206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A 2022. május 25-én kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit a 2-3/A. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

2. § Az R. 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megbízatásának megszűnését követő 180 napon belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságban vezető tisztségviselői tisztség betöltésére vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt, illetve a Kit. vagy a Kttv. hatálya alá tartozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyt (a továbbiakban együtt: új jogviszony) létesítő

a) politikai felsővezető nem jogosult a Ksztv. 13. § (2) és (4) bekezdése szerinti juttatásra,

b) politikai vezető nem jogosult a Kit. 210. § (5) és (7) bekezdése szerinti juttatásra, kivéve, ha a megbízatásának megszűnését követően kormánymegbízotti megbízást kap,

c) közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár nem jogosult a lemondási időre és a felmentési időre járó illetményre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érintett köteles a részére kifizetett (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti juttatás összegét, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti lemondási vagy felmentési időre járó illetményt az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül visszafizetni a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére.

(3) Az új jogviszonyban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító időt számításba kell venni."

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Ha a 2. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 180 napon belül a 2. § (1) bekezdése szerinti új jogviszonyt létesít,

a) amennyiben végkielégítés illeti meg, a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony létesítése közötti időtartamnak megfelelő összegű végkielégítésre jogosult,

b) a részére kifizetett végkielégítés összegének az a) pont szerinti időtartamra eső részén felüli összegét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv részére köteles visszafizetni,

c) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét az a) pont szerinti időtartamra eső végkielégítési összegnek a Kit. 112. § (2) bekezdése szerint megfelelő mértékű jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell venni."

4. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § hatálya alá tartozó érintett személy köteles haladéktalanul tájékoztatni

a) a korábban őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet az új jogviszony létesítéséről,

b) az új foglalkoztató szervet arról, hogy a 2. § (1) bekezdése vagy a 3. § hatálya alá tartozik.

(2) Az e rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) ellenőrzi.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellenőrzés keretében a KEHI a 2. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató szervet, gazdasági társaságot megkeresheti és az új jogviszony létesítésével kapcsolatos iratokba betekinthet. A KEHI az ellenőrzés érdekében - a 2. § (1) bekezdése szerinti megbízatás, valamint a 3. § szerinti korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését követő 365. nap végéig - kezeli az új jogviszonyt létesítő személy személyazonosító adatait és az új jogviszony létesítésére vonatkozó adatokat.

(4) A Kttv. 69. § (5) bekezdésében foglaltakon felül a végkielégítésre jogosító idő számítása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül a 2. § (3) bekezdése és a 3. § c) pontja alapján megállapított, korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idő."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére