671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt energiamegtakarítási kötelezettséget a kötelezett fél 2022. december 31. napjáig teljesítheti.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a kötelezett fél 2022. évre vonatkozó energiamegtakarítási kötelezettségét megállapító, az Ehat. tv. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján fennálló kötelezettségét.

(3) Az a kötelezett fél, amely e rendelet hatálybalépéséig az Ehat. tv. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítette, azt az Ehat. tv. e rendelet hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint elszámolhatja.

2. § Az Ehat. tv. 15/F. §-ában foglaltaktól eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023. március 31. napjáig a nem teljesített energiamegtakarítási kötelezettség után bírságot nem szab ki.

3. § Az Ehat. tv. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában előírt energetikai szakreferens igénybevételére vonatkozó kötelezettség 2022. november 15. napjától alkalmazandó.

3/A. §[2] Az Ehat. tv. 15/E. §-ában foglaltaktól eltérően az energiahatékonysági járulékot a kötelezett fél az Ehat. tv. 15/D. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 90 napon belül fizeti meg az energiapolitikáért felelős miniszter 10032000-00290737-50000036 számú EKR járulékfizetési számla elnevezésű bankszámlájára.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

5. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 6. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 9. pont)

[2] Beiktatta a 202/2023. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.31.

[3] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 8. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.