32014R0809[1]

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 17. ) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

A BIZOTTSÁG 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 17.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1306/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat állapít meg a következők vonatkozásában:

a) a tagállamok által a Bizottságnak eljuttatandó értesítések az Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében a tagállamokra háruló kötelezettségeknek megfelelően;

b) a tagállamok által a támogathatósági feltételek, a kötelezettségvállalások és más kötelezettségek tekintetében végzett adminisztratív és helyszíni ellenőrzések;

c) a helyszíni ellenőrzések minimális szintje, valamint az említett szint növelésére vonatkozó kötelezettség vagy a csökkentésére vonatkozó lehetőség meghatározása;

d) az ellenőrzésekre és vizsgálatokra, valamint eredményeikre vonatkozó jelentéstétel;

e) a megfelelést igazoló ellenőrzések lefolytatásáért felelős hatóságok, valamint az ilyen ellenőrzések tartalma;

f) a kender tetrahidrokannabinol-tartalmának meghatározására szolgáló különleges ellenőrző intézkedések és módszerek;

g) a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás tekintetében az elismert ágazatközi szervezetek ellenőrzésére szolgáló rendszer létrehozása és működtetése;

h) olyan esetek, amelyek vonatkozásában lehetőség van a támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, illetve bármely egyéb információ vagy kérelem benyújtást követő helyesbítésére és kiigazítására;

i) a támogatások részleges vagy teljes visszavonásának alkalmazása és kiszámítása;

j) a jogosulatlan kifizetések visszafizettetése, a szankcióként kiszabott összegek beszedése, a jogosulatlanul megadott támogatási jogosultságok visszavonása, valamint a kamat alkalmazása;

k) az igazgatási szankciók alkalmazása és kiszámítása;

l) valamely meg nem felelés csekély mértékűnek minősítése;

m) a támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre, valamint a támogatási jogosultságok iránti kérelmekre vonatkozó szabályok, beleértve a kérelmek benyújtásának határnapját; a kérelmekben feltüntetendő minimális adatmennyiségre vonatkozó előírások, a támogatási kérelmek módosítására vagy visszavonására, illetve a támogatási kérelem benyújtásának követelménye alóli felmentésre vonatkozó rendelkezések, valamint olyan rendelkezések, amelyek a tagállamok számára lehetővé teszik egyszerűsített eljárások alkalmazását;

n) a kötelezettségek betartásának, illetve a támogatási kérelmekben vagy a kifizetési kérelmekben szereplő információk helytállóságának és teljességének vizsgálatára szolgáló ellenőrzések végrehajtása, a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó mérési tűréshatárokkal kapcsolatos szabályokat is beleértve;

o) az 1306/2013/EU rendelet V. címe II. fejezetének egységes végrehajtásához szükséges műszaki előírások;

p) az üzemek átruházása;

q) előlegfizetés;

r) a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségeket érintő ellenőrzések végrehajtása, beleértve annak figyelembevételét, hogy a mezőgazdasági termelő részt vesz-e a mezőgazdasági tanácsadó rendszerben, illetve valamely tanúsítási rendszerben;

s) a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségekkel összefüggő igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása, többek között a személyek csoportjából álló kedvezményezettek tekintetében.

2. cikk

A támogatási kérelmekkel, kifizetési kérelmekkel és egyéb nyilatkozatokkal összefüggő információcsere

3. cikk

A támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok visszavonása

Ha valamely tagállam él a 21. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőségekkel, az adott tagállam rendelkezhet úgy, hogy az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba a mezőgazdasági üzemet elhagyó állatról küldött értesítés helyettesítheti az írásbeli visszavonást.

4. cikk

A nyilvánvaló hibák helyesbítése és kiigazítása

A kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, illetve bármilyen igazoló dokumentum a benyújtása után bármikor helyesbíthető vagy kiigazítható azokban az esetekben, amikor az illetékes hatóság az adott eset átfogó értékelése alapján nyilvánvaló hibákat észlel, valamint feltéve, hogy a kedvezményezett jóhiszeműen jár el.

Az illetékes hatóság csak akkor ismerhet el nyilvánvaló hibákat, ha azok az első bekezdésben említett dokumentumok adminisztratív ellenőrzésekor egyértelműen beazonosíthatók.

5. cikk

A csökkentések, elutasítások, visszavonások és szankciók alkalmazása

Amennyiben a meg nem felelés olyan esete áll fenn, amelyre a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) IV. címének II. fejezete szerinti szankciók alkalmazandók, de amelyre az említett rendelet II. címének III. és IV. fejezetével, illetve III. címével összhangban egyúttal visszavonások vagy szankciók is vonatkoznak:

a) a támogatások vonatkozásában a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének III. és IV. fejezetében, illetve III. címében előírt csökkentések, elutasítások, visszavonások vagy szankciók alkalmazandók a közvetlen kifizetési rendszerek vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések tekintetében;

b) a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezetében előírt szankciók alkalmazandók az érintett kedvezményezettnek az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerint nyújtandó olyan kifizetések teljes összege tekintetében, amelyekre nem vonatkoznak az a) pont szerinti csökkenések, elutasítások, visszavonások vagy szankciók.

Az első albekezdésben megállapított csökkentéseket, elutasításokat, visszavonásokat és szankciókat az e rendelet 6. cikkének megfelelően, az egyéb uniós vagy a nemzeti jogszabályok rendelkezései által meghatározott kiegészítő szankciók sérelme nélkül kell alkalmazni.

6. cikk

A csökkentések, elutasítások, visszavonások és szankciók sorrendje az egyes közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések tekintetében

Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt minden egyes rendszer és a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 6. pontjában meghatározott, az integrált rendszer hatálya alá eső valamennyi vidékfejlesztési intézkedés tekintetében a támogatásokra vonatkozó csökkentéseket, visszavonásokat és szankciókat - adott esetben - a következő sorrendben kell kiszámítani:

a) a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. címének IV. fejezetében előírt támogatáscsökkentéseket és szankciókat - a hivatkozott rendelet 16. cikkében említet szankciók kivételével - a meg nem felelés valamennyi esetére alkalmazni kell;

b) az a) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet III. címében előírt támogatáselutasítás kiszámításának alapját;

c) a b) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 13. és 14. cikkének megfelelően késedelmes benyújtás esetén alkalmazott támogatáscsökkentés kiszámításának alapját;

d) a c) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkének megfelelően a mezőgazdasági parcella be nem jelentése esetén alkalmazott támogatáscsökkentés kiszámításának alapját;

e) a d) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet III. címében előírt támogatásvisszavonás kiszámításának alapját;

f) az e) pont alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a következők alkalmazásának alapját: i. az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (2) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés; ii. az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés; iii. az 1307/2013/EU rendelet 65. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt lineáris támogatáscsökkentés; iv. az 1307/2013/EU rendelet 65. cikke (4) bekezdésében előírt lineáris támogatáscsökkentés; v. az olyan esetben alkalmazandó lineáris támogatáscsökkentések, amikor az 1307/2013/EU rendelet 41. cikke szerint teljesítendő kifizetések meghaladják az említett rendelet 42. cikkének (2) bekezdésével összhangban rögzített nemzeti felső határértéket.46]

A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása eredményeként kapott összeg képezi a következők alapját:

a) az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke szerinti támogatáscsökkentések alkalmazása;

b) az 1307/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti lineáris támogatáscsökkentési kulcs alkalmazása;

c) az 1307/2013/EU rendelet 8. cikke szerinti kiigazítási arány alkalmazása.

7. cikk

Jogosulatlan kifizetések visszafizettetése

Az alkalmazandó kamatlábat a nemzeti törvényekkel összhangban kell meghatározni, de az nem lehet alacsonyabb a nemzeti rendelkezések alapján visszafizettetett összegeknél alkalmazott kamatlábnál.

Ha azonban a hiba az érintett kifizetés kiszámítására vonatkozó tényszerű elemeket érinti, az első albekezdést csak akkor kell alkalmazni, ha a visszafizettetésről szóló határozatot a kifizetéstől számított 12 hónapon belül nem közölték.

8. cikk

Az üzemek átruházása

E cikk alkalmazásában:

a)

"a mezőgazdasági üzem átruházása" : az érintett termelési egységek vonatkozásában az eladás, haszonbérletbe adás vagy bármilyen hasonló típusú ügylet;

b)

"átruházó" : az a kedvezményezett, akinek az üzemét átruházzák egy másik kedvezményezettre;

c)

"az átruházás kedvezményezettje" : az a kedvezményezett, akire az üzemet átruházzák.

Az átruházó által kért támogatást vagy kifizetést az átruházás kedvezményezettjének kell nyújtani, ha:

a) az átruházás kedvezményezettje a tagállam által meghatározandó időszakon belül értesíti az illetékes hatóságot az átruházásról, és kéri a támogatás kifizetését;

b) a kedvezményezett minden, az illetékes hatóság által kért bizonyítékot bemutat;

c) az átruházott üzem vonatkozásában a támogatás odaítéléséhez szükséges minden feltétel teljesült.

Amint a kedvezményezett értesíti az illetékes hatóságot, és a (3) bekezdés a) pontja szerint kéri a támogatás kifizetését:

a) az átruházó összes joga és kötelezettsége, amely az illetékes hatóság és az átruházó között a támogatási kérelem vagy kifizetési kérelem eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átruházás kedvezményezettjére száll át;

b) az átruházónak a támogatás odaítéléséhez szükséges minden cselekményét és az átruházást megelőzően tett minden nyilatkozatát a kedvezményezettnek kell tulajdonítani a vonatkozó uniós szabályok alkalmazásában;

c) adott esetben az átruházott üzemet a szóban forgó igénylési év vonatkozásában különálló üzemnek kell tekinteni.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy adott esetben a támogatást az átruházónak ítélik oda. Ebben az esetben:

a) az átruházás kedvezményezettjének nem nyújtanak támogatást;

b) a tagállamok értelemszerűen alkalmazzák a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított követelményeket.

9. cikk

Értesítések

Valamennyi közvetlen kifizetési rendszer, vidékfejlesztési intézkedés és technikai segítségnyújtás, valamint az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszerek esetében a tagállamok minden évben július 15-ig értesítik a Bizottságot az előző naptári évre vonatkozó ellenőrzési adatokról és statisztikákról, valamint különösen az alábbiakról:

a) az egyes kedvezményezettek adatai a támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek, a bejelentett és/vagy támogatási kérelem tárgyát képező földterületek és állatok, valamint az adminisztratív, helyszíni és utólagos ellenőrzések eredményei tekintetében;

b) adott esetben a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzések eredményei, a vonatkozó csökkentéseket és kizárásokat is beleértve.

Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell megküldeni az ellenőrzési adatok és statisztikák küldésére vonatkozóan a Bizottság által a tagállamok számára rendelkezésre bocsátott műszaki előírásoknak megfelelően.

II. CÍM

INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS KONTROLLRENDSZER

I. FEJEZET

Általános szabályok

10. cikk

A közvetlen kifizetések előlegei

Amikor egy tagállam az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének megfelelően közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó előleget fizet, az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkében említett, a pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében alkalmazandó kiigazítási arányt nem kell figyelembe venni az előleg kiszámításához.

A kedvezményezetteknek december 1-jétől kifizetendő egyenleg megállapításakor az adott igénylési évben a pénzügyi fegyelem biztosítása érdekében alkalmazandó kiigazítási arányt az említett évben teljesített közvetlen kifizetések teljes összegére vonatkozóan figyelembe kell venni.

II. FEJEZET

Támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek

1. szakasz

Közös rendelkezések

11. cikk

Az eljárások egyszerűsítése

Hacsak arról az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU rendelet, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik, a tagállamok megengedhetik vagy előírhatják, hogy bármely, e rendelet szerinti közlés - vagyis mind a kedvezményezettől a hatóságok felé irányuló, mind az ellentétes irányú közlések - küldése elektronikus úton történjen, feltéve, hogy ez nem vezet a kedvezményezettek közötti hátrányos megkülönböztetéshez, valamint megfelelő intézkedések történtek különösen annak biztosítására, hogy:

a) a kedvezményezettet egyértelműen azonosítsák;

b) a kedvezményezett megfeleljen az érintett közvetlen kifizetési rendszer vagy vidékfejlesztési intézkedés összes követelményének;

c) a megküldött adatok a szóban forgó közvetlen kifizetési rendszer vagy vidékfejlesztési intézkedés megfelelő igazgatása tekintetében megbízhatóak legyenek; ha a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 9. pontjában meghatározott állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis adatai felhasználásra kerülnek, az adatbázis biztosítsa az érintett közvetlen kifizetési rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések megfelelő irányításához szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet;

d) amennyiben a kísérő dokumentumok nem küldhetők meg elektronikus úton, az illetékes hatóságnak az ilyen dokumentumokat a nem elektronikus adatküldésre vonatkozó határidőig meg kell kapnia.

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy ilyen előzetes ellenőrzéseket hajtanak végre regionális szinten, feltéve hogy regionális szinten kiépítették a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványát használó rendszert.

E rendelet 2., 3., 4., 9., 11., 13., 15. és 16. cikke, a 17. cikk (1) és (3)-(9) bekezdése, valamint a 21., 24., 25., 27., 28., 29., 35., 38., 39., 40., 42., 43. és 45. cikke, továbbá a 640/2014/EU rendelet 4., 12. és 13. cikke értelemszerűen alkalmazandó a kollektív kérelemre vonatkozó követelmények tekintetében.

A gazdálkodóközösségek esetében a tagállamoknak a vidékfejlesztési programban ismertetniük kell az adminisztratív megállapodásokat.

12. cikk

Az egységes kérelemre és a vidékfejlesztési intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó általános rendelkezések

13. cikk

Az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek benyújtásának határnapja

Az említett határnapok rögzítésekor a tagállamok a támogatás megfelelő adminisztratív és pénzügyi igazgatása érdekében figyelembe veszik az összes vonatkozó adat rendelkezésére állásához szükséges időt, és gondoskodnak arról, hogy hatékony ellenőrzéseket lehessen beütemezni.

14. cikk

Az egységes kérelem és a kifizetési kérelem tartalma

Az egységes kérelemnek és a kifizetési kérelemnek a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell, különösen az alábbiakat:

a) a kedvezményezett személyazonossága;

b) az érintett közvetlen kifizetési rendszerek és/vagy vidékfejlesztési intézkedések részletei;

c) a támogatási jogosultságok azonosítása az alaptámogatási rendszerre vonatkozóan a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkében előírt azonosítási és nyilvántartási rendszerrel összhangban;

d) a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának egyértelmű azonosítását lehetővé tévő adatok, hektárban kifejezett területük két tizedesjegy pontossággal, elhelyezkedésük, és szükség esetén a mezőgazdasági parcella hasznosítására vonatkozó további részletek;

e) adott esetben az olyan, nem mezőgazdasági földterület egyértelmű azonosítását lehetővé tévő részletek, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek;

f) adott esetben az érintett rendszer és/vagy intézkedés keretében biztosított támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges igazoló dokumentumok;

g) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy ismeri a szóban forgó közvetlen kifizetési rendszerre és/vagy vidékfejlesztési intézkedésre vonatkozó feltételeket;

h) adott esetben a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az 1307/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdése első és második albekezdésében szereplő, nem mezőgazdasági jellegű üzleti vállalkozás működtetésével és tevékenység végzésével foglalkozik.

14a. cikk

Kollektív kérelmek

A kollektív kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt, az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkében említett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos információk kivételével. A kollektív kérelem főként az alábbiakat tartalmazza:

a) a gazdálkodóközösség azonosítása;

b) a gazdálkodóközösség minden tagjának egyedi azonosítása;

c) hivatkozás a gazdálkodóközösség által benyújtott támogatási kérelemre;

d) az érintett agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek részletezése;

e) a mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának egyértelmű azonosítását lehetővé tévő adatok, hektárban kifejezett területük két tizedesjegy pontossággal, elhelyezkedésük, és szükség esetén a mezőgazdasági parcella hasznosítására vonatkozó további részletek;

f) adott esetben az olyan, nem mezőgazdasági földterület egyértelmű azonosítását lehetővé tévő részletek, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek;

g) adott esetben az érintett intézkedésre való jogosultság megállapításához szükséges igazoló okmányok;

h) a gazdálkodóközösség nyilatkozata arról, hogy a tagjai ismerik a szóban forgó vidékfejlesztési intézkedések feltételeit és a meg nem felelés pénzügyi következményeit.

Ha a gazdálkodóközösség által benyújtott támogatási kérelem tartalmazza az első albekezdés b), d) és h) pontjában említett információkat, ezek az információk helyettesíthetők a támogatási kérelemre történő hivatkozással.

Ha a kollektív kérelem a (4) bekezdésnek megfelelően tartalmazza az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos műveletek körébe tartozó kötelezettségvállalások részleteit, a kötelezettségvállalásokról csak akkor kell e bekezdés első albekezdése értelmében értesítést küldeni, ha változás történik a kötelezettségvállalás típusában, a végrehajtása idejében vagy helyében.

15. cikk

Az egységes kérelem és a kifizetési kérelem módosítása

Az egységes kérelem, illetve a kifizetési kérelem benyújtásának határideje után az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem kiegészíthető vagy kiigazítható egyéni mezőgazdasági parcellákkal vagy egyéni támogatási jogosultságokkal, feltéve, hogy az érintett közvetlen támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések követelményei teljesülnek.

Az egységes kérelemben már bejelentett egyéni mezőgazdasági parcellák vagy támogatási jogosultságok tekintetében a hasznosítást, a közvetlen támogatási rendszert vagy a vidékfejlesztési intézkedést érintő módosítások ugyanezekkel a feltételekkel tehetők meg.

Amennyiben az első és a második albekezdésben említett módosítások hatással vannak valamely benyújtandó igazoló dokumentumra vagy szerződésre, a szóban forgó dokumentumok vagy szerződések ennek megfelelően módosíthatók.

Az (1) bekezdéssel összhangban végrehajtott módosításokról a tagállam által meghatározott határidőig értesíteni kell az illetékes hatóságot.

----- E határidő azonban nem lehet az egységes kérelem vagy kifizetési kérelem benyújtására a 13. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott határidőt követő 15. naptári napnál korábbi időpont.

Az első és második albekezdéstől eltérve a tagállamok - kellően indokolt esetben - engedélyezhetik a kedvezményezettnek, hogy egy későbbi időpontban módosítsa egységes kérelmét vagy kifizetési kérelmet az 1307/2013/EU rendelet III. címe 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás vagy az 1305/2013/EU rendelet 30. cikke szerinti, Natura 2000 és a víz-keretirányelv szerinti támogatás céljából bejelentett mezőgazdasági parcellák használatát illetően, feltéve, hogy ezáltal az érintett kedvezményezett nem kerül kedvezőbb helyzetbe az eredeti kérelmen alapuló kötelezettségek teljesítése tekintetében. Ebben az esetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghatározzák azt a határidőt, ameddig értesíteni kell az illetékes hatóságot ezekről a módosításokról.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

Az (1a) bekezdésnek megfelelően az előzetes ellenőrzéseket követő módosításokról legkésőbb a kedvezményezettnek az előzetes ellenőrzések eredményéről való értesítésére vonatkozóan a 11. cikk (4) bekezdésében említett határidőtől számított kilenc naptári napon belül értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

A 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett parcellánkénti előzetes eredmények (1b) bekezdés szerinti közlését követő módosításokról az illetékes hatóságot a hatóság által a támogatási program, a támogatási intézkedés vagy a művelettípus szintjén meghatározott időpontig tájékoztatni kell. A határidőnek legalább 15 naptári nappal korábbra kell esnie annál a napnál, amelyen az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke szerint az első részlet kifizetését vagy az előlegfizetést teljesíteni kell.

Az említett értesítést írásban vagy a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványának használatával kell elküldeni.

Amennyiben az illetékes hatóság már tájékoztatta a kedvezményezettet az egységes kérelemben vagy a kifizetési kérelemben található meg nem felelés bármilyen esetéről, vagy értesítette a helyszíni ellenőrzés végzésére irányuló szándékáról, és a helyszíni ellenőrzés meg nem felelést tár fel, az (1) bekezdés szerinti módosításokra a meg nem felelés által érintett mezőgazdasági parcellákkal kapcsolatban nincs lehetőség.

Az első albekezdés alkalmazásában a 40a. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt kötelezettség nem minősül a kedvezményezett arról való értesítésének, hogy az illetékes hatóság helyszíni ellenőrzést kíván végezni.

16. cikk

Az előre kitöltött formanyomtatványok helyesbítése

Egységes kérelem, támogatási kérelem és/vagy kifizetési kérelem formanyomtatványának benyújtásakor a kedvezményezett köteles helyesbíteni az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdése szerinti előre kitöltött formanyomtatványt, ha bármilyen módosításra - különösen a támogatási jogosultságoknak az 1307/2013/EU rendelet 34. cikke szerinti átruházására - került sor, vagy ha a formanyomtatványon feltüntetett információk nem helytállóak.

2. szakasz

A területalapú támogatási rendszerekre vonatkozó támogatási kérelmek és a területalapú támogatási intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmek

17. cikk

A területalapú támogatási rendszerekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre és a területalapú támogatási intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre vonatkozó különös követelmények

Az (1) bekezdés a következők szerint alkalmazandó:

a) a 2016. igénylési évtől a kedvezményezettek azon számára, amely az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében az előző évben meghatározott terület legalább 25 %-ának lefedéséhez szükséges;

b) a 2017. igénylési évtől a kedvezményezettek azon számára, amely az alaptámogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében az előző évben meghatározott terület legalább 75 %-ának lefedéséhez szükséges;

c) a 2018. igénylési évtől minden kedvezményezettre.

Ha a támogatási kérelmet és/vagy kifizetési kérelmet a kedvezményezett nem tudja földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványa útján benyújtani, az illetékes hatóság a kedvezményezettnek:

a) megadja a szükséges technikai segítséget; vagy

b) az előre kitöltött formanyomtatványt és a megfelelő grafikus anyagokat papíron bocsátja rendelkezésre. Ebben az esetben az illetékes hatóság a kedvezményezettől kapott adatokat átvezeti a földrajzi térinformatikai támogatási kérelem formanyomtatványába.

A kedvezményezettnek az 1306/2013/EU rendelet 72. cikkének (3) bekezdésével összhangban biztosított grafikus anyagoknak meg kell jelölniük a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaparcellák határvonalait és egyedi azonosítójukat, valamint meg kell adniuk az előző évben meghatározott mezőgazdasági parcellák határvonalait azért, hogy a kedvezményezett minden egyes mezőgazdasági parcella méretét és elhelyezkedését helyesen tüntethesse fel. A 2016. igénylési évtől a grafikus anyagokban az előző évben meghatározott ökológiai jelentőségű területek típusát, méretét és elhelyezkedését is fel kell tüntetni.

E célból a kedvezményezett megerősítheti az előre kitöltött formanyomtatványban szereplő információkat. Amennyiben azonban az adott mezőgazdasági parcella területére, elhelyezkedésére vagy határvonalaira, vagy - adott esetben - az ökológiai jelentőségű területek méretére és elhelyezkedésére vonatkozó információk nem helytállóak vagy nem teljesek, a kedvezményezett köteles helyesbíteni vagy módosítani az előre kitöltött formanyomtatványt.

Az illetékes hatóság a kedvezményezettek által az előre kitöltött formanyomtatványban tett helyesbítések vagy kiegészítések alapján értékeli, hogy - tekintettel a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (3) bekezdésére - szükség van-e a megfelelő referenciaparcellára vonatkozó adatok naprakésszé tételére.

Ha a kedvezményezett az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerek révén folytat egyenértékű gyakorlatokat, e rendelet 4. és 5. cikke értelemszerűen alkalmazandó az előre kitöltött formanyomtatvány és a kedvezményezett nyilatkozata vonatkozásában.

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdésével összhangban a regionális vagy együttes végrehajtás alkalmazásában és az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos kötelezettségeknek a kedvezményezettek által egyénileg teljesítendő részét illetően az említett regionális vagy együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek e cikk (5) bekezdésének megfelelően minden egyes mezőgazdasági parcella vonatkozásában kötelesek egyértelműen azonosítani és bejelenteni az ökológiai jelentőségű terület típusát, méretét és elhelyezkedését. Támogatási kérelmükben, illetve kifizetési kérelmükben a kedvezményezetteknek hivatkozniuk kell az e rendelet 18. cikkében említett, regionális vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozatra.

Az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti, kender termelésére használt területek tekintetében az egységes kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kenderrel bevetett parcellák azonosításához szükséges valamennyi információ, a vetőmag fajtájának megjelölésével;

b) a felhasznált vetőmag mennyiségének feltüntetése (kg/hektár);

c) a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel ( 5 ) és különösen annak 12. cikkével összhangban a vetőmag csomagolásán alkalmazott hatósági címkék, illetve a tagállam által azokkal egyenértékűnek elismert bármely más dokumentum; vagy a 2008/62/EK bizottsági irányelvnek ( 6 ) megfelelően minősített genetikai anyagok esetében a beszállító címkéi vagy a genetikai anyagok vetőmagjának csomagolásán alkalmazott, a szóban forgó irányelv 18. cikkében említett nyomtatott, illetve bélyegzett felirat.

Az első albekezdés c) pontjától eltérve amennyiben a vetésre az egységes kérelem benyújtási határnapja után kerül sor, a címkéket legkésőbb június 30-ig kell benyújtani. A köztes kultúraként termesztett kender esetében azonban a címkéket a tagállamok által meghatározott időpontig kell benyújtani, de legkésőbb szeptember 1-jéig. Amennyiben a címkéket más nemzeti hatósághoz is be kell nyújtani, a tagállamok előírhatják, hogy a szóban forgó címkéket az említett ponttal összhangban való benyújtásuk után vissza kell jutatni a kedvezményezetthez. A visszajuttatott címkéken jelezni kell, hogy azokat már használták kérelem benyújtásához.

Az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 2. fejezetében előírt, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás esetében az egységes kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a használt gyapotfajta vetőmagjának nevét;

b) adott esetben annak az elismert ágazati szervezetnek a nevét és címét, amelyben a kedvezményezett tagsággal rendelkezik.

18. cikk

A regionális vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozat

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti valamennyi regionális, illetve együttes végrehajtás tekintetében regionális végrehajtásra vagy együttes végrehajtásra vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtani, amely kiegészíti az egyes kedvezményezettek támogatási kérelmét vagy kifizetési kérelmét.

A nyilatkozatnak minden szükséges kiegészítő információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen az említett rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti regionális vagy együttes végrehajtás tekintetében fennálló kötelezettségek betartása, különös tekintettel az alábbiakra:

a) valamennyi részt vevő kedvezményezett egyedi azonosítója;

b) az a minimális százalékos arány, amelyet az említett rendelet 46. cikke (6) bekezdésének második albekezdése értelmében valamennyi kedvezményezettnek egyénileg kell teljesítenie;

c) a szóban forgó rendelet 46. cikkének (5) bekezdésében említett, egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak összterülete vagy azoknak a hivatkozott rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti ökológiai jelentőségű közös területeknek az összterülete, amelyek tekintetében a kötelezettségeket együttesen kell teljesíteni;

d) előre kitöltött grafikus anyag, amely feltünteti a határvonalakat, valamint megadja az egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak vagy az ökológiai jelentőségű közös területeknek az egyértelmű azonosítására és határvonalaik jelölésére felhasználandó referenciaparcellák egyedi azonosítását.

Amennyiben regionális végrehajtás esetén a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 46. cikkének (6) bekezdésében előírt részletes terv az e cikk második bekezdésében felsorolt valamennyi információt tartalmazza, az első bekezdés szerinti nyilatkozat helyettesíthető a tervre történő hivatkozással.

Együttes végrehajtás esetén az első bekezdés szerinti nyilatkozatot ki kell egészíteni a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 47. cikkének (4) bekezdésében előírt írásos megállapodással.

19. cikk

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben való részvételre irányuló kérelem és az említett rendszerből való kilépés

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az első albekezdésben említett kérelmet az egységes kérelemmel együtt vagy annak részeként kell benyújtani.

A (2) bekezdésben említett kérelmezési eljárás céljára használandó, előre kitöltött formanyomtatványokat a 2015. igénylési évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelemben szereplő adatok alapján kell elkészíteni; a formanyomtatványoknak tartalmazniuk kell különösen:

a) az 1307/2013/EU rendelet 64. cikkében foglalt rendelkezések betartásának megállapításához szükséges valamennyi kiegészítő információt, valamint - adott esetben - minden olyan további információt, amely nélkülözhetetlen annak megerősítéséhez, hogy a kedvezményezett még mindig megfelel az említett rendelet 9. cikkének;

b) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy ismeri az 1307/2013/EU rendelet 64. cikkében előírt mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerre vonatkozó különös feltételeket.

Amennyiben a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet 63. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában megállapított támogatási módszert választják ugyanazon bekezdés harmadik albekezdésének alkalmazása nélkül, e bekezdés első albekezdésétől eltérve az előre kitöltött formanyomtatványokat e fejezet 1. szakaszával összhangban kell rendelkezésre bocsátani.

3. szakasz

Egyéb kérelmek

20. cikk

A támogatási kérelmekre vonatkozó különös rendelkezések

Az a kedvezményezett, aki a területalapú támogatási rendszerek keretében nem igényel támogatást, viszont az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt valamely egyéb támogatási rendszer vagy az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatási rendszer keretében támogatást igényel, és rendelkezik mezőgazdasági területtel, támogatási kérelmében e rendelet 17. cikkével összhangban köteles bejelenteni a szóban forgó területeket.

Az a kedvezményezett, aki csak az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozik, támogatási kérelmében köteles megjelölni a rendelkezésére álló területeket minden olyan naptári év tekintetében, amelyben e kötelezettségek fennállnak.

A tagállamok azonban mentesíthetik a kedvezményezetteket az első és a második albekezdésben említett kötelezettség alól, amennyiben a szóban forgó információk az illetékes hatóságok rendelkezésére állnak olyan egyéb igazgatási és kontrollrendszerek keretében, amelyek az 1306/2013/EU rendelet 61. cikkével összhangban az integrált rendszerrel kompatibilisek.

21. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében az állatállomány-alapú támogatási kérelemre és kifizetési kérelemre vonatkozó követelmények

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 15. pontjában meghatározott állatállomány-alapú támogatási kérelemnek, illetve az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 14. pontjában meghatározott, állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések hatálya alá tartozó kifizetési kérelemnek a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges valamennyi információt tartalmaznia kell, különösen az alábbiakat:

a) a kedvezményezett személyazonossága;

b) hivatkozás az egységes kérelemre, ha azt már benyújtották;

c) az állatok száma minden olyan fajta esetében, amelyekre vonatkozóan állatállomány-alapú támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtanak be, és a szarvasmarhafélék esetében az állatok azonosítási kódja;

d) adott esetben a kedvezményezett kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a c) pontban említett állatokat a tagállam által megállapított időszakban a mezőgazdasági üzemében tartja, valamint információ arról (azokról) a hely(ek)ről, ahol az állatokat az érintett időszakban tartják;

e) adott esetben az érintett program vagy intézkedés keretében biztosított támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges igazoló dokumentumok;

f) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy ismeri a szóban forgó támogatásra vonatkozó feltételeket.

Az első albekezdésben említett eljárások állhatnak egy olyan rendszerből, amely szerint a kedvezményezett támogatási kérelmet nyújthat be minden olyan állat tekintetében, amely a tagállam által meghatározandó időpontban vagy időszakban az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisban szereplő adatok alapján támogatható.

Ebben az esetben a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy:

a) a szóban forgó támogatási rendszerre és/vagy támogatási intézkedésre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban a második albekezdésben említett időpont vagy időszak egyértelműen meghatározott és ismert legyen a kedvezményezett előtt;

b) a kedvezményezett tudatában legyen annak, hogy a potenciálisan támogatható, de az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerében nem megfelelően azonosított vagy nyilvántartott állat a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 31. cikkének értelmében meg nem határozott állatnak minősül, kivéve, ha az említett rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében meghatározott különös szabályok vonatkoznak rá.

Az első albekezdésben említett eljárások állhatnak egy olyan rendszerből, amely szerint a kedvezményezett támogatási kérelmet nyújthat be minden olyan állat tekintetében, amely a tagállam által meghatározandó időpontban vagy időszakban a vágási bizonylatokban vagy egyéb igazoló dokumentumokban szereplő adatok alapján támogatásra jogosult.

Ebben az esetben a tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a szóban forgó támogatási intézkedésre alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban a második albekezdésben említett időpont vagy időszak egyértelműen meghatározott és ismert legyen a kedvezményezett előtt.

4. szakasz

A támogatási jogosultságokra vonatkozó különös rendelkezések

22. cikk

A támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése

Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország azonban meghatározhat ennél későbbi időpontot is, amely mindazonáltal nem eshet a vonatkozó naptári év június 15. napjánál későbbi időpontra.

23. cikk

A jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságok visszavonása

Ha az első albekezdésben említett hibát az illetékes hatóság vagy más hatóság vétette, és amennyiben ésszerűen nem feltételezhető, hogy a kedvezményezett észrevehette volna a hibát, a kedvezményezettnek kiosztott fennmaradó támogatási jogosultságok értékét megfelelő módon ki kell igazítani.

Amennyiben a túl nagy számú támogatási jogosultság kiosztásával érintett kedvezményezett időközben támogatási jogosultságokat adott át más kedvezményezetteknek, az első albekezdésben előírt kötelezettség az átadott támogatási jogosultságok számával arányosan az átruházás kedvezményezettjeire is vonatkozik, amennyiben az a kedvezményezett, akinek a támogatási jogosultságokat először kiosztották, nem rendelkezik elegendő számú támogatási jogosultsággal a jogosulatlanul kiosztott támogatási jogosultságok számának fedezésére.

Ezt a módosítást azon támogatási jogosultságok tekintetében is el kell végezni, amelyeket időközben átadtak más kedvezményezetteknek.

A csökkentés értékét vissza kell juttatni az 1307/2013/EU rendelet 30. cikkében említett nemzeti tartalékba vagy regionális tartalékokba.

A kiigazítást megelőző évek vonatkozásában jogosulatlanul kifizetett összegeket e rendelet 7. cikkének megfelelően kell visszafizettetni. Az ilyen jogosulatlanul kifizetett összegek meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az e cikkben előírt kiigazítások az egyes érintett évek vonatkozásában milyen hatást gyakorolnak a támogatási jogosultságok számára és - adott esetben - értékére.

III. CÍM

ELLENŐRZÉSEK

I. FEJEZET

Közös rendelkezések

24. cikk

Általános elvek

Az e rendelettel előírt adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket úgy kell elvégezni, hogy biztosítsák az alábbiak hatékony ellenőrzését:

a) a támogatási kérelemben, a kifizetési kérelemben vagy más nyilatkozatokban megadott információk helytállósága és teljessége;

b) az érintett támogatási rendszer és/vagy támogatási intézkedés vonatkozásában valamennyi támogathatósági kritérium, kötelezettségvállalás és más kötelezettség, valamint a támogatás nyújtására vagy a kötelezettségek alóli mentességre vonatkozó feltételek betartása;

c) a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő követelmények és előírások.

25. cikk

A helyszíni ellenőrzések bejelentése

A helyszíni ellenőrzések bejelenthetők, amennyiben ez nem befolyásolja céljukat vagy hatékonyságukat. Bármely bejelentés megtétele és az ellenőrzés végrehajtása közötti időszakot szigorúan a szükséges legrövidebb időtartamra kell korlátozni, amely nem haladhatja meg a 14 napot.

Az állatállomány-alapú támogatási kérelmeket vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések hatálya alá tartozó kifizetési kérelmeket vagy a 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalásokat érintő helyszíni ellenőrzések esetében azonban a bejelentés - az indokolt esetek kivételével - legfeljebb 48 órával korábban tehető meg. Ezenkívül amennyiben a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a helyszíni ellenőrzéseket bejelentés nélkül kell elvégezni, e szabályok a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő helyszíni ellenőrzésekre is alkalmazandók.

26. cikk

A helyszíni ellenőrzések időzítése

A 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalások helyszíni ellenőrzéseit a bejelentett kötelezettségvállalás hatékony ellenőrzését biztosító határidőn belül kell elvégezni.

A helyszíni ellenőrzések időtartamát szigorúan a szükséges minimumra kell korlátozni.

Amennyiben a parlagon hagyott területek, a táblaszegélyek, a védelmi sávok, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávok, valamint az ökológiai jelentőségű területként bejelentett, köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területek vonatkozásában további látogatások szükségesek, számukat úgy kell meghatározni, hogy az esetek 50 %-ában ugyanarra a kockázatelemzés alapján kiválasztott kedvezményezettre vonatkozzanak, az esetek fennmaradó 50 %-ában pedig más kiválasztott, kiegészítő kedvezményezetteket érintsenek. A különböző további kedvezményezetteket véletlenszerűen kell kiválasztani minden olyan kedvezményezett közül, aki parlagon hagyott területtel, táblaszegélyekkel, védelmi sávokkal, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávokkal, valamint ökológiai jelentőségű területként bejelentett, köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területtel rendelkezik; az ilyen látogatások a parlagon hagyott területként, táblaszegélyként, védelmi sávként, az erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársávokként és köztes kultúrákkal beültetett és/vagy takarónövényzettel borított területként bejelentett területekre korlátozódhatnak.

Amennyiben további látogatásokra van szükség, azok mindegyikére a 25. cikk alkalmazandó.

27. cikk

Az ellenőrzések eredményeiről szóló kölcsönös tájékoztatás

A támogathatóságra vonatkozó adminisztratív és helyszíni ellenőrzések során adott esetben figyelembe kell venni a meg nem felelés más szolgálatok, szervek vagy szervezetek által gyanított eseteit.

A tagállamok biztosítják, hogy az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelmények és előírások és/vagy az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásának ellenőrzése keretében tett minden releváns ténymegállapításról valamennyi, az adott támogatás nyújtásáért felelős illetékes hatóság értesüljön. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 38. cikke szerinti, tanúsítványok kiadásáért felelős állami vagy magánhatóságok az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás odaítéléséért felelős illetékes hatóságot tájékoztatják minden, a támogatás olyan kedvezményezettek részére történő megfelelő odaítélése szempontjából releváns ténymegállapításról, akik úgy döntöttek, hogy kötelezettségeiket gyakorlatuk egyenértékűségének tanúsításával teljesítik.

Amennyiben az integrált rendszer hatálya alá eső vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggő adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések kiterjednek az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokra, az ilyen ellenőrzések eredményeiről az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás odaítélésének nyomon követése céljából tájékoztatni kell az érintett feleket.

II. FEJEZET

Az integrált rendszer keretében végzett adminisztratív ellenőrzések

28. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

Az 1306/2013/EU rendelet 74. cikkében említett adminisztratív ellenőrzéseknek, többek között a keresztellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük a meg nem felelések - különösen számítógép segítségével végzett automatikus - feltárását. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük minden olyan elemre, amelynek adminisztratív ellenőrzése lehetséges és ésszerű. Az ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy:

a) a támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés vonatkozásában teljesüljenek a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek;

b) elkerülhető legyen a más uniós rendszerek révén nyújtott kettős finanszírozás;

c) a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem legyen teljes, és benyújtására a vonatkozó határidőn belül kerüljön sor, valamint, hogy - adott esetben - az igazoló dokumentumok benyújtására sor került és a dokumentumok bizonyítsák a támogathatóságot;

d) adott esetben betartsák a hosszú távú kötelezettségvállalásokat.

29. cikk

Keresztellenőrzések

Az adminisztratív ellenőrzéseknek adott esetben az alábbi keresztellenőrzéseket is magukban kell foglalniuk:

a) a bejelentett támogatási jogosultságokra, illetve bejelentett mezőgazdasági parcellákra vonatkozó keresztellenőrzések abból a célból, hogy elkerülhető legyen ugyanazon támogatás többszörös odaítélése ugyanarra a naptári vagy igénylési évre, és megelőzhető legyen az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében és a 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 7 ) IV. mellékletében felsorolt területalapú támogatási rendszerek, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke második albekezdésének 21. pontjában meghatározott területalapú támogatási intézkedések keretében nyújtott támogatások bármiféle jogosulatlan felhalmozása;

b) a támogatási jogosultságokra vonatkozó keresztellenőrzések a jogosultságok meglétének és a támogathatóságnak az ellenőrzésére;

c) az egységes kérelemben és/vagy kifizetési kérelemben bejelentett mezőgazdasági parcellák és - a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban - a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben az egyes referenciaparcellák vonatkozásában szereplő információk közötti keresztellenőrzések annak megvizsgálásához, hogy a szóban forgó területek támogathatók-e a közvetlen kifizetési rendszer és/vagy vidékfejlesztési intézkedés keretében;

d) a támogatási jogosultságok és a meghatározott terület közötti keresztellenőrzések annak megvizsgálásához, hogy a jogosultságokhoz rendelkezésre áll-e az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (2)-(6) bekezdésében meghatározott, legalább megegyező számú támogatható hektár;

e) az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének segítségével végzett keresztellenőrzések a támogathatóság vizsgálatára, valamint azért, hogy elkerülhető legyen ugyanazon támogatás többszörös jogosulatlan odaítélése ugyanarra a naptári vagy igénylési évre;

f) a kedvezményezett által az egységes kérelemben a valamely elismert ágazatközi szervezetben való tagságára vonatkozóan tett nyilatkozat, az e rendelet 17. cikkének (8) bekezdése szerinti információk, valamint az érintett elismert ágazatközi szervezetek által továbbított információk közötti keresztellenőrzések az 1307/2013/EU rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében meghatározott támogatásnövelésre való jogosultság ellenőrzésére;

g) az ágazatközi szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumoknak való megfelelés és e szervezetek tagjai listájának 5 évente legalább egyszer történő ellenőrzésére irányuló keresztellenőrzések.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában amennyiben az integrált rendszer földrajzi térinformatikai támogatási kérelmek formanyomtatványának alkalmazását írja elő, a keresztellenőrzéseket a bejelentett, digitalizált földterületre vonatkozó térinformatikai adatok és a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben rögzített adatok grafikus összevetésével kell elvégezni. Ezen túlmenően keresztellenőrzéseket kell végezni ugyanazon földterület kettős támogatásának megakadályozására.

A 34. cikk (1) bekezdése szerint nem elfogadhatónak vagy nem támogathatónak minősített kérelmek vagy kérelmezők adatait fel kell használni az e bekezdés első albekezdésének a), c) és e) pontja szerinti ellenőrzésekhez.

III. FEJEZET

Az integrált rendszer keretében végzett helyszíni ellenőrzések

1. szakasz

Közös rendelkezések

30. cikk

Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatástól eltérő területalapú támogatási rendszerek ellenőrzési aránya

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatástól (a továbbiakban: környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés) eltérő területalapú támogatási rendszerek esetében az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába bele kell venni legalább:

a) az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti alaptámogatási rendszer vagy egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzési minta tartalmazza a főként olyan mezőgazdasági földterületeket bejelentő kedvezményezettek 5 %-át, amelyek a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően természetes módon legeltetésre alkalmas állapotban tartott területek;

b) az 1307/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezete szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

c) az 1307/2013/EU rendelet III. címének 4. fejezete szerinti, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

d) az 1307/2013/EU rendelet III. címének 5. fejezete szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

e) az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti termeléstől függő önkéntes támogatás hatálya alá tartozó területalapú támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

f) az 1307/2013/EU rendelet V. címe szerinti mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át;

g) az 1307/2013/EU rendelet 32. cikkének (6) bekezdése szerinti, kendertermelésre bejelentett területek 30 %-át;

h) az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 2. fejezete szerinti, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást igénylő összes kedvezményezett 5 %-át.

31. cikk

A környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés ellenőrzési aránya

A környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetés esetében az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések mintájába bele kell venni legalább:

a) az összes olyan kedvezményezett 5 %-át, aki köteles alkalmazni az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat (a továbbiakban: a környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatok), és aki nem képezi részét a b) és c) pont szerinti ellenőrzési sokaságnak (a továbbiakban: a környezetbarátabbá válás ellenőrzési sokasága); e mintának ugyanakkor magában kell foglalnia az összes olyan kedvezményezett legalább 5 %-át, aki a 92/43/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) vagy a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) hatálya alá tartozó területeken környezeti szempontból érzékeny, állandó gyepterületekkel, valamint az 1307/2013/EU rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében említett további érzékeny területekkel rendelkezik;

b) az alábbiak 3 %-át: i. vagy a környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetésre jogosult összes olyan kedvezményezett, aki mentesül mind a növénytermesztés diverzifikálására, mind az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó kötelezettségek alól azáltal, hogy nem éri el az 1307/2013/EU rendelet 44. és 46. cikke szerinti felső határokat, és akire nem vonatkoznak az említett rendelet 45. cikkében előírt kötelezettségek; ii. vagy - azon évek vonatkozásában, amelyekben a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 44. cikke nem alkalmazandó valamely tagállamban - a környezetbarátabbá tételt előmozdító kifizetésre jogosult összes olyan kedvezményezett, aki mentesül mind a növénytermesztés diverzifikálására, mind az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó kötelezettségek alól azáltal, hogy nem éri el az 1307/2013/EU rendelet 44. és 46. cikke szerinti felső határokat, és akire nem vonatkoznak az említett rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettségek;

c) a környezetbarátabbá tételt előmozdító gyakorlatok alkalmazására kötelezett összes olyan kedvezményezett 5 %-át, aki részt vesz az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerekben;

d) az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdése szerinti regionális végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek 5 %-át;

e) az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezettek 5 %-át;

f) a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 46. cikkének (3) bekezdése szerinti, egymással határos ökológiai jelentőségű területek egybefüggő struktúráinak 100 %-át;

g) az összes olyan parcella 100 %-át, amelynek területét a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 42. cikke értelmében állandó gyepterületté kell visszaalakítani;

h) az összes olyan kedvezményezett 20 %-át, aki földterületét a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 44. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében köteles állandó gyepterületté visszaalakítani.

Az első albekezdés azonban nem alkalmazandó olyan esetben, amikor az igazgatási és kontrollrendszer biztosítja, hogy a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban valamennyi bejelentett ökológiai jelentőségű területet azonosítsanak és - adott esetben - rögzítsenek a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben.

32. cikk

A vidékfejlesztési intézkedések ellenőrzési aránya

Ennek az ellenőrzési mintának szintén magában kell foglalnia az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke valamennyi olyan kedvezményezettjének legalább 5 %-át, aki az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokat folytat.

Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelem bevezetésének lehetőségét, az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések ellenőrzési mintájának tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

a) a kollektív kérelmet benyújtó gazdálkodóközösségek 5 %-a; ez a minta ugyanakkor lefedi a kollektív kérelemben a 14a. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentett teljes terület legalább 5 %-át; és

b) a 14a. cikk (5) bekezdésének megfelelően bejelentett kötelezettségvállalások 5 %-a.

Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdése alapján nyújtott támogatás esetében az első albekezdés a vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében teljesített kifizetések ötödik évét követően alkalmazandó.

Ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelem bevezetésének lehetőségét, ez a bekezdés nem vonatkozik a gazdálkodóközösségre.

33. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek ellenőrzési aránya

Ha azonban az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis nem biztosítja az érintett támogatási rendszer megfelelő működtetéséhez szükséges megbízhatósági és végrehajtási szintet, az arányt az adott támogatási rendszer tekintetében 10 %-ra kell növelni.

A kiválasztott ellenőrzési mintának magában kell foglalnia valamennyi olyan állat legalább 5 %-át, amelyre az egyes támogatási rendszerek keretében támogatást kértek.

33a. cikk

A kedvezményezetteknek a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 19a. cikkének (2) bekezdése szerinti utólagos ellenőrzése céljából elvégzett helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó kiegészítő ellenőrzési arány

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az újabb helyszíni ellenőrzésekből kizárják azokat a kedvezményezetteket, amelyekre olyan összegű korlátozott közigazgatási szankciót rónának ki, amelynek esetében a tagállamoknak az 1306/2013/EU rendelet 54. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében joguk van a visszafizettetés végre nem hajtása mellett dönteni.

34. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

A 30. és 31. cikk alkalmazásában a minta kiválasztása során a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) a 30. cikk a)-f) és h) pontjában, valamint a 31. cikk (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett ellenőrzési sokaság 1-1,25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

b) a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzési sokaság 0,6-0,75 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

c) a 31. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett ellenőrzési sokaság 4-5 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani;

d) a 31. cikk (1) bekezdésének a)-e), valamint h) pontjában említett ellenőrzési sokaságban a kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.

A 31. cikk alkalmazásában a tagállamok a különböző gyakorlatok tekintetében biztosítják az ellenőrzési minta reprezentativitását.

A helyszíni ellenőrzések tárgyát képező további kedvezményezetteket a 31. cikk (3) bekezdésének első albekezdése alkalmazásában kockázatelemzés alapján kell kiválasztani.

Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy alkalmazza a 40a. cikk (4) bekezdésében vagy a 70a. cikk (3) bekezdésében meghatározott lehetőséget, a második albekezdés d) pontjában említett kockázatelemzés során figyelembe kell venni az előző igénylési évben monitoring útján végzett ellenőrzések által feltárt megállapításokat.

A 32. és 33. cikk alkalmazásában a minta véletlenszerűen kiválasztott része tartalmazhat egyrészt olyan kedvezményezetteket is, amelyeket a (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint véletlenszerűen választottak ki, másrészt a 26. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerint véletlenszerűen kiválasztott egyéb kedvezményezetteket, vagy egyidejűleg mindkét csoportból vett kedvezményezetteket. Az ellenőrzési mintában szereplő szóban forgó kedvezményezettek száma nem haladhatja meg az ellenőrzési sokaságban való arányukat.

A 32. cikk alkalmazásában a tagállamok a kockázatelemzés eredményei alapján kiválaszthatnak meghatározott, a kedvezményezettekre alkalmazandó vidékfejlesztési intézkedéseket.

A kiválasztott kedvezményezettek helyszíni ellenőrzése korlátozódhat arra a támogatási rendszerre vagy vidékfejlesztési intézkedésre, amelynek tekintetében kiválasztották őket, amennyiben a minimális ellenőrzési arány már teljesült azon más támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések esetében, amelyek keretében a kedvezményezettek támogatást igényeltek.

A kockázatelemzés hatékonyságát évente értékelni, tényezőit pedig frissíteni kell a következőképpen:

a) meghatározva minden egyes kockázati tényező relevanciáját;

b) a bejelentett terület és a meghatározott terület közötti különbség tekintetében összevetve a kockázatok alapján, illetve a véletlenszerűen kiválasztott minta eredményeit; vagy a bejelentett állatok és a meghatározott állatok közötti különbség tekintetében összevetve a kockázatok alapján, illetve a véletlenszerűen kiválasztott minta eredményeit;

c) figyelembe véve az adott tagállam sajátos helyzetét és - adott esetben - a kockázati tényezők alakulását;

d) figyelembe véve a meg nem felelés azon esetének jellegét, amely az ellenőrzési arány 35. cikk szerinti növeléséhez vezet.

35. cikk

Az ellenőrzési arány növelése

Amennyiben a helyszíni ellenőrzések egy adott támogatási rendszerrel vagy támogatási intézkedéssel összefüggésben jelentős meg nem felelést tárnak fel egy régióban vagy valamely régió egy részében, az illetékes hatóság a következő évben megfelelő mértékben növeli a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek számát.

36. cikk

Az ellenőrzési arány csökkentése

Az első albekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban valamennyi kedvezményezett számára bevezetésre került egy olyan, valamennyi támogatási kérelemre kiterjedő rendszer, amely lehetővé teszi a kérelemben megadott térinformatikai adatok és a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben rögzített adatok grafikus összevetését.

A 2015-ös igénylési év tekintetében a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibaaránya az előző két pénzügyi évben nem haladhatja meg a 2 %-ot. A hibaarányt a tagállam az uniós szinten megállapított módszertannak megfelelően megerősíti.

A 2016-os igénylési év tekintetében a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta hibaaránya az előző két pénzügyi évben nem haladhatja meg a 2 %-ot. A hibaarányt a tagállam az uniós szinten megállapított új módszertannak megfelelően megerősíti, figyelembe véve a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 11 ) 7. cikkének (4) bekezdését.

Az első albekezdés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a tagállamok rendszeresen frissítik mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerüket, valamint a rendszer hatálya alá tartozó teljes területen legfeljebb három éven belül minden kedvezményezettet ellenőriznek; az ellenőrzésnek évente a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerben nyilvántartott támogatható hektárterület legalább 25 %-ára kell kiterjednie. A minimális éves ellenőrzési arány nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszerében a nyilvántartott támogatható hektárterület kevesebb mint 150 000 hektár.

Az első albekezdés alkalmazása előtt a tagállamok az előző három évben teljes körűen frissítik az azonosító rendszert az érintett mezőgazdasági parcellák vonatkozásában.

A rendszerfrissítésre szolgáló ortofotók a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer frissítésére történő felhasználásuk időpontjában nem lehetnek 15 hónapnál régebbiek.

A mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer színvonalának az első albekezdés alkalmazását megelőző két évben a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke alapján végzett értékelés szerint elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a támogatás nyújtására vonatkozó feltételek hatékony ellenőrzését.

Az első albekezdésben említett döntés meghozató nemzeti vagy regionális szinten. Ezen albekezdés alkalmazásában egy régió az egy vagy több autonóm mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer hatálya alá tartozó teljes területnek felel meg.

A (2) bekezdés harmadik és negyedik albekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik azokra a kedvezményezettekre, akik az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (3) bekezdése szerinti egyenértékű gyakorlatokat folytatnak, valamint az e rendelet 32. cikke (2a) bekezdésének megfelelően kiválasztott gazdálkodóközösségre és kötelezettségvállalásokra.

Ebben az esetben az adott tagállam a csökkentett ellenőrzési arány alkalmazását megelőző évben tájékoztatja a Bizottságot előzetes jóváhagyási rendszerének részletes szabályairól és feltételeiről. Az említett részletes szabályok vagy feltételek bárminemű módosításáról haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot.

2. szakasz

A területalapú támogatási rendszerekhez kapcsolódó támogatási kérelmekre és a területalapú támogatási intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzések

37. cikk

A helyszíni ellenőrzések részletei

Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 30. és 34. cikkében előírt vidékfejlesztési intézkedések esetében a helyszíni ellenőrzéseknek minden olyan nem mezőgazdasági jellegű földterületre is ki kell terjedniük, amelyekre támogatást igényelnek.

Az illetékes hatóság az ellenőrzések eredményei alapján értékeli, hogy - tekintettel a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (3) bekezdésére - szükség van-e a megfelelő referenciaparcellák adatainak naprakésszé tételére.

Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek keretében közvetlen kifizetést igénylő olyan kedvezményezettek esetében, akik mezőgazdasági területei főként természetes módon legeltetésre vagy növénytermesztésre alkalmas állapotban tartott területek, a helyszíni ellenőrzésnek arra is ki kell terjednie, hogy az említett területeken elvégzik-e az 1307/2013/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti minimumtevékenységeket.

Ha a helyszíni ellenőrzés az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdése szerinti regionális végrehajtásra vonatkozik, a helyszíni ellenőrzésnek a területmérésre és a tagállamok által a kedvezményezettekre vagy a kedvezményezettek csoportjaira rótt kötelezettségek betartásának ellenőrzésére is ki kell terjednie.

Ha a helyszíni ellenőrzés az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (6) bekezdése szerinti együttes végrehajtásra vonatkozik, a helyszíni ellenőrzésnek ki kell terjednie:

a) a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, az üzemek egymás közvetlen közelében levő voltára vonatkozó kritériumok ellenőrzésére;

b) a területmérésre és az egybefüggő ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó kritériumok ellenőrzésére;

c) a tagállamok által a kedvezményezettekre vagy - adott esetben - a kedvezményezettek csoportjaira rótt további kötelezettségek betartásának ellenőrzésére;

d) a környezetbarátabbá tételt előmozdító egyedi kötelezettségeknek az együttes végrehajtásban részt vevő kedvezményezett általi betartására.

A 32. cikk (2a) bekezdése b) pontjának megfelelően kiválasztott kötelezettségvállalások esetében a helyszíni ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a bejelentett kötelezettségvállalások ellenőrzésére.

38. cikk

Területmérés

A parcellák helyszíni ellenőrzés keretében végzett tényleges területmérése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. Amennyiben e minta ellenőrzése meg nem felelést tár fel, meg kell mérni minden mezőgazdasági parcellát vagy extrapolálni kell a minta eredményeit.

Az egyes mezőgazdasági parcellák tekintetében a maximális tűréshatár abszolút értékben nem haladhatja meg az 1,0 hektárt.

Az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 30. és 34. cikkében említett, erdőterületet érintő mérések esetében azonban a tagállamok meghatározhatnak olyan megfelelő tűréshatárokat, amelyek semmi esetre sem lehetnek nagyobbak az e bekezdés első albekezdésében megállapított tűréshatár kétszeresénél.

39. cikk

A támogathatósági feltételek ellenőrzése

A mezőgazdasági parcellákkal összefüggő támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek helyszíni ellenőrzések részeként végzett ellenőrzése az olyan mezőgazdasági parcellák véletlenszerűen kiválasztott mintájának legalább 50 %-ára korlátozható, amelyekre vonatkozóan a területalapú támogatási rendszerek vagy vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be.

A vidékfejlesztési intézkedések esetében azonban, amennyiben a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó egyes támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek nem ellenőrizhetők megfelelően az ellenőrzéseknek az első albekezdés szerinti, véletlenszerűen kiválasztott mintára való korlátozása esetén, e támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében kockázatértékelés alapján további mintákat kell kiválasztani.

Amennyiben a véletlenszerűen vagy a kockázatértékelés alapján kiválasztott minta meg nem felelést tár fel, valamennyi mezőgazdasági parcella esetében el kell végezni a támogathatósági kritériumok, a kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzését, illetve extraporálni kell a minta eredményeit.

A mezőgazdasági parcellák támogathatóságát bármilyen alkalmas módon ellenőrizni kell, ideértve az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelését is. Ennek az ellenőrzésnek adott esetben a növénykultúra vizsgálatára is ki kell terjednie. E célból szükség esetén kiegészítő bizonyítékot kell kérni.

40. cikk

Távérzékelés útján végzett ellenőrzések

Amennyiben valamely tagállam távérzékelés útján végez helyszíni ellenőrzéseket, az illetékes hatóság:

a) a felszínborítási típusok és adott esetben a növénykultúra felismerése, valamint a terület lemérése érdekében minden ellenőrizendő mezőgazdasági parcella tekintetében támogatási kérelmenként és/vagy kifizetési kérelmenként elvégzi az ortofotók (műholdas képek vagy a légi felvételek) kiértékelését;

b) helyszíni fizikai vizsgálatokat végez minden olyan mezőgazdasági parcellán, amelynek esetében a felvételek vagy az illetékes hatóságok által kért egyéb releváns bizonyítékok kiértékelése alapján az illetékes hatóság nem tudja kielégítően megítélni a területek bejelentésének pontosságát;

c) elvégzi az annak vizsgálatához szükséges ellenőrzéseket, hogy a mezőgazdasági parcellák megfelelnek-e a támogathatósági feltételeknek, kötelezettségvállalásoknak és más kötelezettségeknek;

d) meghozza az ahhoz szükséges egyéb intézkedéseket, hogy a 38. cikk (1) bekezdése szerinti területmérés azoknál a parcelláknál is megtörténjen, amelyekről nem áll rendelkezésre ortofotó.

40a. cikk

Monitoring útján végzett ellenőrzés

Az illetékes hatóságok monitoring útján is végezhetnek ellenőrzést. Ha ilyen ellenőrzés mellett döntenek:

a) eljárást alakítanak ki arra, hogy rendszeresen és módszeresen megfigyeljék, nyomon kövessék és értékeljék valamennyi olyan támogathatósági kritériumot, kötelezettségvállalást és egyéb kötelezettséget, amelynek teljesülése ellenőrizhető a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján, egy olyan időszakon át, amely alapján megállapítható az igényelt támogatásra való jogosultság;

b) szükség esetén, illetve az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása érdekében nyomonkövetési tevékenységeket hajtanak végre;

c) ellenőrzést végeznek az olyan támogathatósági kritériumokkal, kötelezettségvállalásokkal és egyéb kötelezettségekkel érintett kedvezményezettek 5 %-ára kiterjedően, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, és amelyek relevánsak az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából. A kedvezményezettek 1-1,25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. A kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani;

d) tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek az albekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek teljesítésében, és lehetővé tegyék számukra, hogy a helyzetet még a 41. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt rendezzék.

Az első albekezdés b) és a c) pontjának alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg az igényelt támogatásra való jogosultság. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások és egyéb kötelezettségek ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak az igényelt támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából. E fizikai ellenőrzések csak akkor foglalják magukban a területmérést, ha arra a támogathatósági kritériumok, kötelezettségvállalások vagy egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében szükség van.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában azoknak a támogathatósági kritériumoknak, kötelezettségvállalásoknak és egyéb kötelezettségeknek az ellenőrzése, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, a kedvezményezett által bejelentett mezőgazdasági parcellák legalább 50 %-ára kiterjedő mintára korlátozódhat. Az illetékes hatóság ezt a mintát véletlenszerűen vagy más kritériumok alapján választhatja ki. Amennyiben a mezőgazdasági parcellák mintáját véletlenszerűen választja ki, és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak extrapolálnia kell a minta eredményeit vagy ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát. Amennyiben a minta kiválasztása más kritérium alapján történik és az ellenőrzések bármilyen meg nem felelést tárnak fel, az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell az összes mezőgazdasági parcellát.

Ha az illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően monitoring útján végzett ellenőrzést hajt végre, bizonyítani tudja az e rendelet 7., 17. és 29. cikkében előírt követelményeket teljesítő hatékony műveleti eljárások meglétét, továbbá a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében előírt ellenőrzés útján meggyőződött mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének minőségéről, akkor:

a) e rendelet 25., 26., 30., 31., 32., 34., 35. és 36. cikke, 37. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint 38. és 40. cikke nem alkalmazandó;

b) a kenderállomány tetrahidrokannabinol-tartalmának a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti ellenőrzését a terület 30 %-ára, vagy ha a tagállam előzetes jóváhagyási rendszert vezetett be, a terület 20 %-ra kiterjedően kell elvégezni.

Az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy a monitoring útján végzett ellenőrzéseket az érintett támogatási rendszer vagy támogatási intézkedés tárgyilagos és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kiválasztott területeken tevékenységet folytató kedvezményezettjeire vonatkozóan hajtja végre. Az illetékes hatóság minden egymást követő évben jelentősen bővíti az érintett területeket.

Ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy az első vagy a második albekezdés szerint hajtja végre az ellenőrzéseket, az (1) és a (2) bekezdés kizárólag a monitoring útján végzett ellenőrzésnek alávetett kedvezményezettekre alkalmazandó.

40b. cikk

Értesítések

A tagállamok minden naptári év február 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, hogy az adott naptári évben monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek, megjelölve a monitoring útján végzett ellenőrzésnek alávetett programokat, intézkedéseket, művelettípusokat és területeket.

A Bizottság minden naptári év november 1-jéig mintát bocsát rendelkezésre az említett értesítés megküldése céljából, amely tartalmazza az értesítésben feltüntetendő elemeket.

41. cikk

Ellenőrzési jelentés

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek áttekintését és azt, hogy következtetések legyenek levonhatók a támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek betartásáról. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) a támogatási rendszereket vagy támogatási intézkedéseket, valamint az ellenőrzött támogatási kérelmeket vagy kifizetési kérelmeket;

b) a jelen lévő személyeket;

c) az ellenőrzött mezőgazdasági parcellákat, a lemért mezőgazdasági parcellákat, ideértve adott esetben a mérések eredményeit lemért parcellánként, valamint az alkalmazott mérési módszereket;

d) adott esetben azon nem mezőgazdasági földterület mérésének eredményeit, amelyre vonatkozóan a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igényelnek, valamint az alkalmazott mérési módszereket;

e) annak megjelölését, hogy a kedvezményezett kapott-e értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, az mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

f) az egyes támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések összefüggésében végrehajtandó esetleges különleges ellenőrző intézkedéseket;

g) bármely további elvégzett ellenőrző intézkedést;

h) a meg nem felelés minden olyan feltárt esetét, amely az egyéb támogatási rendszerek, támogatási intézkedések és/vagy a kölcsönös megfeleltetés tekintetében kölcsönös tájékoztatást tehetnek szükségessé;

i) a meg nem felelés minden olyan feltárt esetét, amely az elkövetkező években nyomon követést tehet szükségessé.

A 40a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzés esetében az első albekezdés b)-e) pontja nem alkalmazandó. Az ellenőrzési jelentésben a monitoring útján végzett ellenőrzés eredményeit parcellánként kell feltüntetni.

Az első albekezdéstől eltérve, ha a tagállamok igénybe veszik a kollektív kérelmek bevezetésének lehetőségét, a tagállamok úgy dönthetnek, hogy nem biztosítanak lehetőséget a gazdálkodóközösségeknek az ellenőrzési jelentés aláírására, ha az ellenőrzés során nem tapasztaltak meg nem felelést. Ha az említett ellenőrzések során meg nem felelésre derül fény, lehetőséget kell biztosítani a jelentés aláírására még azelőtt, hogy az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó szankciók tekintetében.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés végrehajtására a 40. cikknek megfelelően távérzékelés, vagy a 40a. cikknek megfelelően monitoring útján kerül sor, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy ha a távérzékeléssel vagy monitoring útján végzett ellenőrzés során nem találtak meg nem felelést, a kedvezményezettnek nem teszik lehetővé az ellenőrzési jelentés aláírását. Ha az ilyen ellenőrzések vagy a monitoring során meg nem felelésre derül fény, lehetőséget kell biztosítani a jelentés aláírására, mielőtt az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében. Monitoring útján végzett ellenőrzés alkalmazásakor ez a kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha a kedvezményezettet a 40a. cikk (1) bekezdése d) pontjának megfelelően kialakított, a kedvezményezettel való kapcsolattartásra szolgáló eszköz révén értesítik a meg nem felelésről, és a kedvezményezett lehetőséget kap a meg nem felelés kifogásolására még az előtt, hogy az illetékes hatóság a megállapítások alapján levonja a következtetéseket a támogatások esetleges csökkentése, elutasítása, visszavonása, illetve az alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében.

3. szakasz

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében benyújtott állatállomány-alapú támogatási kérelmekkel vagy kifizetési kérelmekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések

42. cikk

Helyszíni ellenőrzések

Amennyiben valamely tagállam meghatározott a 21. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti időszakot, a 32., 33. és 35. cikkben előírt minimális helyszíni ellenőrzési arány legalább 50 %-át elosztva végzi el az említett időszak alatt az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek, illetve az állatokra vonatkozó támogatási intézkedések esetében. Ha azonban nem alkalmaz birtokontartási időszakot, illetve ha a birtokontartási időszak előre nem határozható meg, vagy a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően kezdődik, a 32., 33. és 35. cikkben előírt helyszíni ellenőrzések összességét elosztva kell elvégezni azon az időszakon belül, amely során egy állat után a kifizetés, illetve a támogatás igényelhető.

Amennyiben valamely tagállam él a 21. cikk (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének 17. pontjában meghatározott, potenciálisan támogatható állatokat is ellenőrizni kell.

A helyszíni ellenőrzések elsősorban annak vizsgálatára terjednek ki, hogy a támogatási kérelem és/vagy kifizetési kérelem által érintett, a mezőgazdasági üzemben tartott állatok száma, illetve adott esetben a potenciálisan támogatható állatok száma megegyezik-e a nyilvántartásba bejegyzett számmal, illetve az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba bejelentett számmal.

A helyszíni ellenőrzéseknek ezenkívül ki kell terjedniük a következőkre is:

a) a nyilvántartás bejegyzéseinek és az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis felé tett bejelentések helytállóságának és koherenciájának ellenőrzése az igazoló dokumentumokból vett minta alapján, például a vásárlást igazoló és értékesítési számlák, vágási bizonylatok, állat-egészségügyi bizonyítványok és adott esetben marhalevelek vagy mozgatásra vonatkozó dokumentumok segítségével, azokkal az állatokkal kapcsolatban, amelyekre a helyszíni ellenőrzést megelőző hat hónapban támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be; amennyiben azonban szabálytalanságokra derül fény, az ellenőrzést ki kell terjeszteni a helyszíni ellenőrzést megelőző 12 hónapra;

b) annak igazolása, hogy a szarvasmarhaféléket vagy juh- és kecskeféléket megjelölték füljelzőkkel vagy más azonosító eszközökkel, adott esetben ellátták őket marhalevéllel vagy mozgatásra vonatkozó dokumentummal, valamint nyilvántartásba vették és megfelelően bejelentették őket az állatokra vonatkozó számítógépes adatbázisba való felvétel céljából.

Az első albekezdés b) pontja szerinti ellenőrzések elvégzése véletlenszerű mintavételezéssel is történhet. Amennyiben e minta ellenőrzése meg nem felelést tár fel, ellenőrizni kell minden állatot vagy extrapolálni kell a minta alapján levont következtetéseket.

43. cikk

Az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerekre és az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési jelentés

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek felülvizsgálatát. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszereket és/vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedéseket, valamint az ellenőrzött állatállomány-alapú támogatási kérelmeket és kifizetési kérelmeket;

b) a jelen lévő személyeket;

c) a helyszínen talált állatok számát és fajtáját, valamint - adott esetben - a füljelző-számokat, az állatokra vonatkozó nyilvántartás és számítógépes adatbázis bejegyzéseit és bármilyen ellenőrzött igazoló dokumentumot, az ellenőrzések eredményeit, továbbá - adott esetben - az egyes állatokkal és/vagy azok azonosítási kódjával kapcsolatos különleges észrevételeket;

d) azt a tény, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, mennyi idővel az ellenőrzés előtt. A 25. cikk szerinti 48 órás határidő túllépése esetén az ellenőrzési jelentésben meg kell adni a túllépés okát;

e) az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések összefüggésében végrehajtandó esetleges különleges ellenőrző intézkedéseket;

f) bármely további elvégzendő ellenőrző intézkedést.

IV. FEJEZET

Különös szabályok

44. cikk

A regionális vagy együttes végrehajtás keretében kialakított ökológiai jelentőségű területek tekintetében az ellenőrzési eredményekre vonatkozó szabályok

Az 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) és (6) bekezdése szerinti regionális vagy együttes végrehajtás esetében a közös egybefüggő ökológiai jelentőségű területek meghatározott területét az egyes résztvevők között a közös ökológiai területekben az általuk - az e rendelet 18. cikkének értelmében bejelentett adatok alapján - képviselt részesedésük arányában kell elosztani.

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének a regionális vagy együttes végrehajtás valamennyi résztvevőjére való alkalmazása céljából a meghatározott ökológiai jelentőségű terület a meghatározott közös ökológiai jelentőségű területek e cikk első bekezdése szerint kiosztott részarányának és az egyéni kötelezettségek tekintetében meghatározott ökológiai jelentőségű területeknek az összege.

IV. CÍM

NEM TERÜLETALAPÚ ÉS AZ ÁLLATTARTÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezés

46. cikk

Alkalmazási kör

Ez a cím az 1305/2013/EU rendelet 14-20. cikkében, 21. cikkének (1) bekezdésében - az a) és b) pont szerinti éves támogatás kivételével -, 27. cikkében, 28. cikkének (9) bekezdésében, 35., 36., 39b és 39c. cikkében, valamint 51. cikkének (2) bekezdésében, az 1303/2013/EU rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében, továbbá az 1698/2005/EK rendelet 20. cikkében, 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában, b) pontjának ii., vi. és vii. alpontjában, a létesítési költségek tekintetében 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában, valamint 52. és 63. cikkében előírt intézkedések keretében felmerült kiadásokra alkalmazandó.

II. FEJEZET

Ellenőrzések

1. szakasz

Általános rendelkezések

47. cikk

Támogatási kérelmek, kifizetési kérelmek és egyéb nyilatkozatok

2. szakasz

Az ellenőrzésekre vonatkozó előírások

48. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzéseinek biztosítaniuk kell, hogy a művelet megfeleljen az uniós vagy nemzeti jog által, illetve a vidékfejlesztési programban megállapított alkalmazandó kötelezettségeknek, beleértve a közbeszerzésekre és az állami támogatásokra vonatkozó előírásokat, valamint az egyéb kötelező előírásokat és követelményeket. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük különösen a következők vizsgálatára:

a) a kedvezményezett támogathatósága;

b) a támogatási kérelem tárgyát képező műveletre vonatkozó támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások és más kötelezettségek;

c) a kiválasztási kritériumoknak való megfelelés, amennyiben azok alkalmazandók;

d) a művelet költségeinek támogathatósága, beleértve az olyan költségkategóriáknak vagy számítási módszernek való megfelelést, amelyek akkor alkalmazandók, ha az adott művelet vagy annak egy része az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdése b), c) és d) pontjának hatálya alá tartozik;

e) az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett költségek tekintetében - kivéve a természetbeni hozzájárulást és az értékcsökkenést - a bejelentett költségek észszerűségének ellenőrzése. A költségeket megfelelő értékelő rendszer segítségével, például referenciaköltségek, különböző ajánlatok összehasonlítása vagy egy értékelő bizottság révén értékelni kell. A legfeljebb 30 %-os mértékű támogatásban részesülő, illetve az 1305/2013/EU rendelet 35. cikke alapján támogatott műveletek esetében a költségek észszerűségének ellenőrzése a kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzésének szakaszában is elvégezhető. A legfeljebb 5 000 EUR összegű támogatható költséggel járó műveletek esetében a költségek észszerűsége az irányító hatóság által előzetesen jóváhagyott költségvetés-tervezet keretében is megállapítható.

A kifizetési kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiakra terjed ki, amennyiben ezek a vizsgált kérelemre alkalmazhatók:

a) a befejezett művelet összevetése azzal a művelettel, amelyre a támogatási kérelmet jóváhagyták;

b) a felmerült költségek és a teljesített kifizetések, kivéve amennyiben az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett támogatási formák vagy módszerek valamelyikét alkalmazták.

Az illetékes hatóság azonban dönthet úgy, hogy például az alábbi, megfelelően indokolt okok miatt nem kerít sor helyszíni szemlére:

a) a tevékenységet már beválasztott ák a 49. cikk szerint elvégzendő helyszíni ellenőrzések mintájába;

b) az illetékes hatóság szerint a kérdéses művelet kis beruházás;

c) az illetékes hatóság szerint alacsony a kockázata annak, hogy a támogatás feltételei nem teljesülnek, vagy hogy a beruházás nem valósult meg.

A második albekezdésben említett döntést és annak indoklását rögzíteni kell.

49. cikk

Helyszíni ellenőrzések

50. cikk

A helyszíni ellenőrzések mintavételezése és ellenőrzési aránya és

Amennyiben egy adott, helyszíni ellenőrzésnek alávetendő művelet vonatkozásában előzetes vagy időközi kifizetés teljesítésére került sor, e kifizetéseket bele kell számítani a helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrzött, első bekezdés szerinti kiadásokba.

A pénzügyi eszközök tekintetében csak a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő, a végső kedvezményezettnek teljesített kifizetéseket kell beleszámítani a helyszíni ellenőrzések keretében ellenőrzött, első bekezdés szerinti kiadásokba.

Az adminisztratív ellenőrzések után nem támogathatónak minősített kifizetési kérelmek nem vehetők figyelembe az (1) bekezdés szerinti minimális szint teljesítése szempontjából.

A jóváhagyott tevékenységek (1) bekezdés szerint ellenőrizendő mintájánál figyelembe kell venni különösen:

a) annak szükségességét, hogy az ellenőrzés a műveletek típus és volumen szempontjából megfelelően összeállított együttesére terjedjen ki;

b) a tagállami és uniós ellenőrzések során azonosított kockázati tényezőket;

c) a művelet típusának a vidékfejlesztési program végrehajtása során jelentkező hibakockázathoz való hozzájárulása;

d) az intézkedések és a műveletek típusa közötti egyensúly fenntartásának szükségességét;

e) annak szükségességét, hogy a kiadások 35-40 %-a véletlenszerűen kerüljön kiválasztásra.

A tagállamok csak akkor alkalmazhatják az első albekezdést, ha teljesülnek a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó, a Bizottság által az 1306/2013/EU rendelet 62. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított általános feltételek.

Amennyiben a második albekezdésben említett feltételek már nem teljesülnek, a tagállamok haladéktalanul visszavonják a helyszíni ellenőrzések minimális szintjének csökkentésére vonatkozó döntésüket. A tagállamok a következő naptári évtől a helyszíni ellenőrzések az (1) bekezdésben előírt minimális szintjét alkalmazzák.

51. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma

Ez annak ellenőrzését is magában foglalja, hogy a kedvezményezett által benyújtott kifizetési kérelmet alátámasztják-e számviteli vagy más dokumentumok, ideértve szükség esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatok pontosságának harmadik felek birtokában lévő adatok vagy kereskedelmi dokumentumok alapján történő ellenőrzését is.

52. cikk

Utólagos ellenőrzések

53. cikk

Ellenőrzési jelentés

Valamennyi e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely lehetővé teszi az elvégzett ellenőrzések részleteinek áttekintését. A jelentésben fel kell tüntetni különösen:

a) az ellenőrzött intézkedéseket, támogatási kérelmeket vagy kifizetési kérelmeket;

b) a jelen lévő személyeket;

c) azt a tény, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, mennyi idővel az ellenőrzés előtt;

d) az ellenőrzések eredményeit és adott esetben a külön észrevételeket;

e) bármely egyéb, későbbiekben elvégzendő ellenőrzési intézkedést.

3. szakasz

Az egyedi intézkedéseket érintő ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések

60. cikk

LEADER

Az első albekezdésben említett feladatátruházás esetén az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a helyi akciócsoportok működését, többek között könyvvizsgálati ellenőrzésekkel, illetve az adminisztratív ellenőrzések mintavétel alapján történő újbóli elvégzése révén.

Az illetékes hatóság e rendelet 49. cikkének megfelelően helyszíni ellenőrzéseket is végez. A LEADER-rel összefüggő kiadások ellenőrzési mintájára az e rendelet 50. cikkében szerepelővel legalább azonos százalékos arány alkalmazandó.

61. cikk

Kamattámogatások és a garanciadíj-támogatások

62. cikk

Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

Az 1305/2013/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdése alapján felmerült kiadások tekintetében e rendelet 48-51. és 53. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

A 48. cikk szerinti adminisztratív ellenőrzéseket és a 49. cikk szerinti helyszíni ellenőrzéseket a technikai segítségnyújtás kifizetését engedélyező alanytól funkcionálisan független alanynak kell végeznie.

III. FEJEZET

Jogosulatlan kifizetések és igazgatási szankciók

63. cikk

A támogatás részben vagy egészben történő visszavonása és az igazgatási szankciók

Az illetékes hatóság megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetési kérelmet, és meghatározza a támogatás céljára elszámolható összegeket. Az illetékes hatóság meghatározza:

a) a kedvezményezett részére a kifizetési kérelem és a támogatási határozat alapján fizetendő összeget;

b) a kedvezményezett részére a kifizetési kérelemben szereplő kiadások támogathatóságának vizsgálatát követően fizetendő összeget.

Amennyiben a második albekezdés a) pontja alapján meghatározott összeg több mint 10 %-kal meghaladja az említett albekezdés b) pontja alapján meghatározott összeget, a b) pont szerint megállapított összeg tekintetében igazgatási szankciót kell alkalmazni. A szankció összege a fenti két összeg különbözetének felel meg, de nem lehet nagyobb annál az összegnél, amely a támogatás teljes körű visszavonását jelentené.

Nem alkalmazandó azonban szankció abban az esetben, ha a kedvezményezett az illetékes hatóság számára kielégítő módon bizonyítani tudja, hogy nem hibáztatható a nem támogatható összeg feltüntetéséért, vagy ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról, hogy az érintett kedvezményezett nem hibáztatható.

V. CÍM

A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KONTROLLRENDSZER ÉS IGAZGATÁSI SZANKCIÓK

I. FEJEZET

Közös rendelkezések

64. cikk

Fogalommeghatározások

A kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő kontrollrendszer és igazgatási szankciók végrehajtásához szükséges technikai előírások vonatkozásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

"szakosított ellenőrző szervek" : az 1306/2013/EU rendelet 93. cikkében említett szabályoknak való megfelelés biztosításáért felelős, e rendelet 67. cikke szerinti illetékes nemzeti ellenőrző hatóságok;

b)

"jogi aktus" : az 1306/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt minden egyes irányelv és rendelet;

c)

"a ténymegállapítás éve" : az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés elvégzése szerinti naptári év;

d)

"kölcsönös megfeleltetési területek" : az 1306/2013/EU rendelet 93. cikkének (1) bekezdése szerinti három terület bármelyike, valamint az állandó legelőknek az említett rendelet 93. cikkének (3) bekezdése szerinti fenntartása.

II. FEJEZET

Ellenőrzés

1. szakasz

Általános rendelkezések

65. cikk

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kontrollrendszer

A tagállamok a kölcsönös megfeleltetés tekintetében hatékony ellenőrzést biztosító kontrollrendszert hoznak létre. E rendszernek biztosítania kell különösen a következőket:

a) amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, a kedvezményezettekre vonatkozó, az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti információk továbbítása a kifizető ügynökségektől a szakosított ellenőrző szervekhez és/vagy - adott esetben - a koordináló hatóságon keresztül;

b) az ellenőrzéshez használt minták kiválasztásához alkalmazandó módszerek;

c) az elvégzendő ellenőrzések jellegére és terjedelmére vonatkozó adatok;

d) ellenőrzési jelentések, amelyek tartalmazzák különösen a feltárt meg nem felelést, valamint súlyosságának, mértékének, tartósságának és ismétlődésének értékelését;

e) amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, az ellenőrzési jelentések továbbítása a szakosított ellenőrző szervektől a kifizető ügynökséghez vagy a koordináló hatósághoz, vagy mindkettőhöz;

f) a támogatáscsökkentés és a támogatás köréből való kizárás rendszerének alkalmazása a kifizető ügynökség által.

66. cikk

A támogatás kifizetése a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekkel összefüggésben

Amennyiben a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések nem zárhatók le az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti kifizetéseknek vagy éves támogatásoknak az érintett kedvezményezettek általi kézhezvétele előtt, a kedvezményezett által bármilyen igazgatási szankció következtében fizetendő összeget e rendelet 7. cikkének megfelelően vissza kell fizettetni vagy levonás útján be kell hajtani.

67. cikk

Az illetékes ellenőrző hatóság felelőssége

Az illetékes ellenőrző hatóság felelősségi körei az alábbiak:

a) a szakosított ellenőrző szervek felelősek a szóban forgó követelmények és előírások betartásával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtásáért;

b) a kifizető ügynökségek felelősek az egyes esetekben kiszabandó igazgatási szankcióknak a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezete és az e rendelet e címének III. fejezete alapján történő megállapításáért.

2. szakasz

Helyszíni ellenőrzések

68. cikk

Minimális ellenőrzési arány

Az első albekezdéstől eltérve az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikkében említett személyek csoportjának esetében az első albekezdésben meghatározott ellenőrzési minta kiszámítása céljából az ilyen csoportok egyes tagjai tekinthetők kedvezményezetteknek.

Az első albekezdésben említett minimális ellenőrzési arány elérhető az egyes illetékes ellenőrző hatóságok szintjén, vagy egy-egy jogi aktus vagy előírás, illetve ezek csoportjai szintjén. Amennyiben az ellenőrzéseket nem a kifizető ügynökség hajtja végre, a szóban forgó minimális ellenőrzési arány az egyes kifizető ügynökségek szintjén is elérhető.

Ha a jogi aktusra és az előírásokra alkalmazandó jogszabályok már meghatároznak minimális ellenőrzési arányt, akkor az első albekezdés szerinti minimális arány helyett azt az arányt kell alkalmazni. Másik lehetőségként a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a jogi aktusokra és előírásokra alkalmazandó jogszabályok alapján - az első albekezdésben említett mintán kívül - végzett helyszíni ellenőrzések során feltárt meg nem felelés minden esetét be kell jelenteni a vonatkozó jogi aktus vagy előírás alkalmazásáért felelős illetékes ellenőrző hatóságnak, amely az esetet figyelemmel kíséri. E fejezet, valamint a III. cím I., II. és III. fejezetének előírásai alkalmazandók.

A 96/22/EK irányelvvel összefüggő kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek tekintetében fontolóra kell venni a felügyeleti tervek külön mintavételezési szintjének alkalmazását az első albekezdés szerinti minimális arány teljesítésére.

Az (1) bekezdéstől eltérve az említett bekezdés szerinti minimális ellenőrzési aránynak az egyes jogi aktusok vagy előírások, illetve a jogi aktusok vagy előírások egy csoportjának szintjén történő elérése érdekében a tagállamok:

a) felhasználhatják a kiválasztott kedvezményezettek tekintetében a szóban forgó jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelőn elvégzett helyszíni ellenőrzések eredményeit; vagy

b) a kiválasztott kedvezményezetteket helyettesíthetik olyan kedvezményezettekkel, akiknél a szóban forgó jogi aktusokra és előírásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végeznek, feltéve, hogy ezek a kedvezményezettek az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti kedvezményezettek.

Ilyen esetekben a helyszíni ellenőrzésnek a kölcsönös megfeleltetés keretében meghatározott jogi aktusok és előírások minden aspektusát le kell fednie. Továbbá a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e helyszíni ellenőrzések hatékonysága az illetékes ellenőrző hatóságok által végrehajtott helyszíni ellenőrzésekével legalább azonos mértékű legyen.

69. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

A kockázatelemzés során figyelembe lehet venni az alábbiak egyikét vagy mindegyikét:

a) a kedvezményezett részvétele az 1306/2013/EU rendelet 12. cikkében előírt mezőgazdasági tanácsadó rendszerben;

b) a kedvezményezett részvétele valamely tanúsítási rendszerben, amennyiben a szóban forgó rendszer az érintett követelmények vagy előírások szempontjából releváns.

A tagállamok a kockázatelemezés alapján dönthetnek úgy, hogy a kockázatalapú ellenőrzési mintából kizárják a második albekezdés b) pontja szerinti tanúsítási rendszerben részt vevő kedvezményezetteket. Mindazonáltal amennyiben a tanúsítási rendszer a kölcsönös megfeleltetés keretében a kedvezményezettek által betartandó követelményeknek és előírásoknak csak egy részét tartalmazza, a tanúsítási rendszer részét nem képező követelmények és előírások tekintetében megfelelő kockázati tényezőket kell alkalmazni.

Amennyiben az ellenőrzés eredményeinek vizsgálata során megállapításra kerül, hogy a második albekezdés b) pontja szerinti tanúsítási rendszer részét képező követelményeknek és előírásoknak való meg nem felelés gyakori, a szóban forgó követelményekhez vagy előírásokhoz tartozó kockázati tényezőket újra kell értékelni.

A 68. cikk (1) bekezdésétől eltérve a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek mintái kiválaszthatók a minimális 1 %-os arány szerint külön-külön az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke értelmében a kölcsönös megfeleltetési kötelezettség hatálya alá tartozó kedvezményezettek minden egyes alábbi sokaságából:

a) az 1307/2013/EU rendelet alapján közvetlen kifizetésekben részesülő kedvezményezettek;

b) az 1307/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke alapján borágazati támogatásban részesülő kedvezményezettek;

c) az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja, 28-31., 33. és 34. cikke alapján éves támogatásokban részesülő kedvezményezettek.

70. cikk

A követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása

70a. cikk

Monitoring útján végzett ellenőrzés

Az illetékes hatóságok monitoring útján is végezhetnek ellenőrzést. Ha ilyen ellenőrzés mellett döntenek:

a) eljárást alakítanak ki arra, hogy rendszeresen és módszeresen megfigyeljék, nyomon kövessék és értékeljék a kölcsönös megfeleltetés szempontjából érintett összes követelményt és előírást, amelynek teljesülése ellenőrizhető a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű adatok alapján, egy olyan időszakon át, amely alapján megállapítható a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés;

b) szükség esetén, illetve a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása érdekében megfelelő nyomonkövetési tevékenységeket hajtanak végre;

c) ellenőrzést végeznek az olyan, kölcsönös megfeleltetés szempontjából releváns követelmények és előírások által érintett kedvezményezettek 1 %-ára kiterjedően, amelyeknek teljesülése nem követhető nyomon a Kopernikusz Sentinel műholdak adatai vagy azokkal legalább egyenértékű más adatok alapján, és amelyek relevánsak a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés szempontjából. A kedvezményezettek 1 %-ának 20-25 %-át véletlenszerűen kell kiválasztani. A kedvezményezettek fennmaradó részét kockázatelemzés alapján kell kiválasztani;

d) tájékoztatják a kedvezményezetteket a monitoring útján végzett ellenőrzésre vonatkozó döntésről, továbbá megfelelő eszközöket alakítanak ki, amelyek útján legalább az ennek a bekezdésnek az a) pontjában meghatározott eljárás parcellánkénti előzetes eredményei, a figyelmeztető jelzések és a b) és a c) pont alkalmazásában bekért bizonyítékok kapcsán kapcsolatot tarthatnak a kedvezményezettekkel. Az illetékes hatóságok időben tájékoztatják a kedvezményezetteket, hogy támogassák őket a követelményeknek és előírásoknak való megfelelésben, valamint - az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (2) bekezdésében szereplő előzetes figyelmeztető rendszer sérelme nélkül - lehetővé teszik számukra, hogy a helyzetet még a 72. cikkben említett ellenőrzési jelentésben szereplő következtetések megszövegezése előtt, de az előzetes eredmények közlésétől számított legfeljebb egy hónapon belül rendezzék. A b) és a c) pont alkalmazásában helyszíni fizikai ellenőrzést kell végezni, ha a releváns bizonyítékok, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékok kiértékelése alapján nem állapítható meg a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés. A helyszíni fizikai ellenőrzés azon követelmények és előírások ellenőrzésére korlátozható, amelyek relevánsak a monitoring útján végzett ellenőrzés hatálya alá tartozó, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés megállapítása szempontjából.

70b. cikk

Értesítések

A tagállamok a monitoring útján végzett ellenőrzések megkezdésének naptári évében február 1-jéig értesítik a Bizottságot arról, ha a 70a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzések alkalmazása mellett döntöttek.

71. cikk

A helyszíni ellenőrzés elemei

Az első albekezdés ellenére, amennyiben a minimális ellenőrzési arányt az 68. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az egyes jogi aktusok vagy előírások, illetve a jogi aktusok vagy előírások egyes csoportjainak szintjén érik el, a kiválasztott kedvezményezetteket a szóban forgó jogi aktus vagy előírás, illetve a jogi aktusok és előírások adott csoportja tekintetében kell ellenőrizni.

Az 1305/2013/EU rendelet 28. és 29. cikke szerinti, az e rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében előírt minta céljára kiválasztott személyek csoportja esetében az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a csoport minden tagját ellenőrizzék a rájuk vonatkozó követelményeknek és előírásoknak való megfelelés tekintetében.

Általában a helyszíni ellenőrzés céljából kiválasztott egyes kedvezményezetteket akkor kell ellenőrzésnek alávetni, amikor a követelmények és előírások többsége - amelyek tekintetében a kedvezményezettet kiválasztott ák - ellenőrizhető. A tagállamoknak azonban gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi követelmény és előírás tekintetében az év egésze során megfelelő legyen az elvégzett ellenőrzések aránya.

Az első albekezdés nem érinti a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. címének II. fejezete és az e rendelet e címének III. fejezete szerinti igazgatási szankciók kiszámítását és alkalmazását. Amennyiben az első albekezdésben említett minta vizsgálata meg nem felelést tár fel, a ténylegesen ellenőrzött mezőgazdasági parcellaminta elemszámát növelni kell.

Ezenkívül amennyiben az adott jogi aktusra vagy előírásokra alkalmazandó jogszabályok előírják, a helyszíni ellenőrzések részeként elvégzett, a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés tényleges vizsgálata korlátozódhat az ellenőrizendő elemek reprezentatív mintájára. A tagállamoknak azonban gondoskodniuk kell arról, hogy az ellenőrzés minden olyan követelményre és előírásra kiterjedjen, amelyek tekintetében a megfelelés ellenőrizhető a látogatás idején.

A mutatóknak közvetlenül kapcsolódniuk kell az általuk képviselt követelményekhez vagy előírásokhoz, és az adott követelmények vagy előírások ellenőrzésekor vizsgálandó valamennyi elemre ki kell terjedniük.

72. cikk

Ellenőrzési jelentés

A jelentés részei a következők:

a) általános rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza: i. a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kedvezményezett; ii. a jelen lévő személyek; iii. annak ismertetése, hogy a kedvezményezett kapott-e előzetes értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, az mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

b) az egyes jogi aktusok és előírások tekintetében végzett ellenőrzéseket külön-külön feltüntető rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza: i. a helyszíni ellenőrzés során vizsgált követelmények és előírások; ii. a végrehajtott ellenőrzések jellege és kiterjedése; iii. a ténymegállapítások; iv. azok a jogi aktusok és előírások, amelyek vonatkozásában meg nem felelést tártak fel;

c) értékelési rész, amely az 1306/2013/EU rendelet 99. cikkének (1) bekezdésével összhangban a "súlyosság", "mérték", "tartósság" és "ismétlődő jelleg" kritériumok alapján értékeli a meg nem felelés jelentőségét az egyes jogi aktusok és/vagy előírások tekintetében, az alkalmazandó támogatáscsökkentés esetleges enyhítéséhez vagy súlyosbításához vezető tényezők megjelölésével.

Amennyiben a szóban forgó követelményre vagy előírásra vonatkozó rendelkezések egy bizonyos tűréshatáron belül lehetővé teszik a feltárt meg nem felelés további nyomon követésétől való eltekintést, vagy ha a támogatásnyújtás az 1305/2013/EU rendelet 17. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján történik, a jelentésben ezt jelezni kell.

A 70a. cikk szerinti, monitoring útján végzett ellenőrzés esetében az e bekezdés második albekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontja nem alkalmazandó. Az ellenőrzési jelentésben a monitoring útján végzett ellenőrzés eredményeit parcellánként kell feltüntetni.

Azon eset kivételével, ha a kedvezményezett az 1306/2013/EU rendelet 99. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban azonnal meghozta a korrekciós intézkedéseket a megállapított meg nem felelés orvoslására, a kedvezményezettet az e bekezdés első albekezdésében meghatározott határidőn belül tájékoztatni kell arról, hogy az 1306/2013/EU rendelet 99. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében korrekciós intézkedéseket kell hozni.

Azon eset kivételével, ha a kedvezményezett az 1306/2013/EU rendelet 97. cikkének (3) bekezdésével összhangban azonnal meghozta a korrekciós intézkedéseket a megállapított meg nem felelés orvoslására, az érintett kedvezményezettet az említett cikkben előírt igazgatási szankció alkalmazásától való eltekintésről született döntést követő egy hónapon belül tájékoztatni kell arról, hogy korrekciós intézkedéseket kell hozni.

Amennyiben az illetékes ellenőrző hatóság nem a kifizető ügynökség, az ellenőrzési jelentést és - kérés esetén - a vonatkozó igazoló dokumentumokat a véglegesítésüket követő egy hónapon belül meg kell küldeni a kifizető ügynökségnek vagy a koordináló hatóságnak, vagy azokat részükre hozzáférhetővé kell tenni.

Mindazonáltal amennyiben a jelentés nem tartalmaz ténymegállapításokat, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem küldenek ilyen jelentést, feltéve, hogy ahhoz a jelentés véglegesítését követő egy hónapon belül közvetlen hozzáférést biztosítanak a kifizető ügynökségnek vagy a koordináló hatóságnak.

III. FEJEZET

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása

73. cikk

Általános elvek

Az igazgatási szankció az 1306/2013/EU rendelet 92. cikke szerinti olyan kifizetések teljes összegére alkalmazandó, amelyeket az adott kedvezményezettnek teljesítettek vagy teljesíteni fognak:

a) a kedvezményezett által a ténymegállapítás évében benyújtott vagy benyújtandó támogatási kérelmek vagy kifizetési kérelmek nyomán; és/vagy

b) az 1308/2013/EU rendelet 46. és 47. cikke szerinti borágazati támogatás iránti kérelmek alapján.

Ami az első albekezdés b) pontját illeti, a vonatkozó összeget a szerkezetátalakítási és átállási intézkedés tekintetében hárommal el kell osztani.

74. cikk

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása gondatlanság esetén

Az eredményként kapott csökkentési százalékok összeadódnak. A maximális támogatáscsökkentés azonban nem haladhatja meg az e rendelet 73. cikkének (4) bekezdésében említett teljes összeg 5 %-át.

75. cikk

Az igazgatási szankciók kiszámítása és alkalmazása szándékos meg nem felelés esetén

A szándékos meg nem felelés különösen jelentős mértékű, súlyosságú vagy tartósságú eseteiben a kedvezményezettet a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 40. cikkének megfelelően meghatározott és kiszabott szankción túlmenően a következő naptári évben ki kell zárni az 1306/2013/EU rendelet 92. cikkében említett valamennyi kifizetésből.

VI. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

76. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendelet a 2015. január 1-jével kezdődő igénylési évekkel vagy támogatási időszakokkal kapcsolatos támogatási kérelmekre vagy kifizetési kérelmekre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Bizottság 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 229/2013/EU rendelete egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

( 4 ) A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

( 5 ) A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

( 6 ) A Bizottság 2008/62/EK irányelve (2008. június 20.) a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről (HL L 162., 2008.6.21., 13. o.).

( 7 ) A Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

( 8 ) A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

( 10 ) A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

( 11 ) A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.)

( 12 ) A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0809 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0809&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0809-20220718 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0809-20220718&locale=hu