89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[2] A háziorvosi szolgáltató jogosult a számára az országos tisztifőorvos által a Hivatalos Értesítőben legalább az alapellátási tevékenység megkezdését megelőző 7 naptári nappal korábban közzétett, országosan vagy adott területre, szabad- vagy munkaszüneti napra az ellátandók körének meghatározásával elrendelt alapellátási tevékenység után a következők szerinti támogatásra:

a) teljes napra 80 000 forint,

b) fél napra 40 000 forint,

azzal, hogy a háziorvosi szolgáltató az adott szabad- vagy munkaszüneti napon beadott legalább 10 oltás esetében a teljes napra vonatkozó összegre, 10 oltásnál kevesebb beadása esetén a fél napra járó összegre jogosult.

(2)[3] A támogatás iránti kérelmet a háziorvosi szolgáltató a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére, a NEAK által meghatározott módon nyújthatja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt alapellátási tevékenységet követő hónap végéig.

(3) Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.

(4) A háziorvosi szolgáltató számára az országos tisztifőorvos által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímen belül a "Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása" című előirányzat szolgál. A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a háziorvosi szolgáltató részére.

(5) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani.

1/A. §[4] (1) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult a rendelési időn túli és a hétvégi időszakra eső, az országos tisztifőorvos által elrendelt oltási tevékenység elvégzése után járó, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-143. §-a szerint számított, szociális hozzájárulási adóval növelt támogatásra. Ha az oltási tevékenységet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti személyes közreműködő útján látja el, az oltási tevékenységért igényelhető támogatás nem lehet több, mint a saját alkalmazottra igényelhető összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a NEAK részére, a NEAK által meghatározott módon nyújtja be az ellátással érintett személyekre vonatkozóan, legkésőbb az elrendelt oltási tevékenységet követő hónap végéig.

(3) Az ellátás megtörténtét a NEAK ellenőrzi.

(4) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára a rendelési időn túli és a hétvégi időszakra eső elrendelt oltási tevékenység támogatására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet Összevont szakellátás jogcímen belül a "Járóbeteg szakrendelő számára a szakrendelési időn túli és hétvégi időszakra eső oltási tevékenységének fedezete" című előirányzat szolgál. A NEAK a támogatást a havi finanszírozási díjjal együtt utalja a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére.

(5) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott összeget köteles az ellátást végző egészségügyi dolgozó díjazására fordítani.

(6) Az egészségügyi ágazati szabályok hatálya alá tartozó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt tevékenységre nem igényelhet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti bértámogatást.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[5] E rendeletnek az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdése és 1/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetésére az érintett egészségügyi szolgáltató először a 2022. január havi oltási tevékenysége után jogosult. A támogatás kifizetésére első alkalommal 2022. március hónapban, azt követően pedig az elrendelt oltási tevékenység által érintett hónapot követő második hónapban kerül sor, az 1. § (4) bekezdésében és az 1/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja a rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

[2] Megállapította a 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.03.03.

[3] Módosította a 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.03.03.

[4] Beiktatta a 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.03.03.

[5] Beiktatta a 65/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.03.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére