Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;

2. menedékes: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti menedékes;

3. menekülő: az ukrajnai magyar állampolgár, a menedékes és a menedékesként történő elismerését kérő;

4. ukrajnai magyar állampolgár: az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ szám) nem rendelkező beteg esetében - a beteg közreműködésével - meggyőződik arról, hogy a beteg menekülőnek minősül-e. Az egészségügyi szolgáltató e feladata ellátása során nyilatkoztatja a beteget, valamint menekülői minőség megállapítása érdekében jogosult megtekinteni a beteg (3) és (4) bekezdés szerinti okmányait.

(2) A TAJ számmal nem rendelkező, menekülőnek minősülő beteg esetén az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője az adatok rögzítése érdekében a beteg számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az egészségügyi szolgáltató a következőket rögzíti:

a) azt a tényt, hogy a beteg menekülő,

b) a menekülőnek minősülő beteg (3) és (4) bekezdés szerinti okmányának okmányazonosítóját, típusát,

c) a menekülőnek minősülő beteg természetes személyazonosító adatait.

(3) Menekülőnek minősülő beteg esetén az egészségügyi szolgáltató

a) a menedékesként elismerését kérő esetén a menekültügyi hatóság által humanitárius célból kiállított tartózkodási engedély számát vagy a menekültügyi hatóság által kiállított "Adatlap humanitárius okból történő tartózkodási engedély hivatalból történő kiadásához" okirat számát,

b) menedékesnek elismert esetén a menekültügyi hatóság által kiállított tartózkodási engedély számát,

c) ukrajnai magyar állampolgár esetén a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány úti okmányának típusát, okmányazonosítóját

- amennyiben rendelkezésre áll - kezeli, és az EESZT-ben rögzíti.

(4) Az egészségügyi szolgáltató valamennyi menekülőnek minősülő beteg esetén kezeli, és az EESZT-ben rögzíti az Ukrajna által kiállított úti okmányának okmányazonosítóját, típusát, ha azzal a beteg rendelkezik.

(5) Az egészségügyi szolgáltató és az EESZT működtetője a (2)-(4) bekezdés szerinti adatokat a menekülőnek minősülő beteg egészségügyi ellátására vonatkozó, az Eüak.-ban meghatározott ideig kezeli.

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatot - a menekülőnek minősülő beteg nyilatkozata, valamint a (3) bekezdésben foglalt okmányok alapján - az EESZT közhitelesen tartalmazza.

3. § (1) A technikai azonosítót úgy kell kialakítani, és a menekülőnek minősülő beteg adatait az EESZT-ben úgy kell rögzíteni, hogy a menekülőnek minősülő beteg 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti okmányazonosító adatai - azok változása esetén - folyamatosan nyomon követhetőek legyenek.

(2) Az EESZT működtetője biztosítja, hogy amennyiben a beteg a technikai azonosító kialakítását megelőzően részesült Magyarországon ellátásban, az általa megadott adatok alapján a korábbi ellátásaira vonatkozó adatok a technikai azonosítóval is elérhetőek legyenek.

(3) A technikai azonosítót úgy kell továbbá kialakítani, hogy ha a menekülőnek minősülő beteg TAJ számot szerez, úgy az EESZT-ben a technikai azonosítóhoz tárolt adatai a TAJ száma útján is elérhetőek legyenek.

(4) A technikai azonosítót a beteggel írásban - szükség esetén a betegdokumentációjával együtt - közölni kell.

(5) A technikai azonosítót kizárólag a beteg, a beteg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője, a beteget ellátó egészségügyi szolgáltató, valamint az 5. § (1) bekezdésében megjelölt szerv vagy személy ismerheti meg.

(6) A technikai azonosítót az EESZT-ben úgy kell tárolni, hogy az megfeleljen az e §-ban foglalt követelményeknek.

4. § (1) Ha a beteg TAJ számmal rendelkezik, de társadalombiztosítási jogviszonya nem rendezett, az egészségügyi szolgáltató köteles nyilatkoztatni arról, hogy menekülőnek minősül-e.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti beteg menekülőnek minősül, az egészségügyi ellátás adatait a 2. § (2)-(4) bekezdése szerint kell rögzíteni, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató a technikai azonosító helyett a beteg TAJ számát rögzíti.

5. § (1) A technikai azonosítót, a 2. § (2) bekezdés a)-c) pontja, a 2. § (4) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti adatokat - törvényben vagy veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendeletben meghatározott, az ezen adatok megismerésére jogosult szerveken vagy személyeken kívül -

a) a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő esetében az egészségügyi ellátás finanszírozása, valamint a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő felkutathatósága és ellenőrzése céljából a menekültügyi hatóság,

b) az egészségügyi ellátás finanszírozása céljából az egészségbiztosítási szerv,

c) járványügyi feladatai ellátása céljából a járványügyi hatóság,

d) a közbiztonság fenntartása, valamint az országban tartózkodó menekülők felkutathatósága, ellenőrzése, valamint a rendvédelem biztosítása céljából a rendészetért felelős miniszter,

e) Magyarország katonai biztonságának megőrzése céljából a honvédelemért felelős miniszter

megismerheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervek az (1) bekezdés szerinti adatokat - kivéve, ha törvény vagy veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet ettől eltérő határidőt határoz meg - az adatkezelési cél fennállásáig, de legfeljebb az adatok megismerését követő egy évig kezelik.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 29. napon lép hatályba.

7. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése 29. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 35. pont)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 34. pontja alapján. Hatálytalan a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor.