743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet

az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben megjelölt egyes kormányrendeletek rendelkezéseit

a) az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság mérkőzései (a továbbiakban együtt: mérkőzés),

b) a szurkolói zóna,

c) a mérkőzésre belépésre jogosító karszalag átvételi pontjai (a továbbiakban: átvételi pontok), valamint

d) a mérkőzésre érkező nézők

tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában szurkolói zóna: a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság idejére rendeletben kijelölt, lezárt terület, ahova - az ott foglalkoztatottak kivételével - az e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet belépni.

2. A koronavírus elleni védettségre vonatkozó e rendelet szerinti szabályok

2. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

(3) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizenkettedik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével vagy diákigazolványával igazolja.

(4) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizenkettedik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy a jog gyakorlására való jogosultsága igazolása érdekében felhívható életkorának a (3) bekezdés szerinti módon való igazolására.

(5) A tizenkettedik életévét be nem töltött személy életkorának e rendelet szerinti ellenőrzése mellőzhető, ha életkorával összefüggő e tény nyilvánvaló.

(6) A koronavírus elleni védettség e rendelet szerinti igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(7) A védettségi igazolvány meglétét, illetve az életkort ellenőrző szerv vagy személy az e rendelet szerinti ellenőrzés során jogosult az e tények igazolására szolgáló, (2), (3) és (6) bekezdés szerinti okmányokon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

(8) E rendelet alkalmazásában a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval (a továbbiakban: applikáció) igazolja.

(9) A koronavírus elleni védettség (8) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(10) Az applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (9) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

(11) Az e rendelet alkalmazásában a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a néző a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy

a) a SARS-CoV-2 koronavírus ellen

aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,

ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy

ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált

oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el,

b) a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt védett, vagy

c) szervezetében a 72 óránál nem régebbi, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - alapján a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti fertőzésen átesettség miatt az e rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására szolgáló, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától - SARS-CoV-2 PCR-teszttől - vagy az EUr. alapján az EUr. 7. cikke szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

(13) A koronavírus elleni védettség (11) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(14) A digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (13) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az is, aki

a) olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) a koronavírus elleni védettségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség (1) bekezdés szerinti igazolása során az érintett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa vagy útiokmánya bemutatására külön is felhívható.

(3) A koronavírus elleni védettséget ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán vagy útiokmányán és az (1) bekezdés szerinti védettségi igazolásban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat - ha törvény vagy veszélyhelyzet ideje alatt az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - semmilyen módon nem rögzítheti.

3. A mérkőzésre, a szurkolói zónába, illetve az átvételi pontokra történő belépésre és az e helyszíneken történő tartózkodásra vonatkozó eltérő szabályok

4. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 1/A. és 3. alcímétől eltérően a mérkőzésre, a szurkolói zóna területére, illetve az átvételi pontokra nézőként az a személy léphet be, aki

a) a koronavírus elleni védettségét a 2. alcímben meghatározottak szerint igazolja,

b) az a) pont szerinti feltétel igazolásának a hiányában a belépés előtt 72 órán belül elvégzett, magyar vagy angol nyelven kiállított negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszttel - igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.

5. § A 4. § szerinti feltételeket nem teljesítő tizenkettedik életévét be nem töltött személy a 4. § alapján belépésre jogosult tizennyolcadik életévét betöltött személy felügyelete alatt a mérkőzésre, a szurkolói zóna területére, illetve az átvételi pontokra nézőként beléphet.

6. § A 4. § alapján belépésre jogosult tizennyolcadik életévét betöltött személy felügyelete alatt legfeljebb tíz, 5. § szerinti személy léphet be a mérkőzésre, a szurkolói zóna területére, illetve az átvételi pontokra nézőként.

7. § A mérkőzés helyszínén, a szurkolói zóna területén, illetve az átvételi pontokon - a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével - minden néző köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

8. § (1) A mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, illetve az átvételi pontok üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a mérkőzésre, a szurkolói zónába, illetve az átvételi pontokra történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni,

a) aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 4. és 5. §-ban meghatározottak szerint nem igazolja,

b) aki nem teljesíti a 6. § szerinti feltételeket.

(2) A mérkőzés szervezője, az Stv. 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, illetve az átvételi pontok üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles azt a nézőt a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy e néző a helyiséget, illetve a területet elhagyja, aki a maszkot felszólításra nem viseli a 7. §-ban meghatározott módon.

4. A mérkőzésre érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok

9. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint Magyarország területén tartózkodó, mérkőzésre érkező néző esetében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.

5. Jogkövetkezmények

10. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását - a mérkőzésre, a szurkolói zónába, illetve az átvételi pontokra történő beléptetés során folytatott ellenőrzés kivételével - a rendőrség a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

11. § (1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 8. § szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a 8. § szerinti kötelezett a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(4) Ha a 8. § szerinti kötelezett a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásánál a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(5) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

12. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 7. §-ban meghatározott védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

6. Záró rendelkezések

13. § Felhatalmazást kap a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter, hogy a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben kijelölje a szurkolói zónát.

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

15. § (1) A Kormány e rendelet hatályát 2022. február 1. napjáig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2022. február 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére