18/2022. (VII. 13.) AM rendelet

a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9-12. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) baromfi: az 1. mellékletben foglalt táblázat A:2-A:6 mezőjében felsorolt baromfifajok;

b) koca: a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti tenyészkoca.

2. A támogatás célja és formája

2. § (1) A támogatás célja, hogy a baromfi- és sertéságazatot jelenleg sújtó, kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszer-biztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

(2) A támogatás a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatási kérelem

3. § (1) A támogatási kérelmet a baromfi- és kocatartó (a továbbiakban együtt: kérelmező) 2022. július 16. és 25. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül jogosult benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) Az 5. és 6. §-ban meghatározott jogcímekre külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Jogcímenként legfeljebb egy támogatási kérelem nyújtható be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező ügyfél-azonosítóját, továbbá

a) baromfitartó esetén

aa) a támogatás 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és

ab) az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat,

b) kocatartó esetén

ba) a támogatás 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalapját és

bb) a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

4. A támogatási döntés

4. § (1) A Kincstár - a támogatási kérelmekről történő döntést követően - a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb 2022. szeptember 30-áig intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő folyósításáról.

(2) A támogatás összege állatfajonként az 1. melléklet szerinti átváltási tényező figyelembevételével a 2. melléklet alapján kerül meghatározásra.

(3) A Kincstár az 5. és 6. §-ban foglaltak teljesülését a támogatás kifizetését megelőzően adminisztratív úton ellenőrzi, a helyszíni ellenőrzést az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján hajtja végre.

(4) A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése során kizárólag az 5. § (4) és (5) bekezdése és a 6. § (3) és (4) bekezdése szerint átadott adatok vehetők figyelembe. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vagy a környezetvédelemért felelős miniszter által az 5. § (4) és (5) bekezdése és a 6. § (3) és (4) bekezdése szerint átadott adatlistákon nem szereplő baromfi, illetve koca után támogatás nem vehető igénybe.

5. A baromfi után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

5. § (1) A támogatás igénybevételére az a baromfitartó jogosult, aki vagy amely

a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a 2021. év tekintetében az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik, és - a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti - 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) baromfitartóként a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] alapján a 2021/2022. támogatási évben a 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült, és ezen tevékenységre a 2022/2023. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik,

ac) a (2) bekezdés b) pontja szerinti baromfi törzsállomány alapján történő igénylés esetén az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás vonatkozásában a 2021/2022. támogatási évre jóváhagyó támogatási döntéssel rendelkezik, vagy

ad) baromfitartóként a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.

(2) A támogatás alapja

a) - a b) pont szerinti törzsállomány kivételével - a 2022. február 24. és 2022. június 30. közötti vágóhídi vagy export célú, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: BIR rendelet) szerinti nyilvántartásba legkésőbb 2022. július 14-éig bejelentett és nyilvántartásba vett kiszállítás szerinti állatlétszám, vagy

b) - baromfi törzsállományok esetén - a BIR rendelet szerinti nyilvántartás szerint a kérelmező tenyészeteiben 2022. március 31-én élőként nyilvántartott, bennálló növendék vagy termelő állatlétszám.

(3) A BIR rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a baromfitartó a felelős.

(4) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(5) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély vonatkozásában a környezetvédelemért felelős miniszter - kérelmezőnkénti bontásban - legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére

a) az üzemeltető nevét,

b) a létesítmény, telephely nevét,

c) a besorolás megnevezését,

d) az üzemelés státuszát,

e) az engedélyről szóló döntés számát,

f) az engedély kiállításának dátumát,

g) az engedély érvényességi határidejét.

(6) A támogatás keretösszege

a) baromfi esetében 4 262 803 912 forint,

b) az a) pontban meghatározott kereten belül a kacsa és házi lúd kiegészítő támogatására 500 000 000 forint.

6. A koca után igényelhető támogatás igénybevételének különös szabályai

6. § (1) A támogatás igénybevételére az a kocatartó jogosult, aki vagy amely

a) tekintetében a támogatás jogalapja a következő feltételek valamelyike alapján fennáll:

aa) a 2021. év tekintetében a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik, és - a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti - 2022. évi egységes kérelme kiterjed a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatásra is,

ab) kocatartóként a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet alapján a 2021/2022. támogatási évben a 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült, és ezen tevékenységekre a 2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik, vagy

ac) kocatartóként a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg a b) pontban foglaltakról nyilatkozik.

(2) A támogatás a 2022. március 31-én élőként nyilvántartott koca (darabszám) után igényelhető. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező a felelős.

(3) A NÉBIH a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, (2) bekezdés szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb 2022. augusztus 12-éig elektronikus úton a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(4) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély vonatkozásában a környezetvédelemért felelős miniszter - kérelmezőnkénti bontásban - legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére

a) az üzemeltető nevét,

b) a létesítmény, telephely nevét,

c) a besorolás megnevezését,

d) az üzemelés státuszát,

e) az engedélyről szóló döntés számát,

f) az engedély kiállításának dátumát,

g) az engedély érvényességi határidejét.

(5) A támogatás keretösszege 2 000 000 000 forint.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

8. §[1]

9. §[2]

10. §[3]

11. §[4]

12. §[5]

13. §[6]

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összeg

AB
1.Állatfaj megnevezéseÁtváltási tényező
2.házi lúd0,012
3.kacsa0,006
4.gyöngytyúk0,005
5.házityúk0,005
6.pulyka0,024
7.koca0,3

2. melléklet a 18/2022. (VII. 13.) AM rendelethez

Baromfi, illetve koca állategységként igénybe vehető támogatási összege meghatározásának módja

A) Házi lúd és kacsa állatfajok esetében alkalmazandó számítás

B) Gyöngytyúk, házityúk és pulyka állatfajok esetében alkalmazandó számítás

C) Koca esetében alkalmazandó számítás

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék