688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) "Adatszolgáltatási kötelezettség" alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerő-piaci előrejelző rendszerbe a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában, a következő adattartalommal:

a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített foglalkoztatottak

aa) munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti négy számjegyű kódja;

ab) munkavégzésének helye;

b) a kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti besorolása.

(2) A magán-munkaközvetítőnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus, szerkeszthető formában az (1) bekezdés szerinti felületen való feltöltéssel."

2. § Az R1. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 14/A. § szerinti adatszolgáltatásnak első alkalommal 2022. január 31. napjáig kell eleget tenni a 2021. év első, második, harmadik és negyedik negyedévére vonatkozóan."

2. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a felnőttképző

aa) szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatait, valamint - annak megléte esetén - a felnőttképző felnőttképzési tevékenységével közvetlenül érintett telephelyének címét,

ab) levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ac) képviseletére jogosult személy családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, a képviseleti joga kezdetének időpontját,

ad) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartásba vételi számát és

ae) adószámát, oktatási intézmény esetén OM azonosítóját, illetve intézményi azonosító számát,

b) a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék konkrét megjelölését,

c) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, valamint annak megjelölését, ha a felnőttképző csak az Fktv. 3. § (2) bekezdése szerinti ingyenes belső képzést szervez."

(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az engedély megadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell)

"d) a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését."

4. § Az R2. 18. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A felnőttképző által szervezett, az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő végezheti, akinek az adott oktatás, képzés a 14. § (1a) bekezdése, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületébe tartozik."

5. § Az R2. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A haladási napló az egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része, amely tartalmazza

a) az Fktv. 2. § 8. pontja szerinti, a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő kontaktórás foglalkozás

aa) megtartásának időpontját,

ab) témájának megjelölését és rövid leírását,

ac) oktatójának nevét és aláírását,

ad) képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,

ae) résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,

b) az Fktv. 2. § 8. pontja szerinti, a képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő kontaktórás foglalkozás vagy nem kontaktórás foglalkozás

ba) teljes időtartamát,

bb) témájának megjelölését és rövid leírását,

bc) résztvevőjének nevét, valamint a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolását vagy a résztvevők listájáról készült képernyőfotót és

c) a képzés befejezésének dátumát."

6. § Az R2. 26/A. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetésével kapcsolatos feladatai keretében ellátja a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára szolgáltatott adatok folyamatos gyűjtésével, elemzésével, feldolgozásával és közzétételével összefüggő feladatokat.

(4) A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából

a) az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 1/A. melléklet II. rész 1. pont a) és b) alpontjában foglalt adatok közül a születési helyre, a születési időre, a nemre és a levelezési címre vonatkozó adatokat, e)-g) és l) alpontjában foglalt adatokat, valamint 3/A. melléklet II. rész 1. pont b) és c) alpontjában foglalt adatok közül a születési helyre, a születési időre, a nemre és az állampolgárságra vonatkozó adatokat, valamint 3/A. melléklet II. rész 1. pont d) és f) alpontjában és 2. pont a)-d) alpontjában meghatározott adatokat,

b) a felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat és a 22/A. §-ban szabályozott kérdőív adatait,

c) az állami adóhatóság - a rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján - a foglalkoztatottak tárgyévi létszámát és megoszlását településenként, valamint foglalkozás szerinti bontásban a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR) szerinti négy számjegyű kód megadásával, továbbá a tárgyévi medián- és átlagbérek mértékét megyei és foglalkozás szerinti bontásban a FEOR szerinti négy számjegyű kód megadásával,

d) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok közül a születés évét, c) pontjában foglalt adatok közül a lakcím irányítószámát, f) pontjában foglalt adatok közül az iskolai végzettség és a szakképzettség megnevezését, valamint az álláskereső nemét, továbbá az Flt. 57/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel és az abból való törlés időpontját,

e) a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Flt. 57/B. § (1) bekezdés 2. pont a) alpont ab) pontjában foglalt adatok közül a születés évét és a lakóhelyet, tartózkodási helyet, továbbá a) alpont ac) pontjában és b) alpont bb) pontjában foglalt adatokat,

f) a személyügyi központ a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti toborzási adatbázisból a munkakör megnevezésére, annak a FEOR szerinti négy számjegyű kódjára és a munkavégzés helyére vonatkozó adatokat,

g) a Központi Statisztikai Hivatal a foglalkoztatottak tárgyévi létszámát a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerinti bontásban, valamint a FEOR szerinti négy számjegyű kód megadásával

a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett felületen, személyazonosításra alkalmatlan módon, az a), a b) és a d)-f) pont szerinti esetben a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig, a c) és a g) pont szerinti esetben a tárgyévet követő első negyedév utolsó napjáig átadja.

(5) A (4) bekezdés f) pontja szerinti adatszolgáltatás során a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét át kell adni a (4) bekezdés szerinti felületre való feltöltéssel."

7. § Az R2. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az ellenőrzés során a felnőttképzési államigazgatási szerv lehetőség szerint olyan felnőttképzési szakértőt rendel ki a szakértői bizottság tagjaként, akinek a felnőttképző által szervezett oktatás, képzés, illetve több oktatás, képzés esetén azok valamelyike a 14. § (1a) bekezdése és a Hivatal honlapján közzétett Útmutató alapján a szakterületébe tartozik."

8. § Az R2. 21. alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:

"37/B. § A 26/A. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak első alkalommal 2022. január 31. napjáig kell eleget tenni

a) a (4) bekezdés a), b) és d)-f) pontja vonatkozásában a 2021. év első, második, harmadik és negyedik negyedévére,

b) a (4) bekezdés c) és g) pontja vonatkozásában a 2013-2021. évekre

vonatkozóan."

9. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a felnőttképzési tevékenység" szövegrész helyébe az "az engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a felnőttképzési tevékenységből" szövegrész helyébe az "az engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenységből" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "adatait," szövegrész helyébe az "adatait, valamint - annak megléte esetén - a felnőttképző felnőttképzési tevékenységével közvetlenül érintett telephelyének címét," szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az "állampolgárságát és" szövegrész helyébe az "állampolgárságát," szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az "intézmény megnevezését." szövegrész helyébe az "intézmény megnevezését és" szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés c) pontjában az "ellátva, és papíralapú képzési program esetében az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség." szövegrész helyébe az "ellátva." szöveg,

g) 21. § (1) bekezdés d) és f) pontjában a "képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga" szövegrész helyébe a "képzéshez vizsga" szöveg,

h) 21. § (2) bekezdésében a "díjat vagy" szövegrész helyébe a "díjat - ide nem értve a mulasztott foglalkozás pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját - vagy" szöveg,

i) 26/A. § (2) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

j) 26/A. § (3) és (4) bekezdésében a "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R2.

a) 14. § (1) bekezdés c) pontjában a "felfüggesztésének vagy" szövegrész,

b) 23. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §, a 7. §, valamint a 9. § i) és j) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék