824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tszt. vhr.) a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. § A Tszt. vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 168. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"e) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

3. A távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Távhűtés Kr.) 1. §-a a következő 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"7. Hulladék hűtőenergia: ipari vagy energiatermelő létesítményekben vagy a tercier szektorban elkerülhetetlen melléktermékként keletkező hűtőenergia, amely a távhűtőrendszerbe való bevezetés hiányában hasznosítás nélkül távozna a levegőbe."

5. § A Távhűtés Kr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A távhűtési szolgáltató a szerződés és a szerződésmódosítás megküldésekor, a végső felhasználónak küldött számlán, továbbá honlapján keresztül világos és érthető módon közli a végső felhasználóval a független fogyasztói tanácsadó központok és egyéb hasonló intézmények elérhetőségeit - ideértve azok internetes címét is -, amelyeken a végső felhasználó tanácsot kérhet a lehetséges energiahatékonysági intézkedésekről, az energiafogyasztására vonatkozó referenciaértékekről és az energiát használó készülékek fogyasztáscsökkentést eredményező műszaki jellemzőiről.

(2) A távhűtési szolgáltató honlapján közzéteszi az őt kiszolgáló távhűtési rendszerek energiahatékonyságára, valamint a felhasznált megújuló energia részarányára vonatkozó információkat."

6. § A Távhűtés Kr. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az olyan távhűtési szolgáltató végső felhasználói, amely nem hatékony távhűtést biztosít, vagy amely a hatóság által jóváhagyott terv alapján 2025. december 31-ig nem fog ilyet biztosítani, szerződésük felmondása vagy módosítása útján lekapcsolódhatnak a hálózatról, annak érdekében, hogy maguk biztosítsák hűtési igényeiket megújuló forrásokból.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lekapcsolódást igénybe vehetik egyéni fogyasztók, fogyasztói közösségek vagy a fogyasztók képviselői. A többlakásos épületekben a lekapcsolódás csak az egész épület vonatkozásában lehetséges.

9/B. § (1) A távhűtési rendszerek üzemeltetői kötelesek a megújuló forrásokból, valamint hulladék hűtőenergiából származó energiát biztosító szolgáltatókat csatlakoztatni, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) új fogyasztók igényeit kell kielégíteni;

b) le kell cserélniük a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat vagy

c) bővíteniük kell a hűtőenergiát termelő meglévő kapacitásaikat.

(2) A távhűtési rendszer üzemeltetője megtagadhatja az (1) bekezdés szerinti csatlakozást, ezen szolgáltatóktól a hűtőenergia vásárlását, ha

a) a rendszer más hulladék hűtőenergia, megújuló forrásokból előállított vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó hűtőenergia befogadása miatt nem rendelkezik a szükséges kapacitással;

b) az (1) bekezdés szerinti szolgáltató által szolgáltatott hűtőenergia nem felel meg a csatlakoztatáshoz, illetve a távhűtési rendszer megbízható és biztonságos működéséhez szükséges technikai paramétereknek; vagy

c) az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hozzáférés biztosítása túlzott hűtési költségnövekedést eredményezne a végső felhasználók számára másik, az adott helyen rendelkezésre álló hűtési szolgáltatás igénybevételéhez viszonyítva.

(3) Ha a távhűtési rendszer üzemeltetője a (2) bekezdés szerint megtagadja valamely hűtőenergia-szolgáltató csatlakoztatását, az üzemeltető tájékoztatja az (5) bekezdés szerinti hatóságot a megtagadás okairól, valamint azokról a feltételekről és intézkedésekről, amelyeknek a rendszeren történő megvalósítása a csatlakozást lehetővé tenné.

(4) A távhűtési szolgáltatók a villamos energia elosztórendszer-üzemeltetőkkel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott jelentés elkészítése során együttműködnek.

(5) A hatóság ellenőrzi az e §-ban foglaltak betartását, ennek során együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, továbbá a fogyasztóvédelmi érdekképviseletekkel."

7. § A Távhűtés Kr. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet] a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. § Az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Tszt. vhr. 3. melléklet 18. pontja a következő 18.7.5. alponttal egészül ki:

(A távhőszolgáltató köteles évente kétszer - a felhasználó kérésére vagy elektronikus számlázás esetén negyedévente - világos, közérthető módon a rendszeresen kibocsátott számlán vagy ahhoz csatoltan feltüntetni:)

"18.7.5. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján közzétett adatok elérhetőségét."

2. melléklet a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A következő tevékenységek kizárólag FELIR azonosító megléte esetén végezhetőek:)

"46. a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatát szolgáló biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok termeléséhez kapcsolódó gazdasági tevékenység."

Tartalomjegyzék