229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) 1. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre e rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelem:

a) jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére,

b) erőműegység feletti rendelkezési jog átadásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére vagy

c) a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének megváltozása miatti módosításra

irányul.

(7) A (6) bekezdés a) és b) pontja esetén a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot állapít meg, ha a kötelező átvételi jogosultságot átadóval szemben a jogutódlás időpontjában vagy a kötelező átvételi jogosultság rendelkezési jog átadásán alapuló megállapítására vonatkozó, (6) bekezdés b) pontja szerinti kérelem elbírálásakor nem áll fenn a 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(8) A kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a (6) bekezdés a) pontja esetén a jogutód, a (6) bekezdés b) pontja esetén az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy nyújtja be a Hivatalhoz. Az üggyel érintett további - kérelmezőn kívüli - ügyfelek (7) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(9) A (6)-(8) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősülnek mindazon személyek, akik a kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintettek.

(10) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet a jogutód a jogutódlást követő harminc napon belül nyújtja be a Hivatalhoz.

(11) A kötelező átvételre jogosult erőműegység feletti rendelkezési jog átadása legkorábban akkor hatályosul, amikor a kötelező átvételi jogosultság (6) bekezdés b) pontja szerinti bejegyzése a kötelező átvételre jogosult erőműegység feletti rendelkezési jogot szerző részére megtörténik."

2. § A KÁT rendelet 3. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

"(17) A kötelező átvételre jogosult termelő kérésére - a kötelező átvételi jogosultság jogutódlás vagy az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása miatti megállapításának esetét kivéve - a kötelező átvételi jogosultságot a Hivatal nem vonhatja vissza."

3. § A KÁT rendelet 4. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(11) Az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása esetén a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak -az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből a rendelkezési jog átadása időpontjában még fennmaradó részt állapítja meg azon személy számára, aki az erőműegységgel az átadást követően rendelkezni jogosult.

(12) A KÁT mérlegkörben lévő KÁT termelő - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével - kizárólag akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolására prémium típusú támogatási szerződést köt. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. A kötelező átvételre jogosult termelő - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével - a KÁT mérlegkörhöz a KÁT mérlegkörből történő kilépést követően nem csatlakozhat újra."

4. § A KÁT rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A kötelező átvételre jogosult erőműegység a kötelező átvétel keretében megállapított támogatás igénybevételével egyidejűleg a közcélú hálózaton piaci alapon úgy értékesíthet villamos energiát, ha másik mérlegkörhöz csatlakozik, továbbá a kötelező átvételi támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére a Befogadó Üzletszabályzata szerinti Prémium támogatási szerződést köt a Befogadóval. Ebben az esetben a (12)-(12b) bekezdés szerint meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni, és a továbbiakban az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével - nincs lehetőség."

5. § A KÁT rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kötelező átvételre jogosult termelő a villamosenergia-termelést a KÁT mérlegkörben kezdi meg, amelyhez a Befogadó Üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést köt a Befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és Befogadó Üzletszabályzata határozza meg. A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehetséges, amelyben a villamosenergia-termelés várhatóan megkezdődik. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik."

6. § (1) A KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a KÁT termelő,)

"g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi vagy villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előírásoknak nem tesz eleget,"

(2) A KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a KÁT termelő,)

"l) aki kényszertörlési eljárás alatt áll,"

(3) A KÁT rendelet 9/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés oka a felfüggesztéstől számított 3 hónap elteltével is fennáll, úgy a Hivatal rendelkezhet a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról."

7. § A KÁT rendelet a következő 11/E. §-sal egészül ki:

"11/E. § A villamosenergia-termelést az egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról szóló 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépése előtt megkezdő, kötelező átvételre jogosult erőműegység esetében, amelyre a termelő a MódKr. hatálybalépését megelőzően nem kötötte meg a KÁT mérlegkör-tagsági szerződést, vagy nem kérte a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolását, legkésőbb a MódKr. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a Befogadó Üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést vagy prémium támogatási szerződést. Prémium támogatási szerződés megkötése esetén az erőműegység KÁT mérlegkörhöz - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével - nem csatlakozhat. Az e bekezdés szerinti erőműegységek esetében a támogatási időtartam számítása a MódKr. hatálybalépését követő hónap első napján megkezdődik."

8. § A KÁT rendelet 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § A KÁT rendelet 15. számú melléklet 7. pontjában a "Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga alapján átváltva, Ft/kWh." szövegrész helyébe a "Pi -az adott (i) elszámolási mérési időegységre a hazai szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által közzétett, napon belül kialakult órás és negyedórás árak Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon számított átlaga - napon belüli árak hiányában a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár - (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott napra - munkaszüneti nap esetében a megelőző munkanapra -közzétett napi középárfolyama alapján átváltva, Ft/kWh." szöveg lép.

10. § A KÁT rendelet

a) 4. § (14) bekezdésében a "nem kell átlépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe" szövegrész helyébe a "nem kell más mérlegkörhöz csatlakoznia és a kötelező átvételi támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére prémium támogatási szerződést kötnie a Befogadóval" szöveg,

b) 9/A. § (3) bekezdésében az "a), c) vagy h)-k) pontja" szövegrész helyébe az "a) vagy c) pontja" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés h) és k) pontja.

2. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KÁT mérlegkörben lévő, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó KÁT termelő kizárólag akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolására a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt a befogadóval. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad. Az e bekezdés szerinti KÁT mérlegkörből történő kilépés esetén a kötelező átvételre jogosult termelő a KÁT mérlegkörhöz nem csatlakozhat újra."

(2) A METÁR rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kötelező átvételre jogosult erőműegység a kötelező átvétel keretében történő támogatás igénybevételével egyidejűleg a közcélú hálózaton piaci alapon úgy értékesíthet villamos energiát, ha másik mérlegkörhöz csatlakozik, továbbá a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt. Ebben az esetben az (1)-(5) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni, és a továbbiakban az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására nincs lehetőség."

13. § A METÁR rendelet 6. § (2)-(2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása esetén az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy kérelmére a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből a rendelkezési jog átadása időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy részére.

(2a) Jogutódlás esetén a jogutód kérelmére a Hivatal - ha a jogszabályi feltételek fennállnak - az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből a jogutódlás időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg a jogutód részére.

(2b) A (2) és (2a) bekezdés esetében a Hivatal kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot csak abban az esetben állapíthat meg, ha a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság átadójával szemben a (2) bekezdés szerinti kérelem elbírálásakor vagy a jogutódlás időpontjában nem áll fenn a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2c) A (2)-(2b) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősül, aki a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintett. Az üggyel érintett további - kérelmezőn kívüli - ügyfél (2b) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelését a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2d) A (2a) bekezdés szerinti kérelmet a jogutód jogutódlást követő harminc napon belül nyújtja be a Hivatalhoz. (2e) A kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jog átadása legkorábban akkor hatályosul, amikor a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság (2) bekezdés szerinti bejegyzése a kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jogot szerző részére megtörténik."

14. § A METÁR rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A KÁT mérlegkörben történő értékesítéshez a kötelező átvételre jogosult termelő a befogadó üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és befogadó üzletszabályzata határozza meg."

15. § A METÁR rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a termelő a befogadó üzletszabályzata szerinti szerződést köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és befogadó üzletszabályzata határozza meg.

(2) Prémium típusú támogatás premizált termelő részére történő kifizetésére a befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződést - biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével -a termelő nem szüntetheti meg a Hivatal által kiadott, a támogatási jogosultságot megállapító határozatában előírt a villamos energia támogatási időtartam lejártáig vagy a támogatás alá eső teljes villamosenergia-mennyiség elszámolásáig.

(4) A termelő kérésére - barna prémium, továbbá a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság jogutódlás vagy az erőműegység feletti rendelkezés átadása miatti megállapításának esetét kivéve - a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultságot a Hivatal nem vonhatja vissza."

16. § (1) A METÁR rendelet 18. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2b) A zöld prémium típusú támogatás támogatási időtartamát

a) a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől vagy

b) ha a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés később lép hatályba, a kereskedelmi üzem kezdetétől számított harmadik hónap első napjától

kell számolni."

(2) A METÁR rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kötelező átvételre jogosult, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó termelő a villamosenergia-termelést a KÁT mérlegkörben kezdi meg. A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás legkorábban azon hónap első napjától lehetséges, amelyben a villamosenergia-termelés várhatóan megkezdődik. A befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan - az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül - veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik."

17. § (1) A METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)

"g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi, vagy villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előírásoknak nem tesz eleget,"

(2) A METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)

"i) aki kényszertörlési eljárás alatt áll,"

(3) A METÁR rendelet 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés oka a felfüggesztéstől számított 3 hónap elteltével is fennáll, úgy a Hivatal rendelkezhet a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultságból történő kizárásról."

18. § A METÁR rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § (1) Kereskedelmi üzemet az egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról szóló 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr2.) hatálybalépése előtt megkezdett, kötelező átvételre jogosult erőműegység esetében, amelyre a termelő a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg a KÁT mérlegkör-tagsági szerződést, vagy nem kérte a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolását, legkésőbb a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági vagy prémium támogatási szerződést. Prémium támogatási szerződés megkötése esetén az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására nincs lehetőség. Az e bekezdés szerinti erőműegység esetében a támogatási időtartam számítása legkésőbb a MódKr2. hatálybalépését követő hónap első napján megkezdődik.

(2) Kereskedelmi üzemét a MódKr2. hatálybalépése előtt megkezdett, zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő esetében, aki a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződést, a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést."

19. § A METÁR rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § A METÁR rendelet 6. melléklet 7. pontjában a "Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga alapján átváltva, Ft/kWh." szövegrész helyébe a "Pi - az adott (i) elszámolási mérési időegységre a hazai szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által közzétett, napon belül kialakult órás és negyedórás árak Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon számított átlaga - napon belüli árak hiányában a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár - (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott napra - munkaszüneti nap esetében a megelőző munkanapra - közzétett napi középárfolyama alapján átváltva, Ft/kWh." szöveg lép.

21. § A METÁR rendelet

a) 3. § (7) bekezdésében a "nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe" szövegrész helyébe a "nem kell a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére prémium támogatást kötnie és más mérlegkörhöz csatlakoznia" szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében az "a), c), h) vagy j) pontja" szövegrész helyébe az "a), c) vagy j) pontja" szöveg,

c) 20. § (4) bekezdésében az "(1) bekezdés b), d)-f), i), vagy k) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b), d)-f) vagy i) pontja" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés h) és k) pontja.

3. Az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § Nem lép hatályba az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 31. §-a és 63. §-a.

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § és a 20. § az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) A 23. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A KÁT rendelet 14. számú melléklet 1. pont 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.7. Az 1.1-1.5. pontban, valamint a 15. számú mellékletben az SZi ki és SZi be mennyiségeket nulla értékkel kell figyelembe venni és a Befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét, amennyiben

MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be);

1.8. Amennyiben a Menetrendadásra kötelezett a 7. § (5) bekezdés szerinti menetrendadási kötelezettségét nem teljesíti, az adott napra nem élhet a 7. § (7) bekezdés a) pont szerinti jogával és Befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét."

2. melléklet a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A METÁR rendelet 5. melléklet 1. pont 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő 1.8. ponttal egészül ki:

"1.7. Az 1.1-1.5. pontban, valamint a 6. számú mellékletben az SZi ki és SZi be mennyiségeket nulla értékkel kell figyelembe venni és a befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét, amennyiben

MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be);

1.8. Amennyiben a menetrendadásra kötelezett a 12. § (1) bekezdés szerinti menetrendadási kötelezettségét nem teljesíti, az adott napra nem élhet a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogával és befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét."

Tartalomjegyzék