578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) eljáró szerv: a FELIR azonosító köteles tevékenységre vonatkozó jogszabály (a továbbiakban: tevékenységre vonatkozó jogszabály) szerinti, élelmiszerlánc-felügyeleti, állattenyésztési, növénytermesztési, talajvédelmi, vadászati, halgazdálkodási, erdészeti vagy mezőgazdasági igazgatási feladatokat ellátó szerv;

b) FELIR azonosító köteles tevékenység: az 1. mellékletben felsorolt, nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység.

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a továbbiakban: FELIR) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) működteti.

(3) A FELIR azonosító köteles tevékenységet végző természetes és jogi személynek e tevékenység végzéséhez FELIR azonosítóval kell rendelkeznie.

2. A FELIR-ben történő nyilvántartásba vétellel és a FELIR azonosító kiadásával kapcsolatos hatósági eljárás

2. § (1) A FELIR azonosító köteles tevékenységet végző természetes és jogi személynek a FELIR-ben történő nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: FELIR nyilvántartásba vétel) iránti bejelentésben (a továbbiakban: bejelentés) meg kell adnia a 2. mellékletben meghatározott adatokat.

(2) A bejelentést

a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek az Eüsztv. rendelkezései szerint,

b) természetes személyek személyesen vagy elektronikus úton

tehetik meg.

(3) A bejelentést elektronikus úton, a NÉBIH honlapján rendszeresített Ügyfélprofil Rendszeren keresztül kell benyújtani, a Központi Azonosítási Ügynök rendszeren keresztül történő azonosítást követően.

(4) Természetes személyek személyes ügyintézés esetén a bejelentést megtehetik az adott tevékenység nyilvántartásba vételéért vagy engedélyezéséért felelős eljáró szervnél vagy a NÉBIH-nél.

(5) A FELIR nyilvántartásba vételi eljárással egyidejűleg teljesíthető a (3) bekezdésben meghatározott módon, a szükséges adatok megadásával

a) a tevékenységre vonatkozó jogszabályban előírt, a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség,

b) az engedélyköteles tevékenységnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 400. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentése (a továbbiakban: ellenőrzött bejelentés).

(6) Engedélyköteles tevékenység esetén az ügyfélnek a (3) bekezdésben meghatározott módon történő FELIR nyilvántartásba vételi eljárást követő 6 hónapon belül meg kell indítania a tevékenységengedélyezési eljárást, ha

a) az ügyfél az ellenőrzött bejelentés helyett a tevékenységét engedély alapján kívánja folytatni,

b) az engedélyköteles tevékenység nem végezhető ellenőrzött bejelentés alapján.

(7) Ha az ügyfél már rendelkezik FELIR azonosítóval, és új tevékenységet kíván folytatni, a bejelentés megtételére a (2)-(6) bekezdésben foglaltak irányadóak.

3. § (1) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben a FELIR nyilvántartásba vétel és a FELIR azonosító kiadása a tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg történik meg.

(2) Ha az ügyfél által megadott vagy más adatkezelő szervtől átvett adat és a hatósági ellenőrzésen megállapított vagy közhiteles nyilvántartásban szereplő adat között eltérés van, a NÉBIH a hatósági ellenőrzésen megállapított vagy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatot átvezeti a FELIR-ben.

3. Az eljáró szerv feladatai

4. § (1) Az eljáró szerv a FELIR nyilvántartásba vételi eljárás során, személyes ügyintézés esetén

a) ellenőrzi a kérelmezőnek a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatait (a továbbiakban: természetes személyazonosító adatok),

b) a FELIR nyilvántartásba vételhez szükséges adatok rögzítésével elindítja a FELIR nyilvántartásba vétellel és FELIR azonosítóval kapcsolatos elektronikus ügyintézési folyamatot.

(2) Az eljáró szerv az alkalmazásában álló, a FELIR-t feladatai ellátásához használó személyek természetes személyazonosító adatait FELIR felhasználóként rögzíti a FELIR-ben.

(3) Az eljáró szerv az általa nyilvántartásba vett vagy engedélyezett tevékenység adatait rögzíti a FELIR-ben. Ha az ügyfél nem rendelkezik FELIR azonosítóval, az (1) bekezdésben foglaltak szerint közreműködik annak kiadásában.

(4) Az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben, ha

a) az ügyfélnek a tevékenység végzését megtiltja,

b) visszavonja az ügyfél engedélyét, vagy kezdeményezi annak visszavonását,

c) a tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásból törli az ügyfelet, vagy

d) az ügyfél bejelenti tevékenységének megszüntetését.

(5) Ha az eljáró szerv hatósági eljárása során megállapítja, hogy a tevékenység adatai eltérnek az engedélyezett vagy bejelentett tevékenység FELIR-ben nyilvántartásba vett adataitól, vagy az ügyfél az eljáró szervnél bejelenti adatainak változását, az eljáró szerv módosítja a FELIR-ben szereplő adatokat.

4. A FELIR azonosító, a NÉBIH tevékenység-azonosító és a NÉBIH létesítmény-azonosító

5. § (1) A FELIR azonosító két betűből és hét arab számjegyből áll. Az első hat számjegyet folyósorszámozás módszerével kell képezni, a hetedik számjegy automatikusan generált ellenőrző szám.

(2) Az ügyfél részére a tevékenységei számától függetlenül egy FELIR azonosító kerül megállapításra.

(3) A már egyszer kiadott FELIR azonosító ismételten nem adható ki.

(4) A NÉBIH a FELIR-ben rögzített adatok alapján automatizáltan, a FELIR által generálva egyedi NÉBIH tevékenység-azonosítót, illetve NÉBIH létesítmény-azonosítót állapít meg.

(5) Az eljáró szerv a tevékenység nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárása során hozott döntésének tartalmaznia kell

a) az ügyfél FELIR azonosítóját,

b) a NÉBIH tevékenység-azonosítót, illetve

c) a NÉBIH létesítmény-azonosítót.

5. A FELIR azonosító felfüggesztése, visszavonása

6. § (1) A NÉBIH a FELIR azonosítót felfüggeszti, ha

a) az eljáró szerv rögzíti a tevékenység végzésének megtiltására, engedély visszavonására, nyilvántartásból történő törlésre irányuló hatósági intézkedést a FELIR-ben, és az intézkedés az ügyfél valamennyi tevékenységét érinti,

b) az ügyfél bejelentése alapján az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben az ügyfél tevékenységének megszüntetését, és a bejelentés az ügyfél valamennyi tevékenységét érinti,

c) az ügyfél elektronikus úton kezdeményezte a FELIR nyilvántartásba vételt, de 6 hónapon belül nem kezdeményezte a kérelmezett tevékenység engedélyezési eljárását az eljáró szervtől,

d) az ügyfél tevékenysége tekintetében a FELIR-ben nem történik adatforgalom egy naptári éven belül, és a NÉBIH felszólítása ellenére az ügyfél nem nyilatkozik 30 napon belül tevékenysége aktív állapotával kapcsolatban.

(2)[1] A NÉBIH a FELIR azonosító felfüggesztését megszünteti, és az azonosítót hivatalból visszaállítja, ha az ügyfél

a) a hatóság hozzájárulásával a tevékenység folytatására ismét jogosulttá válik, és ezt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben,

b) bejelenti szüneteltetett, megszüntetett tevékenysége újrakezdését, és azt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben,

c) új tevékenység megkezdését jelenti be, mely tevékenység végzése FELIR azonosító köteles, és azt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben.

(3)[2] A NÉBIH a FELIR azonosító felfüggesztését megszünteti, és az azonosítót az ügyfél kérelmére visszaállítja, ha az ügyfél az (1) bekezdés d) pontja szerinti felfüggesztés esetén ezt kérelmezi, és nem áll fenn a FELIR azonosító felfüggesztésének az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott egyik esete sem.

7. § (1) A NÉBIH a FELIR azonosítót visszavonja, ha bejelentés vagy közhiteles nyilvántartás adatai alapján megállapítja, hogy a FELIR azonosítóval rendelkező

a) jogi személy megszűnt, vagy

b) természetes személy elhalálozott.

(2) A visszavont FELIR azonosító nem állítható vissza és nem adható ki más ügyfélnek.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (5) bekezdés b) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. § Ha az eljáró szerv megállapítja, hogy az ügyfél szerepel a FELIR nyilvántartásban, de e rendelet hatálybalépését megelőzően számára nem került FELIR azonosító megállapításra, haladéktalanul gondoskodik annak kiadásáról, a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

10. §[3] Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

FELIR azonosító köteles tevékenységek

A következő tevékenységek kizárólag FELIR azonosító megléte esetén végezhetőek:

1. élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatok forgalomba hozatala;

2. élelmiszer-, takarmánytermelési célból termesztett növény, növényi termék forgalomba hozatala;

3. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó tevékenységek;

4. szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala;

5. az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben engedélyezett vagy nyilvántartott élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény működtetése, élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatása;

6. az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezett laboratórium működtetése;

7. élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítása, első magyarországi forgalomba hozatala;

8. élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszer előállítása;

9. gombaszakellenőri tevékenység;

10. az Éltv. szerinti engedélyköteles termék, valamint EK-műtrágya előállítása vagy forgalomba hozatala;

11. állatgyógyászati készítmény, valamint állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala;

12. állati vérkészítmény előállítása;

13. az állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalomba hozatala;

14. állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó termék forgalomba hozatala;

15. élőállat-szállítás, élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentetőállomás működtetése;

16. állatkísérő tevékenység;

17. állatvásár, állatpiac, állatkiállítási hely működtetése;

18. állatkert működtetése;

19. cirkuszi menazséria működtetése;

20. állatmenhely, ebrendészeti telep működtetése;

21. állatpanzió működtetése;

22. állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő működtetése;

23. állatkozmetika működtetése;

24. kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása;

25. állatkísérleti létesítmény működtetése;

26. veszélyes eb tartása;

27. állatorvosként, növényorvosként, segédszemélyzetként folytatott tevékenység;

28. növényvédelmi munkavégzőként folytatott tevékenység;

29. növényvédelmi szolgáltatási tevékenység;

30. növényvédő szer légi kijuttatása;

31. talajvédelmi szakértői tevékenység;

32. hígtrágya termőföldön történő felhasználása;

33. nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználása;

34. szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapkomposzt termőföldön történő felhasználása;

35. elismert tenyésztőszervezeti tevékenység;

36. művi szaporítólétesítmény, spermagyűjtő, spermatároló működtetése;

37. méhtartás, méhanyanevelő telep működtetése;

38. vágóállat-minősítés, minősítőhely működtetése, minősítőszervezeti tevékenység;

39. apróvad-gazdálkodás, vadaspark, vadaskert, vadfarm üzemeltetése;

40. vadászatra jogosultként folytatott tevékenység;

41. hivatásos vadászi tevékenység;

42. halgazdálkodási jog jogosultjaként folytatott tevékenység;

43. halászat, horgászat;

44. halőri tevékenység;

45. faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység;

46. a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatát szolgáló biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok termeléséhez kapcsolódó gazdasági tevékenység.[4]

2. melléklet az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A FELIR nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges adatok

1. Az ügyfél azonosítására szolgáló adatok

1.1. természetes személy:

1.1.1. természetes személyazonosító adatok,

1.1.2. lakcím, egyéni vállalkozó esetén székhely,

1.1.3. adóazonosító jel, őstermelő és egyéni vállalkozó esetén adószám,

1.1.4. elektronikus levelezési cím,

1.2. jogi személy:

1.2.1. (cég) neve,

1.2.2. amennyiben van, rövid neve,

1.2.3. adóazonosító száma,

1.2.4. székhelye,

1.2.5. cégállapota.

2. A lakcím, székhely címét az alábbi bontásban kell bejelenteni:

2.1. országnév, a település neve, postai irányítószám, valamint

2.1.1. a közterület neve és jellege, házszám vagy

2.1.2. a helyrajzi szám és a fekvés (belterület/külterület/zártkert),

2.2. amennyiben rendelkezésre áll, az egyéb térinformatikai grafikus, numerikus és leíró adatok, címkoordináták.

3. Az ügyfél által végzett vagy végezni kívánt tevékenység, és amennyiben az adott tevékenység vonatkozásában értelmezhető, tevékenységenként a tevékenység végzésének helye.

4. A tevékenység végzésének helyét az alábbi bontásban kell bejelenteni:

4.1. a település neve, postai irányítószám, valamint

4.1.1. a közterület neve és jellege, házszám vagy

4.1.2. a helyrajzi szám és a fekvés (belterület/külterület/zártkert) vagy

4.1.3. MePAR azonosító,

4.2. amennyiben rendelkezésre áll, az egyéb térinformatikai grafikus, numerikus és leíró adatok, címkoordináták.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[2] Beiktatta az 596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[3] Beiktatta a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[4] Megállapította a 824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék