Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2., 4., 7., 10. és 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 13.1. alpontjában és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1. 35. § (10) bekezdésében a "(9) bekezdés" szövegrész helyébe a "(9) bekezdés a) és c) pontja" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. számú melléklet 8. pontjában a "belső" szövegrész,

b) 1. számú melléklet 3. pontjában a "vagy átrium" szövegrész.

2. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"q) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

qa) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással, vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

qb) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval, és

qc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti, és a hitelintézet részére benyújtott qb) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,"

3. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az "egységáru" szövegrész helyébe az "egységárú" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 2. §-ában az "és építésfelügyeleti" szövegrész,

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "bruttó (határoló szerkezetekkel együtt mért)" szövegrész,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sorában a "bruttó" szövegrész,

d) 3. melléklet 2. pont 2.1. alpont nyitó szövegrészében a "bruttó" szövegrész.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés m) pont ma) alpontjában a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) bekezdése" szöveg lép.

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 41. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az építtetői fedezetkezelő közreműködésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni

a) a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló azon beruházásoknál, amelyek 2010. február 28-ig megindított közbeszerzési eljárás alapján az ajánlatkérő előírása szerint a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezet (projekttársaság) közreműködésével valósulnak meg,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott azon beruházásoknál, amelyek tárgya az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, valamint

c) azon beruházásoknál, amelyek jogszabály szerint mentesülnek a közbeszerzési eljárás alól."

9. § Az R3.

a) 14. § f) pontjában a "biztosított" szövegrész helyébe a "biztosított, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült" szöveg,

b) 2. melléklet III. pont 6. alpont e) pontjában a "biztosított-e" szövegrész helyébe a "biztosított-e, illetve közműszolgáltatás hiányában egyedi, szakszerű közműpótló létesült-e" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R3. 2. melléklet III. pont 6. alpont nyitó szövegrészében a "vagy annak felelős műszaki vezetője(ik)" szövegrész.

6. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér létesítményei tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott ügyekben első fokú tűzvédelmi hatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki."

7. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés r) pont ra) alpontjában a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) bekezdése" szöveg lép.

8. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (6) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(Az építésügyi hatóság az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a hatáskörébe tartozó megindult és lezárult engedélyezési eljárás következő főbb ismérveiről:

az eljárás megindulását követő munkanapon)

"ae) az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e,"

14. § Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakhatóság állásfoglalását az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal adja ki, amelyhez csatolja az általa vizsgált dokumentációt."

15. § Az R4. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság a kötelezési eljárást hivatalból vagy más hatóság megkeresésére folytatja le."

16. § Az R4. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végez építési engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja."

17. § Az R4. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végez bontási engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja."

18. § (1) Az R4. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése szerinti célból - építmény, építményrész bontása, valamint az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény felépítésének, meglétének igazolása céljából - kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével - hatósági bizonyítványt állít ki. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni lehet az ingatlanügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot."

(2) Az R4. 56. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítványt az ÉTDR felületen keresztül tájékoztatásul megküldi az ingatlanügyi hatóságnak.

(7) A hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz benyújtása esetén - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően -az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítvány ÉTDR-en keresztül történő megküldésével megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt."

19. § Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Az R4.

a) 8. § (1) bekezdésében az "ÉTDR rendszeren" szövegrész helyébe az "ÉTDR-en" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "legfeljebb tíz napos teljesítési határidő megjelölése" szövegrész helyébe a "teljesítési határidő meghatározása" szöveg,

c) 15. § (4) bekezdésében az "ÉTDR keretében" szövegrész helyébe az "ÉTDR-ben" szöveg,

d) 17. § (1b) bekezdésében az "alapterület" szövegrész helyébe az "alapterületet" szöveg,

e) 18. § (4a) bekezdésében az "A polgármesternek a tervezett építési tevékenység vonatkozásában kiadott településképi véleményét" szövegrész helyébe az "A képviselő-testület által a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan kiadott településképi véleményt" szöveg,

f) 56. § (5) bekezdés d) pontjában az "a változási vázrajzon szereplő, ingatlanügyi hatóság záradékszámát" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz benyújtása esetén a záradék iktatószámát" szöveg,

g) 58. § (4) bekezdés b) pontjában az "azon" szövegrész helyébe az "a rendeltetési egységek számának megváltoztatása kivételével azon" szöveg,

h) 64. § (1a) bekezdés d) pont dg) alpontjában a "(2)" szövegrész helyébe az "(5)" szöveg,

i) 65. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában a "(2) bekezdés a) és b) pontjának" szövegrész helyébe az "(5) bekezdésének" szöveg,

j) 67. § (3a) bekezdésében a "harminc" szövegrész helyébe a "száznyolcvan" szöveg,

k) 1. melléklet 8. pontjában a "nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot" szövegrész helyébe a "100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R4.

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 42. § (1) bekezdésében az "amennyiben az építtető személye nem ismert," szövegrész,

c) 62. § (1) bekezdés b) pontjában az "és (3)" szövegrész,

d) 8. melléklet II. pont 8. alpontjában az "és az ÉTDR-ben is" szövegrész.

9. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazások közül

a) a készenlétbe helyezett e-építési naplóból csak az építtető vagy annak meghatalmazottja adhat ki adatot,

b) azon e-építési napló esetén, amelynek készenlétét megszüntették, az a) pontban foglaltakon felül az Üzemeltető is szolgáltathatja az építtető számára megismerhető, személyes adatnak nem minősülő adatokat az építmény tulajdonosa - kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan - vagy annak meghatalmazottja részére,

c) az e-tanúsításból a tanúsított épület tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja, valamint a tanúsítványt készítő tanúsító adhat ki adatot vagy a tanúsítvány másolatát,

d) az ÉTDR-ből az építtető vagy az építmény tulajdonosa - kizárólag a tulajdonában álló építményre vonatkozóan -vagy azok meghatalmazottja részére azon hatóság adhat ki az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint iratot, amely előtt (a jogutódlásra vonatkozó szabályok figyelembevételével) az eljárás folyamatban volt."

23. § Az R5. 7. § (5) bekezdésében a "kezeli tovább" szövegrész helyébe a "tárolja a 7/A. §-ban foglaltak figyelembevételével" szöveg lép.

10. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés t) pont ta) alpontjában a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) bekezdése" szöveg lép.

11. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

25. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § 22. pont a) alpontjában a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) bekezdése" szöveg lép.

12. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. § A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentés beérkezésétől számított nyolc napon belül az ÉTDR általános tájékoztatási felületén mindenki által hozzáférhető módon - személyes adatot nem tartalmazó - általános tájékoztatást ad a bejelentés következő főbb ismérveiről, továbbá a következő dokumentumokat teszi közzé:)

"e) az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e."

27. § Az R6.

a) 1. § (3) bekezdésében az "Az építtető" szövegrész helyébe az "A bejelentésről és az építtető" szöveg,

b) 2. § (2a) bekezdés d) pontjában a "dokumentumok" szövegrész helyébe a "dokumentumok, valamint" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti az R6. 2. § (2a) bekezdés c) pontjában a "valamint" szövegrész.

13. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése.

14. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, - az 1. § (4) bekezdésében meghatározottak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével - tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki."

31. § Az R7. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

32. § Az R7.

a) 1. § (1) és (3) bekezdésében az "1/A. §-ban és az 1/B. §-ban" szövegrész helyébe az "1/A-1/C. §-ban" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "Kormány a 3. melléklet szerinti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén" szövegrész helyébe a "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet tűzvédelmi ügyekben a katasztrófavédelem központi szervét jelöli ki eljáró hatóságként, akkor" szöveg,

c) 1/A. § (1) bekezdésében a "(2)-(5) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésben, valamint az 1/C. §-ban" szöveg,

d) 1. melléklet 8. táblázat C:3, C:9 és C:19 mezőjében a "robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot" szövegrész helyébe a "fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot" szöveg,

e) 1. melléklet 8. táblázat C:3, C:9 és C:19 mezőjében a "tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot" szövegrész helyébe a "mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot" szöveg,

f) 1. melléklet 15. táblázat D:2-D:8 mezőjében a "területi szerve" szövegrész helyébe a "helyi szerve" szöveg

lép.

15. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 9. alcím 2022. június 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete a következő 34a. ponttal egészül ki:

"34a. Építmény térfogata: az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat."

2. Az R1. 1. számú melléklet 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. Helyreállítás: építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett."

2. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:

"1a. Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését."

3. melléklet a 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az R7. 1. melléklet 4. táblázat C:16-D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(Bevonás és közreműködés feltétele)(Elsőfokon eljáró szakhatóság)
[A 343/2006.
(XII. 23.) Korm.
rendeletbenkijelölt
építésügyi hatóság
hatáskörébe tartozó
építési, összevont,
használatbavételi,
fennmaradási,
az országos építési
követelményektől való
eltérési engedélyezési
eljárás.]
A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat
(MK) mértékadó kockázati osztályba
tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó
kockázati osztályba tartozó
a) 6-nál több lakást vagy üdülőegységet
tartalmazó lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést
tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó
alapterülete 1000 m2-t meghaladó épület
esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK)
mértékadó kockázati osztályba tartozó
olyan épület esetén
a lakó- vagy üdülőépület kivételével,
amelynek
a) az összes építményszint nettó
alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és
tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű
helyiséget, amelynek nettó alapterülete
nagyobb, mint 100 m2, vagy
b) az összes építményszint nettó
alapterülete nagyobb, mint 2000 m2;
4. a több mint 100 fő egyidejű
tartózkodására alkalmas - az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány
jellegű építmény esetén.
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és
földalatti vasúti létesítményeket, valamint
az Országház, az Országgyűlési Irodaház,
a Miniszterelnökség létesítményeit érintő
közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi
hatósági eljárásaiban az első végleges
használatbavételig
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesítettszint
alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert
meghaladó legfelső építményszinttel
rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb
befogadóképességű művelődési, kulturális
rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 000 főnél nagyobb
befogadóképességű sport rendeltetésű
közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb
teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá
a menekülésben korlátozottak
elhelyezésére szolgáló építmények,
ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményei vonatkozásában a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. A honvédelemért felelős miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében
lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak
tekintetében a honvédelemért felelős
miniszter.
4. Az 1-3. pontban említetteken kívül
minden egyéb esetben a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.

2. Az R7. 1. melléklet 4. táblázat C:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(Bevonás és közreműködés feltétele)
[A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési,
használatbavételi és fennmaradási eljárás.]
Az 1 MW teljesítményt meghaladó, de 50 MW alatti
teljesítményű erőművek esetében.

Tartalomjegyzék