1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

614/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (különösen: 2-3. §)

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 103-104/A. §)

140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet (különösen: 1-2. §)

1. §[2] (1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot -ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

(2) Az Alap elnöke a miniszter. Az Alap elnöki tisztsége nem ruházható át.

(3)[3] Az Alap alelnökét a miniszter - a Magyar Művészeti Akadémia elnöke (a továbbiakban: az MMA elnöke) véleményének kikérésével - nevezi ki legfeljebb négyévi időtartamra.

2. §[4] (1)[5] Az Alap céljainak megvalósulása érdekében a miniszter elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökéből, az Alap alelnökéből és tagokból áll. A Bizottság tagjainak egyharmadát a miniszter saját hatáskörében, egyharmadát a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA), további egyharmadát pedig az érintett szakmai szervezetek javaslata alapján nevezi ki.

(2)[6] A Bizottság a miniszter és az MMA elnöke által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.

(3)[7] A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok tagjait és vezetőit. Az irodalmi, a zenei, a képző- az ipar- és tervezőművészeti, valamint az építészeti, továbbá a fotó-, a film- az előadó-, a népművészeti főtematikájú (a továbbiakban: művészeti főtematikájú) állandó szakmai kollégiumokat a miniszter - az MMA elnöke véleményének kikérése után - rendelettel hozza létre, és az MMA elnökének egyetértésével nevezi ki azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására a miniszter ideiglenes szakmai kollégiumot is létrehozhat.

(4)[8] A miniszter a művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok tagjainak egyharmadát saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, egyharmadát az MMA, további egyharmadát pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.

(4a)[9] A (4) bekezdésben meghatározott állandó szakmai kollégiumokon túli további állandó szakmai kollégiumok összetételének meghatározása során az MMA részvételét biztosítani kell. A miniszter ezen állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.

(4b)[10] Az ideiglenes szakmai kollégium tagjainak és vezetőinek kinevezésénél a miniszter a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet alapján jár el.

(5)[11] Az állandó és az ideiglenes szakmai kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) - a miniszteri keret kivételével - a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, az Alap alelnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. Az Alap alelnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.

(6)[12] A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben az Alap elnöke vagy alelnöke a kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt megsemmisíti, vagy megfontolás végett visszaküldi a szakmai kollégiumnak.

(7) A kollégium feladata a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése.

(8)[13] A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság döntésekor, ha az ülést a miniszter vezeti, akkor a miniszter szavazata, ha az ülést az Alap alelnöke vezeti, akkor az Alap alelnökének szavazata, illetve kollégiumi döntés esetén a kollégium vezetőjének szavazata dönt.

(9) A Bizottság döntései a kollégiumok számára kötelezőek.

(10)[14] Az Alap alelnöke, a Bizottság és a kollégiumok tagjainak díjazását és költségtérítését a miniszter mint az Alap elnöke állapítja meg.

2/A. §[15] (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a miniszter, az Alap alelnöke, valamint a Bizottság tagja.

(2)[16] A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani tekintet nélkül arra, hogy a pályázó milyen keretre - beleértve a 7/C. § szerinti keretet is -, vagy melyik kollégiumhoz nyújtotta be pályázatát.

(3) A miniszter, az Alap alelnöke, a Bizottság tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

(4) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetője esetében az Alap alelnöke, az Alap alelnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt.

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, az Alap alelnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselő visszahívására.

2/B. §[17] Az Alapot a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: kezelő szerv) kezeli. A kezelő szerv felel a bizottsági és kollégiumi döntések előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht.-ban meghatározott feladatokat.

3. §[18] Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.

4. §[19] (1)[20] Az Alap bevételi forrásai:

a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;

b) a kulturális adó teljes összege;

c) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;

d)[21] a jogi személyek és természetes személyek befizetései;

e) költségvetési támogatás;

f) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi jövedelemadó meghatározott része;

g)[22] a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény alapján a közös jogkezelő szervezetektől származó befizetések;

h)[23] egyéb bevételek, ideértve a kezelő szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.

(2)[24] Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések a Ptk. szerinti közérdekű célra történő kötelezettségvállalásnak minősülnek.

(3) A központi költségvetési előirányzatból évközben átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás lebonyolítására az átvétel tárgyában kötött megállapodás rendelkezései az irányadók.

(4) Költségvetési támogatás felhasználását a miniszter e törvényben foglaltaktól eltérően szabályozhatja.

(5)[25] Az Alap bevétele és év végi maradványa, valamint kezelő szervének az Alap kezelésével összefüggő bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6)[26]

5. §[27] (1) Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait e törvény és a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet előírásainak keretei között a miniszter mint az Alap elnöke Ügyrendben állapítja meg.

(2) A pályázatkezelés ügyviteli részletszabályait a kezelő szerv vezetője szabályzatban állapítja meg.

5/A. §[28]

5/B. §[29]

6. §[30] Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének 90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára. A kulturális adó esetében az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális adó összegét naponta utalja át az Alap számlája javára.

7. §[31] (1) Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, valamint hazai és határon túli terjesztésére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e)[32] a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális, művészeti díjakhoz való hozzájárulásra;

f) a nemzetközi tagdíjakra.

(2)[33] Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül felhasználható az Alap és kezelője működésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. § (3) bekezdés szerinti, valamint a fejezetet irányító szervvel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pályázatkezeléssel összefüggő kiadásait is.

7/A. §[34] (1) Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb a tárgyévet követő harmadik év végéig megvalósuló feladatra (programra) vállalható kötelezettség.

(2) Az Alap tárgyévet követő bevételei terhére - éven túli kötelezettségvállalásként - legfeljebb három évre vállalható kötelezettség.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás legfeljebb az Alap éves bevételi előirányzata 50%-áig terjedhet, amely évenként nem haladhatja meg a 20%-ot.

7/B. §[35] (1)[36] Az Alapból - a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve a 4. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti átadó vagy befizető által meghatározott pályázati célra rendelt támogatás felhasználása kivételével - építési beruházás, felújítás nem támogatható.

(2) Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra az Alap keretében nyújtott támogatás legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a pályázó, vagy a pályázóval történő megállapodás alapján a pénzügyi lebonyolító.

(3) A támogatás törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.

7/C. §[37] (1) A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelőző év december 15-éig állapítja meg.

(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt bevétel - a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 10%-ának mértékéig a miniszter - a kultúráért felelős államtitkár javaslatára - egyedi elbírálással az ágazati minisztérium irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények számára egyedi kérelem alapján működési támogatást nyújthat.

8. § (1)[38] Az Alapból természetes és jogi személyek, társasházak, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.

(2)[39] Az Alap kezelője a pályázat nyertese részére támogatói okiratot ad ki, vagy vele támogatási szerződést köt (a továbbiakban együtt: szerződés).

9. §[40] (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható.

(2)[41] A támogatások nyílt vagy meghívásos pályázatok útján, illetve - a miniszteri keret felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben - egyedi pályázatok elbírálása alapján - gazdálkodási formától függetlenül - adhatók.

(3)[42] Az (1) és (2) bekezdések szerinti megosztás, valamint a 2. § (4) és (4a) bekezdése szerinti kollégiumok támogatási arányairól a Bizottság az MMA elnöke és a miniszter egyetértésével dönt. A támogatás összegének a művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok közötti felosztásáról a Bizottság a miniszter és az MMA elnöke egyetértésével dönt.

(4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelőjénél rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével igényelhető.

(5)[43] Az Alapból a támogatás folyósítása - a program jellegére, valamint a támogatási összeg nagyságára tekintettel - a szerződésben meghatározott ütemezésben történik.

(6)[44] Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem vonható el és évek között átcsoportosítható, valamint a szerződésben meghatározott elszámolási határidőig felhasználható.

(7)[45]

(8) Az Alap kezelője gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról.

9/A. §[46] Az MMA elnökének e törvény szerinti jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át és nem delegálhatók tovább.

10. § (1)[47] Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba.

(2)[48] Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy

a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó részletes szabályokat,

b) az alelnöki tisztség megszűnésére, valamint a bizottsági és kollégiumi tagok kinevezésre, jogállásukra és jogviszonyuk megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat,

c) a nevezési díjak megállapításának elveit, valamint

d) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az ideiglenes szakmai kollégiumok tagjai és vezetői kinevezésére vonatkozó részletes szabályokat

rendeletben állapítsa meg.

(3)[49] Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az állandó szakmai kollégiumokat rendeletével létrehozza.

10/A. §[50] (1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához a 2012. évben befolyt nevezési díjak tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A Módtv.-nyel megállapított 4. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakat a 2012. évi bevételekkel, valamint a kiadási jogcímek közötti 2012. évi átcsoportosításokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.

(3) A Módtv.-nyel megállapított 7. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2012. évben folyamatban levő pályázatokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.

10/B. §[51] (1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében és 2. § (4a) bekezdésében meghatározott kollégiumi struktúrát 2016. január 1-ig kell létrehozni.

(2)[52] E törvénynek az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIII. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdésében foglaltakat az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban levő támogatási igények esetén is alkalmazni kell, amennyiben támogatási szerződés megkötésére még nem került sor.

10/C. §[53]

Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez[54]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 23-i ülésnapján fogadta el. A címet módosította a 2005. évi CL. törvény 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[2] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[3] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[4] Megállapította a 2005. évi CL. törvény 1. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[5] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[8] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[9] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[10] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[11] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[12] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 3. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[13] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[14] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[15] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 5. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[16] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 5. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[17] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 1. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[18] Módosította a 2005. évi CL. törvény 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[19] Megállapította a 2010. évi CLXVII. törvény 2. §-a. Hatályos 2010.12.24.

[20] Megállapította a 2011. évi CLX. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[21] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[22] Módosította a 2016. évi XCIII. törvény 194. §-a. Hatályos 2016.07.28.

[23] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 6. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[24] Megállapította a 2013. évi CCLII. törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[25] Megállapította a 2016. évi CIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCVII. törvény 11. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[27] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXXVII. törvény 202. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXXVII. törvény 202. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[30] Megállapította a 2011. évi CLX. törvény 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[31] Megállapította a 2005. évi CL. törvény 4. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[32] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.14.

[33] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.14.

[34] Beiktatta a 2005. évi CL. törvény 5. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[35] Beiktatta a 2005. évi CL. törvény 5. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[36] Módosította a 2012. évi CVII. törvény 11. § d) pontja. Hatályos 2012.07.14.

[37] Megállapította a 2012. évi CVII. törvény 9. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[38] Módosította a 2013. évi CCLII. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[39] Megállapította a 2020. évi CLXXIII. törvény 15. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[40] Megállapította a 2005. évi CL. törvény 6. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[41] Megállapította a 2010. évi CLXVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2010.12.24.

[42] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 7. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[43] Módosította a 2020. évi CLXXIII. törvény 17. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[44] Módosította a 2020. évi CLXXIII. törvény 17. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2015. évi CCVII. törvény 11. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[46] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 8. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[47] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 121. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[48] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 9. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[49] Megállapította a 2015. évi CCVII. törvény 9. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[50] Beiktatta a 2012. évi CVII. törvény 12. §-a. Hatályos 2012.07.14.

[51] Beiktatta a 2015. évi CCVII. törvény 10. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[52] Beiktatta a 2020. évi CLXXIII. törvény 16. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi XLI. törvény 2. §-a. Hatálytalan 2023.06.29.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXXVII. törvény 202. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

Tartalomjegyzék