670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amely

a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és

c) létesítő okiratának aláírására, illetve - egyéni vállalkozó esetén - nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

2. § (1) A felhasználó a Vet. szerinti egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az 1. §-ban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e.

(2) Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult az 1. § szerinti jogosultságot alátámasztó iratokat a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó az 1. § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

3. § Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános rendelkezések alkalmazandók, azzal, hogy az 1. § szerinti felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és áralkalmazáson kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.

4. § (1) Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére

a) a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a hónap utolsó napján,

b) a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a következő hónap utolsó napján

szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti esetben a 2. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.

(3) A villamosenergia-kereskedő az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.

(4) Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy a (3) bekezdés alapján köt-e a villamosenergia-kereskedővel szerződést. Az egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses elemeket tartalmazó mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A jóváhagyásra irányuló eljárás ügyintézési határideje öt nap. A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.

(5) A felhasználó az 1. § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését követően az 1. § szerinti jogosultságra alapozva egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 17. napon lép hatályba.

6. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 7. pontja alapján a 6. § kivételével a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022.06.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés). A 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 8. pontja a rendelet hatályát a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 7. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére