2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

614/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (különösen: 2-3. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet (különösen: 5. § (2) bekezdés)

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (különösen: 12. § (3) bekezdés)

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. §[2] (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2021. évi

a) kiadási főösszegét 25 052 196,8 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 22 764 468,1 millió forintban,

c) hiányát 2 287 728,7 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2021. évi

a) kiadási főösszegét 20 195 347,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 20 195 347,1 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2021. évi

a) kiadási főösszegét 2 341 491,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 535 591,9 millió forintban,

c) hiányát 1 805 899,2 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2021. évi

a) kiadási főösszegét 2 515 358,6 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 2 033 529,1 millió forintban,

c) hiányát 481 829,5 millió forintban

állapítja meg.

1/A. §[3] Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő hiány (a továbbiakban: ESA-hiány) 2021. évre várható értéke GDP 7,5%-a.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. §[4] (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2021. december 31-ére tervezett mértéke 79,9%.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a 2020. év utolsó napján fennálló 80,4%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton

a) a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2021. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire, valamint

d) a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, a nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre.

(2) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2021. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3)[5] Központi tartalék szolgál a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoporton a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamata fedezetének biztosítására. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(4)[6] A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt. Az előirányzatról az Operatív Törzs által, annak működése ideje alatt meghozott javaslat alapján az államháztartásért felelős miniszter is átcsoportosíthat.

(5)[7] Központi tartalék szolgál a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoporton a gazdaság újraindítása, a gazdaság védelme és egyéb fejlesztések érdekében szükséges feladatok fedezetének biztosítására. A felhasználásáról a Kormány dönt.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2021. évben 100,0 millió forint,

b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2021. évben 25,0 millió forint,

c) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2021. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint

lehet.

(3) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(4) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított nem elhelyezési vagy nem rekreációs célú, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2021. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2021. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(5) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított elhelyezési vagy rekreációs célú, értékesítésre kijelölt, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2021. évben az ilyen célú ingatlanok körét vagy értékét növelő, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2021. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(6) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2021. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használhatja fel. A 2021. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni.

(7)[8] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19. § (3) bekezdése szerinti kijelölt tulajdonosi joggyakorló az általa e minőségében a 2021. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó, valamint az Áht. 19. § (3) bekezdése szerint az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

(8)[9] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap, 2. cím, 6. alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2021. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az EDP jelentésben szereplő 2021. évre várható ESA-hiány a GDP 7,5%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék címén szereplő kiadási előirányzat kizárólag az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 7. Fejezeti tartalék cím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e költségvetési fejezet kiadási előirányzata az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadási előirányzatai között - a keletkező megtakarítások terhére vagy közfeladatok változása miatt - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg az 5000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) A korábbi években teljesített tulajdonosi ügyletek költségvetési kiadásainak a 2021. évben történő visszatérülését bevételként a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Vegyes bevételek jogcímen kell elszámolni.

(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6. címen belül önálló alcímen kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat kizárólag az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e költségvetési fejezet kiadási előirányzata az agrárpolitikáért felelős miniszter kezdeményezése alapján, különösen indokolt esetben az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1)[10] Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ámbtv.) 10. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Beruházási Ügynökség állam nevében végzett feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait a 2021. évben a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 3. Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címe tartalmazza.

(2)[11] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 3. Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címre vonatkozóan az Ámbtv.-nek a Beruházási Ügynökség által ellátott feladatok költségvetésével kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 272,0 millió forintot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 22 111,7 millió forintot köteles a 2021. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a 2021. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2397,4 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2021. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 837,4 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2021. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 371,9 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2021. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2021. december 27-éig kell teljesíteni.

(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2021. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1)[12] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. cím, 6. Start-munkaprogram alcímen rendelkezésre álló előirányzat biztosít fedezetet a 2020. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Kutatási Alaprész cím terhére 2021. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2021. évben a központi költségvetés javára összesen 21 177,8 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(4) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2021. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 26 230,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap címben kizárólag

a) a 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és

b) a 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-10. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-10. jogcímei, 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-10. jogcímek között, valamint a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 13. jogcímcsoport, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről az 1. cím, 2. alcím, 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatása érdekében a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Finanszírozási rendszer átalakítása jogcímről a jogcímcsoport 1-10. jogcímeire átcsoportosíthat.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 13. jogcímcsoport, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím előirányzata tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 11. jogcímcsoport, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcím előirányzata tartalmazza a 2100,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 18 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2500,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet és a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai közül a 2. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím, a 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím, valamint az 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) a központi alrendszerbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézményátadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet közötti átcsoportosításról.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (1) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 9. Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatát legfeljebb 775,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően - az első negyedév tekintetében január hónapban - meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósításához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által teljesítendő adott negyedévi feladatok. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 20-áig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(2) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, a 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, a 20. cím, 1. alcím, 12. Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(4) A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. cím, 1. alcím, 1. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

23. §[13] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Nemzeti agrártámogatások alcím kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2021. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit.

24. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

25. § (1)[14] A szakképzésért felelős miniszter a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 6. alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára.

(2)[15] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 6. alcím, 3. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2021. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2021. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(3) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2021. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.

26. § (1)[16] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2021. évben várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele - az 1-8. havi teljesítési adatok alapján - meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a 2021. évben várhatóan pénzforgalmilag teljesülő bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatának növelését.

(2)[17] Amennyiben a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel 2021. december 17-ig pénzforgalmilag teljesült mértéke meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatának az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt mértékét, az államháztartásért felelős miniszter legkésőbb 2021. december 23-ig megnövelheti a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 9. alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatát a pénzforgalmilag teljesült bevétel és a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatának az (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt mértéke különbségének megfelelő összeggel.

27. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ideértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

28. § (1)[18] A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcímhez tartozó jogcímcsoportok, valamint a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. cím, 8. Gazdaság újraindítást szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2021. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a Sport tv. 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(3) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj (a továbbiakban e § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni, azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

(4) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között - a közfeladatok változására tekintettel - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) szerinti 63. §, 65/A-65/F. § szerinti szolgáltatások biztosítása érdekében átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

29. § (1) Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből finanszírozott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2014-2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettség-vállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2020-2024-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

30. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt keretének és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány rendeletében meghatározottak szerint, míg a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

31. § A Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. prioritásából, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3 intézkedéséből nyújtott pénzügyi eszközök első kihelyezése után a program részére visszajuttatott eszközöket a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése alcím előirányzatán kell kimutatni. A források újbóli kihelyezése kizárólag vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott célok mentén történhet.

32. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 38. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások cím előirányzatán kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

(2) A XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. cím, 2. Uniós programok kiegészítő támogatása alcím előirányzata esetében a tárgyévet követő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetéséig a tárgyévi törvényi előirányzat 60%-áig vállalható éven túli fizetési kötelezettség.

33. § (1) Az Európai Bizottság által a 2021-2027-es programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapok programjai esetében a 6. mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keretének és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által a 2021-2027-es programozási időszakra létrehozott Belügyi Alapok gyűjtőnév alá tartozó programjai esetén az 6. mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keretének és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) A 2021. évben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány engedélyével, az operatív programok Európai Bizottság általi elfogadását követően az azokban meghatározott kötelezettségvállalási keretelőirányzatok és az azokhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(4)[19] Az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében az Európai Bizottsággal kötött megállapodásban foglalt, kötelezettségvállalással még nem terhelt összeg és az ahhoz kapcsolódó, vissza nem igényelhető általános forgalmi adó erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(5)[20] A Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó jogszabályában meghatározott, kötelezettségvállalással még nem terhelt összeg erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6)[21] A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt (4)-(5) bekezdésben nevesített előirányzatok terhére, fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.

33/A. §[22] A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt uniós támogatások előirányzatai között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

34. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2021-ben megfizetett összegének 71,63%-a az Ny. Alapot, 28,37%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(3) Amennyiben az E. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2021. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra.

36. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2020. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2020. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2021. évi címrendbe történő felvételéről és a 2020. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

37. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

40. § (1)[23] A 2. melléklet, a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és a 6.3. pont e) és k) alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A Szoctv. alapján nyújtott, a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3)[24] A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím, 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím, 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím, 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím, 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím, 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím, 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím, valamint az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet 56. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2021. december 16-án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

(6) A különleges gazdasági övezettel érintett megyei önkormányzat adatot szolgáltat a tárgyévet megelőző évben realizált helyi adók összegéről a Magyar Államkincstáron keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára a teljes adatkörre vonatkozóan, a helyi adóbevételből a megyei önkormányzat támogatásával érintett települési önkormányzatok számára pedig az adott önkormányzatot érintő adatkörre vonatkozóan 2021. április 20-áig.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán intézmények fenntartói és egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

41. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására

a)[25] átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus, oktató és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 8. melléklet 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcímen, az 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcímen, az 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz jogcímen, az 1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímen, az 1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék jogcímen meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási, szakképzési intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a 8. melléklet 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím szerint,

c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

ca) tankönyvtámogatást és

cb) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 8. melléklet 1.6. Bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím szerint,

d) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési és szakképző intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 8. melléklet 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerint támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 8. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus- és oktató-munkakörben foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

(4) A Kormány - jogszabályban meghatározott illetménynövekedésre tekintettel - rendeletben az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

42. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, a köztestület (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet I. rész 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcímmel, 1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcímmel, 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímmel, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcímmel, 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímmel, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet I. rész 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet I. rész 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím, 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím, valamint 5. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcím szerinti támogatásra jogosult.

(2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, illetve a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

a) - a b) pontban foglaltak kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,5%-a,

b) a 2. melléklet I. rész 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímek szerinti szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.

(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(6)[26] A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet I. rész 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím szabályai szerint, azzal azonos mértékű támogatás illeti meg.

(7) A nem állami szociális fenntartó részére a Kormány rendeletben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatáson túl további hozzájárulást állapíthat meg.

43. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat és keretösszegeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím szerinti pályázati támogatások, illetve a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és

d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt

delegálnak.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja a saját országos nemzetiségi önkormányzatának pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

44. § Az Országgyűlés a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím terhére az egyházi jogi személyek és a Karitatív Tanács számára nyújtandó támogatások keretösszegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg.

45. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

46. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2021. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2022. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

47. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

48. § (1) A Kormány a 2021. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Nemzetközi Beruházási Banktól, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

49. § (1)[27] A 2021. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 300 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2021. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 70 000 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

50. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 1 900 000,0 millió forint.

(2)[28] Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 1 700 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

51. § (1)[29] A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 1 500 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 100 000,0 millió forint.

(3)[30] Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2021. évben 1 200 000,0 millió forint.

52. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(9) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke - a (6) bekezdés kivételével - a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2021. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez, valamint

c) jogszabályban meghatározott feltételek szerint készfizető kezességet vállalhat pénzügyi intézménynek, befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelőnek, biztosítónak nem minősülő gazdasági társaságok által kibocsátott kötvényekből eredő, továbbá az ilyen társaságokkal szembeni kitettségek értékpapírosításával létrejött értékpapírokból eredő kötelezettségekhez.

(4) A (2) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén,

e) a (3) bekezdés c) pontja esetében a kötvény- és értékpapír-tulajdonos.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az Európai Bizottság "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című közleménye (a továbbiakban: Közlemény) alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7)[31] A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya - a (8) bekezdés szerinti kezességek kivételével - 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 2 500 000,0 millió forintot.

(8) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés c) pontja szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 200 000,0 millió forintot.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

53. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az állami viszontgarancia mértéke az Alapítvány által a Közlemény alapján az Európai Bizottság határozatában jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

(7)[32] Az Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

53/A. §[33] (1) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által - befektetési és beruházási célú finanszírozáshoz kapcsolódóan - vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség[34]

a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,

b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

(3)[35] A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az általuk kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(4)[36] A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok által kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(5) A kezesi szerződés jogosultja lehet[37]

a) pénzügyi intézmény,

b) kötvény-tulajdonos.

(6)[38] A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

(7) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

54. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, jogszabályban meghatározott feladatának érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

55. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - ide nem értve az 56. § és az 57. § szerinti térítési kötelezettséget - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

56. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára az állam térítési kötelezettséget vállal.

(2)[39] Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzat terhére kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése alcím előirányzatát illeti.

(4)[40] Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzatát illeti.

57. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 100%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 100.000,0 millió forintot.

(4)[41] Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. cím, 1. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

58. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának "Mikrovállalkozások és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése" című alterülete keretében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

(2) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 5 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának "Mikrovállalkozások és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése" című alterülete keretében vállalt garancia állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 10 000,0 millió forintot.

(4)[42] Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. cím, 5. Svájci-Magyar Együttműködési Program II. alcím terhére kell teljesíteni.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által behajtott követelés összege a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. előirányzatát illeti.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

59. § A 2021 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 3,0%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

60. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2021. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

61. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2021. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2021. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2021. január 1-jétől 44 600 forint.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2021. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

62. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2021. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2021. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2021. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított, kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

63. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

(2) Az Nkt. 46. § (5) bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a 2021/2022. tanévre leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege

a) a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola

aa) első-negyedik évfolyamán 9000 forint/fő/év,

ab) ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik-tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,

ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,

ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,

b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén 5000 forint/fő/év,

c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.

64. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2021. január 1-jétől 554 400 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési és szakképzési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési és szakképzési feladatok tekintetében a 41. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

65. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2021. évben 507 730 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2021. évben 507 730 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2021. évben 6000 forint.

(4) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (8) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2021. évben 6000 forint.

66. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összege 2021. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint.

67. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2021. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2021. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2021. évben a 2021. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér 88%-a,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2021. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2021. évben 41 335 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2021. évben született.

(4) A 2021. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése szerinti

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

68. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2021. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2021. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2021. március 1-jétől - 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

69. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2021. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2021. évben 6000 forint.

70. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

71. § A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 7950 forint/fő/hó.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

72. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

73. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2021. évben magyar filmalkotás esetén 359,8 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 628,0 millió forint.

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

20. A nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvétellel kapcsolatos felhatalmazások

75. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében feltételes kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank általános és szelektív tőkeemelésében, melynek mértéke 2021-2023 között 171 099 033,2 amerikai dollár.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Pénzügyi Társaság általános és szelektív tőkeemelésében, melynek mértéke 2021-2025 között 39 136 000,0 amerikai dollár.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Fejlesztési Társulás 19. alapfelöltéséről szóló határozatában szereplő 13,99 millió SDR magyar hozzájárulás kifizetésére. Az alapfeltöltést 2021-2029. között, nemzeti valutában kell teljesíteni.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 41. § (4) bekezdése és a 8. melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 42. § (7) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,

e) a 44. §-ban és a 11. mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében

a) az 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,

b) az 61. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 61. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot

határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kapnak a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a 10. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. október 1-jén lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-34. §, a 36-76. §, az 1. melléklet és a 4-11. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

23. Egyéb rendelkezések[43]

78. §[44] A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap címben a 15. Munkahely-megtartási program alcím előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XC. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei1 100,05 423,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 665,7
9Egyéb működési kiadások11 215,0
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0274,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások909,3
9Egyéb működési kiadások425,4
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 897,3
9Egyéb működési kiadások604,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
14Steindl Imre program támogatása1 128,13 317,9
15Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék600,0
1 - 4. cím összesen:43 744,01 105,09 015,5
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 769,0180,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 818,3
9Egyéb működési kiadások1 289,7
5. cím összesen:3 108,02 769,0180,2
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség967,8
2Magyar Szocialista Párt305,5
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt510,3
4Lehet Más a Politika217,9
5Kereszténydemokrata Néppárt180,4
7Demokratikus Koalíció207,1
8Párbeszéd Magyarországért Párt91,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1Momentum Mozgalom44,3
2Magyar Kétfarkú Kutyapárt24,6
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány1 468,9
2Táncsics Mihály Alapítvány359,3
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány702,4
4Ökopolisz Alapítvány212,6
5Barankovics István Alapítvány149,7
9Megújuló Magyarországért Alapítvány27,5
11Új Köztársaságért Alapítvány194,5

millió forintban

[45]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
13Savköpő Menyét Alapítvány41,3
14Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány74,2
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás97 187,9
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság25,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások976,3
9Egyéb működési kiadások602,8
21. cím összesen:1 579,125,1
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,03,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások252,5
9Egyéb működési kiadások207,1
22. cím összesen:459,61,03,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal7 682,7147,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 662,2
9Egyéb működési kiadások3 873,5
23. cím összesen:7 535,77 682,7147,0
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások842,5
9Egyéb működési kiadások572,9
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0
2A választási rendszerek működtetése1 200,0300,0
52022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése500,0
24. cím összesen:3 573,4350,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala21,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások848,4
9Egyéb működési kiadások454,7
25. cím összesen:1 303,121,0
26Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés164 270,111 557,7-152 712,4
Hazai felhalmozási költségvetés9 742,20,0-9 742,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen174 012,311 557,7-162 454,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal56,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 067,8
9Egyéb működési kiadások602,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések466,8
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai449,3
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 685,50,0-2 685,5
Hazai felhalmozási költségvetés56,60,0-56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen2 742,10,0-2 742,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság70,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 844,2
9Egyéb működési kiadások824,1
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 668,30,0-2 668,3
Hazai felhalmozási költségvetés70,00,0-70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen2 738,30,0-2 738,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala96,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 396,0
9Egyéb működési kiadások641,3
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 037,30,0-2 037,3
Hazai felhalmozási költségvetés96,90,0-96,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen2 134,20,0-2 134,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,0574,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 570,8
9Egyéb működési kiadások2 783,9
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés11 354,717,0-11 337,7
Hazai felhalmozási költségvetés574,03,0-571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen11 928,720,0-11 908,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok3 066,15 881,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88 267,4
9Egyéb működési kiadások34 968,5
2Kúria192,046,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 900,8
9Egyéb működési kiadások955,5
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai6383,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés129 654,13 258,1-126 396,0
Hazai felhalmozási költségvetés12 310,40,0-12 310,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen141 964,53 258,1-138 706,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,02 799,665,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások42 981,7
9Egyéb működési kiadások11 193,3
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés54 205,037,0-54 168,0
Hazai felhalmozási költségvetés2 799,665,0-2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen57 004,6102,0-56 902,6

millió forintban

[46]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A települési önkormányzatok működésének általános támogatása265 705,3
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
216 567,6
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
179 935,9
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
87 024,9
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása22 630,8
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú
támogatása
66 368,1
2A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak működési célú támogatása
35 260,6
3A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú
támogatása
12 608,2
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai22 753,0
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés886 101,40,0-886 101,4
Hazai felhalmozási költségvetés22 753,00,0-22 753,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen908 854,40,0-908 854,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
X. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása380,243,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 131,1
9Egyéb működési kiadások3 971,5
2Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet6,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások517,6
9Egyéb működési kiadások181,3
3Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
58,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 402,6
9Egyéb működési kiadások1 650,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása780,9
5Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján
teljesítendő fizetési kötelezettségek
6 469,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés23 104,3380,2-22 724,1
Hazai felhalmozási költségvetés108,40,0-108,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen23 212,7380,2-22 832,5

millió forintban

[47]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása25,01 643,81,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 698,3
9Egyéb működési kiadások8 564,7
3Nemzetstratégiai Kutatóintézet32,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások814,7
9Egyéb működési kiadások455,8
7Nemzeti Örökség Intézete140,079,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások641,7
9Egyéb működési kiadások1 341,6
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok42 356,25 081,88,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások187 774,6
9Egyéb működési kiadások61 761,0
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 110,0238,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 655,4
9Egyéb működési kiadások7 692,5
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete65,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások417,8
9Egyéb működési kiadások232,1
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
10BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének
és szakmai feladatainak támogatása
3 826,0
14Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok783,156,0
15Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
146,566,4
16Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek
támogatása
8 398,512 733,5
28Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások3 800,0
29Nemzeti Együttműködési Alap9 287,6
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és
karitatív feladatok támogatása
14 275,8
2Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
16 400,0
3Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék20 150,0
31Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1Nemzetiségi szakmai támogatások2 786,72 450,0
2Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 864,6
50Határontúli műemlék-felújítási program36,7463,3
52Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében
álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások
569,4
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
8 927,81 167,3
58HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása990,0
88Nemzeti Kastélyprogram188,2
2Fejezeti általános tartalék1 700,0
3Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok
támogatása
4 820,6200,0

millió forintban

[48]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
32Központi kezelésű előirányzatok
4Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 169,4
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés391 423,545 696,6-345 726,9
Hazai felhalmozási költségvetés24 970,39,4-24 960,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XI. fejezet összesen416 393,845 706,0-370 687,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1Agrárminisztérium igazgatása124,048,410,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 304,4
9Egyéb működési kiadások2 412,2
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 437,61 089,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 223,5
9Egyéb működési kiadások8 657,7
4Ménesgazdaságok2 996,3241,233,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások693,7
9Egyéb működési kiadások2 934,7
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei5 081,5112,63,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 207,6
9Egyéb működési kiadások7 284,5
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár155,00,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások464,4
9Egyéb működési kiadások231,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ2 116,655,36,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 630,6
9Egyéb működési kiadások2 030,9
10Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ185,3204,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások776,0
9Egyéb működési kiadások664,6
12Országos Meteorológiai Szolgálat199,747,93,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 076,7
9Egyéb működési kiadások693,2
14Nemzeti park igazgatóságok6 047,8497,923,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 344,9
9Egyéb működési kiadások5 618,9
17Nemzeti Földügyi Központ31,6148,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 215,6
9Egyéb működési kiadások1 167,4
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Környezet- és természetvédelmi feladatok4 641,8277,3
2Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1Földügyi feladatok11 564,53,9
3Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok1 714,3113,5
3Mezőgazdasági feladatok
2Mezőgazdasági szakmai feladatok5 351,7459,7
4Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok1 055,6
5Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása7 238,2
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás3 500,0
7Nemzeti agrárkár-enyhítés8 600,04 300,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
8Peres ügyek95,6
9Fejezeti általános tartalék130,4
21Központi kezelésű előirányzatok
2Uniós programok kiegészítő támogatása12 916,1
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés121 525,131 675,4-89 849,7
Hazai felhalmozási költségvetés3 300,079,3-3 220,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés12 916,10,0-12 916,1
XII. fejezet összesen137 741,231 754,7-105 986,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása124,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 265,3
9Egyéb működési kiadások1 344,4
2Egyéb HM szervezetek2 156,781 030,11 608,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 685,4
9Egyéb működési kiadások105 595,8
2Magyar Honvédség5 640,0140 790,3145,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158 166,6
9Egyéb működési kiadások133 375,6
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat200,0106,711,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 132,3
9Egyéb működési kiadások17 212,8
6MH Egészségügyi Központ31 569,8958,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29 931,7
9Egyéb működési kiadások17308,6
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások343,0
9Egyéb működési kiadások55,3
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
100,0
3Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása760,6
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása3 251,0
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása1 286,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához10 355,1
39Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
17 000,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések6 841,1
43Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,0
47Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék19 300,0
48Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 200,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés544 652,539 566,5-505 086,0
Hazai felhalmozási költségvetés233 364,91 765,3-231 599,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen778 017,441 331,8-736 685,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása10 954,828,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 779,2
9Egyéb működési kiadások14 272,4
2Nemzeti Védelmi Szolgálat32,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 475,7
9Egyéb működési kiadások1 561,8
4Terrorelhárítási Központ150,02 602,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 888,1
9Egyéb működési kiadások4 860,2
5Büntetés-végrehajtás3 715,6314,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58 310,6
9Egyéb működési kiadások31 961,5
7Rendőrség6 134,47 245,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások267 578,1
9Egyéb működési kiadások85 351,3
8Alkotmányvédelmi Hivatal27,4107,520,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 658,1
9Egyéb működési kiadások2 701,2
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat280,02 336,523,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16 240,1
9Egyéb működési kiadások6 823,5
10Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ67,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 780,5
9Egyéb működési kiadások1 412,7
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság3 183,23 681,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások66 275,8
9Egyéb működési kiadások19 318,1
13Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság454,4175,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 437,6
9Egyéb működési kiadások4 162,1
16Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 398,6
9Egyéb működési kiadások1 429,7
17Vízügyi Igazgatóságok3 280,71 254,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 055,3
9Egyéb működési kiadások14 317,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
3A légimentéssel összefüggő kiadások2 127,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások69 054,3
63Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
403,2
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása1 086,2225,0
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások1 456,7363,2
2Tanoda program2 416,2
3Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása384,615,0
5Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok2 641,8
8Biztos Kezdet Gyerekházak842,3
10Országos Roma Önkormányzat támogatása616,4
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,0
11A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány
lakhatásával kapcsolatos kiadások
17 181,2
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
825,7
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások1 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
500,0
26Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék53 300,0
21Központi kezelésű előirányzatok
3Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása
1 733,6
4Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
494,0200,0477,0
5Belügyi Alapok 2014-20202 410,15 235,9
6Belügyi Alapok 2021-20271 836,47 070,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés823 832,228 180,5-795 651,7
Hazai felhalmozási költségvetés18 449,843,0-18 406,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés17 523,4200,0-17 323,4
XIV. fejezet összesen859 805,428 423,5-831 381,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása1 059,7306,328,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12151,2
9Egyéb működési kiadások4 207,0
2Nemzeti Adó- és Vámhivatal5 750,98 780,8244,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások117 238,8
9Egyéb működési kiadások55 943,0
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság6 105,43 911,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 039,3
9Egyéb működési kiadások46 337,5
8Magyar Államkincstár14 600,36 869,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások35 899,5
9Egyéb működési kiadások18 411,0
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság116,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások523,6
9Egyéb működési kiadások163,7
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok3 550,1
4A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
23 131,623 131,6
6Nemzetközi és egyéb kötelezettségek160,41,0
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
3Céltartalékok184 594,1
3Európai Területi Együttműködés (2014-2020)692,2254,115,0
4Európai Területi Együttműködés (2021-2027)100,0
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés484 219,227 633,2-456 586,0
Hazai felhalmozási költségvetés43 001,223 404,8-19 596,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés807,2254,1-553,1
XV. fejezet összesen528 027,651 292,1-476 735,5

millió forintban

[49]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
1Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása30 048,0278,741,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 851,8
9Egyéb működési kiadások38 558,6
4Országos Atomenergia Hivatal2 654,9123,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 059,9
9Egyéb működési kiadások2 701,2
5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat1 726,321,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 085,5
9Egyéb működési kiadások1 108,4
6Nemzeti Akkreditáló Hatóság271,04,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások289,6
9Egyéb működési kiadások199,8
7Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal311,078,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 399,8
9Egyéb működési kiadások811,7
8Szakképzési Centrumok2 592,4342,7140,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások103 902,1
9Egyéb működési kiadások40 434,6
9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala3 993,3224,62,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 692,3
9Egyéb működési kiadások2 079,3
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség870,68,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 489,7
9Egyéb működési kiadások11 743,5
14Egyetemek, főiskolák322 055,325 677,75 522,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások225 651,1
9Egyéb működési kiadások238 464,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
32Közlekedési ágazati programok138 178,25 740,030 140,8
34Infokommunikációs ágazati feladatok3 845,8
35Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
1Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok2 528,2126,1
3Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások27 001,2
36Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
1Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása1 980,68,0
2Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények
támogatása
6 872,0
3Kormányzati szakpolitikák6 291,8
4Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő,
Módszertani Központ működtetése
332,0
67Felsőoktatási feladatok
1Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása59 100,9
2Felsőoktatás speciális feladatai8851,6

millió forintban

[50]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok,
programok támogatása
1 564,0
12Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása117,5
21Központi kezelésű előirányzatok
1Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése127 000,0
2Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése193 500,0
3Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
98 400,0
5Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése14 900,0
3Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Bányakoncessziós díj500,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek70 000,0
2Légiközlekedési kibocsátási egységek300,0
5Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
200,0
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 383 187,3370 762,8-1 012 424,5
Hazai felhalmozási költségvetés57 034,976 007,318 972,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVII. fejezet összesen1 440 222,2446 770,1-993 452,1

millió forintban

[51]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása188,6450,816,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 074,6
9Egyéb működési kiadások12 727,2
2Külképviseletek igazgatása7 537,65 769,4110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58 276,8
9Egyéb működési kiadások20 245,9
4Információs Hivatal180,02 532,146,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 985,9
9Egyéb működési kiadások7 062,1
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
1 158,7
16Protokoll kiadások651,0
25Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása1 500,0
33Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása33 548,6
2Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások9 019,555,1
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések17 416,3
5Peres ügyek9,0
8Kulturális diplomáciai projektek támogatása1 190,741,4
9Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék1 200,0
8Központi kezelésű előirányzatok
3Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)3 850,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés184 066,37 906,2-176 160,1
Hazai felhalmozási költségvetés8 848,8172,2-8 676,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés3850,00,0-3850,0
XVIII. fejezet összesen196 765,18 078,4-188 686,7

millió forintban

[52]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
9 573,01 876,6
2Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék5 026,4
4Közvetlen uniós programok támogatása600,02 400,0
3Központi kezelésű előirányzatok
1Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)276 893,9185 513,1
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)21 819,88 420,8
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)12103,150 711,9
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)147,2230 880,0
5Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)53 560,261 586,5
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)118 051,048 369,2
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)26122,7635,7
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)1 481,8
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)4 865,36 974,410 257,75 401,4
4EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-202115 704,04 174,6
5Svájci-Magyar Együttműködési Program II.7 370,7
6Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-20203 372,878 975,9
7Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-20271 000,0
8Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program87 156,4112 843,6
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program1 857,21 342,8
9Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)110876,774 123,3
2Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)51,479 948,6
4Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)53 817,0216 183,0
6Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)16 280,218 719,8
7Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)19 881,210 118,8
8Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)4 892,0152,0
10Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)75 000,0375 000,0
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés15 199,40,0-15 199,4
Hazai felhalmozási költségvetés4 276,60,0-4 276,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés2 480 261,912 375,8-2 467 886,1
XIX. fejezet összesen2 499 737,912 375,8-2487362,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása922,989,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 884,4
9Egyéb működési kiadások6 026,9
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
25 146,3693,90,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások103 060,3
9Egyéb működési kiadások44 610,8
3Nemzeti Sportközpontok3 747,01 707,3153,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 988,2
9Egyéb működési kiadások10 784,4
4Egyéb kulturális intézmények389,8120,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 359,4
9Egyéb működési kiadások1 069,5
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal800,0219,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 952,9
9Egyéb működési kiadások2 917,4
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 821,2171,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 032,4
9Egyéb működési kiadások1 527,0
8Egyéb történetkutató intézetek
1Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum4,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,9
9Egyéb működési kiadások108,4
2VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások370,4
9Egyéb működési kiadások378,2
9Petőfi Irodalmi Múzeum405,5126,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 922,9
9Egyéb működési kiadások4 029,9
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ2 139,1201,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25 063,1
9Egyéb működési kiadások6 051,6
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei728 818,97 456,324,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások399 540,6
9Egyéb működési kiadások322 690,1
3Országos Sportegészségügyi Intézet1 374,158,6

millió forintban

[53]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 076,2
9Egyéb működési kiadások526,1
11Közgyűjtemények4 143,52 342,95,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 548,3
9Egyéb működési kiadások9 069,1
12Művészeti intézmények4 468,0531,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 328,5
9Egyéb működési kiadások8 279,2
13Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért57,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások450,0
9Egyéb működési kiadások488,4
14Országos Mentőszolgálat52 036,27 170,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38332,6
9Egyéb működési kiadások14 421,4
15Magyarságkutató Intézet30,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások523,8
9Egyéb működési kiadások760,5
16Nemzeti Népegészségügyi Központ2321,4862,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 416,1
9Egyéb működési kiadások16 814,4
17Országos Vérellátó Szolgálat18197,2550,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 700,8
9Egyéb működési kiadások10 834,3
18Klebelsberg Központ8 087,29 564,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások440 839,0
9Egyéb működési kiadások139 697,8
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 306,8164,140,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 048,2
9Egyéb működési kiadások819,3
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás282 266,9
4Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás6 580,1
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása5 656,81 005,0
5Nemzeti Tehetség Program3 407,5190,0
11Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása990,0
12Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása4 375,6
15Ingyenes tankönyvellátás támogatása13 421,7
16Oktatási társadalmi szervezetek támogatása180,8
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
1Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok69,1
2Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása121,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Waclaw Felczak Alap356,6
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3Emlékparkok, emlékpontok támogatása250,8
5Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok1 861,1146,0
6Csoóri Sándor Alap2 996,6
7Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása4 424,1
8Makovecz Imre Alap1 400,0
13Művészeti tevékenységek
1Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása45 009,5290,1
9Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása1 598,6
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 950,0
15Lázár Ervin Program5 377,3150,0
15Családpolitikai és ifjúsági ágazati szakmai feladatok
2Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok5 856,978,1
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása80,0
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása1 983,3
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
1 137,2
4Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása624,414 368,8
19Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása140 740,6
2Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások
sajátos finanszírozása
3 151,9
8Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások
16 088,2
12Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai
programok támogatása
3 943,1661,6
13Gyermekvédelmi Lakás Alap1 190,0
14GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
440,0
15Fejlesztő foglalkoztatás támogatása2 748,9
16Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi1 928,1
szervezeteinek támogatása
20Egyes családügyi és önkéntes programok, szervezetek támogatása
1Esélyteremtési, önkéntes és kírziskezelő programok valamint
feladatok támogatás
375,74,0
2Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok
támogatása
605,020,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
1Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok6 620,4399,1
24Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása6 493,55 510,22 991,3
28Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok6 750,0
32Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési
támogatása
326,4
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport és szakmai feladatok támogatása17 835,6166,2
5A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása8 497,0
6Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek,
sportteljesítmények elismerése
9 821,4
8Sportegészségügy, sporttudomány támogatása886,026,0
23Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos
támogatások
1 481,2900,0

millió forintban

[54]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
12 639,17 742,9
30Kiemelt sportegyesületek támogatása6 788,61 930,9
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása20 676,4
49Peres ügyek1 422,0
51Fejezeti általános tartalék1 200,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék305 169,2
2Anyasági támogatás6 509,7
3Gyermekgondozást segítő ellátás60 266,5
4Gyermeknevelési támogatás11 085,0
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése3 523,0
6Életkezdési támogatás8 047,1
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások3 184,8
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése862,2
2Korhatár alatti ellátások92 669,1
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások64 610,5
2Járási szociális feladatok ellátása91 374,7
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás17 349,9
2Egyéb térítések7 374,8
3Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése250,01,0
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 018 772,6863 650,7-2 155 121,9
Hazai felhalmozási költségvetés64 840,3224,3-64 616,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. fejezet összesen3 083 612,9863 875,0-2 219 737,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda380,0195,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 915,4
9Egyéb működési kiadások1 972,6
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal125,024,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások418,9
9Egyéb működési kiadások295,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll350,0
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
23 910,0
6Fejezeti általános tartalék45,7
12Közösségépítő kezdeményezések támogatása800,0
21Nemzetközi tagdíjak55,5
23Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
1 138,165,0
24Kiemelt társadalmi kapcsolatok11 000,0
27Alapítványok, köztestületek támogatása4 966,0400,0
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés49 867,9505,0-49 362,9
Hazai felhalmozási költségvetés684,30,0-684,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen50 552,2505,0-50 047,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1Miniszterelnöki Kormányiroda351,3216,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 501,7
9Egyéb működési kiadások1 170,9
2Szerencsejáték Felügyelet5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 151,4
9Egyéb működési kiadások340,6
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Felelős játékszervezési tevékenység támogatása81,365,7
3Autópálya rendelkezésre állási díj134 900,0
4Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez12184,6
5Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához62,2
6A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben
részletezett közfeladatainak ellentételezése
1 100,0
7Nemzetközi tagdíjak74,4
9Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása5 694,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
244,1
13MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (VBÜ)
1 169,4
14Fejezeti általános tartalék37,6
1 - 19. cím összesen:160 543,6351,31 456,2
20Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal0,82,02,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások991,2
9Egyéb működési kiadások324,8
20. cím összesen:1 316,00,82,02,4
21Központi kezelésű előirányzatok
2Peres ügyek2 000,0
3Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
5 349,0
4Központi tartalékok
1Rendkívüli kormányzati intézkedések118 000,0
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés287 208,6352,1-286 856,5
Hazai felhalmozási költségvetés1 458,22,4-1 455,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXII. fejezet összesen288 666,8354,5-288 312,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXX. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása25,095,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 817,1
9Egyéb működési kiadások1 170,9
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK168,610,0
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 202,435,0-3 167,4
Hazai felhalmozási költségvetés95,00,0-95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen3 297,435,0-3 262,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal787,8477,427,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 362,7
9Egyéb működési kiadások6 084,9
4KSH Könyvtár5,02,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,2
9Egyéb működési kiadások68,5
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet213,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások178,4
9Egyéb működési kiadások161,6
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
1 050,0
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés25 081,31 005,8-24 075,5
Hazai felhalmozási költségvetés479,427,9-451,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen25 560,71 033,7-24 527,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak27,229,915,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 502,7
9Egyéb működési kiadások1 165,7
2MTA Könyvtár és Információs Központ5 556,518,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások644,9
9Egyéb működési kiadások5 461,3
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ918,425,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások522,8
9Egyéb működési kiadások904,0
2MTA Jóléti intézmények316,91,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások371,3
9Egyéb működési kiadások301,1
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások156,0
9Egyéb működési kiadások107,0
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága0,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,3
9Egyéb működési kiadások8,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
2Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok
támogatása
320,3
3Szakmai feladatok támogatása501,7
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés17 059,76 883,6-10 176,1
Hazai felhalmozási költségvetés74,715,0-59,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen17 134,46 898,6-10 235,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok136,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 144,4
9Egyéb működési kiadások1 551,9
2Magyar Építészeti Múzeum132,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások389,8
9Egyéb működési kiadások378,6
3MMA Kutatóintézet23,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,8
9Egyéb működési kiadások89,3
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális
feladatainak támogatása
1 848,616,0
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak14,9
7Pályázati alapok200,0
14MMA műemlékvédelmi beruházásai30,0
20Makovecz Emlékközpont88,017,7
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 971,30,0-10 971,3
Hazai felhalmozási költségvetés355,60,0-355,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen11 326,90,0-11 326,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal1 962,830,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 022,2
9Egyéb működési kiadások1 316,8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak4 694,9
5Nemzeti Laboratóriumok12 850,62 273,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés20 884,51 962,8-18 921,7
Hazai felhalmozási költségvetés2 303,20,0-2 303,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen23 187,71 962,8-21 224,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXVI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
1ELKH Titkársága89,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 227,7
9Egyéb működési kiadások1 552,9
2ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek17 308,11 719,1533,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20 192,0
9Egyéb működési kiadások14 929,0
3ELKH Támogatott kutatóhelyek76,73,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 520,4
9Egyéb működési kiadások509,2
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások1 900,0
2Kiválósági ösztöndíjak5 623,1
4Struktúraváltási Alap12 500,0900,0
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZATKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés66 054,317 384,8-48 669,5
Hazai felhalmozási költségvetés4 612,1533,4-4 078,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXVI. fejezet összesen70 666,417 918,2-52 748,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata23 017,4
2Egyéb devizahitelek kamata4 239,0
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények118 866,5
2Belföldi devizakötvények3 919,4217,7
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai17,7
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata25 168,5
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
522 118,487 134,8
2Lakossági kötvények296 620,45 787,9
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása293,8
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása10 866,2
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása24 002,2
4Repóügyletek kamatelszámolásai1 307,8329,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek29 955,9
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások2 500,0
3Adósságkezelés költségei1 404,8
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 064 280,393 488,0-970 792,3
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. fejezet összesen1 064 280,393 488,0-970 792,3

millió forintban

[55]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó446 700,0
4Pénzügyi szervezetek különadója61 400,0
5Cégautóadó37 500,0
7Bányajáradék44 000,0
8Játékadó34 600,0
9Ökoadó
2Környezetterhelési díj5 200,0
10Egyéb befizetések15 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója60 600,0
12Rehabilitációs hozzájárulás103 600,0
14Kisadózók tételes adója237 400,0
15Kisvállalati adó97 400,0
16Közműadó53 400,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó4 642 380,5393 127,5
2Jövedéki adó1 248 600,0
3Regisztrációs adó20 000,0
4Távközlési adó53 000,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték218 800,0
6Biztosítási adó105 900,0
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás7 600,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó2 717 800,0
2Egyéb lakossági adók7 900,0
4Lakossági illetékek194 100,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek18 622,6
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek40 000,0
2Környezetvédelmi termékdíjak86 000,0
3Egyéb központosított bevételek24 900,0
4Megtett úttal arányos útdíj225 000,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel18 164,4
6Időalapú útdíj71 000,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek26 359,2
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése21 177,8
5Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás165 452,5
6Uniós programok bevételei
1Kohéziós Operatív Programok
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele (KOP)414 572,1967 334,1
10Vidékfejlesztési Program (VP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VP)
51 678,07 722,0
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP)89 992,813 447,2
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(MAHOP)
342,91 028,7
12Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(CEF)
1 616,979 228,0

millió forintban

[56]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
13Egyéb programok
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(egyéb programok)
1 808,93 359,3
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok)3 573,73 573,7
18Egyéb programok 2021-20273 477,913 911,5
19Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)55 000,0271 000,0
20Kohéziós Operatív Programok 2021-202711 409,426 622,1
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése16 200,0
24Babaváró támogatások67 665,0
25Diákhitel konstrukciók támogatása3 690,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás137 700,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások2 000,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
11Egyéb vegyes kiadások7 800,0
121 % SZJA közcélú felhasználása9 800,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés2 200,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
3 000,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
30 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
3 500,0
9Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség120,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
800,0
34Pénzbeli kárpótlás1 987,6
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás424 775,0
2Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz477 322,4
9Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás261 044,9
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1IBRD alaptőkeemelés2423,3
2IFC tőkeemelés3 037,0
3CEB tagdíj4,3
4Bruegel tagdíj36,4
5AIIB alaptőke hozzájárulás1 313,6
6NBB tőkeemelés2 943,4
7IDA alaptőke-hozzájárulás1 761,7
9A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb
kiadások
1 386,4
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez615 302,5
38Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások690,0
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
2Bethlen Gábor Alap támogatása26 212,27 431,3
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása2 888,6
5Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása31 186,73 235,7

millió forintban

[57]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 111 848,711 125 757,09 013 908,3
Hazai felhalmozási költségvetés22 146,0393 127,5370 981,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,02 020 699,22 020 699,2
XLII. fejezet összesen2 133 994,713 539 583,711 405 589,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek9 000,0
3Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek1 300,0
4Bérleti díjak2 160,0
6Vagyonkezelői díj2 464,0
2Társaságokkal kapcsolatos bevételek
1Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel10,0
2Osztalékbevételek1 366,0
3Egyéb bevételek
1Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
5 900,0
2Vegyes bevételek1 600,0
4Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása3 000,0
2Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása7 950,0
7Ingatlanok fenntartása és őrzése11 400,0
2Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
forrásjuttatásai
6 200,0
3Az MNV Zrt. működésének támogatása7 900,0
3A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos
környezetvédelmi feladatok finanszírozása
7 000,0
3Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan
terhelő egyéb kiadások
1 770,0
7ÁFA elszámolás1 000,0
8Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása5 900,0
9Egyéb vagyonkezelési kiadások4 830,0300,0
10Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása3 000,0
2Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások
1Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Koncessziós díjak7 139,9
2Osztalékbevétel22 700,0
3Egyéb bevételek10,0
2Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Az NHKV Zrt. támogatása50 000,0
2A regionális víziközmű társaságok támogatása23 000,0
3Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb
társaságok forrásjuttatásai
6 000,04 000,0
4Az MFB Zrt. működésének támogatása25,0
5Egyéb kiadások400,0
3A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5 000,0
6A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek
1Távközlési koncessziókból származó díj333,6
7Fejezeti tartalék6 500,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés133 725,040 773,5-92 951,5
Hazai felhalmozási költségvetés18 450,016 210,0-2 240,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIII. fejezet összesen152 175,056 983,5-95 191,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítéséből származó bevételek12 230,0
2Haszonbérleti díj2 550,0
3Vagyonkezelői díj120,0
4Egyéb bevételek100,0
2A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1Termőföld vásárlás3 400,0
2Életjáradék termőföldért8 100,0
3Ingatlanok fenntartásával járó kiadások500,0
4A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
4Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése870,0
5Bírósági döntésből eredő kiadások30,0
6Egyéb vagyonkezelési kiadások1 760,0
7Értéknövelő beruházások megtérítése1 640,0
5Fejezeti tartalék500,0
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés11 760,02 770,0-8 990,0
Hazai felhalmozási költségvetés5 040,012 230,07 190,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLIV. fejezet összesen16 800,015 000,0-1 800,0

millió forintban

[58]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
1Központi kezelésű előirányzatok
1Központi tartalékok
1Gazdaság-újraindítási programok108 000,0
2Beruházás Előkészítési Alap10 000,0
2A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi
kezelésű előirányzatai
1Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése115 902,7
2PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági
társaságok forrásjuttatásai
4 000,0
3Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése25 000,0
4Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű
előirányzatai
15 501,176 767,9
5Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
27 000,0
6Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok
1Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása77 000,0
2Nyugdíjprémium céltartalék támogatása53 438,0
7Lakástámogatások25 769,0343 785,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű
előirányzatok
1Magyar Falu Program50 000,0142 000,0
2Modern Városok Program50 000,0
3Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások1 059,430 956,3
4Kulturális értékmegőrző beruházások5 120,321 611,8
5Fővárosi fejlesztések1 635,217 426,7
6Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény
pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények
támogatása
13 359,4
7Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
294,71 524,0
2Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok2 964,6
3Nemzeti agrártámogatások77 893,5581,5
4Öntözésfejlesztés
1Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése9 741,9
2Öntözés-igénybevétel fejlesztése489,45 040,6
5Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nagyvállalati beruházási támogatások25 000,0
2Területfejlesztési feladatok298,210 071,4
3Szentháromság téri ingatlanberuházás350,010335,8
6Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti
kezelésű előirányzatok
1Közlekedési fejlesztések
1Közúti fejlesztések101,9223 748,6
2Vasúti fejlesztések5 074,5182 960,9
3Kerékpáros fejlesztések4,38 676,6
2Gazdaságfejlesztési feladatok
1Autó-motorsport támogatása17 031,919 000,0
2Gazdaságfejlesztési programok25 707,75 513,2
2Gazdaságfejlesztési programok56 797,55 513,2
3Térségi fejlesztési feladatok8,516 933,5
3Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer975,234 324,8
4Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok2 000,0
4Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok50 000,0
5Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása
5 823,3

millió forintban

[59]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat204,379 795,7
2Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási
programok
6 880,015 820,7
3Kötött segélyhitelezés12 000,0
8Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű
előirányzatok
1Egészséges Budapest Program4 814,325 135,7
22019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása34 960,7
3Sportlétesítmény fejlesztések támogatása467,82175,4
4Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása376,29 910,8
5Egyes társadalompolitikai célok
1Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami
fenntartók részére
31,81 367,8
4Megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása
45 648,8
6Köznevelési intézmények felújítása, beruházása1 900,0
9Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű
előirányzatok
1Turisztikai fejlesztési célelőirányzat44 393,145 606,9
2Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások1 258,02 242,4
3Róheim-villa rekonstrukciója2,14 237,3
10Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása
2 000,0
1 - 2. cím összesen:728 804,31 599 318,6
3Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások
1Egyedi magasépítési beruházások92 070,1
2Programszerű magasépítési beruházások11 600,8
3A Beruházási Ügynökség működésének támogatása5 500,0
4A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
kiadások
100,0
5Beruházási tartalék20 000,0
3. cím összesen:5 600,0123 670,9
4Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
1Foglalkoztatási és képzési támogatások11 947,06 053,0
2Szakképzési és felnőttképzési támogatások29 490,6909,4
3Passzív kiadások, álláskeresési támogatások108 500,0
4Bérgarancia kifizetések4 000,0
5Működtetési célú kifizetések1 200,0
6Start-munkaprogram150 210,514 789,5
7EU-s elő- és társfinanszírozás84 980,020,0
8Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése69 600,0400,0
9Egyéb bevétel2 644,9355,1
10Szakképzési hozzájárulás105 900,0
11Bérgarancia támogatás törlesztése400,0
12Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot
megillető része
249 600,0
4. cím összesen:390 328,1428 144,921 771,9755,1

millió forintban

[60]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 124 732,4428 144,9-696 587,5
Hazai felhalmozási költségvetés1 744 761,4755,1-1 744 006,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLVII. fejezet összesen2 869 493,8428 900,0-2 440 593,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLVIII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLVIII. EURÓPAI UNIÓBÓL ÉRKEZŐ JÁRVÁNY
ELLENI TÁMOGATÁSOK ALAPJA
Európai Unióból érkező járvány elleni támogatásokkal
kapcsolatos bevételek
Európai Unióból érkező járvány elleni támogatásokkal
kapcsolatos kiadások
XLVIII. EURÓPAI UNIÓBÓL ÉRKEZŐ JÁRVÁNY ELLENI TÁMOGATÁSOK ALAPJAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés0,00,00,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLVIII. fejezet összesen0,00,00,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1Kutatási Alaprész44 880,24 642,2
2Innovációs Alaprész55 385,39 773,9
3Befizetés a központi költségvetésbe21 177,8
4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz1 952,8
19Innovációs járulék85 200,0
20Egyéb bevételek750,0250,0
23Költségvetési támogatás31 186,73 235,7
LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés123 396,1117 136,7-6 259,4
Hazai felhalmozási költségvetés14 416,13 485,7-10 930,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXII. fejezet összesen137 812,2120 622,4-17 189,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXV. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2Költségvetési támogatás
3Eseti támogatás26 212,27 431,3
4Nemzetpolitikai célú támogatások17 568,77 431,3
5Működtetési célú kifizetések2 119,2
6Rákóczi Szövetség támogatása1 050,0
8Magyarság Háza program támogatása223,8
9Határtalanul! program támogatása5 250,5
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés26 212,226 212,20,0
Hazai felhalmozási költségvetés7 431,37 431,30,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXV. fejezet összesen33 643,533 643,50,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása
fejlesztése
2 173,7
2Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása400,0
3Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása9 589,2
4Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése156,5
5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
5 300,0
6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
1 231,6
7Alapkezelőnek működési célra83,5
9Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása65,1
15Nukleáris létesítmények befizetései26 230,5
16Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése7,1
18Költségvetési támogatás2 888,6
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés6 680,229 126,222 446,0
Hazai felhalmozási költségvetés12 319,40,0-12 319,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVI. fejezet összesen18 999,629 126,210 126,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXVII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1Alapból nyújtott támogatások8 712,1
2Működési kiadások1 104,740,5
4Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
245,0
6Egyéb bevételek300,0
7Játékadó NKA-t megillető része12 700,0
9Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
900,0
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 061,813 900,03 838,2
Hazai felhalmozási költségvetés40,50,0-40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXVII. fejezet összesen10 102,313 900,03 797,7

millió forintban

[61]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXI. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része1 662 500,0
2Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és
nyugdíjjárulék
1 662 100,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások
2Megállapodás alapján fizetők járulékai600,0
5Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher22 400,0
5Késedelmi pótlék, bírság5 800,0
6Költségvetési hozzájárulások
7Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel424 775,0
8Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása77 000,0
9Nyugdíjprémium céltartalék támogatása53 438,0
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek6 703,0
2Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Nyugellátások
1Öregségi nyugdíj
1Korhatár felettiek öregségi nyugdíja3 081 271,0
2Nők korhatár alatti nyugellátása302 009,0
3Hozzátartozói nyugellátás
1Árvaellátás28 503,0
2Özvegyi nyugellátás364 364,0
4Egyösszegű méltányossági kifizetések
2Egyszeri segély600,0
5Nyugdíjprémium céltartalék53 438,0
6Tizenharmadik havi nyugdíj77 000,0
4Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
2Postaköltség6 491,0
3Egyéb kiadások1 646,0
3Vagyongazdálkodás3,09,0
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 915 325,03 915 325,00,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXI. fejezet összesen3 915 325,03 915 325,00,0

millió forintban

[62]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
1Egészségbiztosítási Alap
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része658 500,0
2Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és
egészségbiztosítási járulék
1 134 500,0
3Egyéb járulékok és hozzájárulások77 411,9
5Késedelmi pótlék, bírság3 300,0
6Költségvetési hozzájárulások
6Járulék címen átvett pénzeszköz477 322,4
10Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
266 444,9
7Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések
visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel
9 692,3
8Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
30 000,0
2Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
68 590,5
3Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói
és forgalmazói befizetések
9Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése6 920,9
10Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése450,0
12Népegészségügyi termékadó58 900,0
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1Csecsemőgondozási díj93 098,9
2Táppénz160 582,0
3Egyszeri segély450,0
4Kártérítési és baleseti járadék8 888,3
5Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj23 3 3 96,3
6Rokkantsági, rehabilitációs ellátások283 660,8
7Gyógyító-megelőző ellátás
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás139 547,5
2Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem27 028,2
3Fogászati ellátás42 494,1
4Otthoni szakápolás5 596,8
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
6Művesekezelés27 771,1
7Célelőirányzatok192 731,1
8Mentés44 972,7
9Laboratóriumi ellátás24 266,1
10Összevont szakellátás873 089,0
12Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék15 000,0
13Finanszírozási rendszer átalakítása45 000,0
14Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás119 659,8
8Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása4 200,0
9Anyatej-ellátás200,0
10Gyógyszertámogatás
1Gyógyszertámogatás kiadásai333 141,6
2Gyógyszertámogatási céltartalék98 591,5
11Gyógyászati segédeszköz támogatás
2Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés
támogatása
59 406,5

millió forintban

[63]
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
LXXII. FEJEZET2021. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás20 600,0
12Utazási költségtérítés5 176,5
13Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
1Sürgősségi ellátás21 092,4
2Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése100,0
3Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett
egészségügyi szolgáltatások
2 869,6
14Természetbeni ellátások céltartaléka4 000,0
15Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés3 099,6
2Postaköltség3 275,4
3Egyéb kiadások896,9
5Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja8 600,0
3Vagyongazdálkodás8,08,9
5Egészségbiztosítási költségvetési szervek
1Központi hivatali szerv419,8226,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 332,0
9Egyéb működési kiadások2 417,0
1. cím összesen:2 919 036,62 792 462,6226,0
2Járvány elleni védekezési alap
1Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka25 000,0
2Kiskereskedelmi adó64 800,0
3Gépjárműadó87 000,0
2. cím összesen:25 000,0151 800,0
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAPKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 944 036,62 944 262,6226,0
Hazai felhalmozási költségvetés226,00,0-226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
LXXII. fejezet összesen2 944 262,62 944 262,60,0
Központi alrendszerKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés20 195 347,120 195 347,10,0
Hazai felhalmozási költségvetés2 341 491,1535 591,9-1 805 899,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés2 515 358,62 033 529,1-481 829,5
Központi alrendszer összesen25 052 196,822 764 468,1-2 287 728,7

2. melléklet a 2020. évi XC. törvényhez

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

[64]
JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat
(millió
forintban)
Fajlagos összeg
11.A települési önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása
21.1.A települési önkormányzatok működésének általános
támogatása
265 705,3
31.1.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása
41.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása5 492 000 forint/fő
51.1.1.2.Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása25 200 forint/hektár
61.1.1.3.Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása5.2. pontban meghatározott
összeg
71.1.1.4.Településüzemeltetés - köztemető támogatása6.2. és 6.4-6.5. pontokban
meghatározott összeg
81.1.1.5.Településüzemeltetés - közutak támogatása7.2. pontban meghatározott
összeg
91.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása2 700 forint/fő,
de legalább a 9.2. pontban
meghatározott összeg
101.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása2 550 forint/külterületi lakos
111.1.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása
100 forint/m3
121.1.3.Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása2 forint/ki- és belépési adatok
131.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
216 567,6
141.2.1.Óvodaműködtetési támogatás
151.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje
eléri a nyolc órát
97 400 forint/fő/év
161.2.1.2.Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje
nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
48 700 forint/fő/év
171.2.2.Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú
támogatása
181.2.2.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú
támogatása
4 861 500 forint/számított
létszám/év
191.2.2.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással
rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok
átlagbéralapú támogatása
2 430 750 forint/számított
létszám/év
201.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
211.2.3.1.Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
221.2.3.1.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
231.2.3.1.1.1.Alapfokozatú végzettségű
241.2.3.1.1.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
432 000 forint/fő/év
251.2.3.1.1.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
1 611 000 forint/fő/év
261.2.3.1.1.2.Mesterfokozatú végzettségű
271.2.3.1.1.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus520 000 forint/fő/év
[65]
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
281.2.3.1.1.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
1 820 000 forint/fő/év
291.2.3.1.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott
301.2.3.1.2.1.Alapfokozatú végzettségű
311.2.3.1.2.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
216 000 forint/fő/év
321.2.3.1.2.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
805 500 forint/fő/év
331.2.3.1.2.2.Mesterfokozatú végzettségű
341.2.3.1.2.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
260 000 forint/fő/év
351.2.3.1.2.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
910 000 forint/fő/év
361.2.3.2.Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
371.2.3.2.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
381.2.3.2.1.1.Alapfokozatú végzettségű
391.2.3.2.1.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
396 000 forint/fő/év
401.2.3.2.1.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
1 476 750 forint/fő/év
411.2.3.2.1.2.Mesterfokozatú végzettségű
421.2.3.2.1.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
476 667 forint/fő/év
431.2.3.2.1.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
1 668 333 forint/fő/év
441.2.3.2.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott
451.2.3.2.2.1.Alapfokozatú végzettségű
461.2.3.2.2.1.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
198 000 forint/fő/év
471.2.3.2.2.1.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
738 375 forint/fő/év
481.2.3.2.2.2.Mesterfokozatú végzettségű
491.2.3.2.2.2.1.Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
238 334 forint/fő/év
501.2.3.2.2.2.2.Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
834 167 forint/fő/év
511.2.4.Nemzetiségi pótlék
521.2.4.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
531.2.4.1.1.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő
pedagógus
811 600 forint/fő/év
541.2.4.1.2.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
622 000 forint/fő/év
551.2.4.1.3.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
249 000 forint/fő/év
561.2.4.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott
571.2.4.2.1.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő
pedagógus
405 800 forint/fő/év
581.2.4.2.2.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
311 000 forint/fő/év
591.2.4.2.3.A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése a) pont aa)124 500 forint/fő/év
[66]
alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
601.2.5.Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját
közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
611.2.5.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező
óvodában foglalkoztatott
621.2.5.1.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása
3 318 000 forint/
létszám/év
631.2.5.1.2.Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása
4 861 500 forint/létszám/év
641.2.5.2.Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel
rendelkező óvodában foglalkoztatott
651.2.5.2.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása
1 659 000 forint/
létszám/év
661.2.5.2.2.Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása
2 430 750 forint/létszám/év
671.2.6.Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása
189 000 forint/fő/év
67a1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék120 000 forint/fő/
három hó
681.3.A települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása
179 935,9
691.3.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak egyéb támogatása
701.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
711.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat4 256 200 forint/
számított létszám/év
721.3.2.2.Család- és gyermekjóléti szolgálat3 828 555 forint/
számított létszám/év
731.3.2.3.Szociális étkeztetés
741.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás67 570 forint/fő
751.3.2.3.2.Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás74 328 forint/fő
761.3.2.4.Házi segítségnyújtás
771.3.2.4.1.Szociális segítés25 000 forint/fő
781.3.2.4.2.Személyi gondozás - önálló feladatellátás378 110 forint/fő
791.3.2.4.3.Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás491 550 forint/fő
801.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
811.3.2.5.1.Falugondnoki szolgáltatás4 572 000 forint/szolgálat
821.3.2.5.2.Tanyagondnoki szolgáltatás4 572 000 forint/szolgálat
831.3.2.6.Időskorúak nappali intézményi ellátása
841.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás224 190 forint/fő
851.3.2.6.2.Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő
feladatellátás
336 285 forint/fő
861.3.2.6.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
134 500 forint/fő
871.3.2.6.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
201 750 forint/fő
881.3.2.7.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
891.3.2.7.1.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
755 880 forint/fő
901.3.2.7.2.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás
831 468 forint/fő
911.3.2.7.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
453 528 forint/fő
921.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
498 880 forint/fő
931.3.2.8.Demens személyek nappali intézményi ellátása
[67]
941.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
746 546 forint/fő
951.3.2.8.2.Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás
821 200 forint/fő
961.3.2.8.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
447 928 forint/fő
971.3.2.8.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
492 720 forint/fő
981.3.2.9.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
991.3.2.9.1.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
382 150 forint/fő
1001.3.2.9.2.Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás
458 580 forint/fő
1011.3.2.9.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló
feladatellátás
229 290 forint/fő
1021.3.2.9.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által
történő feladatellátás
275 148 forint/fő
1031.3.2.10.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
1041.3.2.10.1.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
382 150 forint/fő
1051.3.2.10.2.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás
458 580 forint/fő
1061.3.2.10.3.Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló
feladatellátás
229 290 forint/fő
1071.3.2.10.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által
történő feladatellátás
275 148 forint/fő
1081.3.2.11.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
1091.3.2.11.1.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
258 300 forint/fő
1101.3.2.11.2.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által
történő feladatellátás
309 960 forint/fő
1111.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény
10 065 900 forint/engedélyes
1121.3.2.12.Családi bölcsőde
1131.3.2.12.1.Családi bölcsőde - önálló feladatellátás859 540 forint/fő
1141.3.2.12.2.Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás1 117 400 forint/fő
1151.3.2.12.3.Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást
nyert napközbeni gyermekfelügyelet
379 000 forint/fő
1161.3.2.13.Hajléktalanok átmeneti intézményei
1171.3.2.13.1.Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás618 280 forint/
férőhely
1181.3.2.13.2.Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló
feladatellátás
618 280 forint/
férőhely
1191.3.2.13.3.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás618 280 forint/
férőhely
1201.3.2.13.4.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely -
önálló feladatellátás
618 280 forint/
férőhely
1211.3.2.13.5.Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő
feladatellátás
680 108 forint/
férőhely
1221.3.2.13.6.Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás
által történő feladatellátás
680 108 forint/
férőhely
1231.3.2.13.7.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő
feladatellátás
680 108 forint/
férőhely
1241.3.2.13.8.Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely -
társulás által történő feladatellátás
680 108 forint/
férőhely
1251.3.2.13.9.Kizárólag lakhatási szolgáltatás309 140 forint/
férőhely
[68]
1261.3.2.14.Támogató szolgáltatás
1271.3.2.14.1.Alaptámogatás3 000 000 forint/év/szolgálat
1281.3.2.14.2.Teljesítménytámogatás2 888 forint/
feladategység
1291.3.2.15.Közösségi ellátások
1301.3.2.15.1.Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
1311.3.2.15.1.1.Alaptámogatás2 000 000 forint/év/szolgálat
1321.3.2.15.1.2.Teljesítménytámogatás217 116 forint/
feladategység
1331.3.2.15.2.Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
1341.3.2.15.2.1.Alaptámogatás2 000 000 forint/év/szolgálat
1351.3.2.15.2.2.Teljesítménytámogatás217 116 forint/feladategység
1361.3.3.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
1371.3.3.1.Bölcsődei bértámogatás
1381.3.3.1.1.Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
bértámogatása
5 100 000 forint/számított
létszám
1391.3.3.1.2.Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
4 260 000 forint/számított
létszám
1401.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás
1411.3.4.A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
1421.3.4.1.Bértámogatás4 442 000 forint/
számított létszám
1431.3.4.2.Intézményüzemeltetési támogatás
1441.4.A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
87 024,9
1451.4.1.Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
1461.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás2 430 000 forint/
számított létszám
1471.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
1481.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása49.2. pontban meghatározott
összeg
1491.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
22 630,8
1501.5.1.Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város
Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
961 forint/fő
1511.5.2.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a
közművelődési feladatainak támogatása
2 206 forint/fő, de legalább
2 270 000 forint
1521.5.3.Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és
közművelődési feladatainak támogatása
1 185 000 000 forint
1531.5.4.Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési
feladatainak támogatása
567 forint/fő
1541.5.5.Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú
kiegészítő támogatása
1551.5.5.1.1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település668 300 forint/település
1561.5.5.2.1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település1 060 760 forint/település
1571.5.5.3.1501-5500 fő lakosságszám közötti település1 002 460 forint/település
15842.5.5.Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai

1. 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok

1.1. Az e melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2021. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja.

1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát a 2020. november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium - 2020. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell figyelembe venni.

1.3. Az e melléklet szerinti iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik:

1.3.1. Az önkormányzatok 2020. évben adatot szolgáltatnak az iparűzési adóerő-képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4 %-át jelentő iparűzési adóerő-képességről (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képesség).

1.3.2. A 2019. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzat 2020. október 30-áig szolgáltat adatot az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap összegéről. A 2019. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességként 22 000 forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja.

1.3.3. Az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2020. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni.

1.4. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket.

1.5. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait.

1.6. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylése és év közbeni módosítása az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kiadott tájékoztató és értesítő alapján történik.

1.7. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

2. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím

2.1. A jogcím szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az iparűzési adó bevallásokba.

2.2. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

2.2.1. A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

2.2.2. A támogatásokra az alábbiak szerint emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 13 300 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok.

2.2.2.1. A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla:

ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy
lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége
szerint (forint)
Támogatáskiegészítés mértéke
(%)
alsó határfelső határmaximumminimum
1110 0005045
210 00113 3003020

2.2.2.2. A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg:

KM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)

ahol:

KM = támogatáskiegészítés százalékos mértéke,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a kiegészítés mértékének számítása szerinti paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla oszlopai szerinti értékek.

3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

3.2. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.

3.4. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:

ABCD
LakosságszámElismert köztisztviselői létszám
alsó határafelső határaminimummaximum
1Községek
22 0003 00068
33 0015 000814
45 00111 2771423
5Városok
61 0845 0001019
75 00110 0001926
810 00120 0002640
920 00134 9004058
1034 90143 8135885
11Megyei jogú városok
1232 48860 00076135
1360 001100 000135200
14100 001202 402200282
15Fővárosi kerületek
1622 44960 00064112
1760 001100 000112131
18100 001132 825131157

3.5. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZAL = C + (ÖL - A)/(B - A) * (D - C) két tizedesre kerekítve

ahol:

SZAL = számított alaplétszám,

ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításkor figyelembe venni,

A-D = az elismert hivatali létszám számításakor alkalmazandó 3.4. pont szerinti paramétertábla oszlopai szerinti érték.

3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

ahol:

EHL = elismert hivatali létszám,

SZAL = számított alaplétszám,

Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszámától függő korrekciós tényező (3.7. pont szerint),

Kb = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok területén működő nemzetségi önkormányzatok - 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő - számától függő korrekciós tényező. Értéke 0-1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0, 2-3 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,04, 4-8 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több nemzetiségi önkormányzat esetén 0,1,

Kc = amennyiben a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy az értéke 0,04, egyébként 0.

3.7. A 3.6. pont szerinti a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok számától és együttes lakosságszámától függő Ka korrekciós tényezőt az alábbi táblázat tartalmazza:

ABC
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzatok
Ka korrekciós
tényező
számaegyüttes lakosságszáma
12-53 000 fő alatt0,13
26-70,15
38-90,17
410 vagy több0,19
53-53 000-5 000 fő között0,12
66-70,14
78-90,16
810 vagy több0,18
93-55 000 fő felett0,06
106-70,08
118-90,10
1210 vagy több önkormányzat0,12

3.8. A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról.

3.9. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím

4.1. A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.

4.2. A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2019. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím

5.1. A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő "Közvilágítás" kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

5.2. A támogatás fajlagos összege

a) Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 415 000 forint/km,

b) 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 400 000 forint/km,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 320 000 forint/km.

5.3. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2019. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) "Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével.

6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím

6.1. A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő "Köztemető-fenntartás, és -működtetés" kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.

6.2. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90 %-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak.

6.3. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.

6.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.

6.5. A támogatás fajlagos összege

a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 70 forint/m2,

b) 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 104 forint/m2,

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 69 forint/m2.

6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés "Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról "T" adatlap 01-04. sorok" adatai alapján kell figyelembe venni.

7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím

7.1. A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" és "Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása" kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

7.2. A támogatás fajlagos összege

a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 480 000 forint/km,[69]

b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 304 000 forint/km,[70]

c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 235 000 forint/km.[71]

7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés "Helyi közutak és hidak adatai" alapján kell figyelembe venni.

8. Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímre és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok:

8.1. A kiválással érintett önkormányzatnak az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím, az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó alapadatokat lakosságarányosan meg kell osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az érintett jogcímek szerinti támogatást megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

8.2. Amennyiben az OSAP-jelentés 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím és 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az OSAP-jelentés 2021. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek szerinti támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.

9. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím

9.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

9.2. A támogatás minimális összege

a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,0 millió forint,

b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,0 millió forint,

c) az egyéb települések esetében: 4,5 millió forint.

10. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

10.1. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

11. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím

11.1. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából

gondoskodnak.

11.2. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

11.3. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.

11.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése", valamint

b) a "Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

12. 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása jogcím

12.1. Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet fenntartó önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2019. évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra. A támogatás felhasználása érdekében az önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség vezetője együttműködési megállapodást köt.

12.2. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása", valamint

b) a "Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

13. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím

13.1. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

13.1.1. Az óvoda 2020/2021. és 2021/2022. nevelési év október 1-jei köznevelési statisztikai adata, az óvodai ellátást 2020. október 2-a és december 31-e vagy 2021. október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybevevők száma és a létszámadatokat megalapozó nyomtatványok, nyilvántartások alapján történik.

13.1.2. Számításba kell venni azt a gyermeket, aki az óvodakötelezettségét Magyarországon teljesíti, akit nem mentettek fel az óvodai foglakozásokon való részvétel alól, aki a felvételétől számított hat hónapon belül betölti a harmadik életévét, aki krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített. Ha a szakértői bizottság a nevelési év alatt állapítja meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a gyermeket az adott nevelési évben egy gyermekként kell figyelembe venni.[72]

13.1.3. Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

13.2. Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében az 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím, az 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, az 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím, az 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím és az 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok alapján kell megállapítani.

13.3. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok:

13.3.1. Az 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

a) az "Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai",

b) a "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai",

c) a "Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai",

d) az "Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai", valamint

e) a "Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

13.3.2. Az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatás szempontjából a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati funkciókon túl a "Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása" kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető.

14. 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím

14.1. A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

15. 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

15.1. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

15.2. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg. Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

15.3. A számított pedagógus létszám meghatározása

15.3.1. A számított pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik:

Psz = [(L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1]*8/12 + [(L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2]*4/12

ahol:

Psz = a 2021. évre számított pedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve,

L1; L2 = a 2020/2021., illetve a 2021/2022. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban a 13.1. pont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = csoport átlaglétszám 20 fő,

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő figyelembevételével: 1,62,

Vk1; Vk2 = a 15.3.2. pont szerint számított vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám a 2020/2021., illetve a 2021/2022. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve),

Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézménynél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a 2020/2021., illetve a 2021/2022. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).

15.3.2. A vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám számítása

ahol:

Vk1; Vk2 = a 2020/2021., illetve a 2021/2022. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet,

V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező és a többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető létszáma, de legfeljebb

a) 2021. év első 8 hónapjában a 2020/2021. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,

b) 2021. év utolsó 4 hónapjában a 2021/2022. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztikai állapotra becsült

vezetői létszám.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - az Nkt. 5. mellékletében - megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.

15.3.3. Többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető intézményenként legfeljebb 1 fő létszámként vehető figyelembe, feltéve, hogy az intézménynek nem magasabb vezetője, vagy más az Nkt. 1. melléklet szerinti vezetője.

15.3.4. A magasabb vezetői, illetve vezetői feladatokat ellátó személy több vezetői beosztás esetén intézményen belül egy fő vezetőként vagy magasabb vezetőként vehető figyelembe.[73]

15.4. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

16. 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím

16.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2021. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.[74]

16.2. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

16.3. A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.

17. 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím

17.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma alapján illeti meg.

17.2. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda

a) alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és

b) a nemzetiségi óvodai nevelést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben leírtakra figyelemmel szervezi meg.[75]

17.3. A támogatás felhasználható a 2020. december havi nemzetiségi pótlék 2021. januárban történő kifizetésére is.

18. 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím

18.1. A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

18.2. A segítői létszám meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

18.3. Az év végi elszámolás a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.

18.4. A pszichopedagógus a segítői létszámban nem vehető figyelembe.

18.5. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

19. 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím

19.1. A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított.

19.2. A támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.

19.3. A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a 19.1.-19.2. pontok szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 220-szal.

19a. 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím[76]

19a.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában az Nkt. 62. § (1b) bekezdése szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak 2021. szeptember - 2021. november hónapokra fizetendő diabétesz ellátási pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

19a.2. A támogatás igénylése szempontjából a támogatással érintett foglalkoztatottak száma óvodai feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek számától függő számított foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2021. évben a feladatot ellátó ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

19a.3. A számított foglalkoztatotti létszám meghatározása

Fl = D/5

ahol:

Fl = adott évre számított, támogatással érintett foglalkoztatottak száma egész számra felfelé kerekítve,

D = feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek létszáma.

19a.4. Az év végi elszámolás a havonta a 19a.3. pont alapján számított létszám és a feladatot ellátó ténylegesen foglalkoztatottak - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik.

20. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím

20.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok:

20.1.1. Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag

a) a Szoctv., illetve a Szoctv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá

b) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban

foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

20.1.2. Az önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím és az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím, amelyek esetében az adott feladatra nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is az az önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az ellátást.

20.1.3. A 20.1.2. pontban szereplő kivétellel az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatásokat azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek

a) az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és

b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.

20.1.4. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatást a társulás székhelye szerinti önkormányzat akkor igényelheti, ha

a) a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint

b) a társult és ellátott önkormányzatok lakosságszáma az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím és az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő, és

c) az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.

20.1.5. Egy önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.

20.1.6. Amennyiben az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról a 20.1.4.-20.1.5. pontok szerinti társulás útján gondoskodik, úgy az önkormányzat az ellátottak után a társulás által történő feladatellátásnak megfelelő, magasabb fajlagos összegű támogatásra jogosult.

20.1.7. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vett ellátást az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.[77]

20.1.8. Ha az önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.

20.1.9. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.

20.1.10. Amennyiben az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.

20.1.11. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg:

a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110 %-át,

b) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 105 %-át,

c) mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át.

20.1.12. Demens személyek nappali ellátása, valamint időskorúak bentlakásos ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított demenciakórképet igazoló szakvélemények is elfogadhatók.

20.1.13. Gondozási nap: egy ellátott egynapi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.

20.2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére vonatkozó szabályok:

20.2.1. Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban - az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím, az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím és az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) - a szociális szolgáltatásban vagy gyermekek napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 20.1.7. pont szerinti időszakos jelentést.

20.2.2. A 20.2.1. pont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti gondozásába tartozó ellátásban részesül.

20.2.3. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél figyelembe vehető.

20.2.4. Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha kivételével - a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen

a) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,

b) fogyatékos személyek nappali ellátásában,

c) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,

d) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy

e) hajléktalan személyek nappali ellátásában

is részesül.

20.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül, ide nem értve a demens betegek nappali ellátását.[78]

20.2.6. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, a 20.2.7.-20.2.12. pontokban meghatározott kivételekkel.

20.2.7. Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti otthonában átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban vagy támogatott lakhatásban is részesül.

20.2.8. Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

20.2.9. Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.

20.2.10. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában, fogyatékos személyek támogatott lakhatásában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül.

20.2.11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában, pszichiátriai betegek támogatott lakhatásában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül.

20.2.12. Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül.

20.2.13. Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen a bölcsődei ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele során is (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) ellátásban részesül.

20.2.14. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is részesül, a 20.2.15. pontban foglalt kivétellel.

20.2.15. Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.

20.2.16. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az utógondozói ellátás és az éjjeli menedékhely legfeljebb három egymást követő napig történő egyidejű igénybevételét.

20.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó[79]

a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott lakhatás kivételével -

b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, utógondozás kivételével - vagy

c) gyermekjóléti alapellátásban - a bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma kivételével -

is részesül.

20.2.18. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 20-29 vagy F 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladategység 10 %-át.

20.2.19. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv F 10-19 és F 6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető feladategység 30 %-át.

20.2.20. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

a) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, családok átmeneti otthona külső férőhelye kivételével -,

b) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével - vagy

c) gyermekvédelmi szakellátásban - utógondozói ellátás kivételével -

is részesül.

20.2.21. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást, az adott napon a vele teljesített feladategységet annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után - a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.

21. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

21.1. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

21.2. A támogatás számított összegét a

a) 30 %-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2019. augusztus és 2019. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

b) 30 %-a a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2019. évi átlagos száma,

c) 10 %-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2019. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli részaránya,

d) 30 %-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya

elismert mértéke szerint kell meghatározni.

21.3. A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor alkalmazandó paramétertábla:

[80]
ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy lakosra
jutó iparűzési adóerő-képessége szerint
(forint)
Támogatási mérték (%)
alsó határfelső határmaximumaminimuma
1118 00010095
218 00124 0009560
324 00132 0006030
432 00135 0003010

21.4. A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken, és az alábbi képlet alapján határozható meg:

TM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) ahol:

TM = támogatási mérték,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti értékek.

21.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi képlet szerint történik:

T = ha SZT < [SZT + ha (SZF2020>0; akkor K2019*1,6, egyébként K2019/2], akkor SZT, egyébként [SZT + ha (SZF2020>0; akkor K2019*1,6, egyébként K2019)]/2

ahol:

T = támogatás,

SZT = támogatás számított összege,

SZF2020 = a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján visszamutatott, az önkormányzatot a III.2.-III.5. pontok szerint megillető támogatás összege,

K2019 = az önkormányzat által a 2019. évi költségvetési beszámolóban a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése", a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások", "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" kormányzati funkciókon teljesített költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok összegével, továbbá a "Támogatási célú finanszírozási műveletek" kivételével valamennyi kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített kiadások együttes összege.

21.6. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály:

21.6.1. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészére, az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.[81]

21.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain,

b) a "Lakáshoz jutást segítő támogatások",

c) a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése",

d) a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások",

e) az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások", valamint

f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti támogatásoknál az e melléklet szerint alkalmazható kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.[82]

Amennyiben az önkormányzat az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé a "Támogatási célú finanszírozási műveletek" kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető.

22. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím

22.1. A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:

22.1.1. Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím és a 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Család és gyermekjóléti szolgáltatások" és

b) a "Család és gyermekjóléti központ"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

22.1.2. Az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímtől az 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímig a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Család és gyermekjóléti szolgáltatások",

b) a "Család és gyermekjóléti központ",

c) a "Szociális étkeztetés népkonyhán",

d) a "Szociális étkeztetés szociális konyhán",

e) a "Házi segítségnyújtás",

f) a "Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás",

g) az "Idősek nappali ellátása",

h) a "Demens betegek nappali ellátása",

i) a "Fogyatékossággal élők nappali ellátása",

j) a "Pszichiátriai betegek nappali ellátása",

k) a "Szenvedélybetegek nappali ellátása",

l) a "Hajléktalanok nappali ellátása",

m) a "Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján",

n) a "Hajléktalanok átmeneti ellátása",

o) a "Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére",

p) a "Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása" és

q) a "Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

23. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím

23.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

23.2. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

23.3. Támogatás nyújtható a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknak a Gyvt. szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás megállapítása az ellátott

a) önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és

b) közös hivatalonként

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

23.4. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

23.5. A támogatásra nem jogosult az az önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.

23.6. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint:

T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ ahol:

T = a támogatás összege,

ALsz = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszám (L) alapján az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve, ALsz értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: L/8 000, fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000, egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, de minimum 1 fő,

SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1,

KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve. KLsz értéke a közös hivatalt alkotó települések számától és együttes lakosságszámától függ; 5-8 település esetén L/10 000, de legalább 0,5 fő, 8 település felett 2*L/10 000, de legalább 1 fő,

FÖ = 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím szerinti fajlagos összeg.

24. 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím

24.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

24.2. A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

24.3. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint:

JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz + EM] * JFÖ

ahol:

JAT = a támogatás összege,

JALsz = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat lakosságszáma (Lj) és a járáshoz tartozó önkormányzatok száma (TELsz) alapján az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve, JALsz értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de minimum 3 fő, kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,

SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más esetben: 1,

JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve. Értéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások tekintetében a következő paramétertáblázat alapján számolandó:

ABCD
Járás besorolásaLj < 20 00020 000 <= Lj
<= 35 000
Lj > 35 000
1Kedvezményezett járás0,511 + [(Lj-35 000)/35 000]
2Fejlesztendő járás122 + [(Lj-35 000)/35 000]
3Komplex programmal
fejlesztendő járás
1,533 + [(Lj-35 000)/35 000]

EM = család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser,

JFÖ = 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím szerinti fajlagos összeg.

25. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím

25.1. A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

25.2. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

25.3. A támogatás nem vehető igénybe az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti gyermekétkeztetésben részesülők után.

25.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

26. 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím

26.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.

26.2. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

26.3. Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100 %-át.

27. 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím

27.1. A támogatás a szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

27.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.

28. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím

28.1. A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás.

28.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 6. § (4a) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

28.3. Egy ellátott naponta az 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

29. 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím

29.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

29.2. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

30. 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím

30.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

30.2. Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra az 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

30.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

31. 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím

31.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.

31.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím és az 1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

31.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

32. 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím

32.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

32.2. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló szakvéleményével.

32.3. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

32.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

33. 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím

33.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

33.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti.

33.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

34. 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím

34.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

34.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerint támogatást igényelheti.

34.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

35. 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím

35.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

35.2. A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.

35.3. A számított férőhelyek számának meghatározása:

Fh = L/249

ahol:

Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,

L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével.

35.4. Elszámolásnál a napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek 120 %-át.

36. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím

36.1. A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

36.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. A veszélyhelyzettel érintett napokon a támogatás szempontjából figyelembe vehető beíratott gyermekek száma a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-a vagy az igénybevevői nyilvántartás alapján ellátott gyermekek száma közül a kedvezőbb.[83]

36.3. Az ellátottak között

a) 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket,

b) 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket, és

c) 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket.

36.4. Az 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcím szerinti támogatás a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján 2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat illeti meg.

37. 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím

37.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.

37.2. A támogatás az önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz.

37.3. A kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén az 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcím szerinti támogatás vehető igénybe.

37.4. A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.

38. 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím

38.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek támogató szolgáltatást tartanak fenn.

38.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma, és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint:

T = AT+ (Fe*Tt)

ahol:

AT = 1.3.2.14.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg,

Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,

Tt = 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

38.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység.

38.4. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1 200 feladategységet, nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50 %-a lehet.

38.5. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - évi 3 000 feladategység, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

39. 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím

39.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn.

39.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint:

T = AT+ (Fe*Tt)

ahol:

AT = 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg,

Fe = feladategység

a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy F 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,

b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott,

Tt = 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

39.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

40. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím

40.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

40.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben a beíratott gyermekek száma nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50%-át, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 50%-a.[84]

40.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.

40.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben.

40.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárva tartás idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át.

40.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.

40.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok:

40.3.1. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

40.3.2. A támogatás szempontjából kizárólag a "Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása" kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető figyelembe.

41. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím

41.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

41.2. A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása

a) mini bölcsődében:

MBsz = [Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + (ha [Le - (Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) * 7] >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, akkor 1,5 fő)

b) bölcsődében:

BBsz = [Le / 12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] + Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka] + [Let* 2 fő kisgyermeknevelő] + egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó + egycsoportos bölcsőde esetén 1 fő helyettesítő ahol:

MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma,

Le = a bölcsődei ellátottak 40.2. pont szerinti elismert létszáma,

Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak 40.2. pont szerinti elismert létszáma meghaladja a 60 főt.

41.3. Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 14 főt, úgy a szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell meghatározni.

41.4. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a 41.2. pont szerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz:

Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz

ahol:

Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve,

41.5. A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása:

Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf

ahol:

Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú támogatása,

BTk = 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg,

BTf = 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg.

41.6. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

42. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím

42.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

42.2. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

42.3. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

42.4. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2020. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

43. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím

43.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott

a) időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,

b) a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve

c) a gyermekek és családok átmeneti gondozását

biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatás egyes kiadásaihoz.

43.2. A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadásaira fordítható azzal, hogy az 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím és az 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások között átcsoportosítás hajtható végre.

43.3. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja.

43.4. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Gyermekek átmeneti ellátása",

b) az "Időskorúak átmeneti ellátása",

c) a "Demens betegek átmeneti ellátása",

d) az "Időskorúak tartós bentlakásos ellátása",

e) a "Demens betegek tartós bentlakásos ellátása",

f) a "Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása",

g) a "Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére",

h) a "Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére" és

i) a "Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

44. 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím

44.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatást biztosító önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

44.2. A támogatás az önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg.

44.2.1. E jogcím szempontjából segítő:

a) időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása, illetve támogatott lakhatás esetén: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök (intézményvezető kivételével),

b) gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök (intézményvezető/szakmai vezető kivételével).

44.2.2. Finanszírozás szempontjából elismert létszám négy ellátottra egy fő segítő.

44.3. Az átlagbéralapú támogatás azon önkormányzatokat is megilleti, amelyek a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve az önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre fordítható.

44.4. Az ellátottak számának meghatározása:

a) tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel,

b) elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel,

amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 100 %-nál.

44.5. A számított segítői munkatárs létszám meghatározása:

Gsz = L/4*Kszl

ahol:

Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert 44.4. pont szerinti összes ellátotti létszám,

Kszl = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatásbiztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként.

AB
AltípusSzorzószám
(Kszl)
1idősek otthona1,00
2időskorúak gondozóháza0,93
3idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter,
neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy
középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak
1,19
4hajléktalanok otthona1,05
5hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye0,8
6támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére1,19
7fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi
higiéné, II. Személyi függetlenség, III.Mobilitás kategóriák közül legalább
két kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott
1,5
8magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi
higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább
egy kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott
1,43
9támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére0,77
10támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére0,74
11helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás0,8
12gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás0,94
13családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás0,83
14családok átmeneti otthonában külső férőhelyén biztosított átmeneti ellátás0,7

44.6. A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:

Tsz = Gsz * Ábsz

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

Ábsz = 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

44.7. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

45. 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím

45.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem értve a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit - az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

45.2. Amennyiben a szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról - például fogyatékos személyekről, pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni.

45.3. A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

T <= Ösz + (Iv * Ábsz) - Szt

ahol:

Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás,

Iv = intézményvezetők száma, a finanszírozás szempontjából intézményenként egy fő intézményvezető ismerhető el,

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.

45.4. Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

45.5. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - az államháztartásért felelős miniszter 2020. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

46.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

46.2. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül.

46.3. A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további feltételei

46.3.1. A szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét, ami megállapodás szerint arányosan is történhet.

46.3.2. Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat nevében végzi, a külső szolgáltató az önkormányzat részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 13. §-a szerinti szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek megfelelően a szolgáltatás ellenértékeként értelmezendő. Ebben az esetben az étkeztetési díj tekintetében a számla külső szolgáltató által történő kibocsátására az önkormányzat nevében kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti.

46.3.3. Amennyiben az önkormányzat a külső szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt, úgy abban szabályozni szükséges, hogy a külső szolgáltató által beszedett térítési díjakból származó bevétel nem a külső szolgáltató bevétele, hanem az önkormányzaté, amit a könyvelésében a "Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben" vagy a "Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében" kormányzati funkciókon bevételként szerepeltet. A közszolgáltatási szerződés szerinti kompenzáció vagy támogatás az intézményi gyermekétkeztetés külső szolgáltató által kimutatott teljes költségre jár, aminek pénzforgalom nélkül része a gazdasági társaság által beszedett térítési díjbevételnek megfelelő összeg.

46.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok:

46.4.1. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.

46.4.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben", valamint

b) a "Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

47. 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím

47.1. A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

47.2. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

47.3. Az önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, iskolában, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának meghatározása

47.3.1. Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2021. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás.

47.3.2. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként szerepelhet.

47.3.3. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél vehető figyelembe.

47.3.4. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított.

47.3.5. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítési díjkedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.

47.3.6. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.

47.3.7. A Gyvt. alapján szervezett, az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal.

47.3.8. Az önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

47.4. A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli - az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint határozható meg ha L értéke 1-100 közötti:

Dsz = (L/25 + Lk/25)*F

ha L értéke 101-500 közötti:

Dsz = (100/25 + (L - 100)/60 + Lk/25)*F

ha L értéke 501-1 000 közötti:

Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (L - 500)/70 + Lk/25)*F

ha L értéke 1 001-1 500 közötti:

Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1 000-500)/70 + (L - 1 000)/75 + Lk/25)*F

ha L értéke 1 500 feletti:

Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (1 000 - 500)/70 + (1 500 - 1 000)/75 + (L - 1 500)/80 + Lk/25)*F

ahol:

Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,

L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - ellátotti létszám,

Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,

F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, amelynek értéke: 1 feladatellátási hely esetén 1,0; 2-3 feladatellátási hely esetén 1,1; 4-6 feladatellátási hely esetén: 1,2; 6 feladatellátási hely felett: 1,3. Bölcsőde, mini bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye esetén feladatellátási helyként az engedélyesek számát kell figyelembe venni.

47.5. A dolgozók bértámogatásának meghatározása:

Tsz = Dsz * Ábd

ahol:

Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása,

Ábd = 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg.

47.6. A támogatás felhasználható a 2020. december havi bérek 2021. januárban történő kifizetésére is.

48. 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím

48.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

48.2. A támogatás összege - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

T <= Kgy - Szt

ahol:

Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.

48.3. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.

48.4. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

48.5. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2020. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

49. 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím

49.1. A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

49.2. A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

AB
Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képesség (forint)
Fajlagos összeg korrigált értéke
(forint/étkezési adag)
10-18 000570
218 001-21 000542
321 001-24 000513
424 001-27 000485
527 001-30 000456
630 001-35 000399
735 001-40 000342
840 001-285

49.3. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

49.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály:

A támogatás szempontjából kizárólag az "Intézményen kívüli gyermekétkeztetés" kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

50. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím

50.1. A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.[85]

51. 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása jogcím

51.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.[86]

51.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",

b) a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása",

c) a "Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek",[87]

d) a "Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés",[88]

e) a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása",[89]

f) a "Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme",[90]

g) a "Könyvtári szolgáltatások",[91]

h) a "Múzeumi gyűjteményi tevékenység",[92]

i) a "Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység",[93]

j) a "Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint[94]

k) "Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység[95]

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

52. 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása jogcím

52.1. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

52.2. A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek.

52.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2022. március 31-éig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

52.4. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása",

b) a "Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme",

c) a "Könyvtári szolgáltatások",

d) a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",

e) a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása",

f) a "Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek", valamint

g) a "Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

52.5. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

52.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

52.7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25 %-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

53. 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása jogcím

53.1. A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához.

53.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása",

b) a "Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme",

c) a "Könyvtári szolgáltatások",

d) a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",

e) a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása",

f) a "Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek",[96]

g) a "Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés",[97]

h) a "Múzeumi gyűjteményi tevékenység",[98]

i) a "Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység",[99]

j) a "Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint[100]

k) a "Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység[101]

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

53.3. Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia.

53.4. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

54. 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása jogcím

54.1. A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint Kult. tv. alapján meghatározott közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

54.2. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése",

b) a "Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása",

c) a "Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek",[102]

d) a "Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés",[103]

e) a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása"[104]

f) a "Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme"[105]

g) a "Könyvtári szolgáltatások",[106]

h) a "Múzeumi gyűjteményi tevékenység",[107]

i) a "Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység",[108]

j) a "Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint[109]

k) a "Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység[110]

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

55. 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása jogcím

55.1. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél kisebb lakosságszámú - könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2020. október 15-éig kötött megállapodások alapján.

55.2. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2022. február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.

55.3. A támogatás szempontjából kizárólag

a) a "Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása",

b) a "Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme", valamint

c) a "Könyvtári szolgáltatások"

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

55.4. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel.

55.5. Ha a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a megyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik.

56. 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím

56.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

56.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

ABCD
Kategóriák az önkormányzat egy
lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége szerint (forint)
Hozzájárulás mértéke a szolidaritási
hozzájárulás alapjának százalékában
alsó határfelső határminimummaximum
1022 00000
222 00150 0000,110,36
350 00168 0000,360,45
468 00190 0000,450,52
590 001120 0000,520,57
6120 001950 0000,570,65

56.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZH = SZHA * [C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)] / 100, egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

56.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a táblázat 2-6. sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb.

56.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében az 56.2. pont szerinti táblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

3. melléklet a 2020. évi XC. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

I. Előirányzatok és támogatások

[111]
JogcímszámTámogatási jogcímElőirányzat
(millió
forintban)
12.A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
22.1.A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú
támogatása
32.1.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása4 500,0
42.1.2.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása
100,0
52.1.3.A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat
támogatása
12 000,0
62.1.4.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása
280,0
72.1.5.Önkormányzatok rendkívüli támogatása6 000,0
82.1.6.Önkormányzati elszámolások38 000,0
92.1.7.Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása5 488,1
102.2.A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak működési célú támogatása
112.2.1.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
5 000,0
122.2.2.Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék
24 741,1
132.2.3.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása5 519,5
142.3.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési
célú támogatása
152.3.1.Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak
támogatása
1 770,0
162.3.2.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő
támogatása
172.3.2.1.Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása2 751,2
182.3.2.2.Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása3 282,5
19