
H0440 A könnyutak idült gyulladása
H0450 A könnyutak szűkülete és elégtelensége
H0460 A könnyutak egyéb elváltozásai
H0480 A könnyszervek egyéb rendellenességei
H0490 Könnyszervek rendellenessége, k.m.n.
H0500 A szemgödör heveny gyulladása
H0510 A szemgödör idült gyulladása
H0520 Exophthalmusos állapotok
H0530 Az szemgödör deformitása
H0540 Enophthalmus
H0550 Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után
H0580 A szemgödör egyéb rendellenességei
H0590 A szemgödör rendellenessége, k.m.n.
H1000 Mucopurulens kötőhártya-gyulladás
H1010 Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás
H1020 Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás
H1030 Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1040 Idült kötőhártya-gyulladás
H1050 Blepharoconjunctivitis
H1080 Egyéb kötőhártya-gyulladás
H1090 Kötőhártya-gyulladás, k.m.n.
H1100 Kúszóhártya
H1110 Kötőhártya degeneratiók és lerakódások
H1120 Kötőhártya hegek
H1130 Kötőhártyavérzés
H1140 Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták
H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n.
H1190 A kötőhártya rendellenessége, k.m.n.
H1500 Ínhártyagyulladás
H1510 Episcleritis
H1580 Az ínhártya egyéb rendellenességei
H1590 Az ínhártya rendellenessége, k.m.n.
H1600 Szaruhártya fekély
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül
H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás
H1640 Szaruhártya neovascularisatio
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n.
H1700 Leukoma adhaerens
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n.
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások
H1810 Bullosus keratopathia
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban
H1840 Szaruhártya elfajulás
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák
H1860 Keratoconus
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n.
H2000 Akut és szubakut iridocyclitis
H2010 Idült iridocyclitis
H2020 Phakogen iridocyclitis
H2080 Egyéb iridocyclitisek
H2100 Elülső csarnok bevérzés
H2110 A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei
H2120 A szivárványhártya és a sugártest elfajulása
H2130 A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája
H2140 Pupilláris membránok
H2150 A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói
H2180 A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei
H2190 Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n.
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog
H2510 Öregkori lencsemag-homály
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n.
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog
H2610 Sérüléses szürkehályog
H2620 Szövődményes szürkehályog
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog
H2640 Utóhályog
H2680 Egyéb határozott szürkehályog
H2690 Szürkehályog, k.m.n.
H2700 Lencsehiány (aphakia)
H2710 A lencse dislocatiója
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás
H3020 Cyclitis posterior
H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások
H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n.
H3100 Chorioretineális hegek
H3110 Érhártya degeneratio
H3120 Örökletes érhártya dystrophia
H3130 Érhártya vérzés és repedés
H3140 Érhártya leválás
H3180 Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei
H3190 Érhártya rendellenesség, k.m.n.
H3300 Ideghártya leválás szakadással
H3310 Ideghártya szétválás és cysták
H3320 Serosus retinaleválás
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül
H3340 Tractiós ideghártya leválás
H3350 Egyéb ideghártya leválások
H3400 Retinalis arteria átmeneti elzáródása
H3410 Arteria centralis retinae elzáródása
H3420 Egyéb ideghártya-arteria elzáródások
H3480 Egyéb ideghártya erek elzáródásai
H3490 Ideghártya érelzáródás, k.m.n.
H3500 Háttér retinopathia és retinalis elváltozások
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás
H3540 Perifériás ideghártya elfajulás
H3550 Öröklődő ideghártya dystrophia
H3560 Ideghártya vérzés
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n.
H4000 Zöldhályog gyanú
H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog
H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog
H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog
H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog
H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog
H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog
H4080 Egyéb zöldhályog
H4090 Zöldhályog, k.m.n.
H4300 Üvegtest prolapsus
H4310 Üvegtesti vérzés
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n.
H4400 Gennyes endophthalmitis
H4410 Egyéb endophthalmitis
H4420 Degeneratív rövidlátás
H4430 Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai
H4440 Szem hypotonia
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai
H4460 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető
H4470 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető
H4490 Szemgolyó elváltozás, k.m.n.
H46H0 Látóideg gyulladás (Neuritis optica)
H4700 Látóideg rendellenességek m.n.o.
H4710 Papillaoedema, k.m.n.
H4730 Látóidegfő egyéb rendellenességei
H4930 A szem teljes (külső) bénulása
H4940 Progresszív külső szembénulás
H4980 Egyéb bénulásos kancsalság
H5000 Strabismus convergens
H5010 Strabismus divergens
H5020 Strabismus verticalis
H5030 Intermittáló heterotropia
H5040 Egyéb és k.m.n. heterotropia
H5050 Heterophoria
H5060 Mechanikus kancsalság
H5080 Egyéb meghatározott kancsalság
H5090 Kancsalság, k.m.n.
H5100 Konjugált tekintés-bénulás
H5110 Elégtelen és túlzott konvergencia
H5120 Internuclearis szembénulás
H5180 A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei
H5190 A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n.
H5200 Hypermetropia
H5210 Myopia
H5220 Astigmatismus
H5230 Anisometropia és aniseikonia
H5240 Presbyopia
H5250 Az alkalmazkodás rendellenességei
H5260 A fénytörés egyéb rendellenességei
H5270 Fénytörési rendellenesség, k.m.n.
H5300 Látáshiány okozta tompalátás
H5330 A binocularis látás egyéb rendellenességei
H5340 Látótér defektusok
H5350 A színlátás zavarai
H5360 Éjszakai vakság
H5380 Egyéb látászavarok
H5390 Látászavar, k.m.n.
H5400 Vakság mindkét szemen
H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H5420 Csökkentlátás mindkét szemen
H5430 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
H5440 Vakság egyik szemen
H5450 Csökkentlátás egyik szemen
H5460 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen
H5470 Nem meghatározott látásvesztés
H5710 Szemfájdalom
H5780 A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei
H5790 A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n.
H5900 Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után
H5980 A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai
H5990 A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n.
Q1000 Veleszületett ptosis
Q1010 Veleszületett szemhéjkifordulás
Q1020 Veleszületett szemhéjbefordulás
Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei
Q1040 A könnyszervek hiánya, agenesise
Q1050 A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete
Q1060 A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei
Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei
Q1100 Tömlős szemgolyó
Q1110 Egyéb eredetű szemhiány
Q1120 Kisszeműség
Q1130 Nagyszeműség
Q1200 Veleszületett szürkehályog
Q1210 A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége
Q1220 Szemlencse coloboma
Q1230 Veleszületett szemlencsehiány
Q1240 Golyóalakú szemlencse
Q1280 A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei
Q1290 A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1300 Szivárványhártya-coloboma
Q1310 Szivárványhártya hiány
Q1320 A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1330 Veleszületett szaruhártya homály
Q1340 A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei
Q1350 Kék színű ínhártya
Q1380 A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1390 A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1400 Az üvegtest veleszületett rendellenességei
Q1410 Az ideghártya veleszületett rendellenességei
Q1420 A látóidegfő veleszületett rendellenességei
Q1430 Az érhártya veleszületett rendellenessége
Q1480 A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei
Q1490 A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita)
Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei
Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n.
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe
S0230 Az orbitafenék törése
S0500 Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása
S0520 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével
S0530 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül
S0540 A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül
S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel
S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül
S0570 A szemgolyó kiszakadása
S0580 A szem és szemgödör egyéb sérülései
S0590 A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése
T1500 Idegen test a corneában
T1510 Idegen test a kötőhártya zsákban
T1580 Idegen test a külső szem egyéb és több részében
T1590 Idegen test a külső szem k.m.n. részében
T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése
T2620 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés
T2630 A szem és függelékei más részeit érintő égés
T2640 A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.
T2650 A szemhéj és szemkörüli terület maródása
T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása
T2670 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás
T2680 A szem és függelékei más részeit érintő maródás
T2690 A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.
[55]
**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések
**** 03 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
**** 03 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt
BETEGSÉGEK
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
58936 Érnyeles izomlebeny
58937 Távoli nyeleslebeny
58938 Kettős nyeleslebeny
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése
**** 03 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt
BETEGSÉGEK
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája
D0200 Gége in situ carcinomája
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja
ÉS BEAVATKOZÁSOK
51821 Teljes külsőfül kiirtás (fülkagyló és hallójárat)
52092 Petrosectomia, pyramidectomia
52093 Közép- és belsőfül kiirtása Conley szerint
52254 Pietrantoni-De Lima műtét
52510 Glossectomia partialis
52520 Glossectomia
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
52531 Tonsillo-lingualis tu. resectio
52532 Tonsillo-lingualis tu. res. mandibularesectioval
52540 Nyelv helyreállítása
52622 Parotidectomia lobaris
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása
52920 Pharyngectomia
53010 Hemilaryngectomia (verticalis)
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis
53022 Horizontális gégeresectio
53023 Subtotalis gégeresectio, Pearson műtét
53030 Laryngectomia totális
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia
53124 Tracheostomia mediastinalis
53141 Trachearesectio, reanastomosis
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval
53154 Reconstructio laryngis
53155 Külső gégefeltárás
53411 Mediastinotomia collaris
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND
54200 Oesophagotomia cervicalis
54210 Oesophagostomia cervicalis
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv
54222 Diverticulectomia Zenkeri
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei
57722 Teljes maxilla eltávolítás
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.
03 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével
BETEGSÉGEK
A főcsoport bármely betegsége a 086D betegségeinek kivételével
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52510 Glossectomia partialis
52520 Glossectomia
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis
53030 Laryngectomia totális
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia
53124 Tracheostomia mediastinalis
53141 Trachearesectio, reanastomosis
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval
53154 Reconstructio laryngis
53155 Külső gégefeltárás
53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53164 Tracheopexia
53165 Tracheopexia implantatummal
53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel
53411 Mediastinotomia collaris
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND
54200 Oesophagotomia cervicalis
54210 Oesophagostomia cervicalis
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei
57740 Temporomandibularis arthroplastica
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül
57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval
[56]
**** 03 0880 Glandula parotis műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52622 Parotidectomia lobaris
52623 Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával
52624 Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével
**** 03 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis
52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása
52690 Nyálvezeték plasztika
03 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52750 Lágyszájpadplasztika
52751 Keményszájpadplasztika
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása
58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója
58987 Median ajakhasadék zárása
**** 03 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel
52120 Mucotomia nasi
52123 Orrfistula excisiója
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck
52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás
57600 Járomcsont törés zárt repositiója
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója
57660 Arctörések zárt repositiója
57670 Arctörések nyílt repositiója
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57710 Arccsont laesio kimetszés
57720 Arccsont részleges kivésése
**** 03 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában!
**** 03 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50870 Dacryocysto-rhinostomia
51811 Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása
51820 Fülkagyló amputatioja
51840 Külsőfül alaki korrekciója
51940 Myringoplastica
52041 Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után
52050 Belsőfül fenestratioja
52070 Labyrinthectomia
52130 Orr resectiója
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése
52361 Endossealis implantatum behelyezése
52363 Subperiostealis implantatum behelyezése
52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica
53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül
53002 Microlaryngoscopias műtét
53003 Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel
53004 Endolaryngealis chordectomia
53050 Laryngocele excisio
53110 Conicotomia
53114 Tracheostomia
53132 Tracheotomia explorativa
53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét
53160 Tracheostoma műtéti zárása
53163 Művi gégeképzés
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)
53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetés
54020 Lymphadenectomia regionalis
81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval
**** 03 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50401 Trigeminus ág exhairesise
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50423 Reanastomosis nervorum
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása
51600 Decompressio orbitae
51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása
51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása
51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval
51910 Stapedectomia, stapedotomia
51920 Stapedectomia revisio
51950 Tympanoplastica
51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval
52031 Tympanoplastica stad. II. (Tympanotomia)
52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét
52071 Saccotomia auris
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
52090 Resectio a közép- ill. belsőfülben
52091 Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban
52220 Luc-Caldwell műtét
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch)
52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)
52241 Endonasalis ethmoidectomia
52251 Külső rostaműtét (Moore)
52252 Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét
52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét
52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)
52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia
52621 Enucleatio benignomae glandulae parotis
52812 Processus styloideus elongatus resectio
52900 Pharyngotomia lateralis
52901 Pharyngotomia medialis
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis
52931 Garattágító műtét
52932 Garattágító műtét, garatplasztika után
52940 Garat adhaesiok és hegek oldása
52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea
52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel
52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel
52953 Garatszűkítés teflon injectioval
52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)
53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból
53130 Exploratio tracheae
53131 Exploratio et drainage tracheae
53140 Resectio tracheae, anastomosis
53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)
53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója
57721 Részleges maxilla eltávolítás
57740 Temporomandibularis arthroplastica
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
57830 Csont tumor exstirpatio
57922 Húzóhurkos rögzítés
57924 Csavarozás
57929 Karmos lemezelés
5792C Burri lemezelés
5792L KFI mini lemezelés
58166 Salter műtét
58167 Pemberton műtét
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
59000 Ráncplastica arcon
88421 Chemoembolisatio arteriae
88730 Perfusio regionalis
**** 03 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel
52103 Orrvérzés ellátása laserrel
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel
52760 Resectio uvulae
53000 Endolaryngealis indirect műtét
54010 Lymphadenectomia superficialis
57831 Exostosis levésés
82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.
82240 Dilatatio pharyngis
**** 03 0950 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése (implantátum- és processzorár térítése nélkül)
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: K0720 Harapási rendellenességek K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52072 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése
**** 03 0960 Orrplasztika
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52170 Orrkorrekció
52171 Septumplastica
52172 Septumperforatio zárása
**** 03 097A Tonsillectomia, adenotomia
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés
52820 Tonsillo-adenotomia
52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)
52840 Tonsillectomia lingualis
52850 Adenotomia, readenotomia
**** 03 100A Szájműtétek
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52372 Gingivectomia és gingivoplastica
52374 Fogászati csontplasztika
52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio
52376 Intraorális sínezés
52440 Alveolusplasztika
52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam
52540 Nyelv helyreállítása
52700 Drainage az arcon és a szájfenéken
52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
52720 Szájpadi elváltozás kimetszése
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása
52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles
58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint
58983 Ajak és külső száj plastica, Millard szerint
58985 Ajak- és külső szájplasztika
58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után
**** 03 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása
BETEGSÉGEK
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
D1642 Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
K0720 Harapási rendellenességek
S0240 Az arccsont törése
S0260 Az állkapocs törése
S0272 Arccsontok többszörös törései
ÉS BEAVATKOZÁSOK
52430 Műtét az állkapcson
52431 Osteotomia mandibulae
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57710 Arccsont laesio kimetszés
57720 Arccsont részleges kivésése
57721 Részleges maxilla eltávolítás
57722 Teljes maxilla eltávolítás
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.
57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval
57830 Csont tumor exstirpatio
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis
57833 Exstirpatio marginalis tumoris ossealis
57834 Exstirpatio latus tumoris ossealis
57835 Exstirpatio radicalis tumoris ossealis
57849 Csontfragmentum eltávolítás
57869 Csontpótlás heterolog
5786A Csontpótlás syntethicus
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés
5792E Lohere lemez felhelyezés
5792F H lemezelés
5792G T lemezelés
5792H Fél cső lemezelés
5792K KFI minicsavarozás
5792L KFI mini lemezelés
5792M KFI mini T lemezelés
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
58936 Érnyeles izomlebeny
**** 03 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
DIAGNÓZISOK "A" K0000 Foghiány K0010 Számfeletti fogak K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei K0030 Foltos fogak K0040 A fogfejlődés zavarai K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o. K0060 A fogáttörés rendellenességei K0070 Fogzási syndroma K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar K0100 Retineált fog K0110 Impactált fog K0200 A zománcra korlátozódó szuvasodás K0210 A dentin szuvasodása K0220 A cement szuvasodása K0230 Gyógyult fogszuvasodás K0240 Odontoclasia K0280 Egyéb fogszuvasodás K0290 Fogszuvasodás k.m.n. K0300 Excesszív fogkopás K0310 Fogabrasio K0320 Fogerosio K0330 Kóros fogresorptio K0340 Hypercementosis K0350 A fogak ankylosisa K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n. K0400 Fogbélgyulladás K0410 Fogbélelhalás K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű K0450 Periodontitis apicalis chronica K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül K0480 Foggyökér-cysta K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei K0500 Heveny fogínygyulladás K0510 Idült fogínygyulladás K0520 Heveny periodontitis K0530 Idült periodontitis K0540 Periodontosis K0550 Egyéb periodontalis betegségek K0560 Periodontalis betegség k.m.n. K0600 Fogíny-visszahúzódás K0610 Gingiva-hyperplasia K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n. K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái K0740 Occlusiós zavar k.m.n. K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása K0830 Visszamaradt foggyökér K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n. K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták K0920 Egyéb állcsonti cysták K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o. K1010 Centrális és óriássejtes granuloma K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai K1030 Fogmedergyulladás K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n. S0250 A fog törése S0320 A fog ficama Z4630 Fogászati protézis felhelyezése és illesztése Z4640 Orthodontiai eszköz felhelyezése, szabályozása
KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK "B"
TA098 gyökérkezelés
TA222 Ideiglenes tömés készítése
FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése
FA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
FA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként
TA107 Gyökértömés készítése
TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal
TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
TA116 Gyökértömés eltávolítása
TE105 Inlay, onlay
FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása
FA200 Denticiós panaszok ellátása
TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül
TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel
TA189 Helyfenntartó behelyezése
TA190 Barázdazárás
TA192 Traumásan sérült fog ellátása
TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése
TA194 Pulpotomia
TA197 Tejfog tömés - egy felszínen
TA198 Tejfog tömés - több felszínen
FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK "C"
TA223 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
TA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel
TA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
FA172 Fogsorpróba
FA181 Csonk preparáció
FA182 Vázpróba
FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése
TA162 Híd-horgony behelyezése
TA163 Híd-hídtest behelyezése
TA164 Korona, híd eltávolítása
TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása
TA168 Harapásemelő behelyezése
TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése
TA172 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése
TA173 Fogpótlás korrekció
TA178 Lemezes fogpótlás javítása
TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben
TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján
TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció
TE169 Speciális fogpótlások behelyezése
TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció
TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése
PARODONTOLÓGIAI BEAVATKOZÁSOK "D"
TA111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan TA112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél) TA114 Tasak gyógyszeres kezelése TA120 Fogak sínezése TA121 Síneltávolítás TB110 Paradontális státuszfelvétel TB113 Lebenyes tasakműtét TB114 Gingivectomia TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal TB116 Csontpótló anyag behelyezése TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése TB126 Fogak becsiszolása
DENTO-ALVEOLÁRIS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK "E"
FA147 Fogrepozíció FA169 Állkapocs luxatio repozíciója TA020 Lézerkezelés (soft) TA130 Fogeltávolítás TA135 Alveolus excochleatio sebellátással TA138 Incisio, circumcisio TA148 Fogreplantáció TA155 Vérzéscsillapítás TA156 Sutura eltávolítás TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) TB131 Fogeltávolítás feltárással TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása TB137 Nyálkő eltávolítása invazív módon TB139 Excisio TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció TB142 Retrográd gyökértömés TB143 Cystectomia TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio TB145 Orális plasztika TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések TB151 Stomato-onkológiai gondozás TB152 Foggyökér dissectio TB153 Lágyrész traumák ellátása TB154 Frenulectomia, frenulotomia TB155 Alveolus korrekció TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése TE149 Intraossealis implantatum behelyezése TE155 Intraossealis implantatum eltávolítása
BEAVATKOZÁSOK "F"
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra 8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra 8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra 88940 Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra "A" DIAGNÓZIS, ÉS [2 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("B" "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY BEAVATKOZÁS] ÉS "F" BEAVATKOZÁS
**** 03 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai
BETEGSÉGEK
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája
D0200 Gége in situ carcinomája
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja
**** 03 1020 Egyensúlyzavarok
BETEGSÉGEK
H8100 Meniére-betegség
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés
H8120 Vestibularis neuronitis
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés
H8140 Központi eredetű szédülés
H8180 A vestibularis működés egyéb zavarai
H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n.
H8300 Labyrinthitis
H8310 Labyrinthus sipoly
H8320 A labyrinthus működés zavara
H8380 A belső fül egyéb betegségei
H8390 Belsőfül-betegség, k.m.n.
**** 03 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
H8100 Meniére-betegség
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés
H8120 Vestibularis neuronitis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85928 Vestibularis működési rendellenesség gyógyszeres kezelése, roham esetén
85929 Vestibularis működési rendell. kezelése spec. műfogásokkal ac. esetben
**** 03 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK "A"
R0400 Epistaxis
BEAVATKOZÁSOK "B"
85011 Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal
85012 Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal
85013 Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal
BEAVATKOZÁSOK "C"
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel
52103 Orrvérzés ellátása laserrel
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel
59110 Cauterisatio nasi
59200 Elektrocoagulatio intranasalis
14 ÉVES KOR ALATT: "A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV.), EGYÉB KOR ESETÉN: "A" DIAGN. ÉS "B" BEAV.
**** 03 1040 Epiglottitis
BETEGSÉGEK
J0510 Heveny epiglottitis
03 1060 Laryngotracheitis
BETEGSÉGEK "A"
J0400 Heveny gégegyulladás
J0401 Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)
J0410 Heveny légcsőgyulladás
J0420 Heveny laryngotracheitis
J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup]
J3700 Idült laryngitis
J3710 Idült laryngotracheitis
BEAVATKOZÁSOK "B"
87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal
87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal
("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGALÁBB 2) VAGY ("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1 ÉS NINCS "B" BEAV.)
**** 03 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel
BETEGSÉGEK "A"
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica) J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup]
BEAVATKOZÁSOK "B"
87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal
87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal
"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1
**** 03 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei
BETEGSÉGEK
A1860 A fül gümőkórja
A3600 Torokdiphtheria
A3610 Orrgarat diphtheria
A3620 Gége diphtheria
A6650 Gangosa
B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1 *)
B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás
D1040 Mandula jóindulatú daganata
D1050 A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata
D1060 Orrgarat jóindulatú daganata
D1070 Hypopharynx jóindulatú daganata
D1090 Garat jóindulatú daganata, k.m.n.
D1100 Parotis jóindulatú daganata
D1170 Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata
D1190 Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata
D1410 Gége jóindulatú daganata
D2200 Az ajak festéksejtes naevusai
D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai
D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata
D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
H6000 Külső fül tályog
H6010 A külső fül cellulitise
H6020 Otitis externa maligna
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás
H6040 A külső fül cholesteatomája
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás
H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás
H6090 Otitis externa, k.m.n.
H6100 A külső fül porchártyagyulladása
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei
H6120 Impactált cerumen
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n.
H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás
H6810 Fülkürtelzáródás
H6900 Tátongó fülkürt
H6980 Az Eustach-kürt egyéb betegségei
H6990 Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n.
H7000 Heveny mastoiditis
H7010 Idült mastoiditis
H7020 Petrositis
H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok
H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n.
H71H0 A középfül cholesteatomája
H7200 Centrális dobhártya átfúródás
H7210 A dobhártya atticalis átfúródása
H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás
H7280 Egyéb dobhártya átfúródás
H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n.
H7300 Heveny dobhártyagyulladás
H7310 Idült dobhártyagyulladás
H7380 A dobhártya egyéb betegségei
H7390 Dobhártyabetegség, k.m.n.
H7400 Tympanosclerosis
H7410 A középfül adhaesiv betegsége
H7420 A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója
H7430 A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei
H7440 A középfül polypusa
H7480 A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei
H7490 Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n.
H8000 Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló
H8010 Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló
H8020 Cochlearis otosclerosis
H8080 Egyéb otosclerosis
H8090 Otosclerosis, k.m.n.
H8330 Zaj hatása a belső fülre
H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés
H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n.
H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H9100 Ototoxikus hallásvesztés
H9110 Időskori nagyothallás
H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H9130 Süketnémaság, m.n.o.
H9180 Egyéb hallásvesztés
H9190 Hallásvesztés, k.m.n.
H9200 Fülfájás
H9210 Fülfolyás
H9220 Fülvérzés
H9300 A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei
H9310 Fülzúgás (tinnitus)
H9320 Egyéb rendellenes hanghallás
H9330 A hallóideg rendellenességei
H9380 A fül egyéb meghatározott rendellenességei
H9390 Fülrendellenesség, k.m.n.
H9500 Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben
H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek
H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei
H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n.
J0140 Heveny pansinusitis
J3300 Orrüreg-polypus
J3310 Polypoid sinus degeneratio
J3380 Egyéb melléküreg polypus
J3390 Orrpolypus, k.m.n.
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa
J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje
J3420 Orrsövény-elferdülés
J3430 Orrkagylók túltengése
J3480 Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei
J3510 A garatmandulák túltengése
J3520 Az orrmandulák túltengése
J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése
J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei
J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei
J36H0 Mandula körüli tályog
J3800 Hangszalag- és gége-bénulás
J3810 A hangszalag és gége polypusa
J3820 A hangszalagok csomói
J3830 A hangszalagok egyéb betegségei
J3840 Gégevizenyő
J3850 Gégegörcs
J3860 Gégeszűkület
J3870 A gége egyéb betegségei
J3900 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog
J3910 A garat egyéb tályogja
J3920 A garat egyéb betegségei
J3930 A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója
J3980 A felső légutak egyéb meghatározott betegségei
J3990 A felső légutak betegségei, k.m.n.
K1100 Nyálmirigysorvadás
K1110 Nyálmirigytúltengés
K1120 Nyálmirigygyulladás
K1130 Nyálmirigytályog
K1140 Nyálmirigysipoly
K1150 Nyálmirigykövesség
K1160 Nyálmirigy mucocele
K1170 A nyáltermelés rendellenességei
K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei
K1190 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei
M9500 Az orr szerzett deformitása
M9510 Karfiol-fül
Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya
Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
Q1620 Az Eustach-kürt hiánya
Q1630 A hallócsontok veleszületett rendellenessége
Q1640 A középfül egyéb veleszületett rendellenességei
Q1650 A belsőfül veleszületett rendellenessége
Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1700 Járulékos fül
Q1710 Nagyfülűség
Q1720 Kisfülűség
Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül
Q1740 A fül helyzeti rendellenessége
Q1750 Elálló fülkagyló
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q3000 Choana elzáródás
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei
Q3090 Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3100 Gégehártya
Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület
Q3120 A gége csökkent fejlettsége
Q3130 Gégesérv (laryngocele)
Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor
Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei
Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei
Q3870 Garat-tasak
Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei
R0400 Epistaxis
R0410 Vérzés a torokból
R0700 Torokfájás
S0030 Az orr felületes sérülése
S0040 A fül felületes sérülése
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése
S0070 A fej többszörös felületes sérülése
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése
S0120 Az orr nyílt sebe
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe
S0220 Az orrcsont törése
S0272 Arccsontok többszörös törései
S0310 Az orrporc ficama
S0810 A fül traumás amputatiója
S0920 A dobhártya traumás repedése
S1100 A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb
S1110 A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb
S1120 A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb
S1170 A nyak többszörös nyílt sebe
S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe
T16H0 Idegentest a fülben
T1700 Idegen test az orrmelléküregben
T1710 Idegen test az orrnyílásban
T1720 Idegentest a garatban
T1730 Idegentest a gégében
T2800 A száj és garat égése
T2850 A száj és garat maródása
**** 03 110C Fog-, szájbetegségek
BETEGSÉGEK
A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis
B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis
B3700 Candidiasisos stomatitis
D1000 Ajak jóindulatú daganata
D1010 Nyelv jóindulatú daganata
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata
I8600 Nyelv alatti varicositas
K0040 A fogfejlődés zavarai
K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.
K0060 A fogáttörés rendellenességei
K0070 Fogzási syndroma
K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai
K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar
K0100 Retineált fog
K0110 Impactált fog
K0340 Hypercementosis
K0360 Zománc-depositum
K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.
K0400 Fogbélgyulladás
K0410 Fogbélelhalás
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű
K0450 Periodontitis apicalis chronica
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül
K0480 Foggyökér-cysta
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei
K0500 Heveny fogínygyulladás
K0510 Idült fogínygyulladás
K0520 Heveny periodontitis
K0530 Idült periodontitis
K0540 Periodontosis
K0550 Egyéb periodontalis betegségek
K0560 Periodontalis betegség k.m.n.
K0600 Fogíny-visszahúzódás
K0610 Gingiva-hyperplasia
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
K0750 Dentofacialis működési zavarok
K0760 A temporomandibularis izület betegségei
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása
K0830 Visszamaradt foggyökér
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták
K0920 Egyéb állcsonti cysták
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai
K1030 Fogmedergyulladás
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei
K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n.
K1200 Recurráló aphthák a szájban
K1210 Stomatitis egyéb formái
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban
K1300 Az ajkak betegségei
K1310 Arc- és ajakcsípés
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven
K1330 Szőrös leukoplakia
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis)
K1410 Térképnyelv
K1420 Glossitis mediana rhomboidea
K1430 Papilla hypertrophia a nyelven
K1440 A nyelvpapillák sorvadása
K1480 A nyelv egyéb megbetegedései
K1490 Nyelvbetegség k.m.n.
Q1840 Nagyszájúság
Q1850 Kisszájúság
Q1860 Nagyajkúság
Q1870 Kisajkúság
Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka
Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka
Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka
Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka
Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka
Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka
Q3560 Szájpadhasadék, középvonali
Q3570 Hasadt nyelvcsap
Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3600 Ajakhasadék, kétoldali
Q3610 Ajakhasadék, középvonali
Q3690 Ajakhasadék, egyoldali
Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali
Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali
Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3810 Ankyloglossia
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei
S0240 Az arccsont törése
S0250 A fogak törése
S0260 Az állkapocs törése
S0300 Az állkapocs ficama
S0320 A fog ficama
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása
T1800 Idegentest a szájban
**** 03 1110 Fogágy műtétei
BETEGSÉGEK "A"
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata
S0240 Az arccsont törése
S0250 A fogak törése
S0300 Az állkapocs ficama
S0320 A fog ficama
BETEGSÉGEK "B"
K0040 A fogfejlődés zavarai
K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.
K0060 A fogáttörés rendellenességei
K0070 Fogzási syndroma
K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai
K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar
K0100 Retineált fog
K0110 Impactált fog
K0310 Fogabrasio
K0320 Fogerosio
K0330 Kóros fogresorptio
K0340 Hypercementosis
K0350 A fogak ankylosisa
K0360 Zománc-depositum
K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.
K0400 Fogbélgyulladás
K0410 Fogbélelhalás
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű
K0450 Periodontitis apicalis chronica
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül
K0480 Foggyökér-cysta
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei
K0500 Heveny fogínygyulladás
K0510 Idült fogínygyulladás
K0520 Heveny periodontitis
K0530 Idült periodontitis
K0540 Periodontosis
K0550 Egyéb periodontalis betegségek
K0560 Periodontalis betegség k.m.n.
K0600 Fogíny-visszahúzódás
K0610 Gingiva-hyperplasia
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
K0750 Dentofacialis működési zavarok
K0760 A temporomandibularis izület betegségei
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása
K0830 Visszamaradt foggyökér
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták
K0920 Egyéb állcsonti cysták
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai
K1030 Fogmedergyulladás
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei
K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n.
K1200 Recurráló aphthák a szájban
K1210 Stomatitis egyéb formái
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban
K1300 Az ajkak betegségei
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven
K1330 Szőrös leukoplakia
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis)
K1490 Nyelvbetegség k.m.n.
Q1840 Nagyszájúság
Q1850 Kisszájúság
Q1860 Nagyajkúság
Q1870 Kisajkúság
Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka
Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka
Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka
Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka
Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka
Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka
Q3560 Szájpadhasadék, középvonali
Q3570 Hasadt nyelvcsap
Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3600 Ajakhasadék, kétoldali
Q3610 Ajakhasadék, középvonali
Q3690 Ajakhasadék, egyoldali
Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali
Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali
Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3810 Ankyloglossia
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása
T1800 Idegentest a szájban
BEAVATKOZÁSOK "C"
52350 Fog reimplantatio
52360 Endossealis fog implantatio
BEAVATKOZÁSOK "D"
52310 Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával
52362 Endossealis implantatum eltávolítása
52370 Gyökércsúcs eltávolítása
52371 Pulpectomia
52373 Lebenyes műtét gyökérlesimítással
52440 Alveolusplasztika
("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)
**** 03 127Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A1860 A fül gümőkórja
A3600 Torokdiphtheria
A3610 Orrgarat diphtheria
A3620 Gége diphtheria
A6650 Gangosa
A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis
B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis
B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1 *)
B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás
B3700 Candidiasisos stomatitis
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája
D0200 Gége in situ carcinomája
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja
D1000 Ajak jóindulatú daganata
D1010 Nyelv jóindulatú daganata
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata
D1040 Mandula jóindulatú daganata
D1050 A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata
D1060 Orrgarat jóindulatú daganata
D1070 Hypopharynx jóindulatú daganata
D1090 Garat jóindulatú daganata, k.m.n.
D1100 Parotis jóindulatú daganata
D1170 Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata
D1190 Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n.
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata
D1410 Gége jóindulatú daganata
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata
D2200 Az ajak festéksejtes naevusai
D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai
D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata
D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
H6000 Külső fül tályog
H6010 A külső fül cellulitise
H6020 Otitis externa maligna
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás
H6040 A külső fül cholesteatomája
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás
H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás
H6090 Otitis externa, k.m.n.
H6100 A külső fül porchártyagyulladása
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n.
H6810 Fülkürtelzáródás
H6980 Az Eustach-kürt egyéb betegségei
H6990 Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n.
H7000 Heveny mastoiditis
H7010 Idült mastoiditis
H7020 Petrositis
H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok
H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n.
H71H0 A középfül cholesteatomája
H7200 Centrális dobhártya átfúródás
H7210 A dobhártya atticalis átfúródása
H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás
H7280 Egyéb dobhártya átfúródás
H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n.
H7300 Heveny dobhártyagyulladás
H7310 Idült dobhártyagyulladás
H7380 A dobhártya egyéb betegségei
H7400 Tympanosclerosis
H7410 A középfül adhaesiv betegsége
H7420 A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója
H7430 A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei
H7440 A középfül polypusa
H7480 A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei
H7490 Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n.
H8000 Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló
H8010 Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló
H8020 Cochlearis otosclerosis
H8080 Egyéb otosclerosis
H8100 Meniére-betegség
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés
H8120 Vestibularis neuronitis
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés
H8140 Központi eredetű szédülés
H8180 A vestibularis működés egyéb zavarai
H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n.
H8300 Labyrinthitis
H8310 Labyrinthus sipoly
H8320 A labyrinthus működés zavara
H8330 Zaj hatása a belső fülre
H8380 A belső fül egyéb betegségei
H8390 Belsőfül-betegség, k.m.n.
H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés
H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n.
H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással
H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H9100 Ototoxikus hallásvesztés
H9110 Időskori nagyothallás
H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H9130 Süketnémaság, m.n.o.
H9180 Egyéb hallásvesztés
H9190 Hallásvesztés, k.m.n.
H9220 Fülvérzés
H9300 A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei
H9330 A hallóideg rendellenességei
H9390 Fülrendellenesség, k.m.n.
H9500 Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben
H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek
H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei
H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n.
I8600 Nyelv alatti varicositas
J0400 Heveny gégegyulladás
J0401 Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta)
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica)
J0410 Heveny légcsőgyulladás
J0420 Heveny laryngotracheitis
J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup]
J0510 Heveny epiglottitis
J3300 Orrüreg-polypus
J3310 Polypoid sinus degeneratio
J3380 Egyéb melléküreg polypus
J3390 Orrpolypus, k.m.n.
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa
J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje
J3480 Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei
J3510 A garatmandulák túltengése
J3520 Az orrmandulák túltengése
J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése
J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei
J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei
J36H0 Mandula körüli tályog
J3700 Idült laryngitis
J3710 Idült laryngotracheitis
J3800 Hangszalag- és gége-bénulás
J3810 A hangszalag és gége polypusa
J3820 A hangszalagok csomói
J3830 A hangszalagok egyéb betegségei
J3840 Gégevizenyő
J3850 Gégegörcs
J3860 Gégeszűkület
J3870 A gége egyéb betegségei
J3900 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog
J3910 A garat egyéb tályogja
J3920 A garat egyéb betegségei
J3930 A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója
J3980 A felső légutak egyéb meghatározott betegségei
K0060 A fogáttörés rendellenességei
K0070 Fogzási syndroma
K0100 Retineált fog
K0110 Impactált fog
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.
K0400 Fogbélgyulladás
K0410 Fogbélelhalás
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű
K0450 Periodontitis apicalis chronica
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül
K0480 Foggyökér-cysta
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
K0750 Dentofacialis működési zavarok
K0760 A temporomandibularis izület betegségei
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása
K0830 Visszamaradt foggyökér
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták
K0920 Egyéb állcsonti cysták
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai
K1030 Fogmedergyulladás
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei
K1100 Nyálmirigysorvadás
K1110 Nyálmirigytúltengés
K1120 Nyálmirigygyulladás
K1130 Nyálmirigytályog
K1140 Nyálmirigysipoly
K1150 Nyálmirigykövesség
K1160 Nyálmirigy mucocele
K1170 A nyáltermelés rendellenességei
K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei
K1190 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei
K1200 Recurráló aphthák a szájban
K1210 Stomatitis egyéb formái
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban
K1300 Az ajkak betegségei
K1310 Arc- és ajakcsípés
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven
K1330 Szőrös leukoplakia
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis)
K1430 Papilla hypertrophia a nyelven
K1440 A nyelvpapillák sorvadása
K1480 A nyelv egyéb megbetegedései
Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya
Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
Q1620 Az Eustach-kürt hiánya
Q1630 A hallócsontok veleszületett rendellenessége
Q1640 A középfül egyéb veleszületett rendellenességei
Q1650 A belsőfül veleszületett rendellenessége
Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1700 Járulékos fül
Q1710 Nagyfülűség
Q1720 Kisfülűség
Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül
Q1750 Elálló fülkagyló
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei
Q1840 Nagyszájúság
Q1850 Kisszájúság
Q1860 Nagyajkúság
Q1870 Kisajkúság
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q3000 Choana elzáródás
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei
Q3090 Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3100 Gégehártya
Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület
Q3120 A gége csökkent fejlettsége
Q3130 Gégesérv (laryngocele)
Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor
Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei
Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka
Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka
Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka
Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka
Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka
Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka
Q3560 Szájpadhasadék, középvonali
Q3570 Hasadt nyelvcsap
Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3600 Ajakhasadék, kétoldali
Q3610 Ajakhasadék, középvonali
Q3690 Ajakhasadék, egyoldali
Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali
Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali
Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali
Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali
Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.
Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3810 Ankyloglossia
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei
Q3870 Garat-tasak
Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei
R0400 Epistaxis
R0410 Vérzés a torokból
S0030 Az orr felületes sérülése
S0040 A fül felületes sérülése
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése
S0070 A fej többszörös felületes sérülése
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése
S0120 Az orr nyílt sebe
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe
S0220 Az orrcsont törése
S0240 Az arccsont törése
S0250 A fogak törése
S0260 Az állkapocs törése
S0272 Arccsontok többszörös törései
S0300 Az állkapocs ficama
S0310 Az orrporc ficama
S0320 A fog ficama
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása
S0810 A fül traumás amputatiója
S0920 A dobhártya traumás repedése
S1100 A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb
S1110 A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb
S1120 A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb
S1170 A nyak többszörös nyílt sebe
S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe
T16H0 Idegentest a fülben
T1700 Idegen test az orrmelléküregben
T1710 Idegen test az orrnyílásban
T1720 Idegentest a garatban
T1730 Idegentest a gégében
T1800 Idegentest a szájban
T2800 A száj és garat égése
T2850 A száj és garat maródása
**** 03 128Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K0720 Harapási rendellenességek
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei
[57]
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50401 Trigeminus ág exhairesise
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia
50423 Reanastomosis nervorum
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio)
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás)
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.)
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása
50660 Exstirpatio cystae colli medialis
50870 Dacryocysto-rhinostomia
51600 Decompressio orbitae
51811 Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása
51820 Fülkagyló amputatioja
51840 Külsőfül alaki korrekciója
51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása
51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása
51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval
51910 Stapedectomia, stapedotomia
51920 Stapedectomia revisio
51940 Myringoplastica
51950 Tympanoplastica
51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia
52031 Tympanoplastica stad. II. (Tympanotomia)
52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét
52041 Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után
52050 Belsőfül fenestratioja
52070 Labyrinthectomia
52071 Saccotomia auris
52072 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át
52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől
52090 Resectio a közép- ill. belsőfülben
52091 Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel
52103 Orrvérzés ellátása laserrel
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel
52120 Mucotomia nasi
52123 Orrfistula excisiója
52130 Orr resectiója
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő)
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio
52170 Orrkorrekció
52171 Septumplastica
52172 Septumperforatio zárása
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét)
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck
52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint)
52220 Luc-Caldwell műtét
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch)
52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl)
52241 Endonasalis ethmoidectomia
52251 Külső rostaműtét (Moore)
52252 Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét
52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét
52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES)
52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia
52310 Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával
52350 Fog reimplantatio
52360 Endossealis fog implantatio
52361 Endossealis implantatum behelyezése
52362 Endossealis implantatum eltávolítása
52363 Subperiostealis implantatum behelyezése
52370 Gyökércsúcs eltávolítása
52371 Pulpectomia
52372 Gingivectomia és gingivoplastica
52373 Lebenyes műtét gyökérlesimítással
52374 Fogászati csontplasztika
52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio
52376 Intraorális sínezés
52430 Műtét az állkapcson
52431 Osteotomia mandibulae
52440 Alveolusplasztika
52510 Glossectomia partialis
52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam
52520 Glossectomia
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae
52540 Nyelv helyreállítása
52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis
52621 Enucleatio benignomae glandulae parotis
52622 Parotidectomia lobaris
52623 Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával
52624 Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével
52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása
52690 Nyálvezeték plasztika
52700 Drainage az arcon és a szájfenéken
52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio)
52720 Szájpadi elváltozás kimetszése
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása
52750 Lágyszájpadplasztika
52751 Keményszájpadplasztika
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben
52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után
52760 Resectio uvulae
52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés
52812 Processus styloideus elongatus resectio
52820 Tonsillo-adenotomia
52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia)
52840 Tonsillectomia lingualis
52850 Adenotomia, readenotomia
52900 Pharyngotomia lateralis
52901 Pharyngotomia medialis
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis
52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica
52931 Garattágító műtét
52932 Garattágító műtét, garatplasztika után
52940 Garat adhaesiok és hegek oldása
52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea
52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel
52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel
52953 Garatszűkítés teflon injectioval
52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb)
53000 Endolaryngealis indirect műtét
53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül
53002 Microlaryngoscopias műtét
53003 Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel
53004 Endolaryngealis chordectomia
53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis
53030 Laryngectomia totális
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia
53050 Laryngocele excisio
53110 Conicotomia
53114 Tracheostomia
53124 Tracheostomia mediastinalis
53130 Exploratio tracheae
53131 Exploratio et drainage tracheae
53132 Tracheotomia explorativa
53140 Resectio tracheae, anastomosis
53141 Trachearesectio, reanastomosis
53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét
53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval
53154 Reconstructio laryngis
53155 Külső gégefeltárás
53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben
53160 Tracheostoma műtéti zárása
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53163 Művi gégeképzés
53164 Tracheopexia
53165 Tracheopexia implantatummal
53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri)
53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetés
53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia
53411 Mediastinotomia collaris
54010 Lymphadenectomia superficialis
54020 Lymphadenectomia regionalis
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND)
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND
54200 Oesophagotomia cervicalis
54210 Oesophagostomia cervicalis
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv.
54222 Diverticulectomia Zenkeri
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei
57600 Járomcsont törés zárt repositiója
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója
57660 Arctörések zárt repositiója
57670 Arctörések nyílt repositiója
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57710 Arccsont laesio kimetszés
57720 Arccsont részleges kivésése
57721 Részleges maxilla eltávolítás
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.
57740 Temporomandibularis arthroplastica
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül
57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval
57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
57830 Csont tumor exstirpatio
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
57922 Húzóhurkos rögzítés
57924 Csavarozás
57929 Karmos lemezelés
5792C Burri lemezelés
5792L KFI mini lemezelés
58166 Salter műtét
58167 Pemberton műtét
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles
58843 Hegkimetszés Z-plastica
58931 V-Y-plasztika
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása
58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint
58983 Ajak és külső száj plastica, Millard szerint
58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója
58985 Ajak- és külső szájplasztika
58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után
58987 Median ajakhasadék zárása
59000 Ráncplastica arcon
81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval
82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill.
82240 Dilatatio pharyngis
88421 Chemoembolisatio arteriae
88730 Perfusio regionalis
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek
**** 04 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással BETEGSÉGEK A főcsoportba tartozó bármely betegség ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) AZ INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 2 NAPIG
**** 04 1330 Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50770 Thymectomia c. sternotomiam 50771 Thymectomia c. thoracotomiam 50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 50773 Thymectomia radicalis 50780 Transplantatio thymi 53140 Resectio tracheae, anastomosis 53210 Resectio laesionis et anastomosis bronchi 53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 53231 Resectio apicis pulmonis 53232 Bullectomia pulmonis 53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 53234 Cystectomia pulmonis 53235 Lingulectomia 53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 53237 Segmentectomia pulmonis 53238 Capitonnage 53240 Lobectomia superior 53241 Lobectomia media 53242 Lobectomia inferior 53243 Bilobectomia superior 53244 Bilobectomia inferior 53245 Lobectomia superior et sleeve resectio 53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 53248 Lobectomia media et sleeve resectio 53249 Lobectomia superior et plastica bronchi 53250 Pneumonectomia sec. Allison 53251 Pneumonectomia radicalis 53252 Pneumonectomia supra aorticus 53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 53255 Pleuropneumonectomia 53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 53290 Reresectio post resectionem atypicam 53291 Reresectio post lobectomiam 53293 Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia) 53294 Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia) 53321 Thoracoplastica sec. Alexander 53322 Thoracoplastica sec. Heller 53323 Thoracoplastica sec. Björk 53324 Thoracoplastica sec. Schede 53325 Plombage műtét 53326 Pneumolysis extrapleuralis 53329 Thoracoplastica 53330 Pneumolysis 53342 Reconstructio bronchi 53343 Reconstructio fistulae bronchialis 53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 53390 Ligatio bronchi 53391 Op. sec Abruzzini 53392 Op. sec Perelman 53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 53432 Resectio sterni 53433 Resectio sterni totalis 53442 Pleurectomia totalis 53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 53467 Cavernostomia zárása 53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 53721 Pericardiectomia totalis 54053 Anastomosis ducto-venosus
**** 04 1331 Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 53292 VATS tüdőreszekció (anatómiai egység reszekciója)
BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
**** 04134C Mellűri drainage, bordaresectióval
[58]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval
**** 04 134D Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53130 Exploratio tracheae
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53200 Excisio laesionis bronchi
53220 Excisio laesionis pulmonis
53221 Enucleatio laesionis pulmonis
53300 Exploratio bronchi incisionalis
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
53310 Pneumotomia
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
53312 Caverna drainage
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis
53340 Sutura bronchi
53341 Sutura pulmonis
53403 Thoracotomia explorativa
53410 Mediastinotomia superior
53412 Mediastinotomia anterior
53413 Mediastinotomia posterior
53414 Mediastinotomia transthoracalis
53415 Mediastinotomia transhiatalis
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis
53430 Resectio laesionis parietis thoracis
53431 Resectio parietis thoracis
53440 Excisio laesionis pleurae
53441 Pleurectomia partialis
53450 Pleurodesis
53451 Pleurodesis szövetragasztóval
53452 Scarificatio pleurae
53460 Reconstructio parietis thoracis
53471 Sutura diaphragmae
53472 Reconstructio diaphragmae
53475 Duplicatio diaphragmae
53477 Excisio laesionis diaphragmae
53478 Diaphragma pacemaker beültetése
53479 Exploratio diaphragmae
53710 Pericardiotomia
53711 Pericardiotomia, evacuatio
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio
53791 Nyitott szívmassage
5394B Pericardialis haematoma evacuatiója
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon
54010 Lymphadenectomia superficialis
54020 Lymphadenectomia regionalis
54050 Drainage ductus thoracici
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici
54052 Ligatio ductus thoracici
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
**** 04 134E Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
50515 VATS sympathectomia
53297 VATS atípusos reszekció
53424 VATS mediastinum műtétek (kivéve biopsia)
53476 VATS rekeszsérv műtét
BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
**** 04 1360 MDR (multidrog - rezisztens) és XDR (kiterjedten rezisztens) gümőkór ellátása
BETEGSÉGEK
A150B Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A154B Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A155B A gége,légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A156B Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens.
A181B Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A183B Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A184B Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
A199B Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt MDR, vagy XDR rezisztens
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92264 Bakteriológiai, vagy genetikai vizsgálattal igazolt MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedt)-rezisztencia
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92265 MDR (multidrog) vagy XDR (kiterjedten) rezisztens tuberkulózis (gyógyszeres) kezelése
**** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór
BETEGSÉGEK
A1500 Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt
A1501 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali
A1502 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali
A1503 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali
A1504 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali
A1505 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs
A1506 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával
A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist.
A150C Tüdőgümőkór, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen, vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens.
**** 04 137D Gümőkór
BETEGSÉGEK
A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt
A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali
A1512 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali
A1513 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali
A1514 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali
A1515 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali
A1516 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali
A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval
A1520 Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott
A1521 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali
A1522 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali
A1523 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali
A1524 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali
A1525 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali
A1526 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali
A1530 Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt
A1531 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali
A1532 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali
A1533 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali
A1534 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali
A1535 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali
A1536 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali
A1540 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1541 Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1542 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1543 Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz
A154C Nyirokcsomók gümőkórja k.m.n., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1550 Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1551 Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1552 Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1553 Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1554 Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A155A A gége, légcső és hörgők gümókórja, bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist
A155C A gége, légcső és hörgők gümókórja, mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1560 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt
A1561 Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1562 Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.
A156C Gümőkóros mellhártyagyull., mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1570 Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1571 Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1572 Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1573 Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1574 Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt
A1580 Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1581 Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1582 Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1583 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1590 K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1600 Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel
A1601 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali
A1602 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali
A1603 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali
A1604 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali
A1605 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali
A1606 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali
A1610 Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül
A1611 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali
A1612 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali
A1613 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali
A1614 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali
A1615 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali
A1616 Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali
A1620 Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül
A1621 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. caverna nélk., egyold
A1622 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. caverna nélk., kétold
A1623 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold
A1624 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali
A1625 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali
A1626 Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali
A1630 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1631 Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül
A1632 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül
A1633 Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg.eml.nélkül
A1640 Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1641 Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. említése nélkül
A1642 Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. említése nélkül
A1643 Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1644 Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1650 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1651 Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1652 Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1670 Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1671 Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1672 Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül
A1673 Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat említése
A1674 Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. említése nélkül
A1680 Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1681 Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1682 Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1683 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül
A1690 Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*)
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*)
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.)
A1782 Agyvelő tuberculoma
A1783 Gerincvelő gümőkór
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*)
A1801 Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa)
A1802 Csípő gümőkór (coxitis)
A1803 Térd gümőkór (gonitis)
A1804 Borda gümőkór (caries costae)
A1805 Lábtő csontok gümőkórja
A1806 Könyök, kéztő izület gümőkórja
A1807 Csecsnyúlvány gümőkór
A1808 Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen
A1809 Izületek, inak savós burkai gümőkórja
A1811 Vesekéreg gümőkór
A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio
A1814 Ureter gümőkór
A1815 Húgyhólyag gümőkór
A1816 Urethra gümőkór
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór
A181C Urogenitális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór
A1831 Ileocoecum gümőkór
A1832 Ileum gümőkór
A1833 Anus (végbél) gümőkór
A1834 Peritonitis tuberculosa
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór
A1838 Ileum primaer gümőkór
A183C Gasztrointesztinális szervek gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1841 Cutis primer complexus (gümős)
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae
A1843 Tuberculosis cutis luposa
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin
A1847 Erythema nodosum tuberculoticum
A1848 Szemhéj tuberculosis
A184C Bőr gümőkórja mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A1851 Iridocyclitis tuberculosa
A1852 Chorioretinitis tuberculosa
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa
A1855 Episcleritis tuberculosa
A1861 Otitis media tuberculosa
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész)
A1881 Nyelőcső gümőkór
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma)
A1883 Lép gümőkór
A1884 Pajzsmirigy gümőkór
A1885 Emlő gümőkór
A1886 Szívburok gümőkór
A1887 Szívizom gümőkór
A1888 Szívbelhártya gümőkór
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval.
A199C Miliáris gümőkór k.m.n. mikroszkópos vizsgálattal és PCR vizsgálattal együttesen vagy tenyésztéssel igazolt XXDR rezisztens
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés
**** 04 1380 Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív tüdőgümőkórral vagy anélkül)
BETEGSÉGEK
B59H0 Pneumocystosis
J6510 Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt
J6520 Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt
J6530 Silicotuberculosis
J6540 Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt
**** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel
BETEGSÉGEK "A"
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
BEAVATKOZÁSOK "B"
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
BEAVATKOZÁSOK "C"
06042 Alteplase
"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV.
**** 04 1392 Tüdőembolia, thrombolysis nélkül
BETEGSÉGEK
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2690 Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül
**** 04 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások
BETEGSÉGEK
A0650 Amoebás tüdőtályog (J99.8*)
A2020 Tüdőpestis
A2120 Tüdő tularaemia
A2210 Tüdő anthrax
A4200 Tüdő actinomycosis
A4810 Legionárius betegség
B3710 Tüdő candidiasis
B3800 Heveny pulmonalis coccidioidomycosis
B3810 Idült pulmonalis coccidioidomycosis
B3820 Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n.
B3900 Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati
B3910 Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati
B3920 Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n.
B4400 Invasiv tüdő aspergillosis
B4410 Egyéb tüdő aspergillosis
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*)
B6710 A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése
J6800 Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől
J6900 Pneumonitis ételtől és hányadéktól
J6910 Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól
J6980 Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól
J8500 Tüdő gangraena és necrosis
J8510 Tüdőtályog pneumoniával
J8520 Tüdőtályog pneumonia nélkül
J8530 Mediastinalis tályog
J8600 Pyothorax sipollyal
J8610 Pyothorax acuta
J8620 Pyothorax chronica
J8690 Pyothorax sipoly nélküli
**** 04 141A Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel
BETEGSÉGEK
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált
J1200 Adenovirus pneumonia
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia
J1280 Egyéb vírusos pneumonia
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
J1600 Chlamydia okozta pneumonia
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n.
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n.
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n.
ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A"
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"
53401 Mellűri drainage /sebészi/
87124 Gyógyszerbevitel JET technikával
87600 Oxigén terápia
AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG
**** 04 141C Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások
BETEGSÉGEK
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
J1600 Chlamydia okozta pneumonia
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT)
98101 Széles spektrumú kombinált antibiotikus kezelés
**** 04 141D Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában!
**** 04 141E Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában!
**** 04 142C Tüdőgyulladás 18 év alatt
[59]
BETEGSÉGEK
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált
J1200 Adenovirus pneumonia
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia
J1280 Egyéb vírusos pneumonia
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
J1600 Chlamydia okozta pneumonia
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n.
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n.
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n.
**** 04 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
BETEGSÉGEK
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól
J2070 Heveny bronchitis echovirustól
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n.
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n.
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
J4100 Egyszerű idült bronchitis
J4110 Mucopurulens idült bronchitis
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis
J4300 MacLeod-syndroma
J4310 Panlobaris emphysema
J4320 Centrilobularis emphysema
J4380 Egyéb emphysema
J4390 Emphysema, k.m.n.
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.
J4500 Főként allergiás asthma
J4510 Nem-allergiás asthma
J4580 Kevert asthma
J4590 Asthma, k.m.n.
J46H0 Status asthmaticus
J47H0 Bronchiectasia
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A"
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"
87600 Oxigén terápia
AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" IGAZ. ELJÁRÁS LEGALÁBB 3 NAPIG
**** 04 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 1430 csoportjában!
**** 04 144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
J4500 Főként allergiás asthma
J4510 Nem-allergiás asthma
J4580 Kevert asthma
J4590 Asthma, k.m.n.
J46H0 Status asthmaticus
J9600 Heveny légzési elégtelenség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85920 Asthmás roham, status asthmaticus megszűntetése gyógyszeres kezeléssel
87600 Oxigén terápia
**** 04 1450 Cysticus fibrosis (tüdő)
"3","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal
**** 04 145C Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált intravénás antibiotikum kezelése "C"
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal
E8410 Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal
E8480 Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal
E8490 Fibrosis cystica, k.m.n.
Q3300 Veleszületett cystás tüdő
ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
J1200 Adenovirus pneumonia
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia
J1280 Egyéb vírusos pneumonia
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
J1600 Chlamydia okozta pneumonia
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n.
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n.
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n.
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól
J2070 Heveny bronchitis echovirustól
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n.
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
92263 Széles spektrumú kombinált antibiotikus kezelés cystás fibrosisos beteg kezelésére
**** 04 1460 Légzőszervi daganatok
BETEGSÉGEK
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
D0210 Légcső in situ carcinomája
D0220 Hörgő és tüdő in situ carcinomája
D0230 A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája
D0240 Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.
D1420 Légcső jóindulatú daganata
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.
D1520 Gátor jóindulatú daganata
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
**** 04 1461 Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal
BETEGSÉGEK
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
D0210 Légcső in situ carcinomája
D0220 Hörgő és tüdő in situ carcinomája
D0230 A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája
D0240 Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.
D1420 Légcső jóindulatú daganata
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.
D1520 Gátor jóindulatú daganata
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
34440 Mellkas CT vizsgálata natív
34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
34930 Mellkas MR vizsgálata natív
34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg
34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg
**** 04 147B Mellkas, légzőszervek sérülései
BETEGSÉGEK
S2110 Az elülső mellkasfal nyílt sebe
S2120 A mellkas hátulsó falának nyílt sebe
S2170 A mellkas falának többszörös nyílt sebe
S2180 A mellkas egyéb részeinek nyílt sebe
S2190 A mellkas k.m.n. részének nyílt sebe
S2220 A szegycsont törése
S2230 Bordatörés
S2240 Többszörös bordatörés
S2250 Ablakos bordatörés
S2280 A csontos mellkas egyéb részeinek törése
S2290 A mellkas csontjainak törése, k.m.n.
S2320 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek ficama
S2730 A tüdő egyéb sérülése
S2740 A hörgők sérülése
S2750 A légcső mellkasi részének sérülése
S2780 Egyéb meghatározott mellkasi szervek sérülése
S2781 Krónikus mellűri haematoma
S2910 Subleuralis mellűri haematoma
**** 04 1480 Interstitialis tüdőbetegség
BETEGSÉGEK
D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban
D8690 Sarcoidosis k.m.n.
J60H0 Szénbányászok pneumoconiosisa
J61H0 Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis
J6200 Pneumoconiosis talcum(por)-tól
J6280 Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól
J6300 Aluminosis (tüdő-)
J6310 Bauxit-fibrosis (tüdő-)
J6320 Berylliosis
J6330 Grafit-fibrosis (tüdő)
J6340 Siderosis
J6350 Stannosis
J6380 Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis
J64H0 Nem-meghatározott pneumoconiosis
J6500 Gümőkórral társult pneumoconiosis
J6600 Byssinosis
J6610 Lenmunkás betegség
J6620 Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség)
J6680 Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól
J6700 Farmer-tüdő
J6710 Bagassosis
J6720 Madárkedvelők tüdőbetegsége
J6730 Suberosis
J6740 Malátacsíráztató tüdő
J6750 Gombatenyésztők tüdőbetegsége
J6760 Juharfa-munkás tüdő
J6770 Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség
J6780 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól
J6790 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól
J7010 Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek
J7020 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek
J7030 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek
J7040 Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n.
J82H0 Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.
J8400 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok
J8410 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek
J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n.
**** 04 150B Pneumothorax
BETEGSÉGEK
J9300 Spontán feszülő pneumothorax
J9310 Egyéb spontán pneumothorax
J9380 Egyéb pneumothorax
J9390 Pneumothorax, k.m.n.
S2700 Traumás pneumothorax
S2710 Traumás haemothorax
S2720 Traumás haemo-pneumothorax
**** 04 1510 Légzőrendszer egyéb betegségei
[60]
BETEGSÉGEK
D1500 Csecsemőmirigy jóindulatú daganata
D8600 Tüdő sarcoidosis
D8620 Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt
E3210 Thymus tályog
J1110 Influenza egyéb légúti tünetekkel, vírus nem identifikált
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól
J2070 Heveny bronchitis echovirustól
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n.
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n.
J22H0 Nem meghatározott alsó légúti fertőzés
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
J4100 Egyszerű idült bronchitis
J4110 Mucopurulens idült bronchitis
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis
J4300 MacLeod-syndroma
J4310 Panlobaris emphysema
J4320 Centrilobularis emphysema
J4380 Egyéb emphysema
J4390 Emphysema, k.m.n.
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.
J47H0 Bronchiectasia
J6820 Felső légúti gyulladás vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, m.n.o.
J6830 Egyéb akut-subacut légzősz. áll. vegyszertől, gáztól, füsttől, gőztől
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J7000 Sugárzás okozta heveny pulmonalis tünetek
J7080 Egyéb, megnevezett külső ágensek okozta légzőszervi állapotok
J7090 Külső ágensek okozta légzőszervi állapot, k.m.n.
J9200 Pleuralis callus asbest jelenlétével
J9290 Pleuralis callus asbest nélkül
J9410 Fibrothorax
J9500 Tracheostomia malfunctio
J9540 Mendelson-syndroma
J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek
J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei
J9810 Tüdőcollapsus
J9820 Interstitialis emphysema
J9830 Compensatoricus emphysema
J9840 A tüdő egyéb rendellenességei
J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei
J9860 A rekeszizom rendellenességei
J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek
J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n.
Q3200 A légcső falának veleszületett lágyulása
Q3210 A légcső egyéb veleszületett rendellenességei
Q3220 Veleszületett hörgőlágyulás
Q3230 Veleszületett hörgőszűkület
Q3240 A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei
Q3300 Veleszületett cystás tüdő
Q3310 Járulékos tüdőlebeny
Q3320 A tüdő sequestratiója
Q3330 A tüdő hiánya (agenesise)
Q3340 Veleszületett hörgőtágulat
Q3350 Ectopiás szövet a tüdőben
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei
Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3400 Mellhártya-rendellenesség
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q6760 Pectus excavatum
Q6770 Pectus carinatum
R0420 Haemoptysis
R0480 Vérzés a légutak egyéb részeiből
R0490 Vérzés a légutakból, k.m.n.
R0680 A légzés egyéb és k.m.n. rendellenességei
R0900 Asphyxia
R0910 Mellhártyaizzadmány
R0920 Légzésleállás
T1740 Idegentest a légcsőben
T1750 Idegentest a hörgőben
T1780 A légutak egyéb és több részének idegentestje
T1790 Idegentest a légutakban, hely k.m.n.
T2740 A gége és légcső maródása
T2750 A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás
T2760 A légzőrendszer egyéb részeinek maródása
T2770 A légzőrendszer k.m.n. részének maródása
**** 04 1511 Légúti idegentest sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
T1720 Idegentest a garatban
T1730 Idegentest a gégében
T1740 Idegentest a légcsőben
T1750 Idegentest a hörgőben
ÉS BEAVATKOZÁSOK
81050 Idegentest eltávolítás gégéből
81070 Bronchoscopos idegentest eltávolítás
**** 04 170Z Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
50515 VATS sympathectomia
53297 VATS atípusos reszekció
53424 VATS mediastinum műtétek (kivéve biopsia)
53476 VATS rekeszsérv műtét
BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 04 171Z Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
53292 VATS tüdőreszekció (anatómiai egység reszekciója)
BETEGSÉGEK "A" ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 04 172Z Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50770 Thymectomia c. sternotomiam 50771 Thymectomia c. thoracotomiam 50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 50773 Thymectomia radicalis 50780 Transplantatio thymi 53140 Resectio tracheae, anastomosis 53210 Resectio laesionis et anastomosis bronchi 53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 53231 Resectio apicis pulmonis 53232 Bullectomia pulmonis 53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 53234 Cystectomia pulmonis 53235 Lingulectomia 53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 53237 Segmentectomia pulmonis 53238 Capitonnage 53240 Lobectomia superior 53241 Lobectomia media 53242 Lobectomia inferior 53243 Bilobectomia superior 53244 Bilobectomia inferior 53245 Lobectomia superior et sleeve resectio 53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 53248 Lobectomia media et sleeve resectio 53249 Lobectomia superior et plastica bronchi 53250 Pneumonectomia sec. Allison 53251 Pneumonectomia radicalis 53252 Pneumonectomia supra aorticus 53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 53255 Pleuropneumonectomia 53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 53290 Reresectio post resectionem atypicam 53291 Reresectio post lobectomiam 53293 Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia) 53294 Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia) 53321 Thoracoplastica sec. Alexander 53322 Thoracoplastica sec. Heller 53323 Thoracoplastica sec. Björk 53324 Thoracoplastica sec. Schede 53325 Plombage műtét 53326 Pneumolysis extrapleuralis 53329 Thoracoplastica 53330 Pneumolysis 53342 Reconstructio bronchi 53343 Reconstructio fistulae bronchialis 53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 53390 Ligatio bronchi 53391 Op. sec Abruzzini 53392 Op. sec Perelman 53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 53432 Resectio sterni 53433 Resectio sterni totalis 53442 Pleurectomia totalis 53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 53467 Cavernostomia zárása 53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 53721 Pericardiectomia totalis 54053 Anastomosis ducto-venosus ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 041 Légzőrendszeri műtétek (kivéve: nagyobb mellkasi műtétek, légzőrendszeri betegségek műtéttel, légzéstámogatással) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53130 Exploratio tracheae
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis)
53200 Excisio laesionis bronchi
53220 Excisio laesionis pulmonis
53221 Enucleatio laesionis pulmonis
53300 Exploratio bronchi incisionalis
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
53310 Pneumotomia
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
53312 Caverna drainage
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis
53340 Sutura bronchi
53341 Sutura pulmonis
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval
53403 Thoracotomia explorativa
53410 Mediastinotomia superior
53412 Mediastinotomia anterior
53413 Mediastinotomia posterior
53414 Mediastinotomia transthoracalis
53415 Mediastinotomia transhiatalis
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis
53430 Resectio laesionis parietis thoracis
53431 Resectio parietis thoracis
53440 Excisio laesionis pleurae
53441 Pleurectomia partialis
53450 Pleurodesis
53451 Pleurodesis szövetragasztóval
53452 Scarificatio pleurae
53460 Reconstructio parietis thoracis
53471 Sutura diaphragmae
53472 Reconstructio diaphragmae
53475 Duplicatio diaphragmae
53477 Excisio laesionis diaphragmae
53478 Diaphragma pacemaker beültetése
53479 Exploratio diaphragmae
53710 Pericardiotomia
53711 Pericardiotomia, evacuatio
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio
53791 Nyitott szívmassage
5394B Pericardialis haematoma evacuatiója
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon
54010 Lymphadenectomia superficialis
54020 Lymphadenectomia regionalis
54050 Drainage ductus thoracici
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici
54052 Ligatio ductus thoracici
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 041 Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A0650 Amoebás tüdőtályog (J99.8*)
A1500 Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt
A1501 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali
A1502 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali
A1503 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali
A1504 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali
A1505 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs
A1506 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával
A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist.
A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt
A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali
A1512 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali
A1513 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali
A1514 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali
A1515 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali
A1516 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali
A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval
A1520 Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott
A1521 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali
A1522 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali
A1523 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali
A1524 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali
A1525 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali
A1526 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali
A1530 Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt
A1531 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali
A1532 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali
A1533 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali
A1534 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali
A1535 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali
A1536 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali
A1540 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1541 Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1542 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1543 Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz
A1550 Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1551 Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1552 Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1553 Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1554 Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A155A A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist
A1560 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt
A1561 Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1562 Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.
A1570 Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1571 Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1572 Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1573 Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt
A1574 Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt
A1580 Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1581 Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1582 Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1583 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt
A1590 K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt
A1600 Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel
A1601 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali
A1602 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali
A1603 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali
A1604 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali
A1605 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali
A1606 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali
A1610 Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül
A1611 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali
A1612 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali
A1613 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali
A1614 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali
A1615 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali
A1616 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali
A1620 Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül
A1621 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., egyold
A1622 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., kétold
A1623 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold
A1624 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali
A1625 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali
A1626 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali
A1630 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1631 Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül
A1632 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül
A1633 Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv.vizsg.eml.nélkül
A1640 Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1641 Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül
A1642 Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül
A1643 Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1644 Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1650 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1651 Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1652 Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1670 Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1671 Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1672 Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül
A1673 Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat említése
A1674 Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. emlitése nélkül
A1680 Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1681 Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1682 Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1683 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül
A1690 Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*)
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*)
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.)
A1782 Agyvelő tuberculoma
A1783 Gerincvelő gümőkór
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*)
A1801 Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa)
A1802 Csípő gümőkór (coxitis)
A1803 Térd gümőkór (gonitis)
A1804 Borda gümőkór (caries costae)
A1805 Lábtő csontok gümőkórja
A1806 Könyök, kéztő izület gümőkórja
A1807 Csecsnyúlvány gümőkór
A1808 Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen
A1809 Izületek, inak savós burkai gümőkórja
A1811 Vesekéreg gümőkór
A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio
A1814 Ureter gümőkór
A1815 Húgyhólyag gümőkór
A1816 Urethra gümőkór
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór
A1831 Ileocoecum gümőkór
A1832 Ileum gümőkór
A1833 Anus ( végbél ) gümőkór
A1834 Peritonitis tuberculosa
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór
A1838 Ileum primaer gümőkór
A1841 Cutis primer complexus (gümős)
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae
A1843 Tuberculosis cutis luposa
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin
A1847 Erythema nodosum tuberculoticum
A1848 Szemhéj tuberculosis
A1851 Iridocyclitis tuberculosa
A1852 Chorioretinitis tuberculosa
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa
A1855 Episcleritis tuberculosa
A1861 Otitis media tuberculosa
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész)
A1881 Nyelőcső gümőkór
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma)
A1883 Lép gümőkór
A1884 Pajzsmirigy gümőkór
A1885 Emlő gümőkór
A1886 Szívburok gümőkór
A1887 Szívizom gümőkór
A1888 Szívbelhártya gümőkór
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval.
A2020 Tüdőpestis
A2120 Tüdő tularaemia
A2210 Tüdő anthrax
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés
A4200 Tüdő actinomycosis
A4810 Legionárius betegség
[61]
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*)
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*)
B3710 Tüdő candidiasis
B3800 Heveny pulmonalis coccidioidomycosis
B3810 Idült pulmonalis coccidioidomycosis
B3820 Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n.
B3900 Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati
B3910 Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati
B3920 Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n.
B4400 Invasiv tüdő aspergillosis
B4410 Egyéb tüdő aspergillosis
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*)
B59H0 Pneumocystosis
B6710 A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált
J1200 Adenovirus pneumonia
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia
J1280 Egyéb vírusos pneumonia
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n.
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n.
J1600 Chlamydia okozta pneumonia
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n.
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n.
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n.
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n.
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n.
J6510 Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt
J6520 Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt
J6530 Silicotuberculosis
J6540 Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt
J6800 Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől
J6900 Pneumonitis ételtől és hányadéktól
J6910 Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól
J6980 Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól
J8500 Tüdő gangraena és necrosis
J8510 Tüdőtályog pneumoniával
J8520 Tüdőtályog pneumonia nélkül
J8530 Mediastinalis tályog
J8600 Pyothorax sipollyal
J8610 Pyothorax acuta
J8620 Pyothorax chronica
J8690 Pyothorax sipoly nélküli
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 041 Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve: gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
D0210 Légcső in situ carcinomája
D0220 Hörgő és tüdő in situ carcinomája
D0230 A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája
D0240 Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.
D1420 Légcső jóindulatú daganata
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.
D1500 Csecsemőmirigy jóindulatú daganata
D1520 Gátor jóindulatú daganata
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D8600 Tüdő sarcoidosis
D8620 Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt
D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban
D8690 Sarcoidosis k.m.n.
E3210 Thymus tályog
E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével
I2690 Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül
J1110 Influenza egyéb légúti tünetekkel, vírus nem identifikált
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól
J2070 Heveny bronchitis echovirustól
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n.
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n.
J22H0 Nem meghatározott alsó légúti fertőzés
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
J4100 Egyszerű idült bronchitis
J4110 Mucopurulens idült bronchitis
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis
J4300 MacLeod-syndroma
J4310 Panlobaris emphysema
J4320 Centrilobularis emphysema
J4380 Egyéb emphysema
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel
J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.
J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség
J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.
J4500 Főként allergiás asthma
J4510 Nem-allergiás asthma
J4580 Kevert asthma
J4590 Asthma, k.m.n.
J46H0 Status asthmaticus
J47H0 Bronchiectasia
J60H0 Szénbányászok pneumoconiosisa
J61H0 Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis
J6200 Pneumoconiosis talcum(por)-tól
J6280 Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól
J6300 Aluminosis (tüdő-)
J6310 Bauxit-fibrosis (tüdő-)
J6320 Berylliosis
J6330 Grafit-fibrosis (tüdő)
J6340 Siderosis
J6350 Stannosis
J6380 Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis
J64H0 Nem-meghatározott pneumoconiosis
J6500 Gümőkórral társult pneumoconiosis
J6600 Byssinosis
J6610 Lenmunkás betegség
J6620 Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség)
J6680 Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól
J6700 Farmer-tüdő
J6710 Bagassosis
J6720 Madárkedvelők tüdőbetegsége
J6730 Suberosis
J6740 Malátacsíráztató tüdő
J6750 Gombatenyésztők tüdőbetegsége
J6760 Juharfa-munkás tüdő
J6770 Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség
J6780 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól
J6790 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól
J6820 Felső légúti gyulladás vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, m.n.o.
J6830 Egyéb akut-subacut légzősz. áll. vegyszertől, gáztól, füsttől, gőztől
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől
J7000 Sugárzás okozta heveny pulmonalis tünetek
J7010 Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek
J7020 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek
J7030 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek
J7040 Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n.
J7080 Egyéb, megnevezett külső ágensek okozta légzőszervi állapotok
J7090 Külső ágensek okozta légzőszervi állapot, k.m.n.
J82H0 Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.
J8400 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok
J8410 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek
J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n.
J9200 Pleuralis callus asbest jelenlétével
J9290 Pleuralis callus asbest nélkül
J9300 Spontán feszülő pneumothorax
J9310 Egyéb spontán pneumothorax
J9380 Egyéb pneumothorax
J9390 Pneumothorax, k.m.n.
J9410 Fibrothorax
J9500 Tracheostomia malfunctio
J9540 Mendelson-syndroma
J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek
J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei
J9810 Tüdőcollapsus
J9820 Interstitialis emphysema
J9830 Compensatoricus emphysema
J9840 A tüdő egyéb rendellenességei
J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei
J9860 A rekeszizom rendellenességei
J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek
J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n.
Q3200 A légcső falának veleszületett lágyulása
Q3210 A légcső egyéb veleszületett rendellenességei
Q3220 Veleszületett hörgőlágyulás
Q3230 Veleszületett hörgőszűkület
Q3240 A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei
Q3300 Veleszületett cystás tüdő
Q3310 Járulékos tüdőlebeny
Q3320 A tüdő sequestratiója
Q3330 A tüdő hiánya (agenesise)
Q3340 Veleszületett hörgőtágulat
Q3350 Ectopiás szövet a tüdőben
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei
Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q3400 Mellhártya-rendellenesség
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q6770 Pectus carinatum
R0420 Haemoptysis
R0480 Vérzés a légutak egyéb részeiből
R0490 Vérzés a légutakból, k.m.n.
R0680 A légzés egyéb és k.m.n. rendellenességei
R0900 Asphyxia
R0910 Mellhártyaizzadmány
R0920 Légzésleállás
S2110 Az elülső mellkasfal nyílt sebe
S2120 A mellkas hátulsó falának nyílt sebe
S2170 A mellkas falának többszörös nyílt sebe
S2180 A mellkas egyéb részeinek nyílt sebe
S2190 A mellkas k.m.n. részének nyílt sebe
S2220 A szegycsont törése
S2230 Bordatörés
S2240 Többszörös bordatörés
S2250 Ablakos bordatörés
S2280 A csontos mellkas egyéb részeinek törése
S2290 A mellkas csontjainak törése, k.m.n.
S2320 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek ficama
S2700 Traumás pneumothorax
S2710 Traumás haemothorax
S2720 Traumás haemo-pneumothorax
S2730 A tüdő egyéb sérülése
S2740 A hörgők sérülése
S2750 A légcső mellkasi részének sérülése
S2780 Egyéb meghatározott mellkasi szervek sérülése
S2781 Krónikus mellűri haematoma
S2910 Subleuralis mellűri haematoma
T1740 Idegentest a légcsőben
T1750 Idegentest a hörgőben
T1780 A légutak egyéb és több részének idegentestje
T1790 Idegentest a légutakban, hely k.m.n.
T2740 A gége és légcső maródása
T2750 A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás
T2760 A légzőrendszer egyéb részeinek maródása
T2770 A légzőrendszer k.m.n. részének maródása
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek
*** NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
53540 Papillaris izom visszavarrás
53541 Valsalva aneurysma korrekció
53542 Supravalvularis ring excisio aortán
53543 Infravalvularis ring excisio aortán
53545 Annuloplastica cordis
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53564 Kiáramlási folt aortán
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán
53567 Aorta conduit
53568 Pulmonalis conduit
53569 Pulmonalis band
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
53575 Pitvari switch műtét
53576 Aorticopulmonalis switch műtét
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból
53592 Thrombus eltávolítása kamrából
53593 Resectio myocardii infundibularis
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis
53601 TEA jobb coronarian
53602 TEA LAD coronarian
53603 TEA CX coronarian
53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain
53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain
53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain
53621 Mammaria impl. jobb coronariara
53622 Mammaria impl. LAD coronariara
53623 Mammaria impl. CX coronariara
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal
5362A Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae
53730 Exstirpatio myxomae cordis
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis
53733 Tumor excisio pitvarból
53734 Tumor excisio kamrából
53735 Szívaneurysma plicacioja
53736 Szívaneurysma resectioja
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum
53739 Implantatio prothesis endocardii
53815 TEA aorta
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382K Iv csere/resectio
5382M Reconstructio dissectionis aortae
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis implantációjával
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
53833 Interpositio aorto-aorticus
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/
*** SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja
33110 Coronarographia
33114 Coronarographia selectiva
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés)
*** CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain
53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain
53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain
53621 Mammaria impl. jobb coronariara
53622 Mammaria impl. LAD coronariara
53623 Mammaria impl. CX coronariara
5362A Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel
*** PTCA BEAVATKOZÁSOK "D"
33970 PTCA
53867 Véna cava umbrella transjugularis
53963 Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio
*** ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
53501 Zárt valvulotomia aorta billentyűn
53502 Zárt valvulotomia mitralis billentyűn
53503 Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
53962 Plastica valvulae cordis (mitr. pulm. ao.), percutan
*** PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
33973 Insertio endoprothesis intravascularis p.angiogr.
53867 Véna cava umbrella transjugularis
53868 Véna cava umbrella femorális behatolás
53957 Angioplastica arteriae subclaviae PTA
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396C Angioplastica arteriae renalis PTA
5396D Angioplastica arteriae renalis contralateralis PTA
5396E Angioplastica arteriae anonymae PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
*** ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEAVATKOZÁSOK "G"
53771 Pacemaker beültetés VVI mód
53772 Pacemaker beültetés AAI mód
53773 Pacemaker beültetés DDD mód
53774 Pacemaker beültetés DVI mód
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód
53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés
53778 Pacemaker és defibrillátor beültetése
*** NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum
53739 Implantatio prothesis endocardii
*** AMI BETEGSÉGEK "M"
I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás
I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás
I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás
I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül
I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás
I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n.
I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül
I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás
I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás
I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban
I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen
**** 05 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!"
**** 05 176C Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során
**** 05 176D Minimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
53404 Minimál invazív behatolás szívbillentyű műtét során
**** 05 177A Coronariabypass, katéterezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 177B Coronariabypass, katéterezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
AZ "C" BEAVATKOZÁSBÓL LEGALÁBB 4 DB SZÜKSÉGES
**** 05 177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
A BEAVATKOZÁSOKBÓL LEGALÁBB 4 DB SZÜKSÉGES
**** 05 178C Nagy cardiovascularis műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53803 Renalis embolectomia
5380D Renalis embolectomia katéterrel
53813 TEA renalis
53814 TEA visceralis
53815 TEA aorta
5381B TEA anonyma
5381C TEA aorto-biiliaca
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382K Iv csere/resectio
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis
5382M Reconstructio dissectionis aortae
53832 Interpositio aorto-visceralis
53833 Interpositio aorto-aorticus
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383C Interpositio aorto-renalis
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
53853 V.visceralis bypass
53863 V. cava resectio
53864 V. cava superior pótlás
53865 V. cava inf. pótlás
53900 Shunt, bal-jobb
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H'
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis
[62]
**** 05 1790 Egyéb cardiovascularis műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53811 TEA subclavia
5381A TEA vertebralis
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis
5382S Excisio ex aortae
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
5382U Excisio vasae intrathoracalis
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
5382W Excisio venae intraabdominalis
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
53831 Interpositio intra rami supraaortici
53839 Interpositio intra venorum
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
53850 Vénás bypassok, supraaorticus
53851 Axillo-brachialis vénás bypass
53852 V.brachialis bypass
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m.
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis
**** 05 1800 Diagnosztikus katéterezés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással
14240 Biopsia myo/endocardii transvenosa ventr.dextri
14241 Biopsia myo/endocardii transseptalis ventr.sin.
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja
33110 Coronarographia
33114 Coronarographia selectiva
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés
**** 05 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata
BETEGSÉGEK
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
ÉS BEAVATKOZÁSOK
86455 A szív elektrofiziológiai vizsgálata
**** 05 1802 Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK
17141 Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával
**** 05 181E Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A" R5700 Cardiogen shock
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio I2780 Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. I2810 Az arteria pulmonalis aneurysmája I3710 A pulmonális billentyű elégtelensége Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
BEAVATKOZÁSOK "C"
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba 33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba 5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon 5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon
BEAVATKOZÁSOK "D"
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban)
ELSZÁMOLHATÓ A 183G ÉS 183L HBCS MELLETT, HA ("3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN.) ÉS ("1"-ES TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS "C" BEAV. ÉS ("D" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG)
**** 05 181F Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A"
U9901 Pulmonális hypertóniás krízis
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2601 Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2602 Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2603 Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio I2780 Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. I2810 Az arteria pulmonalis aneurysmája I3710 A pulmonális billentyű elégtelensége Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
BEAVATKOZÁSOK "C"
87128 Inhalációs NO terápia respirátor alkalmazásával (ellátási napban) 87129 Inhalációs NO terápia arcmaszkon keresztül (ellátási napban)
ELSZÁMOLHATÓ A 268Z HBCS MELLETT, HA ("3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN.) ÉS ("1"-ES TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS ("C" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG)
**** 05 181G Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53540 Papillaris izom visszavarrás
53541 Valsalva aneurysma korrekció
53542 Supravalvularis ring excisio aortán
53543 Infravalvularis ring excisio aortán
53545 Annuloplastica cordis
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53564 Kiáramlási folt aortán
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán
53567 Aorta conduit
53568 Pulmonalis conduit
53569 Pulmonalis band
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
53575 Pitvari switch műtét
53576 Aorticopulmonalis switch műtét
53592 Thrombus eltávolítása kamrából
53593 Resectio myocardii infundibularis
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis
53601 TEA jobb coronarian
53602 TEA LAD coronarian
53603 TEA CX coronarian
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae
53730 Exstirpatio myxomae cordis
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis
53733 Tumor excisio pitvarból
53734 Tumor excisio kamrából
53735 Szívaneurysma plicacioja
53736 Szívaneurysma resectioja
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/
BEAVATKOZÁSOK "B"
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "C"
01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft
BEAVATKOZÁSOK "D"
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis implantációjával
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "E"
01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
(DIAGN. ÉS "A" BEAV.) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) VAGY (DIAGN. ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)
**** 05 181H Jelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
A kódlistát ld. a főcsoport 181G csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "B"
5382I Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte hibrid graft implantációjával
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "C"
01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft
BEAVATKOZÁSOK "D"
5382Y Felszálló aorta és/vagy aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéte érprotézis implantációjával
"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "E"
01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis
(DIAGN. ÉS "A" BEAV.) VAGY (DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT) VAGY (DIAGN. ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT)
**** 05 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53574 Botall ligatura
53577 Fülcse ligatura
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból
53631 Epicardium abrasio
53632 Cardio-pericardiopexia
53633 Cardio-omentopexia
53710 Pericardiotomia
53721 Pericardiectomia totalis
53742 Pitvari sérülés ellátása
53743 Kamrai sérülés ellátása
53745 Incisio cordis
**** 05 183G Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve : AMI
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33970 PTCA
ÉS BEAVATKOZÁSOK "M"
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba
ÉS ESZKÖZÖK
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített)
ÉS 48 ÓRÁN BELÜL NEM TÖRTÉNT ÁTHELYEZÉS MÁS INTÉZMÉNYBE
**** 05 183H Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve : AMI
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában!
ÉS BEAVATKOZÁSOK "M"
A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában!
ÉS ESZKÖZÖK
A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában!
ÉS 48 ÓRÁN BELÜL ÁTHELYEZÉSRE KERÜLT MÁS INTÉZMÉNYBE
**** 05 183K Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további ágakba történő stent beültetésre, vagy coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására, vagy további egyéb percutan cardiov
A KIEGÉSZÍTŐ HBCS A 183G VAGY 183H HBCS MELLETT SZÁMOLHATÓ EL
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "C"
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon
BEAVATKOZÁSOK "D"
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon
BEAVATKOZÁSOK "E"
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba
5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "F"
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
BEAVATKOZÁSOK "G"
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "H"
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon
BEAVATKOZÁSOK "I"
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "J"
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon
BEAVATKOZÁSOK "K"
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon
BEAVATKOZÁSOK "L"
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon
BEAVATKOZÁSOK "M"
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba
VAGY BEAVATKOZÁSOK "N"
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon
5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon
VAGY BEAVATKOZÁSOK "O"
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon
8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon
BEAVATKOZÁSOK "P"
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon
BEAVATKOZÁSOK "Q"
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon
BEAVATKOZÁSOK "R"
8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "S"
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
BEAVATKOZÁSOK "T"
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "U"
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon
BEAVATKOZÁSOK "V"
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon
BEAVATKOZÁSOK "W"
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon
BEAVATKOZÁSOK "X"
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon
BEAVATKOZÁSOK "Y"
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon
A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ :
- KÉTSZER, HA "C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KETTŐNÉL TÖBB KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNTEK VAGY ("C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KÉT KÜLÖNBÖZŐ ÁGON ÉS "P"-"Y" BEAVATKOZÁSOK VALAMELYIKE EGY HARMADIK KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNT),
- EGYSZER, HA "C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KÉT KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNTEK VAGY ("C"-"L" BEAVATKOZÁS EGYSZER ÉS "P"-"Y" BEAVATKOZÁS EGYSZER FORDULT ELŐ MÁSODIK KÜLÖNBÖZŐ ÁGON)
**** 05 183L Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BEAVATKOZÁSOK "Z"
33970 PTCA
53867 Véna cava umbrella transjugularis
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio
BEAVATKOZÁSOK "N"
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon
5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon
BEAVATKOZÁSOK "O"
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon
8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon
"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS ("Z" BEAV. VAGY "N" BEAV. VAGY "O" BEAV.) ÉS 48 ÓRÁN BELÜL NEM TÖRTÉNT ÁTHELYEZÉS MÁS INTÉZMÉNYBE
**** 05 183M Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel
BETEGSÉGEK "A"
A főcsoportba tartozó bármely betegség
SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BEAVATKOZÁSOK "Z"
A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "N"
A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában!
BEAVATKOZÁSOK "O"
A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában!
"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS ("Z" BEAV. VAGY "N" BEAV. VAGY "O" BEAV.) ÉS 48 ÓRÁN BELÜL ÁTHELYEZÉSRE KERÜLT MÁS INTÉZMÉNYBE
**** 05 185C Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk zárása szívkatéterrel
BETEGSÉGEK
Q2100 Kamrai sövényhiány
Q2110 Pitvari sövényhiány
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53560 Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel
ÉS ESZKÖZÖK
01122 Szívkatéterrel behelyezhető septum defectus occluder set
**** 05186G Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval, tételes elszámolás alá eső katéterrel
BETEGSÉGEK
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4900 Kamra fibrillatio és flutter
I4910 Pitvari extrasystole
I4920 Junctionalis extrasystole
I4930 Kamrai extrasystole
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I4950 Sick sinus syndroma
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
86453 Radiofrekvenciás katéter abláció
ÉS ESZKÖZÖK
01123 Kardiológiai ablációs katéterek
**** 05 186H Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai térképezőrendszer és katéter segítségével
BETEGSÉGEK
I4560 Pre-excitatiós syndroma
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4930 Kamrai extrasystole
ÉS BEAVATKOZÁSOK
86454 Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével
ÉS ESZKÖZÖK
01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter
**** 05 187A Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ESZKÖZÖK
01121 Transzszeptális katéter
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB
**** 05 187B Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ESZKÖZÖK
A kódlistát ld. a főcsoport 187A csoportjában!
**** 05 188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezeléssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ESZKÖZÖK
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB
**** 05 188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül
[63]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS ESZKÖZÖK
A kódlistát ld. a főcsoport 188A csoportjában!
**** 05 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
53831 Interpositio intra rami supraaortici
53832 Interpositio aorto-visceralis
53833 Interpositio aorto-aorticus
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
53839 Interpositio intra venorum
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383C Interpositio aorto-renalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
5383U Interpositio femoro-cruralis
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
53850 Vénás bypassok, supraaorticus
53851 Axillo-brachialis vénás bypass
53852 V.brachialis bypass
53853 V.visceralis bypass
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass
53855 V. poplitea bypass
53856 V. femoro-cruralis bypass
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei)
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5395D Érgraft eltávolítás
BEAVATKOZÁSOK "B"
53811 TEA subclavia
53812 TEA profunda fem.
53813 TEA renalis
53814 TEA visceralis
53815 TEA aorta
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381C TEA aorto-biiliaca
5381D TEA femoralis (communis)
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis
5382M Reconstructio dissectionis aortae
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis
5382S Excisio ex aortae
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
5382U Excisio vasae intrathoracalis
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
5382W Excisio venae intraabdominalis
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
53840 Thrombectomia venae
53841 Crossectomia fem.
53842 Stripping v.saphenae magnae
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf.
53844 Varicectomia
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása
53847 Crossectomia+stripping
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén
53861 V. cava plicatio
53862 V. cava ligatura
53863 V. cava resectio
53864 V. cava superior pótlás
53865 V. cava inf. pótlás
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
53900 Shunt, bal-jobb
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H'
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m.
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis
5393A Érvarrat a fej-nyak területén
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
53991 Muffplasztika ereken
PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BEAVATKOZÁSOK "D"
33975 Percutan stent beültetés perifériás erekbe
ESZKÖZÖK "E"
01040 Perifériás erek vascularis stentje
BEAVATKOZÁSOK "G"
53915 Homograft beültetés
ESZKÖZÖK "H"
01406 Ér homograft
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("A" VAGY "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM) ÉS "F" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM ÉS (["D" BEAVATKOZÁS ÉS "E" ESZKÖZ] VAGY ["G" BEAVATKOZÁS ÉS "H" ESZKÖZ])
**** 05 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
53831 Interpositio intra rami supraaortici
53832 Interpositio aorto-visceralis
53833 Interpositio aorto-aorticus
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
53839 Interpositio intra venorum
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383C Interpositio aorto-renalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
5383U Interpositio femoro-cruralis
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
53850 Vénás bypassok, supraaorticus
53851 Axillo-brachialis vénás bypass
53852 V.brachialis bypass
53853 V.visceralis bypass
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass
53855 V. poplitea bypass
53856 V. femoro-cruralis bypass
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei)
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5395D Érgraft eltávolítás
BEAVATKOZÁSOK "B"
53811 TEA subclavia
53812 TEA profunda fem.
53813 TEA renalis
53814 TEA visceralis
53815 TEA aorta
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381C TEA aorto-biiliaca
5381D TEA femoralis (communis)
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis
5382M Reconstructio dissectionis aortae
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis
5382S Excisio ex aortae
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
5382U Excisio vasae intrathoracalis
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
5382W Excisio venae intraabdominalis
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
53840 Thrombectomia venae
53841 Crossectomia fem.
53842 Stripping v.saphenae magnae
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf.
53844 Varicectomia
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása
53847 Crossectomia + stripping
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén
53861 V. cava plicatio
53862 V. cava ligatura
53863 V. cava resectio
53864 V. cava superior pótlás
53865 V. cava inf. pótlás
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
53900 Shunt, bal-jobb
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H'
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m.
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis
5393A Érvarrat a fej-nyak területén
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan
53991 Muffplasztika ereken
PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BETEGSÉGEK ÉS ("A" VAGY "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM) ÉS "F" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM
**** 05 190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe
ÉS ESZKÖZÖK
01040 Perifériás erek vascularis stentje
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB
**** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel, stent nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB
**** 05 190G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe
ÉS ESZKÖZÖK
01040 Perifériás erek vascularis stentje
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 3 ÁPOLÁSI NAP
**** 05 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül
**** 05 190I Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte egy vagy több stenttel
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A"
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe
ÉS ESZKÖZÖK "E"
01040 Perifériás erek vascularis stentje
**** 05 190J Kritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte stent nélkül
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A"
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
**** 05 190K Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte egy vagy több stenttel vagy homografttal
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A"
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
BEAVATKOZÁSOK "C"
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
BEAVATKOZÁSOK "D"
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53812 TEA profunda fem.
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381D TEA femoralis (communis)
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382M Reconstructio dissectionis aortae
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383U Interpositio femoro-cruralis
53840 Thrombectomia venae
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás
BEAVATKOZÁSOK "E"
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe
ESZKÖZÖK "F"
01040 Perifériás erek vascularis stentje
BEAVATKOZÁSOK "G"
53915 Homograft beültetés
ESZKÖZÖK "H"
01406 Ér homograft
("3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN.) ÉS ("1"-ES TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS [("E" BEAV. ÉS "F" ESZK.) VAGY ("G" BEAV. ÉS "H" ESZK.)]
**** 05 190L Kritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte stent nélkül
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "A"
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGEK "B"
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
5396A Angioplastica extremitatis inferioris PTA
5396B Angioplastica aa.pelveos PTA
5396P Angioplastica arteriae femoro-poplitealis PTA
5396Q Angioplastica arteriaie cruralis PTA
5396R Bidirekcionális behatolásból végzett alsó végtagi PTA
5396S Többszintű alsó végtagi PTA
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53812 TEA profunda fem.
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381D TEA femoralis (communis)
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382M Reconstructio dissectionis aortae
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383U Interpositio femoro-cruralis
53840 Thrombectomia venae
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 3 ÁPOLÁSI NAP
**** 05 1910 Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
NYITOTT SZÍVBILLENTYŰ MŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ESZKÖZÖK "C"
01121 Transzszeptális katéter
ESZKÖZÖK "D"
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("B" ÉS "E" ÉS "H" BEAV.) ÉS ("C" VAGY "D" ESZKÖZ)"
**** 05 192A Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több stenttel)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33974 Coronaria stent beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített)
**** 05 192B Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozícióba/
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
50770 Thymectomia c. sternotomiam
50771 Thymectomia c. thoracotomiam
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/
50773 Thymectomia radicalis
50780 Transplantatio thymi
53140 Resectio tracheae, anastomosis
53200 Excisio laesionis bronchi
53210 Resectio laesionis et anastomosis bronchi
53220 Excisio laesionis pulmonis
53221 Enucleatio laesionis pulmonis
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis
53231 Resectio apicis pulmonis
53232 Bullectomia pulmonis
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő)
53234 Cystectomia pulmonis
53235 Lingulectomia
53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis
53237 Segmentectomia pulmonis
53238 Capitonnage
53240 Lobectomia superior
53241 Lobectomia media
53242 Lobectomia inferior
53243 Bilobectomia superior
53244 Bilobectomia inferior
53245 Lobectomia superior et sleeve resectio
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi
53248 Lobectomia media et sleeve resectio
53249 Lobectomia superior et plastica bronchi
53250 Pneumonectomia sec. Allison
53251 Pneumonectomia radicalis
53252 Pneumonectomia supra aorticus
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett)
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis
53255 Pleuropneumonectomia
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés)
53290 Reresectio post resectionem atypicam
53291 Reresectio post lobectomiam
53300 Exploratio bronchi incisionalis
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis
53312 Caverna drainage
53321 Thoracoplastica sec. Alexander
53322 Thoracoplastica sec. Heller
53323 Thoracoplastica sec. Björk
53324 Thoracoplastica sec. Schede
53325 Plombage műtét
53326 Pneumolysis extrapleuralis
53329 Thoracoplastica
53330 Pneumolysis
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis
53340 Sutura bronchi
53341 Sutura pulmonis
53342 Reconstructio bronchi
53343 Reconstructio fistulae bronchialis
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával
53390 Ligatio bronchi
53391 Op. sec Abruzzini
53392 Op. sec Perelman
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi
53433 Resectio sterni totalis
53440 Excisio laesionis pleurae
53441 Pleurectomia partialis
53442 Pleurectomia totalis
53443 Decorticatio pulmonum /korai/
53450 Pleurodesis
53451 Pleurodesis szövetragasztóval
53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch
53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantátum
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum
53467 Cavernostomia zárása
53472 Reconstructio diaphragmae
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval
53475 Duplicatio diaphragmae
53477 Excisio laesionis diaphragmae
53721 Pericardiectomia totalis
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio
5381B TEA anonyma
54050 Drainage ductus thoracici
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici
54052 Ligatio ductus thoracici
54053 Anastomosis ducto-venosus
54230 Oesophagectomia sec. Thorec
54231 Oesophagectomia sec. Orringer
54232 Oesophagogastrectomia
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral)
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost.
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost.
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis
54295 Oesophagus transsectio
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum
53739 Implantatio prothesis endocardii
3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS CSOPORTBÓL ("C","B","A","D","E" BEAVATKOZÁSOK) LEGALÁBB 1-1 BEAVATKOZÁS
[64]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
5356E Norwood műtét
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte
53575 Pitvari switch műtét
53576 Aorticopulmonalis switch műtét
BEAVATKOZÁSOK "B"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
53540 Papillaris izom visszavarrás
53541 Valsalva aneurysma korrekció
53542 Supravalvularis ring excisio aortán
53543 Infravalvularis ring excisio aortán
53545 Annuloplastica cordis
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53564 Kiáramlási folt aortán
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán
53567 Aorta conduit
53568 Pulmonalis conduit
53569 Pulmonalis band
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból
53592 Thrombus eltávolítása kamrából
53593 Resectio myocardii infundibularis
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis
53601 TEA jobb coronarian
53602 TEA LAD coronarian
53603 TEA CX coronarian
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae
53730 Exstirpatio myxomae cordis
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis
53733 Tumor excisio pitvarból
53734 Tumor excisio kamrából
53735 Szívaneurysma plicacioja
53736 Szívaneurysma resectioja
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum
53739 Implantatio prothesis endocardii
53742 Pitvari sérülés ellátása
53743 Kamrai sérülés ellátása
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/
DIAGN. ÉS ("A" ÉS "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 1-1 ELEM) VAGY ("B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 3 ELEM)
**** 05 1932 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
5356E Norwood műtét
5356F Tüdővénák supra- és infracardialis teljes transpositiójának műtéte
53575 Pitvari switch műtét
53576 Aorticopulmonalis switch műtét
BEAVATKOZÁSOK "B"
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás
53510 Nyitott valvulotomia aorta billentyűn
53511 Nyitott valvulotomia mitralis billentyűn
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis billentyűn
53521 Mechanikus műbillentyű aorta pozícióba
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis pozícióba
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis pozícióba
53525 Biológiai műbillentyű aorta pozícióba
53526 Biológiai műbillentyű mitralis pozícióba
53527 Biológiai műbillentyű tricuspidalis pozícióba
53528 Biológiai műbillentyű pulmonalis pozícióba
5352B Saját pericardiumból képzett billentyű aorta pozícióba
5353C Saját pericardiumból képzett billentyű mitralis pozícióba
5352D Saját pericardiumból képzett billentyű tricuspidalis pozícióba
5352E Saját pericardiumból képzett billentyű pulmonalis pozícióba
53530 Billentyű plasztika aorta billentyűn
53531 Billentyű plasztika mitralis billentyűn
53532 Billentyű plasztika tricuspidalis billentyűn
53533 Billentyű plasztika pulmonalis billentyűn
53540 Papillaris izom visszavarrás
53541 Valsalva aneurysma korrekció
53542 Supravalvularis ring excisio aortán
53543 Infravalvularis ring excisio aortán
53545 Annuloplastica cordis
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis
53561 Pitvari septum korrekció, folttal
53562 Kamrai septum korrekció, folttal
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
53564 Kiáramlási folt aortán
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán
53567 Aorta conduit
53568 Pulmonalis conduit
53569 Pulmonalis band
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból
53592 Thrombus eltávolítása kamrából
53593 Resectio myocardii infundibularis
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis
53601 TEA jobb coronarian
53602 TEA LAD coronarian
53603 TEA CX coronarian
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53627 LAD coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53628 CX coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is)
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53692 Bal coronaria szájadék át- vagy visszaültetése
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura
53694 LAD coronaria A-V fistula ligatura
53695 CX coronaria A-V fistula ligatura
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae
53730 Exstirpatio myxomae cordis
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi dextri cordis
53733 Tumor excisio pitvarból
53734 Tumor excisio kamrából
53735 Szívaneurysma plicacioja
53736 Szívaneurysma resectioja
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum
53739 Implantatio prothesis endocardii
53742 Pitvari sérülés ellátása
53743 Kamrai sérülés ellátása
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53926 Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C"
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)
DIAGN. ÉS (("A" ÉS "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 1-1 ELEM) VAGY ("B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL 3 ELEM)) ÉS ("C" BEAV. 5 NAPOT MEGHALADÓAN)"
**** 05 195A Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEVATKOZÁSOK "G"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással
**** 05 195B Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEVATKOZÁSOK "G"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 1961 Pacemakerrevízió és -csere
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
53784 PM elektróda bőralatti rész új rögzítés,áthelyezés
53785 PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése
VAGY BEAVATKOZÁSOK
53779 Pacemaker és defibrillátor csere
5377A Pacemaker csere VVI mód
5377B Pacemaker csere AAI mód
5377C Pacemaker csere DDD mód
5377D Pacemaker csere DVI mód
5377E Pacemaker csere VVIR mód
53781 Pacemaker generátor csere
53782 Pacemaker generátor és elektróda csere
**** 05 198E Egyéb érműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33991 Idegentest eltávolítás percutan transvasalis úton
33992 Percutan transvasalis atherectomia/embolektomia
33993 Idegentest eltávolítás art.coronariaból percutan transvasc.úton
50510 Sympathectomia thoracalis
50515 VATS sympathectomia
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén
53861 V. cava plicatio
53862 V. cava ligatura
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta
53874 Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca
53876 Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm.
53877 Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis
53878 Erek egyéb sebészi occlusioja, cruralis
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
53932 Érsérülés ellátása folttal
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél)
5393A Érvarrat a fej-nyak területén
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
53946 Reop.pulsalo haematoma miatt, resectio+interpositum
53947 Reoperatio pulsalo haematoma miatt, graftcsere
53948 Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás
53970 Sympathectomia periarterialis
53971 Sympathectomia periarterialis arteriae carotis
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon
53981 Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon
53983 Értestecskék műtétei
53990 Decompressio arteriae vertebralis
53991 Muffplasztika ereken
88420 Embolisatio arteriae
**** 05 199C Alsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia)
BETEGSÉGEK
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I.
I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II.
I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.
I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53812 TEA profunda fem.
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381D TEA femoralis (communis)
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383U Interpositio femoro-cruralis
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass
53855 V. poplitea bypass
53856 V. femoro-cruralis bypass
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
5393C Áthidalás műanyaggal az alsó végtag erein
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
**** 05 199D Sympathectomia
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
**** 05 2000 Embolectomia
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53800 Carotis embolectomia
53801 Subclavia embolectomia
53802 Vertebralis embolectomia
53804 Visceralis embolectomia
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
53809 Brachialis embolectomia
5380E Visceralis embolectomia katéterrel
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53840 Thrombectomia venae
**** 05 2010 Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58420 Amputatio manus
58421 Amputatio carpi
58422 Amputatio antebrachii
58423 Amputatio cubiti
58430 Amputatio brachii
58440 Exarticulatio humeroscapularis
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis
58460 Amputatio pedis
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis
58462 Exarticulatio intertarsalis
58463 Exarticulatio talo-calcanealis
58464 Exarticulatio talo-cruralis
58470 Amputatio cruris
58471 Amputatio pedis in regione malleoli
58480 Amputatio femoris
58481 Exarticulatio genus
58490 Amputatio abdominopelvicus
58491 Exarticulatio coxae
58492 Hemipelvectomia
58520 Reamputatio, felső végtagon
58530 Reamputatio, lábon
**** 05 2020 Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt
[65]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58400 Amputatio digiti manus
58401 Amputatio digitorum manus
58404 Exarticulatio kézujjon
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
58411 Amputatio pollicis
58412 Amputatio pollicis secundarius
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58450 Amputatio digiti pedis
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
**** 05 2030 Varix lekötés, eltávolítás
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53841 Crossectomia fem.
53842 Stripping v.saphenae magnae
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf.
53844 Varicectomia
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása
53847 Crossectomia + stripping
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
**** 05 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás
58500 Revisio amputationis
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval
88310 Arteria femoralis kanül beültetés
**** 05 2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés
**** 05 2070 AMI speciális kezelés nélkül
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
33974 Coronaria stent beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített)
**** 05 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezéssel
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BEAVATKOZÁSOK "B"
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
BEAVATKOZÁSOK "C"
06042 Alteplase
AMI DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV. ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 1 NAP
05 2092 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés nélkül
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BEAVATKOZÁSOK "B"
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban)
BEAVATKOZÁSOK "C"
06042 Alteplase
AMI DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS "F" TÍPUSKÉNT "C" BEAV. ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 1 NAPNÁL TÖBB
**** 05 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
AMI BETEGSÉGEK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
**** 05 2120 Acut, subacut endocarditis
BETEGSÉGEK
A3950 A szív meningococcusos betegsége
A5200 Szív- és érrendszeri syphilis
B3760 Candida okozta endocarditis (I39.8*)
I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás
I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás
I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n.
**** 05 2130 Szívelégtelenség
BETEGSÉGEK
I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel
I5000 Pangásos szívelégtelenség
I5001 Cardialis decompensatio NYHA I. stádium
I5002 Cardialis decompensatio NYHA II. stádium
I5003 Cardialis decompensatio NYHA III. stádium
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium
I5010 Balkamra elégtelenség
I5011 Balkamra elégtelenség NYHA I. stádium
I5012 Balkamra elégtelenség NYHA II. stádium
I5013 Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium
I5090 Szívelégtelenség, k.m.n.
I5091 Szívelégtelenség NYHA I. stádium
I5092 Szívelégtelenség NYHA II. stádium
I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium
R5700 Cardiogen shock
**** 05 2140 Mélyvénás thrombophlebitis
BETEGSÉGEK
I8020 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise
I8081 Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa
I8300 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
**** 05 216D Érbetegségek
BETEGSÉGEK
D3550 Carotis test jóindulatú daganata
D4460 Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
I0600 Rheumás aorta szűkület
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt
I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül
I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt
I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül
I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt
I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül
I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt
I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül
I7200 Arteria carotis aneurysma
I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája
I7220 Az arteria renalis aneurysmája
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája
I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése
I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése
I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I771A Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine I.)
I771B Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine II.)
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS)
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma
I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise
I8011 A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési zavarral
I8030 Az alsó végtagok vénáinak gyulladása és thrombophlebitise, k.m.n.
I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken
I81H0 Kapuvéna thrombosis
I8210 Thrombophlebitis migrans
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa
I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa
I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa
I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa
I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa
I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa
I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa
I8390 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül
I8680 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban
I8710 A visszerek kompressziója
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek
I8903 Lymphoedema chronica
K7510 Vena portae gyulladás
M3140 Aortaív-syndroma [Takayasu]
Q2700 A köldökverőér hiánya vagy hypoplasiája
Q2710 A vesearteria veleszületett szűkülete
Q2720 A vesearteria egyéb veleszületett rendellenességei
Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség
Q2740 Veleszületett visszértágulat
Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.
Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2880 A keringési szervrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.
Q2890 A keringési szervrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
**** 05 216E Kritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése
BETEGSÉGEK
I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.
I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88180 Prosztanoid kezelés kritikus végtagi ischaemiában (kezelési nap)
AMENNYIBEN A KEZELÉSI NAPOK SZÁMA LEGALÁBB 5, ÉS 20 KEZELÉSI NAPNÁL RÖVIDEBB KEZELÉSI NAP ESETÉN A KEZELÉSI NAPOK SZÁMA ELÉRI AZ ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA - 4 NAP ÉRTÉKÉT
**** 05 217D Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia) fibrinolytikus kezelése
BETEGSÉGEK
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése
I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése
I8011 A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési zavarral
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa
I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa
I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa
I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa
I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa
I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88164 Thrombolysis, szisztémás streptokinase használatával
88165 Thrombolysis, szisztámás urokinase használatával
ÉS BEAVATKOZÁSOK
3617A Duplex UH, nyaki erek
3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta
3617C Duplex UH, hasi erek
3617D Duplex UH, vese
3617L Duplex UH, végtagi erek
3617P Duplex UH, subclavia
**** 05 218A A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei, 18 év felett
BETEGSÉGEK
I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete
I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége
I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel
I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei
I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0610 Rheumás aorta elégtelenség
I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel
I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek
I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.
I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete
I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége
I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel
I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei
I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei
I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei
I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek
I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.
I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.
I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége
I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa
I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás
I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei
I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.
I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete
I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége
I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.
I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete
I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége
I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel
I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei
I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.
I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete
I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége
I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.
I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o.
I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o.
Q2000 Közös artériás törzs
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója
Q2040 Egykamrájú szív
Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2100 Kamrai sövényhiány
Q2110 Pitvari sövényhiány
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány
Q2130 Fallot-tetralogia
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája
Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2250 Ebstein-anomalia
Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma
Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma
Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2400 Dextrocardia
Q2410 Levocardia
Q2420 Hárompitvarú szív
Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete
Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület
Q2450 A koszorúerek rendellenessége
Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2500 Nyitott ductus arteriosus
Q2510 Coarctatio aortae
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása
Q2530 Aortaszűkület
Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q2550 A tüdőverőér atresiája
Q2560 A tüdőverőér szűkülete
Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior
Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója
Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója
Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása
Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között
Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.
**** 05 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete
I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége
I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel
I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei
I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0610 Rheumás aorta elégtelenség
I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel
I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek
I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.
I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete
I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége
I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel
I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei
I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei
I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei
I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek
I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.
I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.
I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége
I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa
I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás
I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei
I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.
I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete
I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége
I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.
I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete
I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége
I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel
I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei
I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.
I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete
I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége
I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.
I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o.
I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o.
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra
Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája
Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2250 Ebstein-anomalia
Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma
Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma
Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2400 Dextrocardia
Q2410 Levocardia
Q2420 Hárompitvarú szív
Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete
Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület
Q2450 A koszorúerek rendellenessége
Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2500 Nyitott ductus arteriosus
Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q2560 A tüdőverőér szűkülete
Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior
Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója
Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása
Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között
Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.
**** 05 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
Q2000 Közös artériás törzs
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója
Q2040 Egykamrájú szív
Q2100 Kamrai sövényhiány
Q2110 Pitvari sövényhiány
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány
Q2130 Fallot-tetralogia
Q2510 Coarctatio aortae
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása
Q2530 Aortaszűkület
Q2550 A tüdőverőér atresiája
Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója
**** 05 219C Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel
[66]
BETEGSÉGEK
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block
I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block
I4420 Teljes pitvar-kamrai block
I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.
I4440 Bal elülső fascicularis block
I4450 Bal hátsó fascicularis block
I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block
I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n.
I4500 Jobb Tawara-szár block
I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block
I4520 Bifascicularis block
I4530 Trifascicularis block
I4540 Intraventricularis block
I4550 Egyéb meghatározott szívblock
I4560 Pre-excitatiós syndroma
I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n.
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4900 Kamra fibrillatio és flutter
I4910 Pitvari extrasystole
I4920 Junctionalis extrasystole
I4930 Kamrai extrasystole
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I4950 Sick sinus syndroma
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n.
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block
R0000 Tachycardia, k.m.n.
R0010 Bradycardia, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés
**** 05 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block
I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block
I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.
I4440 Bal elülső fascicularis block
I4450 Bal hátsó fascicularis block
I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block
I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n.
I4500 Jobb Tawara-szár block
I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block
I4520 Bifascicularis block
I4530 Trifascicularis block
I4540 Intraventricularis block
I4550 Egyéb meghatározott szívblock
I4560 Pre-excitatiós syndroma
I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n.
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4910 Pitvari extrasystole
I4920 Junctionalis extrasystole
I4930 Kamrai extrasystole
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I4950 Sick sinus syndroma
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n.
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block
R0010 Bradycardia, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés
85922 Szívritmus és/v. vezetési zavar megszűntetése gyógyszerrel
86450 Szívritmus és/v. vezetési zavar megszűnt., elektrofiziólógiai módsz-rel
88740 Infúzió perifériás vénába
88741 Infúzió centrális vénába
ÉS BEAVATKOZÁSOK
89820 Folyamatos orvosi megfigyelés
**** 05 220D Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül
BETEGSÉGEK
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block
I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block
I4420 Teljes pitvar-kamrai block
I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.
I4440 Bal elülső fascicularis block
I4450 Bal hátsó fascicularis block
I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block
I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n.
I4500 Jobb Tawara-szár block
I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block
I4520 Bifascicularis block
I4530 Trifascicularis block
I4540 Intraventricularis block
I4550 Egyéb meghatározott szívblock
I4560 Pre-excitatiós syndroma
I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n.
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4900 Kamra fibrillatio és flutter
I4910 Pitvari extrasystole
I4920 Junctionalis extrasystole
I4930 Kamrai extrasystole
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I4950 Sick sinus syndroma
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n.
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block
R0000 Tachycardia, k.m.n.
R0010 Bradycardia, k.m.n.
**** 05 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel
BETEGSÉGEK
Fődiagnózisként a 05. főcsoport betegségei az AMI BETEGSÉGEK "M" és a 2120 HBCs-ben felsoroltak kivételével
ÉS BEAVATKOZÁSOK
87124 Gyógyszerbevitel JET technikával
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT A 04. FŐCSOPORT BÁRMELY BETEGSÉGE
**** 05 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal
BETEGSÉGEK
I2000 Instabil angina pectoris
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal
I2080 Angina pectoris egyéb formái
I2090 Angina pectoris, k.m.n.
I2400 Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz
I2410 Dressler-syndroma
ÉS BEAVATKOZÁSOK
12605 EKG Holter monitorizálása
12610 EKG nyelőcső elektróddal
12620 EKG kerékpár terheléssel
12621 EKG futószalag terheléssel
12622 EKG hand-grip terheléssel
12623 EKG katéteres terheléssel
12626 EKG dipyridamol terheléssel
12627 EKG dobutamin terheléssel
12629 Impedancia EKG vizsgálat
12650 EKG His-köteg vizsgálata
3531B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás
3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás
3531D Kiegészítés: terheléses radioventriculográfia equilibriumban
ÉS BEAVATKOZÁSOK
35614 Szívizom perfúzió EKG kapuzott SPECT vizsgálata
3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal
3581A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 1 időpontban
3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban
3581C Szívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata
3581D Szívizom anyagcsere terheléses SPECT vizsgálata
3581E Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el
ÉS BEAVATKOZÁSOK
3612A Echocardiographia (M-mód, 2D)
3612D Echocardiographia color Doppler
3612G Echocardiographia magzati szív
**** 05 2221 Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel
BETEGSÉGEK
I2000 Instabil angina pectoris
I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88163 Thrombocyta GP IIb/IIIa receptor blokkolók használata
A BEAVATKOZÁS LEGALÁBB 24 ÓRÁIG A SZAKMAI PROTOKOLLNAK MEGFELELŐ DÓZISBAN
**** 05 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
BETEGSÉGEK
C3800 Szív rosszindulatú daganata
C4520 A szívburok mesotheliomája
D1510 Szív jóindulatú daganata
D7320 Krónikus congestiv splenomegalia
I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás
I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás
I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek
I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n.
I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái
I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
I2530 Szívaneurysma
I2540 Koszorúér-aneurysma
I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio
I2710 Kyphoscolioticus szívbetegség
I2780 Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség
I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n.
I2800 A tüdőerek arteriovenosus fistulája
I2810 Az arteria pulmonalis aneurysmája
I2880 A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei
I2890 A tüdőerek egyéb betegsége, k.m.n.
I3000 Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis
I3010 Fertőzéses szívburokgyulladás
I3080 Heveny szívburokgyulladás egyéb formái
I3090 Heveny szívburokgyulladás, k.m.n.
I3100 Idült adhaesiv szívburokgyulladás
I3110 Idült constrictiv pericarditis
I3120 Haemopericardium, m.n.o.
I3130 Folyadék a szívburokban (nem gyulladásos)
I3180 A szívburok egyéb meghatározott betegségei
I3190 A szívburok betegsége, k.m.n.
I4200 Dilatativ cardiomyopathia
I4210 Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia
I4220 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia
I4230 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
I4240 Endocardialis fibroelastosis
I4250 Egyéb restrictiv cardiomyopathia
I4260 Alkoholos cardiomyopathia
I4270 Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia
I4280 Egyéb cardiomyopathiák
I4290 Cardiomyopathia, k.m.n.
I5100 Szerzett sövénydefektus
I5150 Szívizom-elfajulás
I5160 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.
I5170 Szívnagyobbodás
I5180 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
I5190 Szívbetegség, k.m.n.
I9500 Idiopathiás hypotensio
I9590 Alacsony vérnyomás, k.m.n.
I9700 Postcardiotomiás syndroma
I9710 Szívműtét utáni egyéb funkcionális zavarok
I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei
R5790 Shock, k.m.n.
R9310 Szív-koszorúérkeringés diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9430 Cardiovascularis funkcionális vizsgálatok kóros eredményei
S1500 A nyaki ütőér sérülése
S1510 Az arteria vertebralis sérülése
S1520 A vena jugularis externa sérülése
S1530 A vena jugularis interna sérülése
S1580 Egyéb nyaki érsérülés
S2500 A mellkasi aorta sérülése
S2510 Az arteria subclavia és arteria anonyma sérülése
S2520 A vena cava superior sérülése
S2530 A vena anonyma és vena subclavia sérülése
S2540 A tüdőerek sérülése
S2550 A bordaközti erek sérülése
S2580 Egyéb mellkasi ér sérülése
S2590 A mellkas k.m.n. ereinek sérülése
S2600 Szívsérülés haemopericardiummal
S2680 A szív egyéb sérülései
S2690 Szívsérülés, k.m.n.
S3500 A hasi aorta sérülése
S3510 A vena cava inferior sérülése
S3520 Az arteria coeliaca vagy mesenterica sérülése
S3530 A vena portae vagy vena lienalis sérülése
S3540 A vese ereinek sérülése
S3550 Az arteria iliacák sérülése
S3580 A has és medence egyéb ereinek sérülése
S3590 A hasi és medence k.m.n. ereinek sérülése
S4500 Az arteria axillaris sérülése
S4510 A felkar arteriájának sérülése
S4520 Az axillaris vagy brachialis vena sérülése
S4530 A váll és felkar felületes venájának sérülése
S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése
S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében
S5520 Az alkar vénáinak sérülése
S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése
S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése
S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében
S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében
S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése
S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése
S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése
S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján
S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében
S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében
S7500 Az art. femoralis sérülése
S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében
S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében
S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében
S8500 Az art. poplitea sérülése
S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése
S8520 Az art. peronea sérülése
S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében
S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében
S8550 A vena poplitea sérülése
S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében
S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében
S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése
S9510 Az art. plantaris sérülése
S9520 A vena dorsalis pedis sérülése
S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében
S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében
VAGY BETEGSÉGEK
I2000 Instabil angina pectoris
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal
I2080 Angina pectoris egyéb formái
I2090 Angina pectoris, k.m.n.
I2300 Heveny szívizomelhalás utáni haemopericardium (egyidejű szövődmény)
I2310 Heveny szívizomelhalás utáni pitvari sövénydefektus (egyidejű szöv.)
I2320 Heveny szívizomelhalás utáni kamrai sövény defektus (egyidejű szöv.)
I2330 Hev. szívizomelhalás ut. szívrepedés haemopericard. nélkül (egy.szöv.)
I2340 Heveny szívizomelhalás utáni ínhúrruptura (egyidejű szövődmény)
I2350 Heveny szívizomelhalás utáni szemölcsizom ruptura (egyidejű szöv.)
I2360 Hev. szivizomelhalás ut. pitvar-fülcse-kamrai thrombosis (egyid.szöv.)
I2380 Heveny szívizomelhalás utáni egyéb egyidejű szövődmények
I2400 Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz
I2410 Dressler-syndroma
I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség
I2510 Atheroscleroticus szívbetegség
I2520 Régi szívizomelhalás
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia
I2560 Néma szívizom-ischaemia
I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
I7000 Az aorta atherosclerosisa
I7010 A veseütőér atherosclerosisa
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I.
I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II.
I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.
I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.
I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa
I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis
R0720 Praecordialis fájdalom
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n.
**** 05 2231 Szívizomgyulladás
BETEGSÉGEK
B3320 Vírusos carditis
B5700 Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)
I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás
I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség
I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n.
I0900 Rheumás szívizomgyulladás
I4000 Fertőzéses szívizomgyulladás
I4010 Izolált szívizomgyulladás
I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás
I4090 Heveny szívizomgyulladás, k.m.n.
I5140 Szívizomgyulladás, k.m.n.
**** 05 2240 Hypertonia
BETEGSÉGEK
I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n.
I1500 Renovascularis hypertonia
I1510 Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia
I1520 Másodlagos hypertonia endocrin rendellenesség miatt
I1580 Egyéb másodlagos hypertonia
I1590 Másodlagos magasvérnyomás, k.m.n.
U9900 Hypertóniás krízis
**** 05 2241 Hypertóniás krízis sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
U9900 Hypertóniás krízis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85923 Hypertóniás krízis gyógyszeres kezelése
**** 05 2250 Collapsus
BETEGSÉGEK
I9510 Orthostaticus hypotensio
I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás
I9580 Egyéb hypotensio
R55H0 Syncope és collapsus
[67]
BETEGSÉGEK
B3320 Vírusos carditis
B5700 Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)
C3800 Szív rosszindulatú daganata
C4520 A szívburok mesotheliomája
D1510 Szív jóindulatú daganata
D3550 Carotis test jóindulatú daganata
D4460 Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D7320 Krónikus congestiv splenomegalia
I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás
I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás
I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség
I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n.
I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete
I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége
I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel
I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei
I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0600 Rheumás aorta szűkület
I0610 Rheumás aorta elégtelenség
I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel
I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek
I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.
I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete
I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége
I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel
I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei
I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.
I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei
I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei
I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei
I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek
I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.
I0900 Rheumás szívizomgyulladás
I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.
I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás
I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek
I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n.
I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n.
I1500 Renovascularis hypertonia
I1510 Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia
I1520 Másodlagos hypertonia endocrin rendellenesség miatt
I1580 Egyéb másodlagos hypertonia
I1590 Másodlagos magasvérnyomás, k.m.n.
I2000 Instabil angina pectoris
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal
I2080 Angina pectoris egyéb formái
I2090 Angina pectoris, k.m.n.
I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás
I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás
I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás
I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül
I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás
I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n.
I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül
I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás
I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás
I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban
I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen
I2300 Heveny szívizomelhalás utáni haemopericardium (egyidejű szövődmény)
I2310 Heveny szívizomelhalás utáni pitvari sövénydefektus (egyidejű szöv.)
I2320 Heveny szívizomelhalás utáni kamrai sövény defektus (egyidejű szöv.)
I2330 Hev. szívizomelhalás ut. szívrepedés haemopericard. nélkül (egy.szöv.)
I2340 Heveny szívizomelhalás utáni ínhúrruptura (egyidejű szövődmény)
I2350 Heveny szívizomelhalás utáni szemölcsizom ruptura (egyidejű szöv.)
I2360 Hev. szívizomelhalás ut. pitvar-fülcse-kamrai thrombosis (egyid.szöv.)
I2380 Heveny szívizomelhalás utáni egyéb egyidejű szövődmények
I2400 Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz
I2410 Dressler-syndroma
I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái
I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség
I2510 Atheroscleroticus szívbetegség
I2520 Régi szívizomelhalás
I2530 Szívaneurysma
I2540 Koszorúér-aneurysma
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia
I2560 Néma szívizom-ischaemia
I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n.
I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio
I2710 Kyphoscolioticus szívbetegség
I2780 Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség
I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n.
I2800 A tüdőerek arteriovenosus fistulája
I2810 Az arteria pulmonalis aneurysmája
I2880 A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei
I2890 A tüdőerek egyéb betegsége, k.m.n.
I3000 Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis
I3010 Fertőzéses szívburokgyulladás
I3080 Heveny szívburokgyulladás egyéb formái
I3090 Heveny szívburokgyulladás, k.m.n.
I3100 Idült adhaesiv szívburokgyulladás
I3110 Idült constrictiv pericarditis
I3120 Haemopericardium, m.n.o.
I3130 Folyadék a szívburokban (nem gyulladásos)
I3180 A szívburok egyéb meghatározott betegségei
I3190 A szívburok betegsége, k.m.n.
I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége
I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa
I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás
I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei
I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.
I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete
I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége
I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.
I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete
I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége
I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel
I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei
I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.
I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete
I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége
I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.
I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
I4000 Fertőzéses szívizomgyulladás
I4010 Izolált szívizomgyulladás
I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás
I4090 Heveny szívizomgyulladás, k.m.n.
I4200 Dilatativ cardiomyopathia
I4210 Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia
I4220 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia
I4230 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
I4240 Endocardialis fibroelastosis
I4250 Egyéb restrictiv cardiomyopathia
I4260 Alkoholos cardiomyopathia
I4270 Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia
I4280 Egyéb cardiomyopathiák
I4290 Cardiomyopathia, k.m.n.
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block
I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block
I4420 Teljes pitvar-kamrai block
I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.
I4440 Bal elülső fascicularis block
I4450 Bal hátsó fascicularis block
I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block
I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n.
I4500 Jobb Tawara-szár block
I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block
I4520 Bifascicularis block
I4530 Trifascicularis block
I4540 Intraventricularis block
I4550 Egyéb meghatározott szívblock
I4560 Pre-excitatiós syndroma
I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n.
I4710 Supraventricularis tachycardia
I4720 Kamrai tachycardia
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter
I4900 Kamra fibrillatio és flutter
I4910 Pitvari extrasystole
I4920 Junctionalis extrasystole
I4930 Kamrai extrasystole
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I4950 Sick sinus syndroma
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n.
I5100 Szerzett sövénydefektus
I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o.
I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o.
I5140 Szívizomgyulladás, k.m.n.
I5150 Szívizom-elfajulás
I5170 Szívnagyobbodás
I5180 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
I5190 Szívbetegség, k.m.n.
I7000 Az aorta atherosclerosisa
I7010 A veseütőér atherosclerosisa
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa
I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I.
I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II.
I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.
I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.
I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa
I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis
I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója
I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt
I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül
I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt
I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül
I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt
I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül
I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt
I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül
I7200 Arteria carotis aneurysma
I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája
I7220 Az arteria renalis aneurysmája
I7230 Az arteria iliaca aneurysmája
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája
I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája
I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma
I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek
I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése
I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése
I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése
I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése
I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett
I7710 Ütőérszűkület
I771A Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine I.)
I771B Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine II.)
I771C Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine III.)
I771D Ütőérszűkület okozta végtagi perfúziós zavar (Fontaine IV.)
I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS)
I7720 Ütőér repedés
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája
I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma
I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise
I8011 A vena iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési zavarral
I8020 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise
I8030 Az alsó végtagok vénáinak gyulladása és thrombophlebitise, k.m.n.
I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken
I81H0 Kapuvéna thrombosis
I8210 Thrombophlebitis migrans
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa
I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa
I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa
I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa
I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa
I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa
I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa
I8300 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
I8390 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül
I8680 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban
I8710 A visszerek kompressziója
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek
I8903 Lymphoedema chronica
I9500 Idiopathiás hypotensio
I9510 Orthostaticus hypotensio
I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás
I9580 Egyéb hypotensio
I9700 Postcardiotomiás syndroma
I9710 Szívműtét utáni egyéb funkcionális zavarok
I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei
K7510 Vena portae gyulladás
M3140 Aortaív-syndroma [Takayasu]
Q2000 Közös artériás törzs
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója
Q2040 Egykamrájú szív
Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2100 Kamrai sövényhiány
Q2110 Pitvari sövényhiány
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány
Q2130 Fallot-tetralogia
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája
Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2250 Ebstein-anomalia
Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma
Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma
Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2400 Dextrocardia
Q2410 Levocardia
Q2420 Hárompitvarú szív
Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete
Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület
Q2450 A koszorúerek rendellenessége
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block
Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2500 Nyitott ductus arteriosus
Q2510 Coarctatio aortae
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása
Q2530 Aortaszűkület
Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q2550 A tüdőverőér atresiája
Q2560 A tüdőverőér szűkülete
Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior
Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója
Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója
Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása
Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között
Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2700 A köldökverőér hiánya vagy hypoplasiája
Q2710 A vesearteria veleszületett szűkülete
Q2720 A vesearteria egyéb veleszületett rendellenességei
Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség
Q2740 Veleszületett visszértágulat
Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.
Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
Q2880 A keringési szervrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.
Q2890 A keringési szervrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.
R0000 Tachycardia, k.m.n.
R0010 Bradycardia, k.m.n.
R0720 Praecordialis fájdalom
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n.
R55H0 Syncope és collapsus
R5790 Shock, k.m.n.
R9310 Szív-koszorúérkeringés diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek
R9430 Cardiovascularis funkcionális vizsgálatok kóros eredményei
S1500 A nyaki ütőér sérülése
S1510 Az arteria vertebralis sérülése
S1520 A vena jugularis externa sérülése
S1530 A vena jugularis interna sérülése
S1580 Egyéb nyaki érsérülés
S2500 A mellkasi aorta sérülése
S2510 Az arteria subclavia és arteria anonyma sérülése
S2520 A vena cava superior sérülése
S2530 A vena anonyma és vena subclavia sérülése
S2540 A tüdőerek sérülése
S2550 A bordaközti erek sérülése
S2580 Egyéb mellkasi ér sérülése
S2590 A mellkas k.m.n. ereinek sérülése
S2600 Szívsérülés haemopericardiummal
S2680 A szív egyéb sérülései
S2690 Szívsérülés, k.m.n.
S3500 A hasi aorta sérülése
S3510 A vena cava inferior sérülése
S3520 Az arteria coeliaca vagy mesenterica sérülése
S3530 A vena portae vagy vena lienalis sérülése
S3540 A vese ereinek sérülése
S3550 Az arteria iliacák sérülése
S3580 A has és medence egyéb ereinek sérülése
S3590 A hasi és medence k.m.n. ereinek sérülése
S4500 Az arteria axillaris sérülése
S4510 A felkar arteriájának sérülése
S4520 Az axillaris vagy brachialis vena sérülése
S4530 A váll és felkar felületes venájának sérülése
S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése
S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében
S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében
S5520 Az alkar vénáinak sérülése
S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése
S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése
S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében
S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében
S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése
S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése
S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése
S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján
S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében
S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében
S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében
S7500 Az art. femoralis sérülése
S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében
S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében
S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében
S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében
S8500 Az art. poplitea sérülése
S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése
S8520 Az art. peronea sérülése
S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében
S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében
S8550 A vena poplitea sérülése
S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében
S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében
S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése
S9510 Az art. plantaris sérülése
S9520 A vena dorsalis pedis sérülése
S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében
S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében
U9901 Pulmonális hypertóniás krízis
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 05 269Z Súlyos szívelégtelenség
BETEGSÉGEK "A"
I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel
I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel
I5000 Pangásos szívelégtelenség
I5010 Balkamra elégtelenség
I5090 Szívelégtelenség, k.m.n.
R5700 Cardiogen shock
BETEGSÉGEK "B"
I5003 Cardialis decompensatio NYHA III. stádium
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium
I5013 Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium
I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium
BEAVATKOZÁSOK "C"
89445 Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria pulmonalisban Schwan-Ganz katéterrel
BEAVATKOZÁSOK "D"
89446 Cardiac output folyamatos invazív monitorizálása
BEAVATKOZÁSOK "E"
98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére
("A" DIAGN. ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI) VAGY ("B" DIAGN. ÉS ("C" ÉS "D" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) ÉS "E" BEAV.)
**** 05 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel
[68]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja
33110 Coronarographia
33114 Coronarographia selectiva
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés)
50510 Sympathectomia thoracalis
50511 Sympathectomia lumbalis
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque
53501 Zárt valvulotomia aorta billentyűn
53502 Zárt valvulotomia mitralis billentyűn
53503 Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis billentyűn
53771 Pacemaker beültetés VVI mód
53772 Pacemaker beültetés AAI mód
53773 Pacemaker beültetés DDD mód
53774 Pacemaker beültetés DVI mód
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód
53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés
53778 Pacemaker és defibrillátor beültetése
53779 Pacemaker és defibrillátor csere
5377A Pacemaker csere VVI mód
5377B Pacemaker csere AAI mód
5377C Pacemaker csere DDD mód
5377D Pacemaker csere DVI mód
5377E Pacemaker csere VVIR mód
53781 Pacemaker generátor csere
53782 Pacemaker generátor és elektróda csere
53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
53784 PM elektróda bőralatti rész új rögzítés,áthelyezés
53785 PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése
53800 Carotis embolectomia
53801 Subclavia embolectomia
53802 Vertebralis embolectomia
53803 Renalis embolectomia
53804 Visceralis embolectomia
53805 Embolectomia aortae
53806 Iliaca embolectomia
53807 Femoralis embolectomia
53808 Poplitea embolectomia
53809 Brachialis embolectomia
5380D Renalis embolectomia katéterrel
5380E Visceralis embolectomia katéterrel
5380G Iliaca embolectomia katéterrel
5380H Femoralis embolectomia katéterrel
53811 TEA subclavia
53812 TEA profunda fem.
53813 TEA renalis
53814 TEA visceralis
53815 TEA aorta
53816 TEA iliaca
53817 TEA ilio-femoralis
53818 TEA a.fem.superficialis
53819 TEA poplitea
5381A TEA vertebralis
5381B TEA anonyma
5381C TEA aorto-biiliaca
5381D TEA femoralis (communis)
5381E EEA carotis
5381F TEA carotis
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem.
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis
5382B Iliaca aneurysma resectio
5382C Femoralis aneurysma resectio
5382D Poplitealis aneurysma resectio
5382E Supraaorticus aneurysma resectio
5382F Subclavia-carotis transpositio
5382G Carotis-subclavia transpositio
5382H Vertebralis-carotis transpositio
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis
5382K Iv csere/resectio
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis
5382M Reconstructio dissectionis aortae
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis
5382S Excisio ex aortae
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis
5382U Excisio vasae intrathoracalis
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis
5382W Excisio venae intraabdominalis
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis
53830 Interpositio aorto-supraaorticus
53831 Interpositio intra rami supraaortici
53832 Interpositio aorto-visceralis
53833 Interpositio aorto-aorticus
53834 Interpositio aorto-bifemoralis
53835 Interpositio aorto-femoralis
53836 Interpositio ilio-femoralis
53837 Interpositio femoro-poplitealis
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover
53839 Interpositio intra venorum
5383A Interpositio aorto-iliacalis
5383B Interpositio bi-iliacalis
5383C Interpositio aorto-renalis
5383D Interpositio axillo-femoralis
5383E Interpositio axillo-bifemoralis
5383F Műanyag bypass obturator
5383G Műanyag bypass, egyéb
5383H Interpositio profundo-femoralis
5383I Interpositio implantato profundalis
5383K Interpositio subclavia-caroticus
5383L Interpositio axillo-caroticus
5383M Interpositio subclavia-subclavianus
5383N Interpositio carotico-subclavianus
5383P Interpositio carotico-caroticus
5383R Interpositio aorto-anonymalis
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin.
5383T Interpositio aorto-subclavianus
5383U Interpositio femoro-cruralis
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort.
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis
53840 Thrombectomia venae
53841 Crossectomia fem.
53842 Stripping v.saphenae magnae
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf.
53844 Varicectomia
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása
53847 Crossectomia + stripping
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint
53850 Vénás bypassok, supraaorticus
53851 Axillo-brachialis vénás bypass
53852 V.brachialis bypass
53853 V.visceralis bypass
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass
53855 V. poplitea bypass
53856 V. femoro-cruralis bypass
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei)
53861 V. cava plicatio
53862 V. cava ligatura
53863 V. cava resectio
53864 V. cava superior pótlás
53865 V. cava inf. pótlás
53867 Véna cava umbrella transjugularis
53868 Véna cava umbrella femorális behatolás
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta
53874 Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca
53876 Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm.
53877 Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis
53878 Erek egyéb sebészi occlusioja, cruralis
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja
53900 Shunt, bal-jobb
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H'
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m.
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis
53932 Érsérülés ellátása folttal
53933 Áthidalás vénával
53934 Áthidalás műanyaggal
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél)
5393A Érvarrat a fej-nyak területén
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein
5393C Áthidalás műanyaggal az alsó végtag erein
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt
53946 Reop.pulsalo haematoma miatt, resectio+interpositum
53947 Reoperatio pulsalo haematoma miatt, graftcsere
53948 Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül
5395A TEA + foltplasztika
5395B Endoaneurysmorraphia
5395C Aterektomia
5395D Érgraft eltávolítás
53970 Sympathectomia periarterialis
53971 Sympathectomia periarterialis arteriae carotis
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon
53981 Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon
53983 Értestecskék műtétei
53990 Decompressio arteriae vertebralis
53991 Muffplasztika ereken
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás
58400 Amputatio digiti manus
58401 Amputatio digitorum manus
58404 Exarticulatio kézujjon
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
58411 Amputatio pollicis
58412 Amputatio pollicis secundarius
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58420 Amputatio manus
58421 Amputatio carpi
58422 Amputatio antebrachii
58423 Amputatio cubiti
58430 Amputatio brachii
58440 Exarticulatio humeroscapularis
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis
58450 Amputatio digiti pedis
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
58460 Amputatio pedis
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis
58462 Exarticulatio intertarsalis
58463 Exarticulatio talo-calcanealis
58464 Exarticulatio talo-cruralis
58470 Amputatio cruris
58471 Amputatio pedis in regione malleoli
58480 Amputatio femoris
58481 Exarticulatio genus
58490 Amputatio abdominopelvicus
58491 Exarticulatio coxae
58492 Hemipelvectomia
58500 Revisio amputationis
58520 Reamputatio, felső végtagon
58530 Reamputatio, lábon
81871 Számfeletti ujj eltávolítása
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval
88310 Arteria femoralis kanül beültetés
88420 Embolisatio arteriae
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 05 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B"
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban)
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)
DIAGN. ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. 5 NAPOT MEGHALADÓAN)
**** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri betegségek
**** 06 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54230 Oesophagectomia sec. Thorec
54231 Oesophagectomia sec. Orringer
54232 Oesophagogastrectomia
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral)
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost.
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost.
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis
54295 Oesophagus transsectio
**** 06 2720 Nyelőcső közepes műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
53472 Reconstructio diaphragmae
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval
53475 Duplicatio diaphragmae
53477 Excisio laesionis diaphragmae
54201 Oesophagotomia thoracalis
54202 Oesophagotomia abdominalis
54225 Diverticulectomia epibronchialis
54226 Diverticulopexia epiphrenalis
54227 Diverticulorrhaphia epiphrenalis
54228 Diverticulectomia epiphrenalis
5422A Excisio laesionis oesophagei thoracalis
54251 Praesternalis bőrcsőképzés
54261 Cardiomyotomia
54262 Oesophago-cardiomyotomia
54273 Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis
54274 Cardioplastica
54275 Occlusio fistulae / stomae oesophagei
54282 Oesophagus peroperatív intubatio (pull through)
55370 Reconstr.hiatus oesoph. fundoplicationemque
55371 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Nissen-Rosetti
55372 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Hill
55373 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Harrington
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob
55375 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Thal-Nissen
55376 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Angelchik
55377 Reconstr.herniae diaphr. via abdominalis
55378 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. laparoscopica
55379 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. konvertált
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant.
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis
**** 062730 Nyelőcső kisebb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54200 Oesophagotomia cervicalis
54220 Diverticulorrhaphia collaris
54221 Diverticulopexia Zenkeri
54222 Diverticulectomia Zenkeri
54250 Praesternalis bypass műtét
54272 Sutura oesophagi p. abdominalis
54276 Cardioplastica sec.Thal
54285 Oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint
54286 Oesophagus tamponade Linton szerint
54287 Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
54291 Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop)
54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
54293 Oesophagus varix ligatio
**** 06 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
K2220 Nyelőcső obstructio
ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata C33H0 A légcső rosszindulatú daganata C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata C3800 Szív rosszindulatú daganata C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül C7610 Mellkas rosszindulatú daganata C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis C8120 Hodgkin kór, kevert sejtesség C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés C8170 Hodgkin-kór egyéb formája C8190 Hodgkin kór, k.m.n. C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz) C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz) C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz) C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz) C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz) C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz) C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz) C8370 Burkitt-lymphoma C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. C8400 Mycosis fungoides C8410 Sézary-kór C8420 T-zónás lymphoma C8430 Lymphoepithelialis lymphoma C8440 Perifériás T-sejtes lymphoma C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák C8500 Lymphosarcoma C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n. C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n. D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
ÉS BEAVATKOZÁSOK
1630P Endoszkópos stentbeültetés nyelőcső szűkületek áthidalásának megoldására
ÉS ESZKÖZÖK
01359 Öntáguló fémstent a nyelőcső organikus szűkületének tágítására, illetve áthidalására
**** 06 2732 Nyombél organikus szűkületének tágítása, illetve áthidalása öntáguló fémstenttel
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. C1640 Pylorus rosszindulatú daganata D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK K5661 Vékonybél-elzáródás ÉS BEAVATKOZÁSOK 1630M Endoszkópos stentbeültetés nyombél szűkületek áthidalásának megoldására ÉS ESZKÖZÖK 0135M Öntáguló fémstent a nyombél organikus szűkületének tágítására, illetve áthidalására
**** 06 2733 Vastagbél organikus szűkületének tágítása, illetve áthidalása öntáguló fémstenttel
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata ÉS "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK K5662 Vastagbél-elzáródás ÉS BEAVATKOZÁSOK 1630N Endoszkópos stentbeültetés vastagbél szűkületek áthidalásának megoldására ÉS ESZKÖZÖK 0135N Öntáguló fémstent a vastagbél organikus szűkületének tágítására, illetve áthidalására
**** 06 274C Rectum resectio
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54831 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Kraschke 54832 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Hochenegg 54840 Exstirpatio recti abdomino-perinealis sec. Miles 54841 Exstirp.recti abdomino-perinealis sec. Duhamel-Grob 54852 Res.recti cum preservationem sphincteris 56870 Kismedencei evisceratio 5484A Exstirpatio recti abdomino-perinealis laparoscopica 5485A Resectio recti laparoscopica cum preservationem sphincteris
**** 06 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54543 Ductus omphaloentericus vagy residuum eltávolítás 54550 Resectio intestini crassi 54551 Haemicolectomia dextra 54552 Haemicolectomia sinistra 54553 Res.sigmae seu rectosigm., anast. intraperit. 54554 Res.sigmae seu rectosigm., anast. infraperit. 54555 Res.rectosigmoidealis, anast.infraperit.instrum. 54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann 54557 Resectio intestini crassi, anastomosis instrument. 54560 Colectomia 54561 Proctocolectomia cum ileostomia 54562 Proctocolectomia cum reservoire sec. Cock 54563 Proctocolectomia et anast. ileo-rectalis (-analis) 54564 Proctocolectomia + reservoire + ileo-analis anast. 54583 Ileo-rectostomia 54590 Colo-colostomia 54793 Occlusio fistulae stercoralis 54853 Megacolon congenitum definitiv műtéte 57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 57062 Recto-vaginalis fistula kiirtása 5455A Resectio intestini crassi laparoscopica 5455B Hemicolectomia sinistra laparoscopica 5455C Hemicolectomia dextra laparoscopica 5455D Resectio sigmae seu rectosigmoideale laparoscopica anastomosis intraperit. 5455E Resectio sigmae seu rectosigmoideale laparoscopica anastomosis infraperit. 5456A Colectomia laparoscopica anast. ileorectalis 5456B Proctocolectomia laparoscopica cum ileostomiam
**** 06 276C Vékony-, vastagbél kisebb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16930 Enteroscopia, enterotomia révén
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis
54500 Enterotomia
54501 Jejunotomia
54502 Colotomia
54503 Duodenotomia
54504 Ileotomia
54511 Sutura intestini tenui
54512 Excisio ex intestino ten.
54521 Sutura intestini crassi
54522 Excisio e colontos
54530 Bélsegment izolálás
54540 Resectio intestini tenui
54541 Duodeno-duodenostomia
54570 Vékonybél anastomosis (bypass)
54581 Ileo-transversostomia
54582 Ileo-sigmoideostomia
54601 Anus praeternaturalis biluminalis
54602 Antepositio colontos
54603 Resectio colontos antepositus
54611 Coecostomia
54612 Transversostomia
54613 Sigmoideostomia
54620 Ileostomia
54631 Duodenostomia
54632 Jejunostomia
54634 Jejunostomia percutanea endoscopica - PEJ
54650 Stoma-zárás
54661 Coecopexia
54662 Rectopexia
54681 Desinvaginatio ileocoecalis
54682 Desinvaginatio intestini crassi
54684 Detorsio intestini tenui
54685 Detorsio coeci
54686 Detorsio sigmae
54687 Reconstructio malrotationis intestinorum
54688 Adhaesiolysis interintestinalis
54691 Revisio anastomosis intestinalis
54791 Appendicostoma
54792 Appendicostoma zárás
54794 Occlusio fistulae stercoralis appendicularis
54801 Corpus alien. excochl. per proctotomia transabd.
54861 Rectopexia interna c. implantate
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis
55462 Intestinopexia
**** 06 277C Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54350 Resectio cardiae
54360 Resectio proximalis ventriculi
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II
54370 Resectio ventriculi subtotalis
54380 Resectio distalis ventriculi
54382 Re-resectio ventriculi
54390 Gastrectomia
54391 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Braun
54392 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Roux
54393 Gastrectomia+oesophago-duodenostomia
54444 Interpositio jejuni (gastrointestinalis)
54445 Interpositio jejuni oesophago-gastricus/jejunalis
**** 06 277D Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 277C csoportjában!
**** 06 278D Gyomor kisebb műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"
R13H0 Dysphagia
"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium
C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium
C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád.
C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád.
C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád.
C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád.
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium
C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium
C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium
C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium
C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium
C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium
C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium
C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium
C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium
C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium
C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium
C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium
C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium
C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium
C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium
C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium
C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium
C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium
C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium
C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád.
C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád.
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád.
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium
C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium
C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium
C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st.
C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st.
C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st.
C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
BEAVATKOZÁSOK "D"
54284 Oesophago-gastrointestinalis ballon dilatatio
54301 Gastrotomia explorativa
54302 Gastrotomia, vérzésaláöltés
54321 Gastrostomia sec. Witzel
54322 Gastrostomia sec. Kader
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG
54330 Pyloromyotomia
54340 Gyomorfal excisio
54364 Resectio ventriculi sec. Finsterer
54400 Vagotomia truncalis bilateralis abdominalis
54401 Vagotomia selectiva
54402 Vagotomia selectiva proximalis
54403 Vagotomia truncalis bilateralis c. drainage
54404 Vagotomia thoracalis
54405 Vagotomia laparoscopica
54406 Vagotomia posterior et seromyotomia sec. Taylor
54407 Vagotomia posterior seromyotomiamque laparoscopica
54409 Vagotomia laparoscopica cum conversionem
54410 Plastica pylori
54411 Seromyotomia pylori
54421 Gastro-enterostomia retrocolica posterior
54422 Gastro-enterostomia antecolica sec. Braun
54423 Gastro-enterostomia sec. Roux
54430 Sutura ventriculi seu duodeni
54440 Revisio anastomosis ventriculi
54441 Resutura gastro-enterostomae
54442 Inversio gastro-enterostomae
54451 Gastrostoma zárás
54452 Invaginatio diverticuli ventriculi
BEAVATKOZÁSOK "E"
54321 Gastrostomia sec. Witzel
54322 Gastrostomia sec. Kader
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG
(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "D" BEAV.) VAGY ("3"-AS TÍPUSKÉNT "B" DIAGN. ÉS "1"-ES TÍPUSKÉNT "C" DIAGN. ÉS "E" BEAV.)
**** 06 279B Végbél, stomaműtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54641 Stoma-correctio vékonybélen
54642 Stoma-correctio vastagbélen
54800 Proctotomia transabdominalis
54820 Proctotomia interna
54850 Sphincterectomia posterior sec. Bentley
54864 Ekehorn-műtét
54866 Exstirpatio fistulae internae recti
5486A Rectoplastica posterior sagittalis sec.Pena
54901 Oncotomia perianalis
54902 Denervatio perianalis
54911 Exstirpatio fistulae ani
54913 Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates
54920 Exscisio fissurae ani
54921 Kryo-fissurectomia analis
54930 Haemorrhoidectomia
54931 Haemorrhoidectomia sec. Parks
54932 Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan
54933 Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer
54934 Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck
54935 Haemorrhoidectomia sec. Whithead
54940 Sphincterotomia ani
54961 Reconstructio ani c. cerclage
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani
54964 Reconstructio ani, gracilis-plastica
54966 Colpo-perineoraphia analis sphyncter reconstructio
54994 Excisio mucosae prolabatae ani
54996 Excisio condylomae perianalis
**** 06 280C Hasfali sérvműtét implantátum beültetésével
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55360 Reconstructio parietis abdominis c. implant.
55369 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum conversione
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55391 Műanyag háló beépítése hasfali sérv műtétjéhez
ÉS ESZKÖZÖK
01500 Műanyag háló hasfali sérv műtétjéhez
**** 06 280D Hasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül
[69]
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55350 Reconstructio parietis abdominis
55369 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum conversione
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
**** 06 280E Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum beültetésével
BETEGSÉGEK
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55361 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum implantate
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55393 Műanyag háló beépítése laparoscoppal, hasfali sérv műtétjéhez
ÉS ESZKÖZÖK
01513 Műanyag háló laparoscopos hasfali sérv műtétjéhez
**** 06 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55300 Hernioplastica inguinofemoralis
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
55340 Hernioplastica umbilicalis
**** 06 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55300 Hernioplastica inguinofemoralis
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55392 Műanyag háló beépítése lágyéktáji sérv műtétjéhez
ÉS ESZKÖZÖK
01512 Műanyag háló lágyéktáji sérv műtétjéhez
**** 06 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55300 Hernioplastica inguinofemoralis
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
55340 Hernioplastica umbilicalis
55350 Reconstructio parietis abdominis
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
**** 06 282B Sérvműtétek 1 éves kor alatt
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 282A csoportjában!
**** 06 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal
BETEGSÉGEK
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54700 Appendectomia
54701 Appendectomia et drainage
54708 Appendectomia laparoscopica
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem
54710 Oncotomia periappendicularis
**** 06 283I Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 18 év felett
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54700 Appendectomia
54701 Appendectomia et drainage
54708 Appendectomia laparoscopica
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem
54710 Oncotomia periappendicularis
**** 06 283J Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 18 év alatt
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
A kódlistát ld. a főcsoport 283I csoportjában!
ÉS BEAVATKOZÁSOK
A kódlistát ld. a főcsoport 283I csoportjában!
**** 06 2841 Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt
BETEGSÉGEK
A 06. főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
Bármely műtét a felsoroltak kivételével:
55300 Hernioplastica inguinofemoralis
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
55340 Hernioplastica umbilicalis
55350 Reconstructio parietis abdominis
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel
66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szerelékkel
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel
66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel
**** 06 285C Emésztőrendszer egyéb műtétei
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel
K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül
K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel
K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel
K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel
K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4210 Köldöksérv üszkösödéssel
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel
K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel
K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül
K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül
K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16940 Laparoscopia
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás
54022 Exstirpatio tumoris retroperitonei
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
55410 Laparotomia explorativa
55412 Hasüregi oncotomia
55430 Resectio peritonei
55431 Resectio omenti maioris
55432 Resectio mesenterii
55441 Adhaesiolysis intraabdominalis laparoscopicus
55450 Resutura parietis abdominis
55461 Detorsio omenti maioris
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása
**** 06 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54490 Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam
54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
54822 Transanalis endoscopos műtétek, operációs rectoscop-pal
**** 06 287C Emésztőszervi malignomák
BETEGSÉGEK
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7620 Has rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
**** 06 2880 Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái (kivéve: ajak, szájüreg, garat)
BETEGSÉGEK
D0010 Nyelőcső in situ carcinomája
D0020 Gyomor in situ carcinomája
D0100 Vastagbél in situ carcinomája
D0110 Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája
D0120 Végbél in situ carcinomája
D0130 Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája
D0140 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája
D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája
D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n.
D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata
D1220 Colon descendens jóindulatú daganata
D1230 Colon transversum jóindulatú daganata
D1240 Colon descendens jóindulatú daganata
D1250 Colon sigmoideum jóindulatú daganata
D1260 Colon k.m.n. jóindulatú daganata
D1270 Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata
D1280 Végbél jóindulatú daganata
D1290 Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata
D1300 Nyelőcső jóindulatú daganata
D1310 Gyomor jóindulatú daganata
D1320 Patkóbél jóindulatú daganata
D1330 Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata
D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata
**** 06 289B Gastrointestinalis vérzés
BETEGSÉGEK
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel
K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel
K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel
K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással
K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel
K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel
K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2900 Heveny vérzéses gastritis
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés
K9200 Vérhányás
K9210 Vérszékelés
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.
**** 06 290C Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítás nélkül
BETEGSÉGEK
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2900 Heveny vérzéses gastritis K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés K9200 Vérhányás K9210 Vérszékelés K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.
ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből 64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált 66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény 66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből 66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában 66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt 66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml 66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből 66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66350 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 2 E teljes vérből 66351 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 4 E teljes vérből 66352 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt, 4 E teljes vérből 66353 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66354 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66355 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66356 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66357 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt 10 E, gépi aferezisből -80 °C 66988 Plazma friss, fagyasztott 66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott 69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből 69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C 69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C 69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16330 Gastroscopia 16410 Colonoscopia
**** 06 290D Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (injektálás)
BETEGSÉGEK
18500 Nyelőcső varicositas vérzéssel K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel
ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK 64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből 64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált 66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény 66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből 66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában 66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt 66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml 66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből 66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66350 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 2 E teljes vérből 66351 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 4 E teljes vérből 66352 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt, 4 E teljes vérből 66353 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66354 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66355 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66356 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66357 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt 10 E, gépi aferezisből -80 °C 66988 Plazma friss, fagyasztott 66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott 69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből 69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C 69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C 69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység
ÉS BEAVATKOZÁSOK
1630F Endoszkópos vérzéscsillapítás injektálással 1630G Endoszkópos vérzéscsillapítás injektálással és termokoagulációval
**** 06 290E Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (kivéve injektálás)
BETEGSÉGEK
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel
ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből 64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált 66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált 66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény 66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből 66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában 66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt 66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált 66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml 66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből 66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66350 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 2 E teljes vérből 66351 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 4 E teljes vérből 66352 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt, 4 E teljes vérből 66353 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66354 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, saját plazmában 66355 Trombocita koncentrátum, 5 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66356 Trombocita koncentrátum, 10 E, gépi aferezisből, közegcserélt 66357 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt 10 E, gépi aferezisből -80 °C 66988 Plazma friss, fagyasztott 66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált 66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott 69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből 69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C 69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C 69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált
ÉS BEAVATKOZÁSOK
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység
ÉS BEAVATKOZÁSOK
1630H Endoszkópos vérzéscsillapítás hemoklippel 1630J Endoszkópos vérzéscsillapítás ligatios gyűrűvel 1630K Endoszkópos vérzéscsillapítás argon plasmával vagy laeser coagulatioval 1630L Endoszkópos vérzéscsillapítás fibrinragasztóval
**** 06 2910 Szövődményes ulcus pepticum
BETEGSÉGEK
K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással
K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással
K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással
K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással
K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással
K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással
K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással
K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással
K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással
**** 06 292B Nem szövődményes ulcus pepticum
BETEGSÉGEK
K2210 Nyelőcsőfekély
K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül
K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül
K2730 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2770 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2790 Pepticus fek. k.m.n. helyen, nem heveny-idült, vérzés-átfúródás nélkül
K2830 Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül
K2870 Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2890 Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül
**** 06 293A Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel
BETEGSÉGEK
K5000 A vékonybél Crohn-betegsége
K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség
K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége
K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség
K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5080 Crohn-betegség, egyéb
K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség
K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5090 Crohn-betegség, k.m.n.
K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica)
K5120 Proctitis ulcerosa (chronica)
K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K5140 Pseudopolyposis intestini crassi
K5150 Proctocolitis mucosa
K5180 Colitis ulcerosa egyéb
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n.
[70]
ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)
59690 Cytostaticus szer adása
59691 Cytostaticus szer i.v. monotherápia
59692 Cytostaticus szer i.v. polytherápia
59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia
59694 Cytostaticus szer p.os. polytherápia
59695 Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia
92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel
**** 06 293B Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett
BETEGSÉGEK
K5000 A vékonybél Crohn-betegsége
K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség
K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége
K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség
K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5080 Crohn-betegség, egyéb
K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség
K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5090 Crohn-betegség, k.m.n.
K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica)
K5120 Proctitis ulcerosa (chronica)
K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K5140 Pseudopolyposis intestini crassi
K5150 Proctocolitis mucosa
K5180 Colitis ulcerosa egyéb
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n.
**** 06 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A kódlistát ld. a főcsoport 293B csoportjában!
**** 06 294B Gastrointestinalis elzáródás
BETEGSÉGEK
K5600 Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)
K5610 Bélbetüremkedés
K5620 Volvulus
K5630 Epekő ileus
K5640 Egyéb bél-impactiók
K5650 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás
K5660 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás
K5670 Bélelzáródás k.m.n.
K9130 Műtét utáni bélelzáródás
Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
Q4180 Vékonybél egyéb meghat.részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete
Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete
Q4200 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal
Q4210 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül
Q4220 A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal
Q4230 A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül
Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete
Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete
**** 06 295A Gastrointestinalis fertőzések 18 év alatt
BETEGSÉGEK
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)
A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta)
A0090 Cholera k.m.n.
A0100 Hastyphus
A0110 Paratyphus "A"
A0120 Paratyphus "B"
A0130 Paratyphus "C"
A0140 Paratyphus k.m.n.
A0200 Salmonella bélhurut
A0220 Salmonella helyi fertőzések
A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések
A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta
A0310 Shigellosis Shigella flexneri miatt
A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt
A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt
A0380 Egyéb shigellosis
A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés
A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés
A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés
A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés
A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n.
A0450 Campylobacter okozta bélhurut
A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut
A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás
A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések
A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés
A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés
A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés
A0540 Bacillus cereus ételmérgezés
A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések
A0600 Heveny amoebás dysenteria
A0610 Idült bél amoebiasis
A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó
A0630 Bél amoeboma
A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés
A0700 Balantidiasis
A0710 Giardiasis [lambliasis]
A0720 Cryptosporidiosis
A0730 Isosporosis
A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek
A0800 Rotavirus bélhurut
A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség
A0820 Adenovirus okozta bélhurut
A0830 Egyéb vírusos bélhurut
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések
A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut
A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja
A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája
A2220 Gyomor-bél anthrax
A4210 Hasi actinomycosis
A5110 A végbél elsődleges syphilise
A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése
A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése
A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése
A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek
B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró
B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével
**** 06 296F Helminthiasisok
BETEGSÉGEK
B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél]
B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis
B6580 Egyéb schistosomiasisok
B6590 Schistosomiasis, k.m.n.
B6650 Fasciolopsiasis
B6800 Taenia solium taeniasis
B6810 Taenia saginata taeniasis
B6890 Taeniasis, k.m.n.
B7000 Diphyllobothriosis
B7010 Sparganosis
B7100 Hymenolepiasis
B7110 Dipylidiasis
B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések
B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n.
B72H0 Dracunculiasis
B7600 Ancylostomiasis
B7610 Necatoriasis
B7680 Egyéb horogféreg betegségek
B7690 Horogféreg betegség, k.m.n.
B7700 Ascariasis bélszövődményekkel
B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel
B7790 Ascariasis, k.m.n.
B7800 Bél strongyloidiasis
B7810 Bőr strongyloidiasis
B7870 Disszeminált strongyloidiasis
B7890 Strongyloidiasis, k.m.n.
B79H0 Trichuriasis
B80H0 Enterobiasis
B8100 Anisakiasis
B8110 Bél capillariasis
B8120 Trichostrongyliasis
B8130 Bél angiostrongyliasis
B8140 Kevert bél helminthiasisok
B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok
B8200 Bél helminthiasis, k.m.n.
B8290 Bélparasitosis, k.m.n.
B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok
B8390 Helminthiasis, k.m.n.
**** 06 297E Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
A0830 Egyéb vírusos bélhurut
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések
K2910 Egyéb heveny gastritis
K2920 Alkoholos gastritis
K2970 Gastritis k.m.n.
K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis
K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis
K5670 Bélelzáródás k.m.n.
K5900 Székrekedés
R1000 Akut has
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16320 Oesophagogastroscopia
16330 Gastroscopia
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata
32461 Irrigoscopiával vezérelt desinvaginatio
81271 Beöntés
88740 Infúzió perifériás vénába
**** 06 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett
BETEGSÉGEK
D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata D1910 A hashártya mesothelialis szövete D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata D2010 Peritoneum j óindulatú daganata D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata I8400 Belső, rögösödött aranyerek I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül I8430 Külső, rögösödött aranyerek I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül I8640 Gyomor varicositas I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás K20H0 Nyelőcsőgyulladás K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül K2200 Achalasia K2220 Nyelőcső obstructio K2230 Nyelőcsőátfúródás K2240 A nyelőcső dyskinesise K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. K2910 Egyéb heveny gastritis K2920 Alkoholos gastritis K2930 Idült felszínes gastritis K2940 Idült atrophiás gastritis K2950 Idült gastritis k.m.n. K2960 Egyéb gastritis K2970 Gastritis k.m.n. K2980 Duodenitis K2990 Gastroduodenitis k.m.n. K30H0 Dyspepsia K3100 Heveny gyomortágulás K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület K3120 A gyomor homokóra-szűkülete K3130 Pylorus spasmus, m.n.o. K3140 Gyomordiverticulum K3150 Nyombélszűkület K3160 Gyomor- és nyombélsipoly K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n. K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás K37H0 Appendicitis k.m.n. K3800 Hyperplasia appendicis K3810 Féregnyúlvány concretiók K3820 Féregnyúlvány gurdély K3830 Féregnyúlvány sipoly K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4210 Köldöksérv üszkösödéssel K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei K5510 A belek idült vascularis rendellenességei K5520 A vastagbél angiodysplasiája K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül K5900 Székrekedés K5910 Funkcionális hasmenés K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o. K5930 Megacolon m.n.o. K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n. K6000 Akut végbélnyílás fissura K6010 Krónikus végbélnyílás fissura K6030 Végbélnyílás-sipoly K6040 Végbélsipoly K6050 Anorectalis sipoly K6100 Végbélnyílás-tályog K6110 Végbéltályog K6120 Anorectalis tályog K6130 Ischiorectalis tályog K6140 Intrasphinctericus tályog K6200 Analis polypus K6210 Rectalis polypus K6220 Prolapsus ani K6230 Polapsus recti K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély K6270 Irradiatiós proctitis K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei K6300 Béltályog K6310 Bélátfúródás (nem traumás) K6320 Bélsipoly K6330 Bélfekély K6340 Enteroptosis K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei K6500 Heveny hashártyagyulladás K6501 Abscessus abdominopelvicus K6502 Abscessus mesentericus K6503 Abscessus omenti K6504 Abscessus peritonei K6505 Abscessus retrocoecalis K6506 Abscessus retroperitonealis K6507 Abscessus subhepaticus K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus) K6509 Peritonitis acuta generalisata K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál) K650B Peritonitis acuta subphrenica K650C Peritonitis acuta suppurativa K6580 Egyéb hashártyagyulladás K6600 Hashártya-összenövések K6610 Haemoperitoneum K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei K9000 Coeliakia K9010 Trópusi sprue K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. K9030 Steatorrhoea pancreatica K9080 Egyéb felszívódási zavar K9090 Felszívódási zavar k.m.n. K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után K9110 Gyomorműtét utáni syndromák K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o. K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei N8050 Bél endometriosis N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura Q3940 Nyelőcső-hártya Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat Q3960 Nyelőcső-gurdély Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület Q4010 Veleszületett hiatus-hernia Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4300 Meckel-gurdély Q4310 Hirschsprung-féle betegség Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei Q4340 Bél-kettőzöttség Q4350 Ectopiás végbélnyílás Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya Q4370 Perzisztáló cloaca Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q7900 Veleszületett rekesz-sérv Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei Q7920 Exomphalos Q7930 Gastroschisis Q7940 " Szilvakék has" -syndroma Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei R1000 Akut has R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom R1020 Medence és gáttáji fájdalom R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom R13H0 Dysphagia R15H0 Széklet incontinentia R18H0 Ascites R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet S3110 A hasfal nyílt sebe S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe S3630 A gyomor sérülése S3640 A vékonybél sérülése S3650 A vastagbél sérülése S3660 A végbél sérülése S3670 Több hasi szerv sérülése S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése T1810 Idegentest a nyelőcsőben T1820 Idegentest a gyomorban T1830 Idegentest a vékonybélben T1840 Idegentest a vastagbélben T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén T2810 A nyelőcső égése T2820 Az emésztőrendszer más részének égése T2860 A nyelőcső maródása T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása
VAGY BETEGSÉGEK
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta) A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta) A0090 Cholera k.m.n. A0100 Hastyphus A0110 Paratyphus "A" A0120 Paratyphus "B" A0130 Paratyphus "C" A0140 Paratyphus k.m.n. A0200 Salmonella bélhurut A0220 Salmonella helyi fertőzések A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta A0310 Shigellosis, Shigella flexneri miatt A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt A0380 Egyéb shigellosis A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n. A0450 Campylobacter okozta bélhurut A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés A0540 Bacillus cereus ételmérgezés A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések A0600 Heveny amoebás dysenteria A0610 Idült bél amoebiasis A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal j áró A0630 Bél amoeboma A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés A0700 Balantidiasis A0710 Giardiasis [lambliasis] A0720 Cryptosporidiosis A0730 Isosporosis A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek A0800 Rotavirus bélhurut A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség A0820 Adenovirus okozta bélhurut A0830 Egyéb vírusos bélhurut A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája A2220 Gyomor-bél anthrax A4210 Hasi actinomycosis A5110 A végbél elsődleges syphilise A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével
[71]
**** 06 297N Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata D1910 A hashártya mesothelialis szövete D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata D2010 Peritoneum jóindulatú daganata D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata I8400 Belső, rögösödött aranyerek I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül I8430 Külső, rögösödött aranyerek I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül I8640 Gyomor varicositas I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás K20H0 Nyelőcsőgyulladás K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül K2200 Achalasia K2220 Nyelőcső obstructio K2230 Nyelőcsőátfúródás K2240 A nyelőcső dyskinesise K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. K2910 Egyéb heveny gastritis K2920 Alkoholos gastritis K2930 Idült felszínes gastritis K2940 Idült atrophiás gastritis K2950 Idült gastritis k.m.n. K2960 Egyéb gastritis K2970 Gastritis k.m.n. K2980 Duodenitis K2990 Gastroduodenitis k.m.n. K30H0 Dyspepsia K3100 Heveny gyomortágulás K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület K3120 A gyomor homokóra-szűkülete K3130 Pylorus spasmus, m.n.o. K3140 Gyomordiverticulum K3150 Nyombélszűkület K3160 Gyomor- és nyombélsipoly K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n. K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás K37H0 Appendicitis k.m.n. K3800 Hyperplasia appendicis K3810 Féregnyúlvány concretiók K3820 Féregnyúlvány gurdély K3830 Féregnyúlvány sipoly K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4210 Köldöksérv üszkösödéssel K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei K5510 A belek idült vascularis rendellenességei K5520 A vastagbél angiodysplasiája K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül K5900 Székrekedés K5910 Funkcionális hasmenés K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o. K5930 Megacolon m.n.o. K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n. K6000 Akut végbélnyílás fissura K6010 Krónikus végbélnyílás fissura K6030 Végbélnyílás-sipoly K6040 Végbélsipoly K6050 Anorectalis sipoly K6100 Végbélnyílás-tályog K6110 Végbéltályog K6120 Anorectalis tályog K6130 Ischiorectalis tályog K6140 Intrasphinctericus tályog K6200 Analis polypus K6210 Rectalis polypus K6220 Prolapsus ani K6230 Polapsus recti K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély K6270 Irradiatiós proctitis K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei K6300 Béltályog K6310 Bélátfúródás (nem traumás) K6320 Bélsipoly K6330 Bélfekély K6340 Enteroptosis K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei K6500 Heveny hashártyagyulladás K6501 Abscessus abdominopelvicus K6502 Abscessus mesentericus K6503 Abscessus omenti K6504 Abscessus peritonei K6505 Abscessus retrocoecalis K6506 Abscessus retroperitonealis K6507 Abscessus subhepaticus K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus) K6509 Peritonitis acuta generalisata K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál) K650B Peritonitis acuta subphrenica K650C Peritonitis acuta suppurativa K6580 Egyéb hashártyagyulladás K6600 Hashártya-összenövések K6610 Haemoperitoneum K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei K9000 Coeliakia K9010 Trópusi sprue K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. K9030 Steatorrhoea pancreatica K9080 Egyéb felszívódási zavar K9090 Felszívódási zavar k.m.n. K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után K9110 Gyomorműtét utáni syndromák K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o. K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei N8050 Bél endometriosis N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura Q3940 Nyelőcső-hártya Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat Q3960 Nyelőcső-gurdély Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület Q4010 Veleszületett hiatus-hernia Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4300 Meckel-gurdély Q4310 Hirschsprung-féle betegség Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei Q4340 Bél-kettőzöttség Q4350 Ectopiás végbélnyílás Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya Q4370 Perzisztáló cloaca Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q7900 Veleszületett rekesz-sérv Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei Q7920 Exomphalos Q7930 Gastroschisis Q7940 " Szilvakék has" -syndroma Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei R1000 Akut has R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom R1020 Medence és gáttáji fájdalom R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom R13H0 Dysphagia R15H0 Széklet incontinentia R18H0 Ascites R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet S3110 A hasfal nyílt sebe S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe S3630 A gyomor sérülése S3640 A vékonybél sérülése S3650 A vastagbél sérülése S3660 A végbél sérülése S3670 Több hasi szerv sérülése S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése T1810 Idegentest a nyelőcsőben T1820 Idegentest a gyomorban T1830 Idegentest a vékonybélben T1840 Idegentest a vastagbélben T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén T2810 A nyelőcső égése T2820 Az emésztőrendszer más részének égése T2860 A nyelőcső maródása T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása
**** 06 298D Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett rendellenességek 18 év alatt
BETEGSÉGEK
Q4310 Hirschsprung-féle betegség
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei
**** 06 2990 Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása
BETEGSÉGEK
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel
ÉS BEAVATKOZÁSOK
85930 Szövődményes nodus haemorrhoidalis acut, nem műtéti ellátása
**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában
BETEGSÉGEK "A"
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert
TÁRSULT BETEGSÉGEK "B"
E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka
BEAVATKOZÁSOK "C"
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)
"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.
**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben
BETEGSÉGEK "A"
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert
TÁRSULT BETEGSÉGEK "B"
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka
BEAVATKOZÁSOK "C"
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)
"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.
**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben
BETEGSÉGEK "A"
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert
TÁRSULT BETEGSÉGEK "B"
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság
BEAVATKOZÁSOK "C"
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)
"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.
**** 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben
BETEGSÉGEK "A"
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert
TÁRSULT BETEGSÉGEK "B"
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság
BEAVATKOZÁSOK "C"
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)
"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.
**** 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt
BETEGSÉGEK "A"
K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, ileo-, vagy jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert
TÁRSULT BETEGSÉGEK "B"
E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság
BEAVATKOZÁSOK "C"
88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)
"A" DIAGN. ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.
**** 06 336Z Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
K20H0 Nyelőcsőgyulladás
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül
K2200 Achalasia
K2210 Nyelőcsőfekély
K2220 Nyelőcső obstructio
K2230 Nyelőcsőátfúródás
K2240 A nyelőcső dyskinesise
K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett
K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei
K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n.
K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül
K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül
K2730 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzés vagy átfúródás nélkül
K2770 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2790 Pepticus fek. k.m.n. helyen, nem heveny-idült, vérzés-átfúródás nélkül
K2830 Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül
K2870 Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül
K2890 Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül
K2910 Egyéb heveny gastritis
K2920 Alkoholos gastritis
K2930 Idült felszínes gastritis
K2940 Idült atrophiás gastritis
K2950 Idült gastritis k.m.n.
K2960 Egyéb gastritis
K2970 Gastritis k.m.n.
K2980 Duodenitis
K2990 Gastroduodenitis k.m.n.
K30H0 Dyspepsia
K3100 Heveny gyomortágulás
K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület
K3120 A gyomor homokóra-szűkülete
K3130 Pylorus spasmus, m.n.o.
K3140 Gyomordiverticulum
K3150 Nyombélszűkület
K3160 Gyomor- és nyombélsipoly
K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei
K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n.
K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis
K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis
K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis
K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis
K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis
K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel
K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül
K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek
K9000 Coeliakia
K9010 Trópusi sprue
K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o.
K9030 Steatorrhoea pancreatica
K9090 Felszívódási zavar k.m.n.
K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után
K9110 Gyomorműtét utáni syndromák
K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
S3110 A hasfal nyílt sebe
S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe
S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
[72]
**** 06 337Z Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta) A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta) A0090 Cholera k.m.n. A0100 Hastyphus A0110 Paratyphus "A" A0120 Paratyphus "B" A0130 Paratyphus "C" A0140 Paratyphus k.m.n. A0200 Salmonella bélhurut A0220 Salmonella helyi fertőzések A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta A0310 Shigellosis, Shigella flexneri miatt A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt A0380 Egyéb shigellosis A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n. A0450 Campylobacter okozta bélhurut A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés A0540 Bacillus cereus ételmérgezés A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések A0600 Heveny amoebás dysenteria A0610 Idült bél amoebiasis A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó A0630 Bél amoeboma A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés A0700 Balantidiasis A0710 Giardiasis [lambliasis] A0720 Cryptosporidiosis A0730 Isosporosis A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek A0800 Rotavirus bélhurut A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség A0820 Adenovirus okozta bélhurut A0830 Egyéb vírusos bélhurut A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája A2220 Gyomor-bél anthrax A4210 Hasi actinomycosis A5110 A végbél elsődleges syphilise A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydias fertőzése A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél] B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis B6580 Egyéb schistosomiasisok B6590 Schistosomiasis, k.m.n. B6650 Fasciolopsiasis B6800 Taenia solium taeniasis B6810 Taenia saginata taeniasis B6890 Taeniasis, k.m.n. B7000 Diphyllobothriosis B7010 Sparganosis B7100 Hymenolepiasis B7110 Dipylidiasis B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n. B72H0 Dracunculiasis B7600 Ancylostomiasis B7610 Necatoriasis B7680 Egyéb horogféreg betegségek B7690 Horogféreg betegség, k.m.n. B7700 Ascariasis bélszövődményekkel B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel B7790 Ascariasis, k.m.n. B7800 Bél strongyloidiasis B7810 Bőr strongyloidiasis B7870 Disszeminált strongyloidiasis B7890 Strongyloidiasis, k.m.n. B79H0 Trichuriasis B80H0 Enterobiasis B8100 Anisakiasis B8110 Bél capillariasis B8120 Trichostrongyliasis B8130 Bél angiostrongyliasis B8140 Kevert bél helminthiasisok B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata C1640 Pylorus rosszindulatú daganata C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. C1700 Duodenum rosszindulatú daganata C1710 Jejunum rosszindulatú daganata C1720 Ileum rosszindulatú daganata C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata C20H0 A végbél rosszindulatú daganata C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben C4510 A hashártya mesotheliomáj a C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. C7620 Has rosszindulatú daganata C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata D0010 Nyelőcső in situ carcinomája D0020 Gyomor in situ carcinomája D0100 Vastagbél in situ carcinomája D0110 Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája D0120 Végbél in situ carcinomája D0130 Végbélnyílás és csatornáj ának in situ carcinomáj a D0140 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n. D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata D1220 Colon descendens jóindulatú daganata D1230 Colon transversum jóindulatú daganata D1240 Colon descendens jóindulatú daganata D1250 Colon sigmoideum jóindulatú daganata D1260 Colon k.m.n. jóindulatú daganata D1270 Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata D1280 Végbél jóindulatú daganata D1290 Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata D1300 Nyelőcső jóindulatú daganata D1310 Gyomor jóindulatú daganata D1320 Patkóbél jóindulatú daganata D1330 Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata D1910 A hashártya mesothelialis szövete D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata D2010 Peritoneum jóindulatú daganata D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata I8400 Belső, rögösödött aranyerek I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül I8430 Külső, rögösödött aranyerek I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül I8640 Gyomor varicositas I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással K2900 Heveny vérzéses gastritis K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás K37H0 Appendicitis k.m.n. K3800 Hyperplasia appendicis K3810 Féregnyúlvány concretiók K3820 Féregnyúlvány gurdély K3830 Féregnyúlvány sipoly K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4210 Köldöksérv üszkösödéssel K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül K5000 A vékonybél Crohn-betegsége K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával K5010 A vastagbél Crohn-betegsége K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával K5080 Crohn-betegség, egyéb K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával K5090 Crohn-betegség, k.m.n. K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica) K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica) K5120 Proctitis ulcerosa (chronica) K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) K5140 Pseudopolyposis intestini crassi K5150 Proctocolitis mucosa K5180 Colitis ulcerosa egyéb K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei K5510 A belek idült vascularis rendellenességei K5520 A vastagbél angiodysplasiája K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei K5600 Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus) K5610 Bélbetüremkedés K5620 Volvulus K5630 Epekő ileus K5640 Egyéb bél-impactiók K5650 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás K5660 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás K5670 Bélelzáródás k.m.n. K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül K5930 Megacolon m.n.o. K6000 Akut végbélnyílás fissura K6010 Krónikus végbélnyílás fissura K6030 Végbélnyílás-sipoly K6040 Végbélsipoly K6050 Anorectalis sipoly K6100 Végbélnyílás-tályog K6110 Végbéltályog K6120 Anorectalis tályog K6130 Ischiorectalis tályog K6140 Intrasphinctericus tályog K6200 Analis polypus K6210 Rectalis polypus K6220 Prolapsus ani K6230 Polapsus recti K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély K6270 Irradiatiós proctitis K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei K6300 Béltályog K6310 Bélátfúródás (nem traumás) K6320 Bélsipoly K6330 Bélfekély K6340 Enteroptosis K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei K6500 Heveny hashártyagyulladás K6501 Abscessus abdominopelvicus K6502 Abscessus mesentericus K6503 Abscessus omenti K6504 Abscessus peritonei K6505 Abscessus retrocoecalis K6506 Abscessus retroperitonealis K6507 Abscessus subhepaticus K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus) K6509 Peritonitis acuta generalisata K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál) K650B Peritonitis acuta subphrenica K650C Peritonitis acuta suppurativa K6580 Egyéb hashártyagyulladás K6600 Hashártya-összenövések K6610 Haemoperitoneum K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei K9080 Egyéb felszívódási zavar K9130 Műtét utáni bélelzáródás K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar K9200 Vérhányás K9210 Vérszékelés K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei N8050 Bél endometriosis N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura Q3940 Nyelőcső-hártya Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat Q3960 Nyelőcső-gurdély Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4000 Veleszületett, hypertrophies pylorus szűkület Q4010 Veleszületett hiatus-hernia Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete Q4180 Vékonybél egyéb meghat. részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete Q4200 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal Q4210 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül Q4220 A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal Q4230 A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete Q4300 Meckel-gurdély Q4310 Hirschsprung-féle betegség Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei Q4340 Bél-kettőzöttség Q4350 Ectopiás végbélnyílás Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya Q4370 Perzisztáló cloaca Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei Q7900 Veleszületett rekesz-sérv Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei Q7920 Exomphalos Q7930 Gastroschisis Q7940 " Szilvakék has" -syndroma Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei R1000 Akut has R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom R1020 Medence és gáttáji fájdalom R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom R13H0 Dysphagia R15H0 Széklet incontinentia R18H0 Ascites R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet S3630 A gyomor sérülése S3640 A vékonybél sérülése S3650 A vastagbél sérülése S3660 A végbél sérülése S3670 Több hasi szerv sérülése S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése T1810 Idegentest a nyelőcsőben T1820 Idegentest a gyomorban T1830 Idegentest a vékonybélben T1840 Idegentest a vastagbélben T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén T2810 A nyelőcső égése T2820 Az emésztőrendszer más részének égése T2860 A nyelőcső maródása T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 06 338Z Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor, oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16940 Laparoscopia
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás
54490 Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában
54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam
54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
54700 Appendectomia
54701 Appendectomia et drainage
54708 Appendectomia laparoscopica
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem
54710 Oncotomia periappendicularis
54822 Transanalis endoscopos műtétek, operációs rectoscop-pal
55410 Laparotomia explorativa
55430 Resectio peritonei
55431 Resectio omenti maioris
55432 Resectio mesenterii
55441 Adhaesiolysis intraabdominalis laparoscopicus
55450 Resutura parietis abdominis
55461 Detorsio omenti maioris
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 06 339Z Sérvműtétek súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
55300 Hernioplastica inguinofemoralis
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
55340 Hernioplastica umbilicalis
55350 Reconstructio parietis abdominis
55360 Reconstructio parietis abdominis c. implant.
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis
55391 Műanyag háló beépítése hasfali sérv műtétjéhez
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI
**** 06 340Z Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétei (kivéve: oesophagus nagyobb műtétei) súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16930 Enteroscopia, enterotomia révén
53472 Reconstructio diaphragmae
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval
53475 Duplicatio diaphragmae
53477 Excisio laesionis diaphragmae
54022 Exstirpatio tumoris retroperitonei
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis
54200 Oesophagotomia cervicalis
54201 Oesophagotomia thoracalis
54202 Oesophagotomia abdominalis
54220 Diverticulorrhaphia collaris
54221 Diverticulopexia Zenkeri
54225 Diverticulectomia epibronchialis
54226 Diverticulopexia epiphrenalis
54227 Diverticulorrhaphia epiphrenalis
54228 Diverticulectomia epiphrenalis
5422A Excisio laesionis oesophagei thoracalis
54250 Praesternalis bypass műtét
54251 Praesternalis bőrcsőképzés
54261 Cardiomyotomia
54262 Oesophago-cardiomyotomia
54272 Sutura oesophagi p. abdominalis
54273 Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis
54274 Cardioplastica
54275 Occlusio fistulae / stomae oesophagei
54276 Cardioplastica sec.Thal
54282 Oesophagus peroperatív intubatio (pull through)
54285 Oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint
54286 Oesophagus tamponade Linton szerint
54287 Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal
54291 Sclerotisatio varicorum oesophagei (merev scop)
54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica
54293 Oesophagus varix ligatio
54301 Gastrotomia explorativa
54302 Gastrotomia, vérzésaláöltés
54321 Gastrostomia sec. Witzel
54322 Gastrostomia sec. Kader
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG
54330 Pyloromyotomia
54340 Gyomorfal excisio
54350 Resectio cardiae
54360 Resectio proximalis ventriculi
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II
54364 Resectio ventriculi sec. Finsterer
54370 Resectio ventriculi subtotalis
54380 Resectio distalis ventriculi
54382 Re-resectio ventriculi
54390 Gastrectomia
54391 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Braun
54392 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Roux
54393 Gastrectomia+oesophago-duodenostomia
54400 Vagotomia truncalis bilateralis abdominalis
54401 Vagotomia selectiva
54402 Vagotomia selectiva proximalis
54403 Vagotomia truncalis bilateralis c. drainage
54404 Vagotomia thoracalis
54405 Vagotomia laparoscopica
54406 Vagotomia posterior et seromyotomia sec. Taylor
54407 Vagotomia posterior seromyotomiamque laparoscopica
54409 Vagotomia laparoscopica cum conversionem
54410 Plastica pylori
54411 Seromyotomia pylori
54421 Gastro-enterostomia retrocolica posterior
54422 Gastro-enterostomia antecolica sec. Braun
54423 Gastro-enterostomia sec. Roux
54430 Sutura ventriculi seu duodeni
54440 Revisio anastomosis ventriculi
54441 Resutura gastro-enterostomae
54442 Inversio gastro-enterostomae
54444 Interpositio jejuni (gastrointestinalis)
54445 Interpositio jejuni oesophago-gastricus/jejunalis
54451 Gastrostoma zárás
54452 Invaginatio diverticuli ventriculi
54500 Enterotomia
54501 Jejunotomia
54502 Colotomia
54503 Duodenotomia
54504 Ileotomia
54511 Sutura intestini tenui
54512 Excisio ex intestino ten.
54521 Sutura intestini crassi
54522 Excisio e colontos
54530 Bélsegment izolálás
54540 Resectio intestini tenui
54541 Duodeno-duodenostomia
54543 Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás
54550 Resectio intestini crassi
54551 Haemicolectomia dextra
54552 Haemicolectomia sinistra
54553 Res.sigmae seu rectosigm., anast. intraperit.
54554 Res.sigmae seu rectosigm., anast. infraperit.
54555 Res.rectosigmoidealis, anast.infraperit.instrum.
54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann
54557 Resectio intestini crassi, anastomosis instrument.
54560 Colectomia
54561 Proctocolectomia cum ileostomia
54562 Proctocolectomia cum reservoire sec. Cock
54563 Proct