618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 7. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (8) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le)

"c) az építési műszaki ellenőri építési szakterület műemléki,

d) az építési műszaki ellenőri építési szakterület táj- és kertépítészeti"

(részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.)

2. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Cég akkor kezdheti meg és folytathatja a (4) és (5) bekezdés figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlási tevékenységet, ha erre vonatkozó szándékát a (3) bekezdésnek megfelelően bejelenti, továbbá vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy legalább heti 20 órában foglalkoztatott munkavállalója rendelkezik az adott területen szakmagyakorlási jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi."

(2) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei:

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén

aa) a kamarai tagság folytonossága,

ab) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzés teljesítése és

ac) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagdíj befizetése,

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén

ba) továbbképzési időszakonként a 34. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése és

bb) adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése."

3. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltételei:)

"d) eredményes 38. és 39. § szerinti jogosultsági vizsga."

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése a következő a)-c) ponttal egészül ki:

(A Szolgtv.-ben meghatározottakon túlmenően az energetikai tanúsítói szakmagyakorlási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:)

"a) az 1. mellékletben meghatározott szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre,

b) a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát vagy az oklevélmelléklet másolatát, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy a területi kamara azt a szakirány megállapítása érdekében kéri,

c) a szakmai gyakorlat igazolását a 12. §-ban foglaltak szerint,"

4. § Az R. 8. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A képesítési követelmény teljesítésének vizsgálata során, ha a szakképzettséget igazoló oklevélből a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt szakterület, illetve az oklevél szakmagyakorlási tevékenységet megalapozó szintje nem állapítható meg, akkor a végzettség szakterületéről az igazolt szakképzettség és a teljesített kreditszámok figyelembevételével a kérelmező számára adható jogosultságról az engedélyezési eljárás során a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban együtt: országos kamara) által működtetett szakértői testület jogosult szakértőként véleményt nyilvánítani az első és másodfokú eljárás során, amelyet a jogosultság megállapításakor a területi és az országos kamara figyelembe vesz.

(2) A szakértői testület elnökét és két tagját a feladatkörében érintett országos kamara nevezi ki. A szakértői testület tagja továbbá az adott szak szerint érintett, az országos kamarák által felkért felsőoktatási intézmény képviselője. A szakértői testület működési rendjét ügyrendjében állapítja meg."

5. § Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettségi szint megszerzését, záróvizsga letételét követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. Ha a jogosultság mesterfokozatú szakképzettséggel és alapképzésben szerzett szakképzettséggel egyaránt megszerezhető, a mesterfokozatú szakképzettséggel benyújtott kérelem esetén a szakmai gyakorlati időként az ugyanezen a szakterületen, alapképzésben szerzett szakképzettséget követő szakmai gyakorlati idő is figyelembe vehető, legfeljebb az előírt gyakorlati idő harmadának megfelelő terjedelemben."

6. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakmai gyakorlat igazolásának részletes szabályait országos kamarai szabályzat rögzíti."

7. § Az R. 18. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tervezési díj magában foglalja

a közvetlen költségek, ennek keretében)

"ac) a terv tervezési szerződés szerint rögzített felhasználásának szerzői díja,"

(együttes összegét.)

8. § Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A továbbképzés típusa

a) a továbbképzési időszak alatt egy alkalommal teljesítendő jogi,

b) az országos kamara szabályzatában meghatározott módon teljesítendő szakmai

továbbképzés."

9. § Az R. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § (1) A jogi továbbképzés tematikáját jogosultsági szakterületenként az országos kamara dolgozza ki, és a miniszternek mutatja be. A tematikához kapcsolódó oktatási anyagokat az országos kamara dolgozza ki.

(2) A szakmai továbbképzés tematikáját, rendszerét, metódusát, értékelését, valamint teljesítésének rendszerességét az országos kamarák saját hatáskörben, szabályzatban állapítják meg.

(3) A jogi továbbképzést az országos kamara által elfogadott oktató tarthatja.

(4) A jogi továbbképzés formája lehet

a) internetalapú távoktatás, amely számonkéréssel zárul, vagy

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel."

10. § Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § A területi kamara közhiteles nyilvántartásában naprakészen vezeti a szakmagyakorlók továbbképzésének teljesítését. A névjegyzéket vezető szerv kérésére a szakmagyakorló köteles a részére kiállított és átadott igazolások bemutatására."

11. § Az R. 25. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"25. A jogosultsági vizsga

38. § (1) A jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja annak ellenőrzése, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben elsajátította-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, így képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

(2) A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtását megelőzően és az 1. melléklet szerinti gyakorlati idő teljesítését követően a szakmagyakorlónak vizsgát kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.

(3) A vizsgát az országos kamara szervezi és bonyolítja le. A vizsga szakértői testületének tagjait az országos kamara bízza meg. A vizsga szakértői testületének egy tagja a miniszter által megbízott személy. A vizsga szakértői testület ügyrendjét maga állapítja meg. Az egyes vizsgákra az ügyrend szerint kijelölt vizsgabizottság az elnökből és 2-4 tagból áll.

(4) A vizsga díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17 000 forint, a szakterületi rész díja 17 000 forint. A vizsga a 39. § (10) bekezdése szerinti eredménytelenség esetén megismételhető. A javítóvizsga díja első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos.

(5) A vizsga díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a szervező országos kamara elkülönítetten vezetett számlájára.

(6) A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, ha a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Ha a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző ötödik munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

(7) A jogosultsági vizsga általános vagy szakterületi része alól a vizsga szakértői testülete az ügyrendje szerint felmentést ad, ha a szakmagyakorló más jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, amelynek követelménye legalább 80%-ban megegyezik az általános vagy szakterületi rész követelményrendszerével.

39. § (1) A vizsga általános és szakterületi részből áll. A vizsga formája írásbeli és szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgát a (10) bekezdésben meghatározott esetben kell tenni.

(2) A vizsgára a szervező országos kamaránál kell jelentkezni. A jelentkezőt a vizsga szervezője nyilvántartásba veszi.

(3) A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni. A vizsgázó segédeszközöket nem használhat az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga képletgyűjteménye kivételével.

(4) A vizsga általános része (szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) az alábbi ismeretkörből áll:

a) az építésügyi jogi környezet általános felépítése (jogszabályi hierarchia), ezen belül az Étv. alapismerete, a kapcsolódó végrehajtási területekből különösen

aa) a településrendezési szabályok, követelmények,

ab) az építési folyamat,

ac) az építményekkel szemben támasztott alapvető követelmények,

ad) szabványosítás, a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmak, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályok, a szabványtípusok,

ae) az építési termékekre vonatkozó szabályok,

af) a szakmagyakorlókkal szemben szabálytalanságok esetén alkalmazható jogkövetkezmények,

ag) a hatósági engedélyek megszerzéséhez, az egyszerű bejelentés megtételéhez szükséges szabályok,

b) a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályok (tartalmi és formai követelmények, érvényesség),

c) a környezet-, természet- és tájvédelem vonatkozó részeinek,

d) az örökségvédelem,

e) a kamarai etikai-fegyelmi eljárás

ismerete.

(5) A vizsga szakterületi része (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) az energetikai tanúsító jogosultság kivételével az alábbi ismeretkörből áll:

a) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, megkezdése, folytatása feltételei, szabályai,

b) a kérelmezett vagy gyakorolt szakterületre vonatkozó

ba) szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség, szerződés tartalmi követelményei, díjszámítás),

bb) vonatkozó szabványok,

bc) az építési hulladék kezelése,

bd) szakterületi igény szerinti mértékben a településrendezési követelmények,

be) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek,

bf) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményei,

c) a településtervezési szakterületen a b) pont bc) és bf) alpontjában felsoroltak helyett a szakterületnek megfelelő településrendezési követelmények ismerete.

(6) A vizsga szakterületi része az energetikai tanúsítói jogosultság esetén az alábbi ismeretkörökből áll:

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vonatkozó szabályozás hatálya,

b) a belső környezet kritériumai, így a hőkomfort, belső levegő minőség és légcsere, páratartalom, világítás,

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási módszerei,

d) az épületgépészeti, így a fűtési, szellőzési, használati melegvíz-ellátási, hűtési, világítási rendszerek azonosítása, energiatudatos korszerűsítése, az egyes rendszerekre vonatkozó primer energiaigény számítása, az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok számítása, üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minőségének tanúsítási rendszere (módszere),

f) a meglévő épülethatároló szerkezetek hőtechnikai azonosítása, energiatudatos felújítása,

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása,

h) az energetikai minőség szerinti osztályok, az osztályba sorolás szabályai,

i) a tanúsítás dokumentálása.

(7) A vizsga időtartama legfeljebb 120 perc.

(8) A vizsga kérdéseit az országos kamara - a miniszter egyetértésével - állítja össze, és a honlapján közzéteszi. A vizsgán ezek közül azok a kérdések szerepelnek, amelyeket a vizsgabizottság állít össze.

(9) Kamarai szolgáltatás keretében előkészítő tanfolyam és konzultáció szervezhető.

(10) A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50-70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga eredménytelen, szóbeli vizsgára a vizsgázó nem bocsátható, az írásbeli vizsgát ismételni köteles.

(11) A vizsgaszervező a vizsga eredményét a vizsgát követő legfeljebb 5 napon belül megküldi a szakmagyakorlónak, a letételét igazolja, külön kérelem nélkül gondoskodik az elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzéséről."

12. § Az R. 44. és 45. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"44. § (1) A területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót,

a) ha a Kamtv. 43. § (5) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

b) ha a 37. § (1) szerinti adategyeztetési kötelezettségét nem teljesítette,

c) ha a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja, illetve b) pont bb) alpontja szerinti díjat határidőre nem fizette be,

d) az Épelj. 66. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezés esetén.

(2) A területi kamara titkára az építésfelügyeleti hatóság megkeresése alapján a felelős műszaki vezetőt, az építési műszaki ellenőrt az Épelj. 66. § (3) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az Étv. 52. § (2) bekezdés b) pontja alapján bírsággal sújtja, amelynek mértéke 100 000 forint.

(3) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető, legfeljebb harminc napra.

(4) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását

a) hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló egy éven belül legalább három alkalommal az (1) bekezdés d) pontja szerinti - egyéves elévülési idővel bíró - véglegessé vált titkári figyelmeztetésben részesült,

b) legalább egy év időtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta a szakmagyakorlót,

c) ha a kamara etikai-fegyelmi bizottsága jogerős döntésével felfüggesztette a szakmagyakorló kamarai tagságát, akkor a kamarai tagság felfüggesztésével egy időben, annak következményeként annak időtartamáig,

d) a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig,

e) az (1) bekezdés a)-c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra, ha a szakmagyakorló a kötelezettségét a figyelmeztető határozatban foglalt határidőre sem teljesíti,

f) egy év időtartamra, ha a szakmagyakorló a szakmagyakorlási tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szüneteltetésének időtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységet,

g) az építészeti-műszaki tervezésre kötött szerződéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap időtartamra a 46. § (6) bekezdése szerinti esetben.

(5) A területi kamara titkára az Étv. 52. § (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti szankciót tartalmazó döntésében megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha

a) a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követően merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetővé,

b) a jogszabályban előírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik,

c) a kérelemben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban előírt feltételekkel való rendelkezéséről, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja,

d) a továbbképzési kötelezettségét a (4) bekezdés d) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,

e) a területi mérnöki vagy építész kamarából a Kamtv. 34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárták, a kamarai tagság törlésével egy időben, annak következményeként,

f) az építésfelügyeleti hatóság az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény miatt három éven belül ismételten véglegessé vált döntésével építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott,

g) a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet,

h) az építészeti-műszaki tervező a (4) bekezdés g) pontja szerinti felfüggesztő határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését,

i) az R1. 9/A. §-a szerinti ellenőrzés során a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy az energetikai tanúsító egy éven belül kétszer a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott azért, mert az általa készített tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől,

j) a kötelezettségét a (4) bekezdés e) pontja szerinti megtiltás alatt sem teljesíti,

k) a (4) bekezdés e) pontja szerinti határidőig sem igazolja a díjfizetési kötelezettségének teljesítését.

45. § (1) Ha a névjegyzékből való törlésre a 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenység csak a továbbképzési kötelezettség igazolása után engedélyezhető.

(2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre

a) a 44. § (5) bekezdés a)-c), g) vagy j) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított egy éven belül,

b) a 44. § (5) bekezdés e), f) vagy i) pontja alapján került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat véglegessé válásától számított három éven belül

a névjegyzékbe nem vehető fel.

(3) A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltása és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlés után szakmagyakorlási tevékenység csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező a kamara felé fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz.

(4) A névjegyzékből való törlést követően a szakmagyakorlóra vonatkozó adatokat a területi kamara tíz évig őrzi meg.

(5) Igazságügyi szakértői tevékenységet is végző építésügyi műszaki szakértő szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásáról, névjegyzékből való törléséről, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti szüneteltetésről szóló határozatát a területi kamara titkára az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetését végző szervvel is közli."

13. § Az R. 47. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) E rendelet gyakorlati idő számítására vonatkozó szabályait a felelős műszaki vezetői tevékenységek engedélyezése során az építési szakterület részszakterülete, az építménygépészeti szakterület részszakterülete, az építményvillamossági szakterület részszakterülete, valamint a villamosság szakterület részszakterülete esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eljárás során szakmai gyakorlati időként az előírt végzettséget megelőzően, a végzettséggel megegyező szakterületen szerzett mestervizsgát követően teljesített szakmai gyakorlat is figyelembe vehető."

14. § Az R. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § Az 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat B:7 és C:7 mezője szerinti SZÉM3 szakértői jogosultsággal (a továbbiakban: SZÉM3 szakértői jogosultság) rendelkező szakmagyakorlónak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését követő 60 napon belül a területi kamara titkárának felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a Módr1. hatálybalépését követően a SZÉM3 szakértői jogosultság helyébe lépő, a sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületek közül melyik részszakterületen kívánja jogosultságát folytatni. Amennyiben a szakmagyakorló a nyilatkozatételre biztosított határidőig nem nyilatkozik, ezt követően a területi kamara titkára 30 napon belül gondoskodik a SZÉM3 szakértői jogosultság valamennyi sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület területi vízgazdálkodás szakértői részszakterületre történő átsorolásáról."

15. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. § Az R.

1. 5. § (1)-(4) bekezdésében a "tevékenység engedélyezését" szövegrész helyébe a "tevékenységgel kapcsolatos - 24. § (1) bekezdése szerinti - eljárásokat" szöveg,

2. 6. § (1) bekezdésében a "folytathatja" szövegrész helyébe a "végezheti" szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "a szakterületeknek megfelelő szakirányú" szövegrész helyébe az "a szakterületeknek és tevékenységnek megfelelő, kamarai szabályzat szerinti kredittartalmú" szöveg,

4. 7. § (2) bekezdés d) pontjában az "a jogosultsági vizsga" szövegrész helyébe az "a 38-39. § szerinti jogosultsági vizsga" szöveg,

5. 8. § (3) bekezdésében az "A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a szakirányú szakképzettség egyenértékűségének" szövegrész helyébe az "Az 1. mellékletben megjelölt képesítési minimumkövetelmény és az azzal egyenértékű szakképzettség alapján besorolásra nem alkalmas végzettségek" szöveg,

6. 8. § (5) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

7. 9. § (3) bekezdésében a "mesterképzési szak" szövegrész helyébe a "mesterképzési szak vagy szakirányú továbbképzés" szöveg,

8. 9. § (5) bekezdésében a "feladat elvégzésére megfelelő" szövegrész helyébe a "feladat elvégzésére kizárólag a megfelelő" szöveg,

9. 9. § (7) bekezdésében az "az a), c)-d) pontja szerinti tartalmúnak" szövegrész helyébe az "az a) pontja szerinti, e rendeletben foglalt szakmagyakorlási jogosultsággal végzett tevékenységeknek" szöveg,

10. 10. § (1) bekezdésében a "gyakorlati idő az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához egy év" szövegrész helyébe a "gyakorlati időt az energetikai tanúsítói tevékenység folytatásához az 1. melléklet tartalmazza" szöveg,

11. 13. § (1) bekezdésében a "fel kell tüntetni" szövegrész helyébe a "fel kell tüntetni mindaddig, amíg a szakmai címhez tartozó jogosultsága fennáll" szöveg,

12. 15. § (9) bekezdés a) pontjában a "köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője, valamint a tervdokumentáció véleményezési, jóváhagyási folyamatában harmadik félként érintett szervezet alkalmazottja vagy azzal egyéb jogviszonyban közreműködő személy" szöveg,

13. 16. § (3) bekezdés m) pontjában a "tervezők, szakértők" szövegrész helyébe a "tervezői és szakértői feladatok" szöveg,

14. 22. § (1) bekezdésében a "13. § (4)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "13. § (4) bekezdésében" szöveg,

15. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a "szüneteltetése" szövegrész helyébe a "szüneteltetése, a szüneteltetés megszüntetése" szöveg,

16. 24. § (6) bekezdésben a "kérelmező a szakmai" szövegrész helyébe a "kérelmező a végzettség és a szakmai" szöveg, valamint a "területi kamara elnökségétől" szövegrész helyébe a "területi kamarától" szöveg,

17. 26. § (2) bekezdés c) pontjában a "befizetését." szövegrész helyébe a "befizetését," szöveg,

18. 27. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 41. § (2) bekezdés b) pontjában a "szakirány" szövegrészek helyébe a "szakirányúság" szöveg,

19. 28. § (3) bekezdésében a "kikérheti" szövegrész helyébe a "kikéri" szöveg,

20. 33. § (1) bekezdésében az "A szüneteltetés kezdő időpontja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A szüneteltetés kezdő időpontját a területi kamara titkáránál be kell jelenteni, ha az eltér a kérelemben megjelölttől." szövegrész helyébe az "A szüneteltetés kezdő időpontjának a kérelem benyújtását követő első munkanap és harmadik hónap közé kell esnie." szöveg,

21. 33. § (2) bekezdésében a "kötelező" szövegrész helyébe a "jogi" szöveg,

22. 35. § (1) bekezdésében a "továbbképzést" szövegrész helyébe a "továbbképzést - amennyiben a tevékenység a felnőttképzésről szóló törvény szerint bejelentés-köteles, úgy a bejelentést követően -" szöveg,

23. 41. § (2) bekezdés a) pontjában az "a szakirányú végzettséget" szövegrész helyébe az "a szakterületnek megfelelő szakirányú végzettséget" szöveg,

24. 43. § (1) bekezdés c) pontjában a "66. § (2) és (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "66. § (2) bekezdése és (3) bekezdés b) pontja" szöveg,

25. 45/B. § (6) bekezdésében a "tanúsító jogosultságát a kötelezettség teljesítéséig függessze fel" szövegrész helyébe a "kötelezettség teljesítéséig tiltsa meg a szakmagyakorlási tevékenység folytatását" szöveg,

26. 46. § (1) bekezdés c) pontjában a "felfüggeszti a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges jogosultságát" szövegrész helyébe a "megtiltja a fizetésre kötelezett tevékenység folytatásához szükséges szakmagyakorlási tevékenységet" szöveg,

27. 46. § (6) bekezdésében az "a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztéséről" szövegrész helyébe az "az adott szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltásáról" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R.

1. 6. § (7) bekezdése,

2. 8. § (4) bekezdésében az "és legfeljebb 120 kreditet lehet", valamint a " , legfeljebb négy" szövegrész,

3. 9. § (5) bekezdésében a "szakirányú egyetemi végzettségű" szövegrész,

4. 13. § (5) és (7) bekezdése,

5. 28. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában a " , szakirányát" szövegrész,

6. 28. § (4) bekezdés e) pontjában az "(ezen belül egyes esetekben jogosultsági vizsga)" szövegrész,

7. 28. § (5) bekezdés e) pontja,

8. 33. § (4) bekezdése,

9. 34. § (4) bekezdése,

10. 35. § (2) bekezdésében az "A szakértői testületbe egy tagot a miniszter delegál." szövegrész,

11. 43. § (1) bekezdés a) pontja,

12. 43. § (2) bekezdésében az " , és ezzel egyidejűleg a döntése megküldése mellett a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenység esetén a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságánál is eljárást kezdeményez a kamarai tag ellen" szövegrész,

13. 4. melléklet címében a "besorolásra nem alkalmas" szövegrész.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik hónap 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni

I. Szakma

Településtervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási terület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Településtervezési területTelepüléstervezési
szakterület
TTTelepülésrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és
jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció
településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata,
településterv (településfejlesztési terv, helyi építési szabályzat, kerületi építési
szabályzat és fővárosi rendezési szabályzat) és ennek készítéséhez
szükséges megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat, települési környezeti
értékelés, telepítési tanulmányterv, beépítési terv és örökségvédelmi
hatástanulmány készítése
- a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges esetben - településtervezési
szakági tervezők bevonásával.
okleveles településmérnök5 év
3.Településtervezési szakági
tervezési terület
Településtervezési
zöldfelületi és tájrendezési
szakterület
TKTáji, természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálat, helyzetelemzés,
értékelés; tájrendezési, zöldfelületi rendszer fejlesztési, környezeti hatások és
feltételek és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész
és javaslat készítése.
okleveles tájépítész mérnök5 év
4.Településtervezési
közlekedési szakterület
TKÖKözlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök
5 év
5.Településtervezési vízközmű
szakterület
TVVíziközmű-vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, víziközmű és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
5 év
6.Településtervezési energia-
közmű szakterület
TEEnergiagazdálkodás, energiaellátás és megújuló energiaforrás alkalmazás
vizsgálata, helyzetelemzés, értékelés, energiaellátási és a tervezési feladat
elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles energetikai
mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
5 év
7.Településtervezési hírközlési
szakterület
THHírközlési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, hírközlési és a tervezési
feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-
informatikus
5 év

II. Szakma

Építészeti-műszaki tervezés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási
terület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyak. idő
2.Építészeti tervezési területÉAz általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi
vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint
jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki
jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi
védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény
tömegét megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen
jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés
b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó
esetben, valamint a 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
dokumentációk készítésénél.
Telepítési tanulmányterv (településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása esetén településtervező, szükség szerint szakági
településtervező bevonásával), továbbá beépítési terv és örökségvédelmi
hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes körű belsőépítészeti tervezése.
okleveles építészmérnök2 év
3.Belsőépítészeti tervezési
szakterület
Építmények teljes körű belsőépítészeti tervezése.
Külön jogszabály szerinti belsőépítészeti terv készítése.
okleveles építész tervező
művész,
okleveles belsőépítész
környezettervező művész
2 év
4.Táj- és kertépítészeti tervezési területKTerep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának tervezése (a belső út- és
burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló
táj- és kertépítészeti tervek készítése közterületen és telken, továbbá
tartószerkezeti szakági tervező bevonásával 4,5 m-nél magasabb kerti
építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszómedence szerkezete, 2,0 m-nél
magasabb tömör kerítés, 45 foknál meredekebb terep rendezése.
Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek
elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági
közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott
dokumentáció elkészítése.
táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles
kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész
2 év
5.Közlekedési építmények tervezési
szakterület
részszakterület szerintrészszakterület szerint
6.Sajátos műszaki
tervezési terület
Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-VAOrszágos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok,
városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-
szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi
létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem
tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése.
Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,
beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
3 év
közlekedés-építőmérnök8 év
kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.
7.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-VKVasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,
rakodók, átfejtők, tárolók) és vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya,
beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati
kisvasút- és szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
közlekedésmérnök8 év
8.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, vasúti villamos
berendezések, áramellátás
részszakterület
KÉ-VVVasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító
berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos
felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint
a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási
energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő
rendszerek tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
8 év
9.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, közúti építmények
tervezési részszakterület
KÉ-KKözút, út (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit -
tervezése. Közúti műtárgyak tervezése 4 m nyílásig. Valamennyi közút
forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve
az Evt. szerinti erdészeti magánút tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
3 év
közlekedés-építőmérnök8 év
10.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, közúti építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-KKValamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának
tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
3 év
közlekedésmérnök8 év
11.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, légiközlekedési
építmények tervezési
részszakterület
KÉ-LRepülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki
tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi
jármű állóhely, repülőtéri tárolóhelyek tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
8 év
12.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, légiközlekedési
építmények közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-LKLégi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának,
a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
8 év
13.Közlekedési építmények tervezési
szakterület hajózási építmények
tervezési részszakterület
KÉ-HAHajózási építmények tervezése.okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
8 év
14.Közlekedési építmények tervezési
szakterület, hajózási építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-HKHajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének
tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
8 év
15.Hírközlési építmények tervezési
szakterület
HIrészszakterület szerintrészszakterület szerint
16.Hírközlési építmények tervezési
szakterület, vezetékes hírközlési
építmények tervezési
részszakterület
HI-VVezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix
telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez
szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
17.Hírközlési építmények tervezési
szakterület, vezeték nélküli
hírközlési építmények tervezési
részszakterület
HI-VNVezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek
építményeinek tervezése, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
18.Informatikai tervezési szakterületITA létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről
és védelméről szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos
informatikai beruházások informatikai terveinek készítése és ellenőrzése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
mérnökinformatikus,
okleveles műszaki
informatikus,
okleveles programtervező
informatikus,
okleveles
gazdaságinformatikus,
okleveles alkalmazott
matematikus,
okleveles programtervező
matematikus,
villamosmérnök,
mérnökinformatikus,
programtervező informatikus,
gazdaságinformatikus,
üzemmérnök-informatikus
(BPROF),
programtervező
matematikus,
programozó matematikus
3 év
5 év
19.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
VZrészszakterület szerintrészszakterület szerint
20.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület, települési
víziközmű tervezési részszakterület
VZ-TELTelepülési vízgazdálkodási építmények, így ivó- és ipari vízellátás,
víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz-gazdálkodási építmények
tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
3 év
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
8 év
21.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület, területi
vízgazdálkodás építmények
tervezési részszakterület
VZ-TERTerületi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek,
építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
3 év
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
8 év
22.Vízgazdálkodási tervezési
szakterület, egyéb vízgazdálkodási
tervezési részszakterület
VZ-VGVízrajz, vízfeltárás, kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás
építményeinek tervezése.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
okleveles hidrogeológus
mérnök
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
8 év
23.Bányászati építmények tervezési
szakterület
BSzilárdásványi nyersanyagok és fluidium bányászatával és geotermikus
energiával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési
üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati
módszerekkel épülő föld alatti létesítmények, alagutak bányászati tervezése.
okleveles bánya- és
geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök
3 év
24.Gáz- és olajipari építmények
tervezési szakterület
GOKőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes
földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy
mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények, valamint
földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezetékek, földgáz
és PB-gáz felhasználói berendezések (gázfelhasználó technológiai rendszer
≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb
cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy
annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy
szolgáltatási célú tartályos gáztárolók tervezése.
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
földgázellátási szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
3 év
földgázellátási szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
5 év
25.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
26.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület, hőenergetikai
építmények tervezési
részszakterület
EN-HŐHőenergetikai előállító-átalakító és tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.
okleveles szakirányú
gépészmérnök, okleveles
szakirányú energetikai
mérnök,
3 év
szakirányú gépészmérnök
energetikai mérnök
8 év
27.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület,
villamosenergetikai építmények
tervezési részszakterület
EN-VIVillamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek
építményeinek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú
energetikai mérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök
3 év
8 év
28.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület, megújuló
energia építmények tervezési
részszakterület
EN-MEMegújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,
fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, -elosztó és -szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles szakirányú
energetikai mérnök,
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök
8 év
29.Szakági műszaki
tervezési terület
Hídszerkezeti tervezési szakterületHTÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést, híd- és
különleges szerkezetek tervezése.
okleveles szerkezet-
építőmérnök (emelt szintű
szakirányú kredit-
tartalommal)
7 év
30.Tartószerkezeti tervezési
szakterület
TÉpítmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése, beleértve a földrengés- és tűzhatásra történő tervezést,
különleges szerkezetek tervezése.
okleveles építőmérnök
okleveles szerkezet-
építőmérnök
5 év
31.Tartószerkezeti tervezési
szakterület, épületek tartószerkezeti
tervezési részszakterület
T-ÉÉpületek tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő
tervezése.
okleveles építészmérnök
(épületek tartószerkezeti
kreditteljesítéssel)
5 év
32.Építmények gépészeti tervezési
szakterület
GÉpületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és
berendezései közműre való rákötésig, létesítmények gázellátása, földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, földgáz és PB-gáz
felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó
technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú,
éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem
minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók,
továbbá épületek hőellátó, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai
rendszerei és berendezéseinek tervezése. Telekhatáron belüli
épületegyüttes, létesítmények és technológiai rendszereket ellátó
energiaközpontok és vezetékrendszerek tervezése a közművekre történő
rácsatlakozásig. Technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi
gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz, gőz stb.) tervezése. Az épületek,
létesítmények energiagazdálkodás tervezése, megújuló energiák
hasznosításával kapcsolatos rendszerek tervezése. Fürdő és uszoda
gépészeti rendszerek tervezése.
okleveles gépészmérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
3 év
gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
energetikai mérnök
épületenergetika
szakirány/specializáció
8 év
33.Építmények gépészeti tervezési
szakterület, épületfizikai tervezési
részszakterület
G-ÉFÉpületfizikai hőszigetelési tervezés. Helyszíni körülmények mérése,
sajátosságok felmérése. Épületek hőszigeteléséhez tervezési, kiindulási
adatok rögzítése - hőszigetelése, nedvesség viszonyok, légáteresztés
megítélése. Épületek, épületrészek, különböző szerkezetek komplex hőtani
vizsgálatai, méretezései, a hőszigetelés szerkezeti kialakításai, megoldások
tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész specializáció,
okleveles villamosmérnök
3 év
34.Építészeti akusztikai tervezési
szakterület
AÉpítészeti akusztikai tervezés: gépészeti akusztikai zajcsökkentési tervezés,
épületakusztikai, teremakusztikai tervezés.
okleveles villamosmérnök,
okleveles építészmérnök,
5 év
Épületgépészeti zaj- és rezgéscsökkentéshez tervezési kiindulási adatok
meghatározása (zaj- és rezgésforrások, határértékek, tervezési
sajátosságok). Zajterhelési számítások és mérések végzése, zajterhelés
minősítése, zajcsökkentő megoldások méretezése, tervezése.
Épületakusztikai tervezés: épületek épületakusztikai tervezéséhez kiindulási
adatok meghatározása, helyszíni mérések végzése. Épületszerkezetek
akusztikai minőségének, hangszigetelésének komplex vizsgálata,
méretezése, szerkezeti megoldások tervezése.
Termek teremakusztikai tervezése: teremakusztikai tervezéshez kiindulási
adatok meghatározása. Helyszíni mérések, teremakusztikai minőség
elemzése, komplex teremakusztikai vizsgálata, méretezése, megoldások
tervezése.
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök,
villamosmérnök,
szerkezet-építőmérnök,
gépészmérnök
8 év
35.Építményvillamossági tervezési
szakterület
VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és
beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos
energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig,
valamint villamos megújuló rendszerek a közcélú csatlakozási pontig)
tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai
mérnök,
okleveles mechatronikai
mérnök,
3 év
villamosmérnök,
biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök
8 év
36.Geotechnikai tervezési szakterületGTTalajvizsgálati jelentések készítése, sík és mélyalapozás földművek,
sziklamunkák, víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés tervezése, talajdinamika,
dinamikus hatásoknak kitett szerkezetek geotechnikai tervezése, föld alatti
műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök, talajhorgonyzások, támszerkezetek
geotechnikai tervezése, geotechnikai szerkezetek mérése, próbaterhelése,
geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök
geotechnika
szakirány/specializáció,
okleveles építőmérnök emelt
szintű szakirányú kredit
tartalommal
3 év
37.Geotechnikai tervezési szakterület,
egyszerű geotechnikai feladatok
részszakterület
GT-KTalajvizsgálati jelentés készítése és geotechnikai tervezés az alábbi
szakterületeken:
- 15 m összmagasságot meg nem haladó, terepszint alatt legfeljebb
4 m-es építmény síkalapozása,
- víztelenítés maximális 1,0 m-es vízszintcsökkentéssel,
- 6 m-nél nem magasabb földművek (út- és vasútépítés,
árvízvédelem),
- 6 m-nél nem mélyebb bevágások,
- 6 m-nél nem magasabb támszerkezet,
- 4 m-nél nem mélyebb munkagödör,
- környezetvédelmi geotechnikai feladatok,
- felszíni vízelvezetés 1 km2 feletti vízgyűjtő terület esetén.
okleveles építőmérnök
infrastruktúra szakirány,
okleveles építőmérnök
szerkezet szakirány,
okleveles építőmérnök
vízépítő szakirány,
építőmérnök geotechnika
szakirány,
5 év
építőmérnök infrastruktúra
szakirány,
építőmérnök vízépítő
szakirány,
építőmérnök szerkezet
szakirány,
építőmérnök emelt szintű
szakirányú kredit tartalommal
8 év
38.Technológiai tervezési
terület
Gépészeti technológiai tervezési
szakterület
GPTa) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok hajtása és irányítása
a felvonó és mozgólépcső kivételével,
okleveles gépészmérnök5 év
b) dinamikai méretezést igénylő gépalapok tervezése,
c) gépészeti jellegű egyéb építmények és egyes üzemek technológiai
tervezése,
d) építmények rendeltetésszerű használatához szükséges vagy azt elősegítő
épületgépészeti, gépesítési, mechatronikai, gyártástechnológiai tervezése
gépészmérnök8 év
39.Építéstechnológiai tervezési
szakterület
ÉPTa) építésszervezés tervezése, tér- és időbeli organizációs tervek,
b) építésgépesítés/építési gépek, így nagy és kis gépek alkalmazásának
tervezése,
c) mélyépítés és alapozás, felmenő szerkezetek, speciális igényű
szerkezetek, műszaki állapot felmérése után meghatározható bontási
technológiák, valamint a speciális technológiák, így feszítések, emelések
tervezése
okleveles építőmérnök
okleveles építészmérnök
5 év
építőmérnök
építészmérnök
8 év
40.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület
EÜTrészszakterület szerintrészszakterület szerint
41.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
orvostechnológiai műszaki tervezési
részszakterület
EÜT-MEgészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek
orvostechnológiai műszaki tervezése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
5 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
42.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
gyógyászati gázellátó hálózat
tervezési részszakterület
EÜT-GEgészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben
a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök,
gépészmérnök,
villamosmérnök,
5 év
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
43.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
ionizáló sugárzás elleni védelmet
igénylő egységek és készülék
tervezési részszakterület
EÜT-REgészségügyi intézményekben és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló
sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök,
informatikus,
5 év
okleveles egészségügyi
mérnök,
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
8 év
44.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület
VErészszakterület szerintrészszakterület szerint
45.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület,
vegyészmérnöki technológiai
tervezési részszakterület
VE-VVegyipari-kémiai rendszerek, petrolkémiai és szénhidrogén-ipari rendszerek,
gyógyszer-, kozmetikai és rokonipari rendszerek, háztartási vegyipari
rendszerek technológiai tervezése. Lakk- és festékipari gyártástechnológia.
Mezőgazdasági és élelmiszer kémiai-vegyipari technológia tervezés. Víz- és
szennyvízkezelési rendszerek kémiai-vegyipari technológiája. Műanyag- és
gumiipari, speciális technológia és szakági tervezése. Szilikát- és építőanyag
ipari kémiai-vegyipari technológia és szakági tervezése. Környezetkémiai
technológiai és szakági tervezés. Vegy- és rokonipari méréstechnika,
műszeres analitika és folyamatszabályozás.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
46.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület, biomérnöki
technológiai tervezés
részszakterület
VE-BBioipari folyamattervezés, biomérnöki, biokémiai és molekuláris biológiai
technológia és szakági tervezés. Élelmiszeripari és tartósítóipari kémiai-
vegyipari, víz- és szennyvízkezelési biológiai, környezetkémiai és
környezetvédelmi biokémiai technológia és szakági tervezés. Talaj, talajvíz,
víz és más közeg helyszíni és laboratóriumi biológiai-biokémiai vizsgálatai.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
47.Vegyészmérnöki technológiai
tervezési szakterület,
korrózióvédelmi technológiai
tervezési részszakterület
VE-KÉpítmények, továbbá szerkezetek, tároló- és technológiai berendezések
felületének korrózióvédelme, építmények bevonatos felületvédelme, felület
átalakítása technológiája és szakági tervezése. Korróziós diagnosztika,
korrózióvédelmi bevonatok, átmeneti és inhibitoros korrózióvédelem
technológiája és szakági tervezése. Talaj, talajvíz, víz és más korróziós
közeg helyszíni és laboratóriumi korrózióvédelmi vizsgálatai, korrózióvédelmi
méréstechnika, folyamatszabályozás technológiai és szakági tervezése.
okleveles vegyészmérnök,
okleveles biomérnök,
okleveles környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
5 év
vegyészmérnök,
biomérnök,
környezetmérnök,
korrózióvédelmi szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával
8 év
48.Erdőmérnöki tervezési
szakterület
ERErdőfeltárás, erdészeti utak tervezése. Erdészeti vízgazdálkodási
létesítmények tervezése. Erdészeti építmények tervezése. Erdészeti
geomatika, erdőtérképezés. Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés.
Erdőgazdálkodási technológiák tervezése. Erdők, zöldfelületek, fásítások
tervezése. Közjóléti létesítmények tervezése, tájrendezés. Vadgazdálkodási,
vadászati létesítmények tervezése.
okleveles erdőmérnök5 év
49.Faipari mérnöki tervezési
szakterület
FArészszakterület szerintrészszakterület szerint
50.Faipari mérnöki faanyagvédelmi
tervezési szakterület
FVTÉpítmények általános elgombásodása elleni, továbbá építmények fa- és
faalapú tartószerkezeteinek, fa- és faalapú termékeinek rovar- és
gombakárosítás elleni tervezése.
okleveles faipari mérnök5 év
51.Faipari mérnöki épület tervezési
szakterület
FATÉpítési célú faipari termékek, mint épületasztalos-ipari szerkezetek
kialakítási, formai, hő-, pára- és hangtechnikai tervezése, gyártmány-,
gyártás- és beépítéstechnológia tervezése.
Építési célú teherviselő faipari termékek, mint a fa és a faalapú
tartószerkezeti elemek és az ezekből készített szerkezetek szilárdsági
alapokon történő gyártmány-, gyártás-, beépítés- és/vagy kivitelezési
technológiájának megtervezése, beépítési utasítás alapján történő
elkészítése.
okleveles faipari mérnök5 év
faipari mérnök faépítészeti
specializáció
8 év
52.Élelmiszeripari-mérnöki tervezési
szakterület
ÉMÉlelmiszeripari és mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának
és tárolásának technológiai, higiéniai és élelmiszer-biztonsági tervezése.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek és nagykonyhák gépesítésének,
hűtésének és klimatizálásának tervezése, valamint épületgépészetükhöz
szükséges élemiszer-higiéniai és technológiai tervezés. Mezőgazdasági
építészet tervezése. Ültetvénytervezés, állattenyésztési és
növénytermesztési technológiák gépesítésének tervezése.
élelmiszeripari technológus
mérnök
mezőgazdasági technológus
mérnök
élelmiszeripari
gépészmérnök
mezőgazdasági
gépészmérnök
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök
8 év
53.Audiovizuális rendszerek
tervezése szakterület
AVTAudiovizuális rendszerek és berendezések tervezése.okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
5 év

III. Szakma

Településrendezési szakértés

ABCDEF
1.Szakmagyakorlási
tevékenység megnevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület
korábbi jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal
lehet végezni
Képesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
2.Településrendezési szakértői
tevékenység
Településrendezési szakértői
szakterület
SZTTSZTRA településtervezési körbe tartozó tevékenységek
eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
vizsgálata. Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása.
A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás.
okleveles településmérnök
3.Településrendezési szakági
szakértői tevékenység
Településrendezési zöldfelületi
és tájrendezési szakértői
szakterület
SZTSZTA szakterületnek megfelelően a településtervezési körbe tartozó
tevékenységek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség
vizsgálata.
Tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak,
ellentmondásainak feltárása. A szakterülettel kapcsolatos
tanácsadás.
okleveles tájépítész mérnök
4.Településrendezési
közlekedési szakértői
szakterület
SZKöSZKokleveles közlekedés-
építőmérnök, okleveles közlekedésmérnök
5.Településrendezési víziközmű
szakértői szakterület
SZVSZVokleveles építőmérnök
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök
6.Településrendezési energia-
közmű szakértői szakterület
SZESZEokleveles energetikai mérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök
7.Településrendezési hírközlési
szakértői szakterület
SZHSZHokleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus

IV. Szakma

Építésügyi műszaki szakértés

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Szakterület/
részszakterület korábbi
(mérnök/építész)
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet
végezni
Képesítési követelmény vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség
2.Általános építmények építésügyi
műszaki szakértői szakterület
SZÉSZSZÉSZ1Az építészeti tervezési terület körébe tartozó építmények szakértése
építészeti vonatkozásban.
okleveles építészmérnök
3.Általános építmények építésügyi
műszaki szakértői szakterület,
belsőépítészeti szakértői
részszakterület
SZÉSZ-BÉA belsőépítészeti tervezési szakterület körébe tartozó feladatok szakértése
belsőépítészeti vonatkozásban.
okleveles építész tervező művész MA,
belsőépítész környezettervező művész
MA
4.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület,
táj- és kertépítészeti szakértői
részszakterület
SZÉSZ-KA táj- és kertépítészeti tervezési terület körébe tartozó feladatok szakértése
táj- és kertépítészeti vonatkozásban.
táj- és kertépítészeti szakon
végzett okleveles kertészmérnök,
okleveles tájépítész mérnök,
okleveles tájépítész
5.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület
SZÉMrészszakterület szerintrészszakterület szerint
6.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, közlekedési építmények
szakértői részszakterület
SZÉM1SZÉM1Közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, víziközlekedési
építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése.
okleveles közlekedés-építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök
7.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, hírközlési építmények
szakértői részszakterület
SZÉM2SZÉM2Vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és egyéb gyengeáramú
rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, ezek
építményeinek szakértése, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-informatikus
8.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1részszakterület szerintrészszakterület szerint
9.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1.1Nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértése.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
10.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.1.2Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki
vízrendezés, belvízvédelem, öntözés, tározás.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
11.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.1.3Vízépítési nagyműtárgyak szakértése.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
szakterület, területi vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
12.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.2részszakterület szerintrészszakterület szerint
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
13.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.2.1Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú
csatornázás.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
14.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.2.2Víztisztítás és szennyvíztisztítás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
15.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, települési vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.2.3Települési szennyvízkezelési program, gördülő fejlesztési tervet
alátámasztó műszaki dokumentáció.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
16.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
SZÉM3.3részszakterület szerintrészszakterület szerint
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
17.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.1Vízgazdálkodási monitoring rendszerek, vízkészlet-gazdálkodás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
18.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.2.Hidrológia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
19.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.3.Felszín alatti vizek, vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtan, vízbázisvédelem.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles bányamérnök
20.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.4.Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
okleveles hidrogeológus mérnök,
okleveles vegyészmérnök
21.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, egyéb vízgazdálkodás
szakértői részszakterület
SZÉM3.3.5.Vízgépészet.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-építőmérnök,
okleveles vízmérnök
22.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, bányászati építmények
szakértői részszakterület
SZÉM4SZÉM5Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és
üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő
földalatti létesítmények, alagutak bányászati szakértése.
okleveles bánya- és geotechnika mérnök
okleveles bányamérnök
23.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, gáz- és olajipari
építmények szakértői részszakterület
SZÉM5SZÉM6Kőolaj és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes
földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy
mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények,
valamint földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
földgáz és PB-gáz felhasználói berendezés (gázfelhasználó technológiai
rendszer ≤ 70 kW-ig), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású
olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek,
az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására
szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági
vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szakértése.
okleveles olaj- és gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
földgázellátási szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával
24.Sajátos építményfajtákkal összefüggő
építésügyi műszaki szakértői
szakterület, energetikai építmények
szakértői részszakterület
SZÉM6Energia előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és
berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek
építményeinek, az energiafogyasztó rendszerek, építmények és
berendezések szakértése.
okleveles gépészmérnök okleveles
villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnökokleveles
gépészmérnök épületgépész
szakirány/specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
szakirány/specializáció,
oki eveles energetikai mérnök
25.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, erdészeti részszakterület
SZÉM7Erdőfeltárás, erdészeti útépítés, erdészeti vízgazdálkodás, erdőhasználat,
fakitermelés, faanyagmozgatás, erdészeti gépesítés, erdészeti
biztonságtechnika, erdőművelés, erdővédelem, erdőgazdálkodási
ökonómia, erdőértékelés, erdőrendezés, erdészeti építmények, erdészeti
hatásvizsgálat, védett területek erdészeti kezelése, vadászat,
vadgazdálkodás, erdei kármeghatározás és értékelés.
okleveles erdőmérnök
26.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület
SZÉSrészszakterület szerintrészszakterület szerint
27.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, tartószerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS1SZÉS1Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést,
továbbá különleges szerkezetek szakértése.
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles építészmérnök emelt szintű
tartószerkezeti kredittartalommal
28.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, épületszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS2SZÉS2/SZÉSZ2Magas- és mélyépítési épületszerkezetek vizsgálata, amelyek természetes
anyagokból, előregyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával
kialakítottak, ezen szerkezetek elemeinek és építéstechnológiával
összeépített és struktúráinak ok-okozati összefüggéseinek magas
színvonalú értékelése az előírt teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
29.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények gépészeti
szakértői részszakterület
SZÉS3SZÉS3Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és
berendezései közműre való rákötésig, földgáz telephelyi vezeték, földgáz
és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés, elosztóvezeték
leágazó szakaszai, 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb
cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy
annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy
okleveles gépészmérnök épületgépész
szakirány/specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
szakirány/specializáció,
okleveles energetikai mérnök
szolgáltatási célú tartályos gáztárolók, továbbá épületek hőellátó, hűtési és
hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerei és berendezéseinek
szakértése. Telekhatáron belüli épületegyüttes, létesítmények és
technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és vezeték rendszerek
szakértése a közművekre történő rácsatlakozásig. Technológiai ellátó-
hálózatok (sűrített levegő, ipari/orvosi gázok, ipari víz, hűtőközeg, forróvíz,
gőz stb.) szakértése. Az épületek, létesítmények energiagazdálkodás
szakértése, megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek
szakértése. Fürdő és uszoda gépészeti rendszerek szakértése.
30.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények épületfizikai
szakértői részszakterület
SZÉS4SZÉS4/SZÉSZ3Épületfizikai szakértés, helyszíni körülmények mérése, sajátosságok
felmérése, kiindulási adatok rögzítése-hőszigetelése, nedvesség
viszonyok, légáteresztés megítélése, épületek, épületrészek, különböző
szerkezetek komplex vizsgálatai, méretezései, szerkezeti kialakításai,
megoldások szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök okleveles
gépészmérnök épületgépész
specializáció, okleveles
létesítménymérnök épületgépész
specializáció
31.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építmények
épületenergetikai szakértői
részszakterület
SZÉS6SZÉS6/SZÉSZ8Építmények és energetikai rendszereinek a szakértése.okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök épületgépész
specializáció,
okleveles létesítménymérnök
épületgépész specializáció
32.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építményvillamossági
szakértői részszakterület
SZÉS7SZÉS5Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás,
építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, egyéb
gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói
oldaltól a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló
energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig) szakértése.
okleveles villamosmérnök
okleveles biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai mérnök
33.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, geotechnikai szakértői
részszakterület
SZÉS8SZGTSík- és mélyalapok, alapmegerősítések, földművek, sziklamunkák,
víztelenítés, talajjavítás, talajerősítés, talajdinamika, dinamikus hatásoknak
kitett szerkezetek, föld alatti műtárgyak, alagutak, mély munkagödrök,
talajhorgonyzások, támszerkezetek geotechnikai szakértése a hozzá
szükséges talajvizsgálatokkal. Geotechnikai szerkezetek mérése,
próbaterhelése, geotechnikai monitoring.
okleveles építőmérnök geotechnika
szakirány
34.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építési szakipari szakértői
részszakterület
SZÉS9SZASZ1Építési szakipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai
rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület
csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati
összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt
teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
35.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építési szerelőipari
szakértői részszakterület
SZÉS10SZASZ2Építési szerelőipari struktúrák anyagainak, elemeinek és technológiai
rendszereinek vizsgálata, valamint kompatibilitás vizsgálat az épület
csatlakozó szerkezeteihez, rendszereihez, ezek ok-okozati
összefüggéseinek magas színvonalú értékelése az előírt
teljesítményadatok alapján.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
36.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építőanyag-ipari szakértői
részszakterület
SZÉS11SZASZ3Az építési anyagoknak, amelyek természetes anyagokból készültek,
gyártott vagy helyszínen előállított anyagstruktúrával kialakítottak,
a teljesítményadatainak vizsgálata, magas színvonalú értékelése.
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök
37.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, hídszerkezeti szakértői
részszakterület
SZÉS12Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra
történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést,
továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértése.
okleveles szerkezet-építőmérnök
(emelt szintű szakirányú kredit-
tartalommal)
38.Beruházás, beruházáslebonyolítás,
építésgazdaság, építésszervezés
szakértői szakterület
SZBBeruházások előkészítésének és lebonyolításának, továbbá
a megvalósítási folyamatok irányításának, kivitelezési munkák műszaki
tartalmának szakértése, valamint építésgazdasági szakértés,
építésszervezési szakértés, építési költség szakértés.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
39.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, műemlék építmények
műszaki szakértői részszakterület
SZÉS5SZÉSZ5Műemlék építmények történeti épületszerkezetei, építőanyagai esetében
a javító, konzerváló és fenntartó technológiák, anyaghasználat, szerkezeti
megoldás az adott műemléken való alkalmazhatóságának
szakvéleményezése, műemléki értékek dokumentálása és
épületdiagnosztika készítése.
okleveles építészmérnök és
műemlékvédelmi szakmérnök
40.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, építészeti akusztikai
részszakterület
SZÉS13Épületfizikai gépészeti akusztikai, épületakusztikai, teremakusztikai
szakértés. Épületgépészeti akusztikai szakértői, épületakusztikai szakértői
és teremakusztikai szakértői tevékenység. Helyszíni körülmények
felmérése, sajátosságok felmérése, kiindulási adatok rögzítése. Gépészeti
zaj- és rezgéscsökkentési vizsgálat végzése, szerkezeti kialakítások
szakértése. Épületszerkezetek, épületrészek, különböző szerkezetek
komplex akusztikai vizsgálata, méretezése, szerkezeti kialakítása,
épületakusztikai megoldások kidolgozása. Termek teremakusztikai
szakértése, helyszíni mérése, teremakusztikai minőség elemzése, komplex
vizsgálata, méretezése, megoldások szakértése.
okleveles villamosmérnök
okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezet-építőmérnök,
okleveles gépészmérnök
41.Szakági építésügyi műszaki szakértői
szakterület, faanyagvédelmi
részszakterület
SZÉS14Építmények, létesítmények általános elgombásodásának, teherviselő és
nem teherviselő fa- és faalapú szerkezetei faanyagvédelmi állapotának,
továbbá a faanyagvédelem anyagainak és technológiai rendszereinek
vizsgálata, magas színvonalú értékelése, szakvéleményezése.
okleveles faipari mérnök
42.Egészségügyi létesítmények
technológiai szakértési szakterület
SZÉS15részszakterület szerintrészszakterület szerint
43.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
orvostechnológiai műszaki szakértési
részszakterület
SZÉS15.1Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki szakértése - kivéve
orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
44.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
gyógyászati gázellátó hálózat
szakértési részszakterület
SZÉS15.2Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és
ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat
szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök
45.Egészségügyi létesítmények
technológiai tervezési szakterület,
ionizáló sugárzás elleni védelmet
igénylő egységek és készülék
szakértési részszakterület
SZÉS15.3Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és
ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő
egységeknek, készülékeknek szakértése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi mérnök

V. Szakma

Építési műszaki ellenőrzés

1. rész

Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Magasépítési
szakterület
ME-ÉAz általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére,
lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
okleveles építőmérnök,
okleveles építészmérnök,
építőmérnök,
építészmérnök
3 év
5 év
3.Magasépítési
szakterület műemléki
részszakterülete
ME-É-MMagasépítési szakterületen az ME-É szerinti építési műszaki ellenőrzés műemlék építmény esetén.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
okleveles építészmérnök3 év
4.Magasépítési
szakterület táj- és
kertépítészeti
részszakterülete
ME-É-KTájépítészeti létesítmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggően az épített elemek,
valamint a tereprendezés, felszíni vízelvezetés, termőközeg, növényzet, növénytelepítés ellenőrzése. Más
szakterületi építési műszaki ellenőr mellőzésével legfeljebb 4,5 m magas kerti építmény, 1,0 m támfal, 2,0 m
magas tömör kerítés építésének, valamint nem csúszásveszélyes, illetve 25%-nál nem meredekebb terep
kertépítészeti rendezésének ellenőrzése.
táj- és kertépítészeti
szakon végzett okleveles
kertészmérnök,
okleveles tájépítész
mérnök,
okleveles tájépítész
3 év
tájrendező és kertépítő
mérnök (Bsc)
5 év

2. rész

Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
ME-MA magasépítési szakterületnél meghatározott építményhez szerkezetileg vagy
funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó,
víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési
munkáinak ellenőrzése.
okleveles építőmérnök
építőmérnök
3 év
5 év
3.Építménygépészeti szakterületME-GÉpítmények vízellátási, csatornázási rendszerei a közművekre történő rákötéssel együtt,
földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói
berendezés, elosztóvezeték leágazó szakasza, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges
térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő,
ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók szerelési munkáinak,
építmények fűtési, szellőzési hőellátó rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó
központoknak, hűtési és hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti
(megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda
gépészeti rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron
belüli épületegyütteseket és technológiai rendszereket ellátó energiaközpontok és
vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített levegő, a 30 kg/h feletti
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai
rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások, hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak
műszaki ellenőrzése a közművekre történő rákötésekkel együtt.
okleveles gépészmérnök
épületgépész szakirány,
létesítmény mérnök,
energetikai mérnök
épületenergetika
szakirány
3 év
gépészmérnök
épületgépészeti szakirány
5 év
4.Építményvillamossági szakterületME-VÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek műszaki ellenőrzése
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési
és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó
rendszerek szerelési munkái a fogyasztói oldaltól
a közcélú csatlakozási pontig, valamint villamos megújuló energetikai rendszerek
a közcélú csatlakozási pontig).
okleveles villamosmérnök,
okleveles
biztonságtechnikai mérnök
okleveles mechatronikai
mérnök
3 év
villamosmérnök
biztonságtechnikai mérnök
mechatronikai mérnök
5 év
5.Egészségügyi létesítmények technológiai
műszaki ellenőrzése szakterület
ME-EÜrészszakterület szerintrészszakterület szerintrészszakterület
szerint
6.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, orvostechnológiai
műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-MEgészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális
egységeinek orvostechnológiai műszaki ellenőrzése - kivéve orvosi gáz és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
5 év
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
7.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, gyógyászati gázellátó
hálózat műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-GEgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat létesítésének műszaki
ellenőrzése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
8.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület, ionizáló sugárzás elleni
védelmet igénylő egységek és készülék
műszaki ellenőrzése részszakterület
ME-EÜ-REgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek
létesítésének, készülékek telepítésének műszaki ellenőrzése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év

3. rész

A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei

ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Közlekedési építmények szakterületME-KÉKözúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási
építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal)
berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki
ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítő-,
közlekedés építőmérnök
3 év
5 év
3.Közlekedési építmények szakterület, vasút-villamossági építmények részszakterületME-KÉ-VVVasúti-villamossági építmények (vasút-villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia
távvezérlés villamossági berendezések létesítése) építési munkáinak műszaki ellenőrzése
korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
4.Hírközlési építmények szakterületME-HIAz elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek
létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és villamos
szerelési műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül, kivéve antennatartók és tornyok.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök-
informatikus
3 év
villamosmérnök
mérnök-informatikus
5 év
5.Informatikai projektellenőrzés szakterületIN-PEA létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról és kijelöléséről és védelméről
szóló törvény alá tartozó létesítményekkel kapcsolatos informatikai beruházások szakmai
vezetése és ellenőrzése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
mérnökinformatikus,
okleveles műszaki
informatikus,
okleveles programtervező
informatikus,
okleveles programtervező
matematikus
3 év
villamosmérnök,
mérnökinformatikus
5 év
6.Vízgazdálkodási építmények szakterületME-VZVízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
okleveles vízmérnök,
építőmérnök,
3 év
okleveles hidrogeológus
mérnök,
vízmérnök,
vízépítő mérnök
5 év
7.Bányászati építmények szakterületME-BSzilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos,
valamint geotermikus energiahasznosító (geotermikus energiahordozóval együtt),
építmények építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök,
3 év
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles
bányagépészmérnök,
okleveles
előkészítéstechnika mérnök,
okleveles gépészmérnök
bánya- és geotechnikai
mérnök,
földtudományi mérnök,
5 év
8.Szénhidrogén-szállító vezetékek,
gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb
gáz és gáztermék vezetékek, propán-bután
töltő telepek és tartozékainak építése
szakterület
ME-GOSzénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és
gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-
fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek,
az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló,
nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú
tartályos gáztárolók építésének műszaki ellenőrzése.
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
földgázellátási szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű alapdiplomával
3 év
földgázellátási szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű alapdiplomával,
földtudományi mérnök (olaj-
és gázmérnöki specializáció)
5 év
9.Energiaellátási építmények szakterületME-ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
10.Energiaellátási építmények szakterület,
vegyipari építményeinek építése
részszakterület
ME-EN-VEVegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése.okleveles vegyészmérnök
vegyészmérnök
3 év
5 év
11.Energiaellátási építmények szakterület,
távhő termelésre és szállításra szolgáló
sajátos műszaki építmények építése
részszakterület
ME-EN-THFöld feletti és föld alatti távhővezetékek, azok tartozékai és védőberendezései építésének
műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai mérnök
3 év
gépészmérnök,
energetikai mérnök
5 év
12.Energiaellátási építmények szakterület,
villamosenergetikai részszakterület
ME-EN-VIFöld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
(nagy-, középfeszültség, kisfeszültségű hálózatoknál) építésének műszaki ellenőrzése
korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök3 év
villamosmérnök5 év
13.Erdészeti építmények szakterületME-ERErdőterületen és kapcsolódó természeti területeken erdészeti magasépítési, útépítési,
erdőfeltárási és vízgazdálkodási létesítmények műszaki ellenőrzése.
okleveles erdőmérnök5 év

VI. Szakma

Felelős műszaki vezetés

1. rész

Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény vagy
ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Építési szakterületMV-ÉÁltalános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős
műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szakági
munkára nem vonatkozik.
okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök
3 év
építészmérnök,
építőmérnök
5 év
3.Építési szakterület
részszakterülete
MV-É-RAz építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig és összesen
2000 m2 szintterület nagyságig,
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű
teherváltozás - írásos szakértői véleménnyel igazoltan - nem következik be, amely
a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető
berendezés építésére nem kerül sor, illetve
bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár
együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával, építési munkák esetében korlátozás
nélkül.
szakirányú építőipari technikusi,
szakirányú építőipari szakképző
iskola
5 év
4.Építési szakterület műemléki
részszakterülete
MV-É-MAz építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése
műemlék építmény esetén.
okleveles építészmérnök,
építészmérnök és műemléki
szakirányú szakmérnök
5 év
8 év

2. rész

Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő
2.Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület
MV-MAz építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási,
szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld-
és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki
vezetése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök
3 év
5 év
3.Építménygépészeti szakterületMV-ÉGÉpítmények vízellátási, csatornázási munkái a közműre történő rákötésekkel
együtt, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés, elosztóvezeték leágazó szakaszai, az 5 m3 vagy annál
nagyobb névleges térfogatú, éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó
berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú
tartályos gáztárolók szerelési munkáinak, építmények fűtési, szellőzési, hőellátó
rendszereinek, berendezéseinek, energiaellátó központoknak, hűtési és
hőszivattyús lég- és klímatechnikai rendszereknek, a környezeti (megújuló)
energiák hasznosításával kapcsolatos rendszereknek, fürdő és uszoda gépészeti
rendszerek szerelési munkáinak, valamint az építményen, illetve telekhatáron
belüli épületegyüttest, létesítményeket és technológiai rendszereket ellátó
energiaközpontok és vezetékrendszerek, technológiai ellátóhálózatok (sűrített
levegő,
a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-
fogyasztó technológiai rendszerek, éghető folyadékok, ipari közegellátások,
hűtöttvíz stb.) szerelési munkáinak műszaki vezetése a közművekre történő
rákötésekkel együtt.
okleveles gépészmérnök
épületgépészeti szakirány,
okleveles létesítmény mérnök
épületgépészeti szakirány,
gépészmérnök épületgépész
szakirány,
energetikai mérnök
épületenergetika szakirány
3 év
5 év
4.Építménygépészeti szakterület
részszakterülete
MV-ÉG-RAz építési szakterület részszakterületénél (MV-É-R) meghatározott építmények
fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetve telekhatáron belüli vízellátási,
csatornázási, földgáz telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés létesítési, központi, klímaberendezéseinek építési-
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a közművekre történő rákötésekkel
együtt legfeljebb 40 kW fűtő/hűtő teljesítményű rendszerekre, illetve maximum
12 lakásos társasházakra korlátozva.
szakirányú építőipari
technikusi,
szakirányú építőipari
szakképző iskola
- épületgépész technikus -
építőipari szakterületen (nem
építőipari technikus)
- gázipari technikus -
felhasználói berendezés
létesítése (gázfelhasználó
technológiai rendszer
kivételével)
5 év
5.Építményvillamossági szakterületMV-ÉVÉpítmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei
(kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos
energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig,
okleveles villamosmérnök,
okleveles biztonságtechnikai
mérnök,
okleveles mechatronikai
mérnök,
3 év
valamint villamos megújuló energetikai rendszerek, a közcélú csatlakozási pontig)
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
villamosmérnök,
biztonságtechnikai mérnök,
mechatronikai mérnök
5 év
6.Építményvillamossági szakterület
részszakterülete
MV-ÉV-RÉpítmények és szabad terek kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai
hálózat, egyéb gyengeáramú rendszerek, villamos energiaellátó rendszerek a
fogyasztói oldaltól a fogyasztásmérőig, 400 kVA egyidejű teljesítményig) szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése.
szakirányú technikus,
villamosipari technikus,
elektronikai technikus
5 év
7.Egészségügyi létesítmények technológiai
műszaki vezetése szakterület
MV-EÜrészszakterület szerintrészszakterület szerintrészszakterület
szerint
8.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület orvostechnológiai
műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-MEgészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki vezetése - kivéve orvosi gáz
és sugárvédelem.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
9.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület gyógyászati gázellátó
hálózat műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-GEgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat kivitelezésének
műszaki vezetése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év
10.Egészségügyi létesítmények technológiai
tervezési szakterület ionizáló sugárzás elleni
védelmet igénylő egységek és készülék
műszaki vezetési részszakterület
MV-EÜ-REgészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek
funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységek
kivitelezésének, készülékek telepítésének műszaki vezetése.
okleveles építészmérnök,
okleveles gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök informatikus,
okleveles egészségügyi
mérnök
3 év
gépészmérnök,
villamosmérnök,
mérnök informatikus,
egészségügyi mérnök
5 év

3. rész

A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

ABCDE
1.Szakterület/részszakterület
megnevezése
Szakterület/
részszakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezniKépesítési követelmény
vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati
idő
2.Közlekedési építmények szakterületMV-KÉKözlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó
építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe tartozó építmények
kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, föld alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)-c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút,
aluljáró, támfal stb.),
e) az a)-c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi
létesítményei és vízelvezetése a befogadóig.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési
mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök
3 év
5 év
3.Közlekedési építmények szakterület
részszakterülete
MV-KÉ-RA közlekedési építmények szakterületnél (MV-KÉ) meghatározott építmények építési-
szerelési munkáinál, az alábbi korlátozásokkal:
a) út: gyorsforgalmi utak és létesítményeik kivételével,
b) közúti műtárgy: szabadnyílású híd 4 m-ig, áteresz 2 m átmérőig, támfal
3 m magasságig,
c) vasút: 1000 m vágányhosszúságig és 5 csoport kitérőig,
d) vasúti műtárgy: a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban
a hatósági engedély nélkül létesíthető műtárgyak,
e) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás építési-szerelési
korlátozás nélkül.
közlekedésépítő
technikus,
útépítő technikus,
vasútépítő technikus,
hídépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
4.Vasútvillamossági építmények szakterületMV-VVA vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemű
biztosítóberendezések építményei, berendezései építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
5.Vasútvillamossági építmények szakterület
részszakterülete
MV-VV-RA vasútvillamossági építmények szakterületnél (MV-VV) meghatározott építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) vasúti villamos felsővezeték, illetve vasúti biztosítóberendezések létesítése,
átalakítása, amelyek a vasúti építmények engedélyezéséről szóló jogszabályban
hatósági engedély nélkül létesíthetők,
b) felújítás, átalakítás, bővítés, javítás-karbantartás, elbontás esetében korlátozás
nélkül.
vasút-villamossági
technikus,
vasútgépészeti technikus,
vasútijármű-szerelő
technikus
5 év
6.Hírközlési építmények szakterületMV-HIAz elektronikus hírközlési építmények, vezetékes és vezeték nélküli rendszerek
létesítésének, felújításának és átalakításának, bontásának építési, szerelési és
villamos szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül (kivéve
antennatartók és tornyok).
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
3 év
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
4 év
híradástechnikai
technikus,
távközlési technikus
5 év
7.Vízgazdálkodási építmények szakterületMV-VZVízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy
funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények - az 1. részbe
tartozó építmények kivételével - építési-szerelési munkáinak felelős műszaki
vezetése.
Korlátozás nélkül végezhető a felelős műszaki vezetői tevékenység az alábbi
építmények építési-szerelési munkái esetén:
a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot,
az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű
csapadékvíz-elvezető hálózatot és tározót,
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló,
hévízhasznosítási építmény,
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,
h) vízrendezési és vízkormányzó földmű és műtárgyai,
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút,
hévízkút műtárgya és minden 100 m-nél mélyebb kútnak minősülő építmény.
okleveles építőmérnök,
okleveles infrastruktúra-
építőmérnök,
3 év
építőmérnök,
mélyépítés mérnök,
közlekedésépítés mérnök,
vízellátás mérnök,
csatornázási mérnök,
okleveles hidrogeológus
mérnök
5 év
8.Vízgazdálkodási építmények szakterület
részszakterülete
MV-VZ-RA vízgazdálkodási építmények szakterületnél (MV-VZ) meghatározott építmények
építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése, az alábbi korlátozásokkal:
a) olyan vízi létesítmények építési-szerelési munkái, amelyek tönkremenetele
életveszélyt nem idéz elő, vagy rendkívüli védelmi intézkedést nem követel, továbbá
b) vízi létesítmények építési jellegű felújítása, javítása, karbantartása.
vízügyi technikus,
vízközműépítő technikus,
mélyépítő technikus
5 év
9.Bányászati építmények szakterületMV-BSzilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati, illetve egyéb bányászati
építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles bánya- és
geotechnikai mérnök,
okleveles bányamérnök,
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles gépészmérnök,
bánya- és geotechnikai
mérnök,
gáz- és olajipari mérnök,
földtudományi mérnök,
gépészmérnök
3 év
5 év
10.Bányászati építmények szakterület részszakterületMV-B-RA bányászati építmények szakterületnél (MV-B) meghatározott építmények építési-
szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mélyművelésű bányák kivételével.
bányaipari technikus,
gépipari technikus,
gépipari szakképző iskola
5 év
11.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és
tartozékainak építése szakterület
MV-GOA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz
és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer < 70 kW), továbbá a 30 kg/h feletti
okleveles olaj- és
gázmérnök,
okleveles olajmérnök,
okleveles gépészmérnök,
3 év
tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó
technológiai rendszerek, az 5 m3 vagy annál nagyobb névleges térfogatú, éghető
gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari,
mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú tartályos gáztárolók építési-szerelési
munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
földgázellátási
szakmérnök MSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
MSc szintű
alapdiplomával
földgázellátási
szakmérnök BSc szintű
alapdiplomával,
olajmérnöki szakmérnök
BSc szintű
alapdiplomával,
földtudományi mérnök
(olaj- és gázmérnöki
specializáció)
5 év
12.Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó
vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék
vezetékek, propán-bután töltő telepek és
tartozékainak építése szakterület részszakterülete
MV-GO-RA szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz
és gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik, valamint földgáz
telephelyi vezeték, földgáz és PB-gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés
(gázfelhasználó technológiai rendszer ≤ 70 kW) építési-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, kompresszorállomások,
szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb átmérőjű
csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint
üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok.
gázipari technikus,
olajipari technikus,
gépésztechnikus,
épületgépész technikus
5 év
13.Energiaellátási építmények szakterületMV-ENEnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének
felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,
okleveles vegyészmérnök,
okleveles villamosmérnök
gépészmérnök,
energetikai mérnök,
vegyészmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
14.Energiaellátási építmények szakterület
részszakterülete
MV-EN-REnergetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének
felelős műszaki vezetése 50 bar nyomásig és nyomás alatti vezetékek és
berendezések 600 mm belső átmérőig.
vegyész technikus,
gépésztechnikus vagy
szakképző iskola
5 év
15.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület
MV-THFöld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései
építésének felelős műszaki vezetése.
okleveles gépészmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,
gépészmérnök,
energetikai mérnök
3 év
5 év
16.Távhővezetékek és berendezések építése
szakterület részszakterülete
MV-TH-RFöld feletti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezéseinek építésének felelős
műszaki vezetése.
gépész technikus5 év
17.Villamosság szakterületMV-VIErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.
okleveles villamosmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
18.Villamosság szakterület részszakterületeMV-VI-RErősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések
építésének felelős műszaki vezetése kisfeszültségű hálózatoknál.
villamosipari technikus,
erősáramú
elektrotechnikus
5 év
19.Erdészeti építmények szakterületMV-ERErdészeti, erdőmérnöki építmények kivitelezésének felelős műszaki vezetése
korlátozás nélkül.
okleveles erdőmérnök3 év

VII. Szakma

Energetikai tanúsítás

Névjegyzéki jelölés

Energetikai tanúsítói jogosultság (betűjele: TÉ)

ABCD
1.Tevékenység
megnevezése
JelöléseKépesítési minimumkövetelmény vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségSzakmai gyakorlati idő
2.energetikai
tanúsítói
jogosultság
okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, okleveles építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,
okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles energetikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök,
okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles olaj- és gázmérnök, okleveles olajmérnök,
építészmérnök, településmérnök, építőmérnök, közlekedés-építőmérnök,
vízépítő mérnök, közlekedésmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök, mechatronikai mérnök,
biztonságtechnikai mérnök
1 év

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére