614/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.), a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban együtt: 2021. évi és 2022. évi Kvtv.), az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A 2021. évi és 2022. évi Kvtv.-nek a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) tekintetében történő végrehajtása során - az NKA tv. 7/A. § (3) bekezdésétől, valamint a 2021. évi és 2022. évi Kvtv. 1. és 4. mellékletétől eltérően - az Alap tárgyévi bevétele terhére vállalható kötelezettségvállalás, valamint éven túli kötelezettségvállalás mértéke - a várható teljesülés figyelembevételével - a 2021. évi és 2022. évi Kvtv. 1. melléklet LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet bevételi előirányzata (a továbbiakban: bevételi előirányzat) 100%-áig terjedhet. Az Alap 2021. és 2022. évi bevétele, valamint kezelő szervének az Alap kezelésével összefüggő 2021. és 2022. évi bevétele nem vonható el, azt befizetési kötelezettség nem terheli.

(2) A bevételi előirányzathoz képest történő többletbevétel keletkezése esetén az Alap Bizottsága döntésével a kötelezettségvállalással nem terhelt bevételi többletforrás mértékéig a 2021. évi és 2022. évi Kvtv. 1. melléklet LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet kiadási előirányzata (a továbbiakban: kiadási előirányzat) túlléphető.

(3) Az Alap Bizottsága (2) bekezdés szerinti döntése esetén a kiadási előirányzat - a 2021. évi és 2022. évi Kvtv. 1. és 4. mellékletétől eltérően - a bevételi előirányzat erejéig megemelésre kerül.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben az Alap Bizottsága úgy dönt, hogy nem szükséges a kiadási előirányzat túllépése és a többletbevétel erejéig történő megemelése, az így keletkezett maradvány felhasználása tekintetében - az R. 2. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően - a 3. § (2) bekezdése alapján kell eljárni.

3. § (1) Az Alap költségvetési maradványa összegével - a 2021. évi és 2022. évi Kvtv. 1. és 4. mellékletétől eltérően - az éves költségvetési beszámoló elkészítését megelőzően a tárgyévi kiadási előirányzat megemelhető. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával igénybe vehető.

(2) Az Alapnak a 2. § és az (1) bekezdés szerinti bevétele az NKA tv.-ben foglalt döntéshozatali eljárás alapján kerül felhasználásra.

(3) Az Alapnak az (1) bekezdés szerinti maradványa a veszélyhelyzetből eredő, a kulturális ágazatot érintő hátrányos következmények enyhítésére használható fel 2022. december 31. napjáig.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

6. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében a "veszélyhelyzet ideje alatt a maradvány" szövegrész helyébe a "maradvány" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés b) pontjában a "kulturális szervezet részére, továbbá" szövegrész helyébe a "kulturális szervezet, illetve annak fenntartója részére nyújtható személyi jellegű és dologi kiadásokra is, továbbá" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére