801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § és a 13. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 15. § 3. pontja és a 16. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. §, a 7. §, a 16. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja és a 16. § (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8-11. §, a 15. § 4. és 5. pontja, a 16. § (1) bekezdés 4. pontja és a 16. § (2) bekezdés 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. §, a 14. § és a 15. § 7-11. pontja, a 16. § (1) bekezdés 5. pontja és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § 1. és 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 20. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Szolgálatok a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladataikat a Kincstár által működtetett Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer útján látják el."

2. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése a következő 17. és 18. ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatásokról készített összesítésekben a Szolgálatok által megadott)

"17. az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit a "B814 államháztartáson belüli megelőlegezések" rovaton,

18. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének kiadásait a "K914 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése" rovaton"

(kell megjeleníteni.)

3. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdés 16. pontjában a "rovaton" szövegrész helyébe a "rovaton," szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31/A. § Az elemi költségvetés az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzatokat - költségvetési szerv év közben történő alapítása, társulás, nemzetiségi önkormányzat év közben történő megalakulása, új központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzata év közben történő létrehozása esetén a módosított előirányzatokat -, valamint az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja szerinti adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza. Az elemi költségvetés az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzatoknál az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetében a működési és felhalmozási kiadási előirányzatokra eső központi támogatás összegét is tartalmazza."

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Nem kell alkalmazni a köztartozás-vizsgálatot, ha a kedvezményezett határon túli szervezet vagy személy, és Magyarországon adószámmal vagy adóazonosító jellel nem rendelkezik."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Kincstár által végzett köztartozás-vizsgálatnál a költségvetési támogatások kifizetésére irányuló átutalási megbízásokhoz kapcsolódó kiegészítő szelvényeken a Kincstár által meghatározott jelölést kell alkalmazni. Az átutalási megbízás ilyen esetben csoportos megbízásként nem nyújtható be.

(4) A költségvetési támogatás visszatartásáról a Kincstár tájékoztatja a támogatót. A kedvezményezett tájékoztatásáról a támogató gondoskodik. A visszatartás a kedvezményezett - a költségvetési támogatás megszerzése érdekében vállalt - kötelezettségeit nem érinti."

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tárgyévet követő év január 5-éig esedékes, következő járandóságok fizethetőek ki megelőlegezés nélkül:

a) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv által folyósított terhességi gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, táppénz, gyermekgondozási díj, rokkantsági ellátások, rehabilitációs ellátások, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott, de a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított, folyósított ellátások kiadásai,

b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti családi pótlék, gyermekgondozási támogatás és anyasági támogatás, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka, valamint a bányászati dolgozóknak az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet szerinti kereset-kiegészítése."

7. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A likviditási fedezet vizsgálata során vizsgálni kell, hogy a terhelendő fizetési számlán rendelkezésre áll-e elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez. A központi kezelésű előirányzatokhoz és a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák esetén likviditási fedezetvizsgálat nem történik."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 126. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak fedezetét a teljesült költségvetési és finanszírozási bevételek, a központi támogatás módosított előirányzatai, valamint az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatok esetén a jóváhagyott keret összege képezi. A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlege a költségvetési év utolsó kincstári napján történő előirányzat-felhasználási keret folyósítását követően nulla vagy pozitív összegű lehet."

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 126. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az előirányzati fedezetvizsgálat során vizsgálni kell, hogy a megfelelő kiadási előirányzatból rendelkezésre áll-e a kiadás teljesítéséhez szükséges előirányzat. Az egységes rovatrend rovatait érintő kifizetések teljesítése során az előirányzati fedezetvizsgálat az egységes rovatrend szerinti kiadási előirányzatok szintjén, előirányzati fedezet hiányában kiemelt előirányzati szinten történik.

(2a) A (3)-(5) bekezdésben meghatározottak kivételével az egységes rovatrend szerinti kiadási előirányzatfedezetet a tárgyhónap vonatkozásában legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, december hónap vonatkozásában a tárgyévet követő év január 31-éig kell biztosítani."

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 126. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az elkülönített állami pénzalapok előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatai terhére teljesülő kifizetéseket a Kincstár előirányzati fedezetvizsgálat nélkül teljesíti."

8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 128. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A keret megállapítása során a Kincstár)

"a) a teljesítésarányos finanszírozás alá tartozó előirányzatok esetén a központi támogatás felhalmozási kiadási előirányzatokra jutó részéből a 172/A. § szerinti felhasználási tervben az adott hónapra megjelölt, b) az időarányos finanszírozás alá tartozó előirányzatok esetén a központi támogatás működési kiadási előirányzatokra eső részéből adott hónapra időarányosan jutó"

[összeget veszi alapul, amelyet a (3) és (4) bekezdés rendelkezései szerint korrigál.]

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kincstár a működési előirányzatokra jutó központi támogatás január havi keretét - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével - a személyi juttatások 1/12-ének 35%-ával és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1/12-ével csökkenti. A Kincstár ettől a fejezetet irányító szerv kérelmére eltérést engedélyezhet."

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"129. § A felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével - a 172/A. § szerinti felhasználási terv alapján történik."

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 130. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól való eltérést (e § alkalmazásában a továbbiakban: előrehozás) a Kincstár engedélyezhet."

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"132. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására szolgáló előirányzat-felhasználási keretet egy összegben, a költségvetési év utolsó kincstári napján kell folyósítani.

(2) Az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a költségvetési év utolsó kincstári napján folyósításra kerülő előirányzat-felhasználási keret kizárólag a tárgyévi költségvetési év során ténylegesen teljesített költségvetési kiadások fedezetét biztosítja. Ha a költségvetési év során ténylegesen teljesített költségvetési kiadások a módosított kiadási előirányzat összegét nem haladják meg, akkor a költségvetési év utolsó kincstári napján a módosított támogatási előirányzat összegét kell folyósítani."

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelő szerve a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben (e § alkalmazásában a továbbiakban: felhasználási terv), amelyet - az elkülönített állami pénzalapok adatszolgáltatása kivételével - a fejezetet irányító szerv havonta tárgyhónap 10-éig jóváhagy. A felhasználási tervet tárgyhónap, tárgyhónapot követő hónap, valamint a tárgyév egésze bontásban kell megadni."

13. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (27) és (28) bekezdéssel egészül ki:

"(27) A Kincstár az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnek a 32. § szerinti, 2022. évi költségvetési évre vonatkozó elemi költségvetése alapján kiadási rovat bontásban határozza meg az időarányos és a teljesítésarányos előirányzat-felhasználási keret összegét. Az időarányos előirányzat-felhasználási keret összege a működési bevételi előirányzatok és a működési kiadási előirányzatok különbségére jutó központi támogatás, a teljesítésarányos előirányzat-felhasználási keret összege a felhalmozási bevételi előirányzatok és felhalmozási kiadási előirányzatok különbségére eső központi támogatás.

(28) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt, a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a 2021. évi éves költségvetési beszámolóban nem mutatható ki, kivéve, ha valamely költségvetési bevétel kizárólagos felhasználási célját törvény határozza meg, vagy ha törvény úgy rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el. Az e rendelkezés alapján képződött kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét a fejezetet irányító szerv a Megtakarítási Alap előirányzat javára fizeti meg a 150. § (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Megtakarítási Alap kiadási előirányzatának előirányzat-átcsoportosítással történő felhasználásáról a fejezetet irányító szerv vezetőjének indokolt kérelme alapján az államháztartásért felelős miniszter rendelkezik."

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő (29) és (30) bekezdéssel egészül ki:

"(29) Ha a 126. § (1a) bekezdése szerint a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számla egyenlege a 2022. év utolsó kincstári napján történő előirányzat-felhasználási keret folyósítását követően negatív összegű, a Kincstár a 2022. év utolsó kincstári napján a fizetési számla negatív és nulla egyenlege közötti különbözetet a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. A 2023. évben a Kincstár jogosult ezen összeggel a fejezeti kezelésű előirányzatok fizetési számláját megterhelni.

(30) A 172/A. § (1) bekezdése szerinti, 2022. januártól 2022. augusztusig teljesítendő havi adatszolgáltatások tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet a 172/A. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség nem terheli, a Kincstár ezen adatszolgáltatások tekintetében befizetési kötelezettséget nem állapíthat meg."

14. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 37. § (2) bekezdésében az "irányító szervnek a folyósítást megelőzően" szövegrész helyébe az "irányító szervnek" szöveg,

2. 37. § (3) bekezdésében az "a folyósítás" szövegrész helyébe az "az előirányzat-felhasználási keret megemelésének" szöveg, az "A megnyitott előirányzat-felhasználási" szövegrész helyébe az "Az előirányzatfelhasználási" szöveg, a "visszautalását" szövegrész helyébe a "visszarendezését" szöveg,

3. 90. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) és (2a) bekezdésben" szöveg,

4. 126. § (6) bekezdésében az "átutalási megbízás kiegészítő szelvényt kell használni" szövegrész helyébe a "kell eljárni" szöveg,

5. 130. § (1) bekezdésében a "szerinti összegéről" szövegrész helyébe a "szerint megállapított összegről" szöveg,

6. 150. § (1) bekezdés i) pontjában a "valamint" szövegrész helyébe az "a 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezést, valamint" szöveg,

7. 165. § (1) bekezdés a) pontjában az "átcsoportosításairól a Kincstár" szövegrész helyébe az "átcsoportosításairól és az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalásairól, más fizetési kötelezettségeikről, követeléseiről, és a kiadások és bevételek pénzforgalmi teljesítéséről a Kincstár" szöveg,

8. 172/A. § (2) bekezdésében az "előrejelzésben" szövegrész helyébe a "felhasználási tervben" szöveg, az "az előrejelzés" szövegrész helyébe az "a felhasználási terv" szöveg,

9. 172/A. § (3) bekezdésében az "abban az esetben, ha két egymást követő, előrejelzéssel érintett hónap előrejelzésében" szövegrész helyébe az "a március, a június, a szeptember, az október, a november és a december időszakra, abban az esetben, ha a tárgyhónapot és a tárgyhónapot követő hónap e bekezdés szerinti felhasználási tervvel érintett időszak felhasználási tervében" szöveg, a "második előrejelzéssel" szövegrész helyébe a "tárgyhónapot követő hónapra az e bekezdés szerinti időszakkal érintett felhasználási tervvel" szöveg,

10. 172/A. § (5) bekezdésében az "az előrejelzést" szövegrész helyébe az "a felhasználási tervet" szöveg és

11. 172/A. § (7) bekezdés a) és b) pontjában az "előrejelzését" szövegrész helyébe az "a felhasználási tervét" szöveg

lép.

16. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 90. § (5) bekezdése,

2. 122/A. § (1) bekezdés b) és d) pontja,

3. 122/A. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

4. 130. § (3) bekezdése,

5. 137. § (1) és (2) bekezdése és

6. 5. melléklet 15. és 17. sora.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 123. § (6) bekezdésében a "b) és" szövegrész, a " , társadalombiztosítás pénzügyi alapja" szövegrész, valamint az "és a társadalombiztosítás pénzügyi alapját nem terhelő ellátások megtérítéseiből" szövegrész és

2. 136. § (4) bekezdés a) pontjában az "a 123. § (6) bekezdése szerinti finanszírozási tervet, valamint" szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdés c) pontjában a "szervezeteknél," szövegrész helyébe a "szervezeteknél, a társadalombiztosítási alapok előirányzataihoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlegének év végi nullára csökkentését a társadalombiztosítási alapkezelő szervezeteknél," szöveg lép.

4. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "rendszerét," szövegrész helyébe a "rendszerét, gondoskodik az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által a követeléseikről, a kötelezettségvállalásaikról és más fizetési kötelezettségeikről szolgáltatott adatok nyilvántartásáról," szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 5-12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14. §, a 15. § 1-5. és 7-11. pontja, a 16-18. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 5. és 5a. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDE
1KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
5államháztartás központi
alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv,
fejezeti kezelésű
előirányzat, központi
kezelésű előirányzat,
társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai,
valamint az elkülönített
állami pénzalap kezelő
szerve
a költségvetési szerv,
fejezeti kezelésű előirányzat,
központi kezelésű előirányzat,
társadalombiztosítás
pénzügyi alapjainak
előirányzatai, valamint az
elkülönített állami pénzalap
előirányzatai bevételeinek,
kiadásainak várható alakulása
Kincstára fejezetet irányító
szerv vagy a kezelő
szerv által jóváhagyott
módon a 172/A. §
(1) bekezdésében
meghatározott
hónapokban és
dátummal
5aállamháztartás
központi alrendszerébe
tartozó költségvetési
szerv a polgári
nemzetbiztonsági
szolgálatokra
és a Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálatra vonatkozó
eltérésekkel
költségvetési
szerv követelései,
kötelezettségvállalásai,
kötelezettségei és más
fizetési kötelezettségei a
Kincstár szabályzata alapján
Kincstárgazdasági esemény
felmerüléséhez
illeszkedően

Tartalomjegyzék