14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltató és a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti kereskedő (a szolgáltató és a kereskedő a továbbiakban együttesen: kereskedő) közötti, a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására irányuló szerződés (a továbbiakban: szerződés) létrejöhet egyszerűsített módon abban az esetben, ha a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató vagy a kereskedő és a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalata között egyéb fizetési kártya elfogadására irányuló szerződés írásban megkötésre került. Ebben az esetben a Széchenyi Pihenőkártya elfogadására vonatkozó szerződés érvényesen létrejöhet a pénzforgalmi szolgáltató által a kereskedő számára postai úton megküldött vagy elektronikus úton elérhetővé tett szerződéses ajánlat kereskedő általi elfogadásával.

2. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénytől, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénytől eltérően az 1. § szerinti szerződéses ajánlat elfogadott az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon abban az esetben is, ha a kereskedő a szerződést az ajánlat postai úton történő megküldését vagy az elektronikus úton történő elérhetővé tételt követő 8. napon belül írásban nem utasítja vissza.

3. § A kereskedő fizetési kártya elfogadására korábban megkötött szerződésével kapcsolatos, a szerződés megkötéséhez szükséges adatai az ellenőrző befolyást gyakorló anyavállalat részéről a leányvállalata részére átadandóak ezen jogszabályi felhatalmazás alapján abban az esetben is, ha más jogszabály a kereskedő kérelméhez vagy felhatalmazásához köti. A szerződéses ajánlat visszautasítása esetén a leányvállalat ezen adatokat haladéktalanul törölni köteles.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 17. pontja alapján az 5. § kivételével a 2022. május 31-én hatályos szöveggel 2022.06.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés). A 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 18. pontja a rendelet hatályát a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 17. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére