613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénytől (a továbbiakban: Áfa tv.) eltérően mentes az általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) alól a termék importja az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv által, ha a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében importálja a terméket, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv nem értékesíti tovább ellenérték fejében az importált terméket.

(2) A Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv észszerű időn belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, ha az (1) bekezdés szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn. A fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megállapítani, amikor a mentesség feltételei már nem állnak fenn.

2. § (1) Az Áfa tv.-től eltérően mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére történik, ha a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében szerzi be a terméket vagy veszi igénybe a szolgáltatást, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv nem értékesíti, illetve nem nyújtja tovább ellenérték fejében a beszerzett terméket, igénybe vett szolgáltatást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adómentes termékértékesítés alkalmazásának további feltétele, hogy az értékesített terméket - az (1) bekezdésben említett beszerző nevére szóló rendeltetéssel - küldeményként belföldön feladják vagy belföldről elfuvarozzák, és a termék belföldről való elhagyásának tényét, amelynek a termékértékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, anélkül, hogy ezen határidőn belül az értékesített terméket rendeltetésszerűen használnák, egyéb módon hasznosítanák, ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást, fuvarlevél vagy az értékesített terméket kísérő egyéb okirat igazolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adómentesség az adó utólagos visszatéríttetése iránti jog formájában illeti meg a termék beszerzőjét, a szolgáltatás igénybevevőjét az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások igénybevétele után, valamint abban az esetben, ha a termék a (2) bekezdés értelmében nem hagyja el belföldet.

(4) A Bizottság vagy az érintett ügynökség, illetve szerv, aki (amely) részére a terméket, illetve a szolgáltatást adómentesen értékesítették, illetve nyújtották, észszerű időn belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, ha az (1) bekezdés szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn. A fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megállapítani, amikor a mentesség feltételei már nem állnak fenn.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adómentesség jogosulatlan igénybevétele esetében a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője köteles a rá át nem hárított adót megfizetni, vagy ha az adómentesség az adó utólagos visszatéríttetése formájában illeti meg, köteles a jogosulatlanul visszatérített adót visszafizetni.

3. § A 2. §-ban foglalt adómentességre, adó-visszatéríttetési jog gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségre, az adó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmára, valamint az utólagos adó-visszatéríttetés szabályaira az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt az Áfa tv. 184. § (2)-(10) bekezdése és 346. §-a nem alkalmazandó.

5. § Az Áfa tv.-nek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel 2022. július 1-jével hatályát vesztő 142. § (1) bekezdés h)-j) pontját, 142. § (8) és (9) bekezdését, valamint 6/A-6/C. számú mellékletét 2022. június 30-át követően is alkalmazni kell.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

8. § Az 1-3. §-t a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletekre kell alkalmazni.

9. § Az 1-3. § a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 13-i 2021/1159/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.