119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § Ha e rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított rendelkezései folytán a névjegyzékben már szerepelő szakmagyakorlónak a névjegyzéket vezető szervnél a szakmagyakorlás folytatása érdekében eljárást kell kezdeményeznie, szakmagyakorlási tevékenységét - a névjegyzéket vezető szerv döntéséig, de legkésőbb a Módr1. hatálybalépését követő 60. napig - e rendeletnek a Módr1. hatálybalépése előtt hatályos előírásai szerint folytathatja."

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. §-a a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A Kormány a virtuális kormányablak mint új közigazgatási környezet (virtuális ügyintézési platform) kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(13) A Kormány a kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint automatizált folyamattámogató rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(14) A Kormány a társasházak működésével összefüggő adatok egycsatornás elérhetőségének kialakításával kapcsolatos feladatok ellátására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt jelöli ki."

4. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az AVSZ rendszer alkalmazásüzemeltetésének támogatását az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az üzemeltetővel megkötött direkt finanszírozási szerződés keretében - biztosítja."

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2022. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 119/2022. (III. 23.) Korm. rendelethez

A Kr. 3. melléklet 21.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"21.2. A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új díjfizető - a felhasználó képviselőjének egyidejű értesítése mellett - írásban vagy az adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján a távhőszolgáltatónak a díjfizető személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül bejelenti."

Tartalomjegyzék