787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 5., 7., 8., 23., 24., 29., 30., 35., 41., 53. és 55. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. és 27. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 1. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. profil elszámolású felhasználó: olyan felhasználó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas, indirekt mérésre szolgáló távlehívható fogyasztásmérővel vagy a 14/B. §-ban meghatározott felszerelési feltételeknek megfelelő okosmérővel,"

(2) A Vet. vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"17. tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-c) alpontjában meghatározott személy;"

(3) A Vet. vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 25-27. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"25. független gazdasági szakértő: felsőfokú közgazdasági végzettséggel rendelkező szakértő, akinek személyes vagy vagyoni érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz;

26. független műszaki szakértő: felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakértő, akinek személyes vagy vagyoni érdeke nem fűződik a kérelmezőhöz vagy a beruházáshoz;

27. indirekt mérés: kiegészítő készülékként mérőváltót tartalmazó fogyasztásmérő berendezéssel megvalósított mérés."

2. § A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:

"(A VET 15. §-ához)

5/A. § Az (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (9) bekezdésében előírt konzultációs kötelezettséget az átviteli rendszerirányító a honlapján való közzététel útján teljesíti."

3. § A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:

"Nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás korlátja

9/D. § (1) Az átviteli rendszerirányító az üzemi szabályzatban meghatározott objektív és transzparens feltételek szerint a VET 16. § n) pontjában és a VET 35. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban hathavi rendszerességgel meghatározza a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága - így különösen a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága - szempontjából a villamosenergia-rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját.

(2) A befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség hálózati engedélyesek közötti felosztásának módját az üzemi szabályzat határozza meg.

(3) A hálózati engedélyes a nagy- és középfeszültségű hálózatra vonatkozó a befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképességkorlátot meghaladó nap- és szélerőművi csatlakozási igényt - a megkötött csatlakozási szerződésnek a csatlakozási pont módosításával, a betáplálási teljesítmény növekedésével vagy az elsődleges energiaforrás változásával nem járó módosítását ide nem értve - elutasítja, kivéve, ha

a) a rendszerhasználó a csatlakozás során vállalja azokat az üzemi szabályzatban meghatározott műszaki feltételeket, amelyek a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartását biztosítják, vagy

b) a csatlakozási igény a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti pályázati eljárástól függő erőművi beruházáshoz kapcsolódik, amelynek keretében rendszerhasználó vállalja azokat a műszaki feltételeket, amely a villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának fenntartását biztosítják.

(4) A hálózati engedélyesek a pályázati eljárásban érintett csatlakozási igényekre a pályázat eredményétől függő feltételes műszaki-gazdasági tájékoztatást adnak.

(5) A befogadható nap- és szélerőművi kapacitást meghaladó mértékű összesített nap- és szélerőművi csatlakozási igény beérkezése esetén a nap- és szélerőművi igényeket az üzemi szabályzatban meghatározott módon kell rangsorolni."

4. § A Vet. vhr. a következő alcímmel egészül ki:

"Igénybejelentő általi csatlakozás-kivitelezés és megtérítése

9/E. § (1) Az igénybejelentő a VET 27. § (3c) bekezdése alapján megkezdett kivitelezésről haladéktalanul tájékoztatja a hálózati engedélyest.

(2) A VET 27/A. § (1) bekezdése szerinti megtérítés során - a legkisebb költség elve figyelembevételével -a költségek igazolt mértéke legfeljebb a Hivatal által megállapított csatlakozási vezetékdíjak kétszereséig terjedhet."

5. § A Vet. vhr. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § A hálózati engedélyesek a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére a VET 35. § (8) bekezdése szerint kiosztható szabad kapacitásokat a szabad kapacitások közzétételéhez igazodóan, közös országos szintű előkészítő eljárásban

a) a hálózat műszaki jellemzői és

b) a nap- és szélerőművi csatlakozási igények tekintetében az átviteli rendszerirányító által a 9/D. §-ban meghatározott korlát

szerint határozzák meg."

6. § A Vet. vhr. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a felhasználási hely esetében indirekt mérés kerül kialakításra, a távlehívható fogyasztásmérő távleolvasását lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat felhasználási helyen belül történő kiépítésének költsége és az adatátviteli kapcsolat folyamatos biztosításának kötelezettsége és költsége, beleértve az előfizetési díjat is, a felhasználót terheli."

7. § A Vet. vhr. 14/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/B. § (1) Az elosztó okosmérőt szerel fel a kisfeszültségen a 3 x 80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére, ha a felhasználási helyen indirekt mérés vagy előre fizetős mérés kialakítására nem került sor, és

a) a felhasználási helynek - a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint külön mért berendezések áramköreinek teljesítménye nélkül - számított teljesítménye - új felhasználási hely csatlakozása vagy a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén - eléri vagy meghaladja a 3 x 32 A-t, vagy

b) a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatásra, vagy

c) a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejárt.

(2) Az elosztó egy éven belül a kisfeszültségű hálózatról ellátott, 3 x 80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználási helyen a fogyasztásmérőt okosmérőre cseréli, ha

a) a felhasználási hely - a Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló rendelete szerint kisfeszültségű profilos elosztási díjjal elszámolt - villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és

b) a felhasználási helyen nincs indirekt vagy előre fizetős mérő felszerelve.

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó igénybejelentő vagy felhasználó jogosult a Hivatal elnökének a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló határozatában meghatározott díj megfizetése mellett az elosztótól okosmérő felszerelését igényelni. A 16. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az elosztó a felhasználó igénybejelentésének kézhezvételétől számított 4 hónapon belül - amely időtartamba a mérőhely kialakítási munkálatok ideje nem számít bele - felszereli az okosmérőt.

(4) Az okos mérési rendszernek alkalmasnak kell lennie a fogyasztás kiegyenlítő energia elszámolási mérési időintervallumának megfelelő gyakorisággal történő mérésére és elszámolására. Az okosmérő és az okosméréshez kapcsolódó rendszer biztosítja az adatkommunikációs és az adatfeldolgozó rendszer biztonsági és kiberbiztonságának elérhető legjobb technológiák melletti védelmét az arányosság figyelembevételével, az interoperabilitást, valamint azt, hogy a felhasználó a felhasználói energiagazdálkodás elősegítése érdekében közel valós idejű hozzáférést kapjon a nem hiteles fogyasztási adataihoz.

(5) Az okosmérő és az okosméréshez kapcsolódó rendszer minimális működési és műszaki követelményeit az elosztói szabályzat tartalmazza. A minimális működési és műszaki követelmények meghatározása során figyelembe kell venni az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló, 2012. március 9-i 2012/148/EU bizottsági ajánlásban foglaltakat, a vonatkozó európai szabványokat vagy azt teljesítő egyenértékű műszaki megoldásokat, a legjobb gyakorlatokat, valamint az okosmérővel való mérés és a villamosenergia-rendszer fejlesztési lehetőségeit.

(6) Az elosztó - az okosmérővel rendelkező felhasználók profil alapú elszámolásból való kikerülésére való felkészülés céljából - a villamosenergia-kereskedő kérése esetén anonimizálást követően átadja a villamosenergia-kereskedővel jogviszonyban álló, okosmérővel rendelkező felhasználók tekintetében rendelkezésére álló, kiegyenlítő energia elszámolási mérési időintervallumának megfelelő gyakoriságú mérési adatait."

8. § A Vet. vhr. 21/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó az elektronikus számlázást a felhasználó részére térítésmentesen biztosítja."

9. § A Vet. vhr. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A villamosenergia-kereskedő a villamosenergia-vásárlási szerződés bármelyik fél általi felmondása esetén - ide nem értve a 22/A. § (1a) bekezdése szerinti felmondást - legkésőbb a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése előtt 21 nappal, azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés megszűnését követően haladéktalanul értesíti a hálózati engedélyest a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti tartalommal."

10. § A Vet. vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állandó ügyfélszolgálati iroda a hét minden munkanapján legalább 6 óra, és - 5 munkanap esetén - legalább heti 36 óra nyitvatartással üzemel. Az állandó ügyfélszolgálati irodán kötelező

a) az elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazása,

b) a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása,

c) a készpénz-átutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás rendelkezésre tartása, valamint

d) a személyes, telefonos és online úton is elérhető időpontfoglalási rendszer alkalmazása, azzal, hogy az időpont foglalás nélkül érkező ügyfelek részére is biztosítani kell az ügyintézés lehetőségét."

11. § A Vet. vhr. a következő 27/E. §-sal egészül ki:

"27/E. § (1) A VET 60. § (4) bekezdésében és 63. § (4) bekezdésében meghatározott elektronikus kapcsolattartás - a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - magában foglalja

a) a jogszabályi előíráson alapuló,

b) a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatásról szóló,

c) az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos és

d) az adatkezeléssel kapcsolatos

értesítést, tájékoztatást, valamint megkeresést.

(2) Ha az értesítés, tájékoztatás, megkeresés személyes adatot is tartalmaz, a villamosenergia-kereskedő és az elosztó technikai intézkedést tesz az elektronikus küldemény adatbiztonságának biztosítása érdekében."

12. § A Vet. vhr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a beadványban foglaltak alapján több engedélyes érintett, az érintett engedélyesek a beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül egyeztetik, hogy a beadványban foglaltak vonatkozásában melyik engedélyes jár el. A beadványt az eljáró engedélyesnek kell átadni, azzal, hogy az eljáró engedélyes az egyeztetés megtörténtéről és eredményéről a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatja."

13. § A Vet. vhr. 39/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39/B. § (1) A jogi személy a Hivataltól kérelmezi az energiaközösségként történő nyilvántartásba vételét a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező

a) alapító dokumentumát,

b) a végzett vagy végezni kívánt tevékenységek megnevezését, és

c) a jogi személy ügyvezetést ellátó tagjának és a jogi személy döntéshozó szervében az irányítási jog gyakorlásához szükséges mértékben részt vevő tagjának arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a VET 66/B. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) A VET 66/B. § (1a) bekezdése szerinti megújulóenergia-közösség nyilvántartásba vétele esetén a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl a kérelem tartalmazza

a) a megújulóenergia-közösségként történő nyilvántartásba vételre irányuló nyilatkozatot,

b) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tényleges irányítást gyakorló tag megfelel a VET 66/B. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint

c) a megújulóenergia-közösség működésével érintett valamennyi transzformátorállomási körzet megjelölését.

(4) A Hivatal a kérelmezőt energiaközösségként nyilvántartásba veszi, amennyiben a kérelmező megfelel a VET szerinti feltételeknek.

(5) A nyilvántartásba bejegyzett adatokban történt változás esetén az energiaközösség a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül értesíti a Hivatalt.

(6) Ha a Hivatal azt észleli, hogy nem állnak fenn az energiaközösség nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek, határidő tűzésével felhívja az energiaközösséget a törvényi feltételeknek történő megfelelés biztosítására. A Hivatal törli az energiaközösséget a nyilvántartásból, ha megállapítja, hogy nem állnak fenn az energiaközösség nyilvántartásba vételére vonatkozó VET szerinti feltételek és az energiaközösség a törvényi feltételeknek történő megfelelést a meghatározott határidőn belül nem biztosítja. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a megújulóenergia-közösség az energiaközösségre vonatkozó VET szerinti feltételeknek megfelel, csak a megújulóenergia-közösségek nyilvántartásából törli.

(7) A Hivatal a nyilvántartásba vett energiaközösségek listáját a honlapján közzéteszi."

14. § A Vet. vhr. 54. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A VET 74. § (1) bekezdés a) és b), h)-j) és l) pontjában meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. Ha az engedély kérelem benyújtását követően nyilvánítják a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá, akkor a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás hatálybalépését követő 3 munkanapon belül ki kell egészíteni a kérelmet az erre vonatkozó tájékoztatással."

15. § A Vet. vhr. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"62. § (1) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. számú mellékletben előírtakat.

(2) A kiserőművi összevont engedélyt a Hivatal abban az esetben adhatja meg, ha a kiserőmű megfelel a külön jogszabályban meghatározott energetikai hatásfokra vonatkozó minimális követelményeknek, valamint a kérelmező rendelkezik vagy igazolja, hogy rendelkezni fog az engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközökkel.

(3) A Hivatal a kiserőművi összevont engedélyben meghatározza az engedélyes alapvető eszközeinek a körét, amelyek az engedélyezett tevékenység végzéséhez szükségesek."

16. § A Vet. vhr. 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az erőművi engedély hatályának módosításakor a kiserőművi összevont engedély és az 50 MW vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű működési engedély módosítás iránti kérelemhez a 4. és 6. számú mellékletekben előírtakon kívül mellékelni kell a független műszaki szakértő véleményét arra vonatkozóan, hogy az erőmű főberendezései az erőmű meghosszabbított élettartama alatti működésére alkalmasak."

17. § A Vet. vhr. 84/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84/A. § (1) Az elosztó a VET 178/L. §-a alapján a Hivatal előzetes jóváhagyásával az alábbi tevékenységeket szervezheti ki:

a) elosztóhálózat építése,

b) ügyfélszolgálati tevékenység, ideértve a rendszerhasználókkal való kapcsolattartással, a számlakibocsátással és a számla ellenértékének beszedésével kapcsolatos tevékenységeket,

c) elosztóhálózat tervezése és azon tevékenységek, amelyek költségei a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint a beruházás értékében aktiválandók,

d) építészeti műszaki ellenőri tevékenység, ide nem értve a villamos műszaki ellenőri tevékenységet,

e) környezetvédelmi szakértői szolgáltatások,

f) gallyazás és nyiladéktisztítás,

g) műszaki és térképi nyilvántartási rendszer üzemeltetése,

h) korrózióvédelemmel összefüggő karbantartási feladatok,

i) a hálózati, távfelügyeleti, üzemi célú távközlési és alállomási eszközökkel kapcsolatos diagnosztikai és karbantartási szolgáltatás,

j) üzemeltetés és üzemzavar elhárítása céljából gépek, berendezések, járművek és szaktudás igénybevétele,

k) csatlakozó berendezés és fogyasztásmérő-berendezés létesítése, ellenőrzése, cseréje, leszerelése és javítása, ki- és visszakapcsolása, valamint

l) rendszeres és rendkívüli mérőleolvasás.

(2) Az elosztó az (1) bekezdésben foglalt tevékenységek mellett más elosztótól vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztótól, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott szerződés alapján, engedélyköteles tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat igénybe vehet."

18. § A Vet. vhr. 87. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az engedélyes kapcsolt vállalkozása a 84/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység nem villamosipari építési-szerelési részének elvégzésébe más vállalkozást is bevonhat."

19. § A Vet. vhr. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hálózati engedélyes a közreműködő kiválasztása és megbízása során

a) ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá, a VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint jár el, vagy

b) ha az a Kbt. hatálya alá tartozik és a Kbt. alapján nem kell pályázatot alkalmazni, akkor a 84/A. § (1) bekezdés

c) pontjában foglaltak beszerzése esetén a VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott belső kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint nyilvános pályázatot folytat le."

20. § A Vet. vhr. a következő 125. §-sal egészül ki:

"125. § (1) Az a felhasználó, aki az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépésekor profil alapú elszámolás alapján vételez villamos energiát, jogosult 2023. december 31. napjáig profil alapú elszámolás alapján villamos energiát vételezni, kivéve, ha kéri az idősoros elszámolását és rendelkezik az ilyen mérésre alkalmas fogyasztásmérővel.

(2) Az a felhasználó, akinek a részére az elosztó a MódKr. hatálybalépését követően a 14/B. § alapján okosmérőt szerel fel, jogosult 2023. december 31. napjáig profil alapú elszámolásban vételezni, kivéve, ha a felhasználó kéri az idősoros elszámolását."

21. § A Vet. vhr.

1. 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a "kifejezetett" szövegrész helyébe a "kifejezett" szöveg,

2. 14. § (2) bekezdésében a "fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérővel" szöveg,

3. 16. § (2) bekezdésében a "távlehívható fogyasztásmérő készüléket" szövegrész helyébe a "távlehívható fogyasztásmérőt" szöveg,

4. 16. § (3) bekezdésében a "távlehívható fogyasztásmérő készülék" szövegrész helyébe a "távlehívható fogyasztásmérő" szöveg,

5. 21/A. § (2) bekezdésében a "fogyasztásmérő berendezéssel vagy okosmérővel" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérővel" szöveg,

6. 21/C. § (1) bekezdésében a "távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezés" szövegrész helyébe a "távlehívható fogyasztásmérő" szöveg,

7. 26. § (4) bekezdésében a "Távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő berendezéssel" szövegrész helyébe a "Távlehívható fogyasztásmérővel" szöveg, a "távlehívásra alkalmas" szövegrész helyébe a "távlehívható" szöveg,

8. 31. § (7) bekezdésében, 31. § (9) bekezdésében és 32. § (6) bekezdésében a "fizető" szövegrész helyébe a "fizetős" szöveg,

9. 31. § (7) bekezdésében az "Amennyiben a fogyasztó" szövegrész helyébe az "Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó" szövegrész,

10. 32. § (6) bekezdésében a "kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót" szövegrész helyébe a "kötelezettség vonatkozásában a szociálisan rászoruló fogyasztót" szöveg,

11. 31. § (8) bekezdésében a "villamosenergia-értékesítési" szövegrész helyébe a "villamosenergia-vásárlási" szöveg,

12. 51. § (2) bekezdésében az "az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel" szövegrész helyébe az "az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel - ideértve az energiaközösségek érdekképviseletét ellátó szervezetet is -" szöveg,

13. 78. § (2) bekezdés a) pontjában az "informatikai eszközöket" szövegrész helyébe az "informatikai rendszereket" szöveg,

14. 90. § (2) bekezdés a) pontjában az "informatikai és egyéb eszközök" szövegrész helyébe az "informatikai berendezések" szöveg,

15. 90. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az "informatikai eszközök" szövegrész helyébe az "informatikai rendszer" szöveg,

16. 99/A. § (1) bekezdés c) pontjában az "informatikai rendszerek és berendezések, valamint az azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások" szövegrész helyébe az "informatikai eszközök, az informatikai szolgáltatások, valamint az informatikai támogatási szolgáltatások" szöveg,

17. 2. számú melléklet 14.8. pontjában a "fogyasztásmérő készüléket" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérőt" szöveg,

18. 4. számú melléklet 4. pontjában a "szaktanácsadó" szövegrész helyébe a "gazdasági szakértő" szöveg,

19. 9. számú melléklet 4. pontjában a "szaktanácsadó" szövegrész helyébe a "gazdasági szakértő" szöveg,

20. 11. számú melléklet 4. pontjában a "szaktanácsadó" szövegrész helyébe a "gazdasági szakértő" szöveg,

21. 11. számú melléklet 12. pontjában a "mérési pontok helyeinek felsorolása (mérésponti azonosító)." szövegrész helyébe a "mérési pontok helyeinek felsorolása (mérésponti azonosító) egyértelműen összerendelve a gépegységekkel." szöveg,

22. 12. számú melléklet II. bekezdés 1. pont f) alpontjában az "informatikai eszközökkel" szövegrész helyébe az "informatikai berendezésekkel" szöveg,

23. 12. számú melléklet III. bekezdés 1. pont a) alpontjában az "informatikai eszközökkel" szövegrész helyébe az "informatikai berendezésekkel" szöveg,

24. 12. számú melléklet IV. bekezdés 1. pont d) alpontjában az "informatikai eszközökkel" szövegrész helyébe az "informatikai berendezésekkel" szöveg,

25. 18. számú melléklet címében a "szaktanácsadók" szövegrész helyébe a "gazdasági szakértők" szöveg,

26. 18. számú melléklet IV. pontjában a "szaktanácsadói" szövegrész helyébe a "független gazdasági szakértői" szöveg,

27. 18. számú melléklet IV. pontjában a "szaktanácsadó" szövegrész helyébe a "független gazdasági szakértő" szöveg,

28. 18. számú melléklet I-IV. pontjában a "szaktanácsadónak" szövegrész helyébe a "független gazdasági szakértőnek" szöveg

lép.

22. § A Vet. vhr.

a) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

c) 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

d) 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

e) 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép,

f) 15. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép, és

g) 22. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

23. § Hatályát veszti a Vet. vhr.

a) 21/A. § (2a) bekezdése,

b) 79. § (1) bekezdésében az "és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre" szövegrész,

c) az "A villamosenergia-kereskedelemre és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedély" alcím címében az "és a korlátozott villamosenergia-kereskedelemre" szövegrész,

d) 5. számú melléklet 14.9. pontja,

e) 9. számú melléklet 5.9. pontja.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet1.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A saját ingatlanon építendő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték, és azok tartószerkezeten elhelyezett, valamint külső- és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseinek engedélyezési feltételei tekintetében - amennyiben egyszerűsített eljárás lefolytatásának helye nincs - az adott építmény idegen ingatlanon történő építési engedélyezésére vonatkozó előírások az irányadók.

(2) Ha a hálózati engedélyes az engedélyezés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja a tervezett építménnyel érintett, más személy tulajdonában álló ingatlan tekintetében a kisajátítási eljárásra vonatkozó kérelem benyújtását, az építési engedélyezési eljárás lefolytatható azzal, hogy az építési engedélynek az érintett ingatlanra vonatkozó rendelkezései a hálózati engedélyes javára szóló, az érintett ingatlanra vonatkozó kisajátítási határozat véglegessé válását követő napon lépnek hatályba."

25. § A Rendelet1. 26/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26/B. § Az üzemeltető a 26/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság jogszerű hallgatása alapján a VET 133. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságokat gyakorolhatja, és a hatóság 15 nap elteltével rávezeti az igénybejelentésre és annak az üzemeltető birtokában levő másolati példányára, hogy a bejelentés alapján a VET 133. § (3) bekezdése szerinti jogosultságok megilletik az üzemeltetőt, vagy a Hatóságnál levő példányról az üzemeltető kérésére másolatot ad ki."

3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT-rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;"

(2) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"k) napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;"

(3) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"o) szabályozási pótdíj: a Menetrendadásra kötelezettnek a napon belüli termelési menetrendjétől való, a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján módosított, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése esetén a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó számára fizetendő díj;"

(4) A KÁT-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"r) Menetrendadásra kötelezett: a Befogadó részére értékesítő KÁT termelő vagy összevont menetrendadási szerződés esetén a Menetrend-csoport Képviselő;"

27. § A KÁT-rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát, a határozatban megjelölt átvételi időtartam alatt, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos árképzési szabályok szerint a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni.

(2) A KÁT termelők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:

a) A KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén egy Menetrend-csoport Képviselőt jelölnek ki. A Menetrend-csoport Képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, azonban a KÁT termelő - menetrendje tekintetében - egy csoport tagja lehet, azzal, hogy az e rendelet és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) szerinti KÁT termelők közösen is alakíthatnak csoportot.

b) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai a Befogadóval az annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek, amely a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmazza a közvetítés lehetőségét.

c) A Menetrend-csoport Képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötnek egymással.

d) A Menetrend-csoport Képviselő a 7. § (5)-(6) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként adja meg, azonban a Befogadó és a Menetrend-csoport Képviselő a 7. § (11) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrend alapján számolják el. A Menetrend-csoport Képviselő és a csoporttagok a Menetrendcsoport Képviselő által a Befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkeznek.

e) Ha egy Menetrend-csoporthoz villamosenergia-tárolóval rendelkező KÁT termelő csatlakozik, a villamosenergia-tároló használatára a Menetrend-csoport Képviselő jogosult az összes Menetrend-csoport tag tekintetében.

f) Erőműegységeinek összevont kezelése esetén a KÁT termelő a Befogadóval az annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt.

g) Ha több KÁT termelő ugyanazon rendszerhasználót kívánja használni a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmentje során, akkor a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek.

h) Ha egy KÁT termelőnek több erőműegysége van a KÁT mérlegkörben és a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel kíván élni, akkor a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt az összes KÁT mérlegkörben lévő erőműegységére vonatkozóan.

i) A 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel olyan Menetrend-csoport Képviselő élhet, aki rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel.

(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak számításának alapját képező bázisárakat az 1. számú melléklet, az árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. számú melléklet, az áralkalmazási feltételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott bázisárak alapján a Hivatal minden évben elvégzi az 5. számú mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyévi január hónap 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi árakat és azok időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

(5) A (4) bekezdés szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(6) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a Befogadó által átvett, a (8)-(13) bekezdés szerint meghatározott mennyiségű vagy utasított eltérés hatására betáplált villamos energiára vonatkoznak.

(7) A 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment során igénybe vett rendszerhasználó a közcélú csatlakozási pontra vonatkoztatott önálló elszámolási ponton csatlakozik a KÁT mérlegkörhöz.

(8) Az e rendelet szerint elszámolható (elszámolási) villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(9) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek - e rendeletben meghatározott - napszakok vagy zónaidők időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden zónaidőre azonosan kell alkalmazni.

(10) A (8) bekezdés szerinti elszámolási villamosenergia-mennyiség megegyezik a közcélú hálózati csatlakozási ponton mért, vagy arra vonatkoztatott betáplálási mérésadattal azon KÁT termelők esetén, ahol a műszaki feltételek egyidejű betáplálást és vételezést nem tesznek lehetővé, továbbá az adott csatlakozási ponton az adott KÁT termelő kötelező átvétel alá eső termelésén kívül más betáplálás sem lehetséges.

(11) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(12) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a Befogadó és az erőműegység üzemeltetője a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében együttműködnek és meghatározzák az elszámolási ponthoz tartozó képletet.

(13) E rendelet alkalmazásakor az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt főberendezés - kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket - esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(14) A VET 5. §-a szerinti rendszerszintű szolgáltatás vagy elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében értékesített szabályozási energiának a kötelező átvételi rendszeren kívüli, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerinti elszámolásán felül, a Befogadó a KÁT termelőnek a (8) és (11) bekezdés szerinti villamosenergia-mennyiség ellenértékét a (3)-(5) bekezdés szerinti áron fizeti meg az utasítás hatályának időtartama alatt is azzal, hogy a KÁT termelő utasított eltéréseit a 15. számú melléklet 5. és 6. pontja szerint kell elszámolni a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel együtt. A Befogadó az ezzel összefüggő villamos energia költségeket és bevételeket a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.

(15) A (14) bekezdésben hivatkozott utasított eltérésekre vonatkozó adatokat az erőműegység üzemeltetője ellenőrizhető módon kimutatja és nyilvántartja, valamint ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsájtja.

(16) Ha a (8) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamosenergia-mennyiség tekintetében a 9. §-t kell alkalmazni."

28. § (1) A KÁT-rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (12a) és (12b) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az e rendelet szerinti KÁT termelő jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra és a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg és a támogatás időtartama változatlan marad. A KÁT termelő a KÁT mérlegkörhöz legkorábban a KÁT mérlegkörből történő kilépés napját követő 12 hónap elteltével csatlakozhat újra.

(12a) A KÁT mérlegkör (12) bekezdése szerinti önkéntes elhagyása esetén a Befogadó a támogatott árat havonta a 14. számú melléklet 2. pontja szerinti szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értékével növeli meg, amely

a) biogáz erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő biogáz erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a biogáz erőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

b) naperőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő naperőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentés adott havi összegeinek és a naperőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

c) szélerőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő szélerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentés adott havi összegeinek és a szélerőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

d) vízerőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő vízerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentés adott havi összegeinek és a vízerőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

e) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek 3. § (8) és (11) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa.

(12b) Ha a (12a) bekezdés a)-e) pontja szerinti valamely kategóriában nincsen a KÁT mérlegkörben értékesítő erőmű, abban a kategóriában a szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értéke az adott erőműtípus részére az adott hónapban adható maximális érték fele."

(2) A KÁT-rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy értékesíteni kíván villamos energiát, akkor át kell lépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (12)-(12b) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.

(14) A (13) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell átlépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát

a) a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti,

b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti, vagy

c) a KÁT termelő a 7. § (7) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján értékesíti piaci alapon."

29. § A KÁT-rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározásáról szóló határozat a telephely tekintetében akkor módosítható, ha

a) a telephely helyrajzi száma telekalakítási eljárásban hozott határozat következtében módosul, de a telephely fizikai elhelyezkedése nem változik, vagy

b) az erőműegység telephelyeként a határozatban több helyrajzi szám került megjelölésre, de az erőműegység tényleges telephelyeként nem valamennyi megjelölt helyrajzi számú ingatlan szolgál."

30. § A KÁT-rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A KÁT termelő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a Hivatal által meghatározott éves mennyiségek, vagy az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia mértékéig értékesítheti az e rendelet szerinti átvételi áron.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelő a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolja erdei biomassza és fásszárú biomassza esetében, hogy a biomassza fenntartható gazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdése hatálya alá. A Magyarország területén kívül keletkezett erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén a fenntartható gazdálkodást a KÁT termelő a Forest Stewardship Council (FSC) vagy Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) tanúsítványával igazolja, és nyilatkozik a VET 10. § (2) bekezdése alóli mentességről.

(3) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelő nyilatkozik, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az élelmiszer-biztonsági szerv a biomasszának a KÁT termelő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.

(4) A KÁT termelő biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia kötelező átvételi jogosultság keretében történő támogatásra akkor jogosult, ha a megtermeléséhez felhasznált energiaforrás energiatartalma a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján a 29. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célokra figyelembe vehető.

(5) A Menetrendadásra kötelezett a Befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet), a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára napi termelési menetrendet ad.

(6) A Menetrendadásra kötelezett a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli termelési menetrend nyújtására. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napon belüli termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi termelési menetrend automatikusan napon belüli termelési menetrenddé válik.

(7) A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult

a) a napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a villamos energia tényleges szállítását megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a KÁT mérlegkör és valamely - a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörétől eltérő - piaci mérlegkör között,

b) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia - nem közvetlenül végfelhasználási célra történő -vételezésére a KÁT mérlegkörből a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részére és

c) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia betáplálására a KÁT mérlegkörbe a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részéről.

(8) Az a)-c) pont végrehajtására vonatkozó szabályokat a kereskedelmi szabályzat állapítja meg. A Befogadó az a)-c) pont végrehajtásával összefüggő villamos energia költségeit és bevételeit a 15. számú mellékletben meghatározottak szerint számolja el és a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen veszi figyelembe.

(9) A Befogadó és az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (7) bekezdés a) pontja szerint részt vevő mérlegkörfelelős az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő belkereskedelmi menetrendeket a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint bejelenti. Ha a KÁT mérlegkör és a piaci mérlegkör egymás viszonylatában értett, belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti érvényesnek, és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.

(10) Az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (7) bekezdés b) és c) pontja szerint részt vevő rendszerhasználó termelési és fogyasztási menetrendje a KÁT mérlegkör viszonylatában nulla értékű.

(11) A Menetrendadásra kötelezettnek a menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a KÁT termelő - összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők - által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége eltér (7) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembe vételével a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől a Menetrendadásra kötelezett a 14. számú mellékletben meghatározott szabályozási pótdíjat fizet a Befogadónak. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napi termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.

(12) A 3. § (2) bekezdése szerinti összevont menetrendadás esetén a 14. számú melléklet szerinti szabályozási pótdíj megfizetéséért a Menetrend-csoport Képviselő a Menetrend-csoportjába tartozó KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.

(13) A Befogadó a (11) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe."

31. § A KÁT-rendelet 7. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult)

"a) a napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a villamos energia tényleges szállítását megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a KÁT mérlegkör és valamely piaci mérlegkör között, azzal az eltéréssel, hogy a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegköre között villamos energia szállítására olyan Menetrendadásra kötelezett jogosult, aki rendelkezik szervezett villamosenergia-piaci tagsággal,"

32. § A KÁT-rendelet 9/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti. Ha a kizáró ok megszüntetésére nincs lehetőség, a Hivatal rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról."

33. § A KÁT-rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a KÁT-termelő által a Befogadónak történő értékesítés átvételi" szövegrész helyébe az "a Menetrendadásra kötelezett és a Befogadó közötti tranzakciók" szöveg,

b) 9/A. § (3) bekezdésében a "g)-k) pontja" szövegrész helyébe a "h)-k) pontja" szöveg

lép.

34. § A KÁT-rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,

b) 4. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,

c) 14. számú melléklete helyébe a 10. melléklet

lép.

35. § A KÁT-rendelet a 11. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

36. § Hatályát veszti a KÁT-rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c), l) és m) pontja,

b) 6. § (2c) bekezdése,

c) 11. § (15) bekezdése és

d) 8. számú melléklete.

4. A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

37. § A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) 1. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. kezelőrendszer: a forgalmi számlák és a származási garanciák összességét tartalmazó elektronikus számlarendszer;

3. számlatulajdonos: olyan természetes vagy jogi személy, aki származási garancia forgalmi számlaszerződést kötött a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal)."

38. § A Rendelet2. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"2. A kezelőrendszer és a forgalmi számla

2. § (1) A kezelőrendszert a Hivatal működteti. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen.

(2) A kezelőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénnyel összhangban a Hivatal közreműködő szervezetet bízhat meg.

(3) A kezelőrendszerhez történő hozzáféréshez a jogi vagy természetes személy forgalmi számlát nyithat a Hivatalnál. Az átviteli rendszerirányító és a szervezett villamosenergia-piac engedélyes forgalmi számlát nyit és tart fenn a Hivatalnál.

(4) A számlatulajdonos a származási garancia bejegyzésére, törlésére, a külföldi származási garancia elismerésére vonatkozó kérelmét a Hivatalnak nyújtja be.

(5) A Hivatal a forgalmi számla nyitására és a kezelőrendszer használatára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó útmutatót a honlapján közzéteszi."

39. § A Rendelet2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kezelőrendszert a Hivatal működteti. A Hivatal biztosítja, hogy a származási garanciák bejegyzése, átruházása, felhasználása és törlése pontos és megbízható legyen. A Hivatal az 5. § (1) bekezdése szerinti kérelemre indult eljárás végén hatósági bizonyítványt bocsát ki. A Hivatal a hatósági bizonyítvány alapján a származási garanciát egyszerű magánokirati formában bocsátja ki, amely az ellenkező bizonyításig hitelesen igazolja az abban foglalt adatok valódiságát. A származási garanciák bejegyzésének, átruházásának és törlésének részletes szabályait a Hivatal és a számlatulajdonos közötti szerződés tartalmazza."

40. § A Rendelet2. 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A minősítésre vonatkozó kérelem a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, a kérelem a kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:)

"a) egyvonalas villamos kapcsolási rajz a generátortól a csatlakozási pontig és egyvonalas hőséma a termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia, a termelt és kiadott hasznos hő, valamint a bevitt tüzelőanyag mérési pontjainak feltüntetésével;"

41. § A Rendelet2. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"4. A származási garancia bejegyzése

5. § (1) A termelő vagy az általa megbízott számlatulajdonos származási garancia bejegyzésére irányuló kérelme (a továbbiakban: bejegyzési kérelem) a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be, amely tartalmazza

a) az erőműegység azonosítási adatait,

b) a villamosenergia-termelés előállítására felhasznált energiaforrást és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát,

c) a nagy hatásfokú termelésből származó vagy megújuló energiaforrásból a b) pont szerinti időszakban előállított és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségét MWh-ban, valamint

d) annak megjelölését, hogy a származási garanciával érintett energiamennyiség előállításához igénybevételre került-e támogatás, és ha igen, a támogatás összegét és jogcímét.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a formanyomtatvány az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl tartalmazza

a) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét két tizedesjegy pontossággal,

b) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását, valamint

c) a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítást.

(3) Vegyes tüzelés esetén az e rendelet szerint a származási garancia bejegyzésekor figyelembe veendő, megújuló energiaforrás felhasználásával megtermelt villamosenergia-mennyiséget arányosan, a bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva kell kiszámítani. A számítást a kérelmező havi bontásban végzi el és a bejegyzési kérelemhez csatolt, hitelt érdemlő dokumentumokkal támasztja alá.

(4) A Hivatal a származási garanciát a kérelmező által a bejegyzési kérelemben megadott forgalmi számlára bejegyzi, ha

a) a termelő az adott erőműegységre érvényes minősítéssel rendelkezik,

b) a hálózati engedélyes a Hivatalnak átadta az adatokat az erőműegységben megtermelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia mennyiségére vonatkozóan, és ezek az adatok a kérelmező által megadott adatokkal összhangban vannak,

c) a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó adott villamos energia mennyiségre még származási garanciát nem jegyeztek be és

d) az erőműegység nem részesül a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet szerinti támogatásban.

(5) A Hivatal által kiadott kiserőművi összevont engedéllyel vagy termelői működési engedéllyel rendelkező, továbbá a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben részt vevő erőműegység esetén megújuló eredetet igazoló származási garancia bejegyzéséhez nem szükséges a (4) bekezdés a) pontja szerinti minősítés.

(6) A származási garanciát 1 megawattóra (MWh) mennyiségre kell bejegyezni. A közcélú hálózatba betáplált energia minden egyes egységéről legfeljebb egy származási garancia jegyezhető be.

(7) A bejegyzési kérelem az adott villamos energia mennyiség előállítását követő 6. naptári hónap utolsó napjáig nyújtható be.

(8) Egy bejegyzési kérelemnek legalább egy naptári hónapban előállított villamos energia mennyiségére kell irányulnia.

(9) Eltérő naptári években előállított villamosenergia-mennyiségekre külön-külön kell bejegyzési kérelmet benyújtani.

(10) Származási garancia bejegyzésére irányuló kérelem a legalább 50 kW vagy ennél nagyobb beépített teljesítőképességű erőműben megtermelt villamos energia vonatkozásában nyújtható be.

6. § (1) A megújuló energiaforrásból származó energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza

a) a villamos energia előállítására felhasznált energiaforrás és az előállítás kezdetének és befejezésének dátumát,

b) annak megjelölését, hogy a származási garancia

ba) villamos energiára,

bb) fűtőenergiára,

bc) hűtőenergiára, vagy

bd) fűtő- és hűtőenergiára

vonatkozik,

c) az energiát előállító létesítmény nevét, helyét, típusát és beépített teljesítményét,

d) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,

e) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, a támogatási rendszer típusát,

f) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,

g) a bejegyzés dátumát és országát, valamint

h) a származási garancia egyedi azonosító számát.

(2) A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés esetében a származási garancia tartalmazza

a) az energiatermelő létesítmény nevét, helyét, típusát és (hő és villamos energia-) beépített teljesítményét,

b) a villamosenergia-termelés kezdetének és végének dátumát, amely időszakra vonatkozóan a származási garanciát kiállították, valamint a termelés helyszínét,

c) a villamosenergia-termelés tüzelőanyag-forrásának alsó (nettó) fűtőértékét,

d) a villamos energiával együtt termelt hő mennyiségét és felhasználását,

e) a származási garancia tárgyát képező, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségét,

f) nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló rendeletben meghatározottak alapján kiszámított primerenergia-megtakarítást,

g) az erőműegység névleges villamosenergia- és hőtermelési hatásfokát,

h) azt, hogy a létesítmény részesült-e beruházási támogatásban,

i) azt, hogy az energiaegység részesült-e bármilyen más formában valamilyen támogatási rendszerből, és ha igen, a támogatási rendszer típusát,

j) a létesítmény üzembe helyezésének dátumát,

k) a bejegyzés dátumát és országát, valamint

l) a származási garancia egyedi azonosító számát.

(3) Ha a villamos energia megújuló energiaforrás felhasználásával és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel került előállításra, ugyanazon villamosenergia-mennyiség vonatkozásában egy származási garancia kerül bejegyzésre, amely tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat."

42. § A Rendelet2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A származási garancia felhasználásának minősül a származási garancia számlatulajdonos általi törlése a kezelőrendszerből a Hivatal jóváhagyásával, amely igazolja, hogy a felhasznált villamos energia-mennyiség megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés keretében került előállításra.

(2) A kezelőrendszerben a származási garancia tulajdonosa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint megadhatja a felhasználó nevét, aki számára igazolja a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből előállított villamos energia mennyiséget.

(3) Származási garanciák felhasználásakor a számlatulajdonos megadja a felhasználási időszakot, amelyben a kedvezményezett felhasználó számára a származási garanciával igazolni kívánja az adott időszakban felhasznált villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A felhasználási időszak egy vagy több tárgyhónap lehet. Eltérő naptári években felhasznált származási garanciákat külön-külön kell törölni a kezelőrendszerből.

(4) A származási garancia felhasználása a felhasználó adott naptári évre vonatkozó villasmosenergia-fogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb a következő év március 31-ig lehetséges.

(5) A származási garancia a hozzá tartozó villamos energia termelési időszakának végétől számított 12 hónapon belüli villamosenergia-fogyasztási időszak vonatkozásában használható fel."

43. § A Rendelet2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A számlatulajdonos a kezelőrendszeren keresztül az érvényes származási garanciát átruházhatja vagy biztosítékul adhatja a másik számlatulajdonos részére."

44. § A Rendelet2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Hivatal erre irányuló kérelem alapján elismeri a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára vonatkozó származási garanciát, amely az EGT-megállapodásban részes államokból, az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződést aláíró államokból származik (a továbbiakban: külföldi származási garancia) és megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben és az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, a származási garanciákra vonatkozó előírásoknak.

(2) Külföldi származási garancia elismerésének minősül a külföldi származási garancia magyarországi kedvezményezett felhasználó részére, annak magyarországi felhasználási helyére történt, külföldi kezelőrendszerben végbement törlésének a Hivatal általi jóváhagyása.

(3) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező megadja a felhasználási időszakot, amelyben a kedvezményezett felhasználó számára a származási garanciával igazolni kívánja az adott időszakban felhasznált villamos energia egészének vagy egy részének eredetét. A felhasználási időszak egy vagy több tárgyhónap lehet. Eltérő naptári években felhasznált származási garanciára vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani.

(4) Külföldi származási garancia elismerése iránti kérelmet a felhasználó adott naptári évi villamosenergiafogyasztására vonatkozóan legkorábban adott év április 1-jén, legkésőbb adott év december 31-én nyújthat be.

(5) A Hivatal együttműködik más országok származási garanciát kiállító hatóságaival a hazai származási garanciák külföldi elfogadásának során.

(6) A hazai származási garancia külföldi partner részére történő értékesítése akkor valósulhat meg, ha az érintett származási garanciák kezelőrendszerből való törlését a Hivatal jóváhagyta, és az adott állam felelős szervezete a hazai származási garanciákat elismerte."

45. § A Rendelet2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A Hivatal a villamos energiáról szóló törvényben és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint bírságot szabhat ki

a) a termelői engedélyesre,

b) a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetőjére vagy

c) a bejegyzési kérelem benyújtójára,

ha az a bejegyzési kérelmében neki felróható okból téves adatokat szolgáltat.

(2) Ha az engedélyes és a nem engedélyköteles kiserőmű üzemeltetője a 11. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, a Hivatal havonta egymillió forint bírságot szabhat ki.

(3) A Hivatal a származási garanciát haladéktalanul törli a kezelőrendszerből, ha

a) az felhasználásra került,

b) a származási garancia tulajdonosa külföldi partner részére történő értékesítés céljából kérelmezi annak törlését és a Hivatal megbizonyosodott a kérelemben foglaltak megfelelőségéről, vagy

c) a forgalmi számla megszüntetésre került.

(4) Ha a származási garancia nem került felhasználásra, a Hivatal a származási garanciát az abban meghatározott villamos energiamennyiség termelési időszakának utolsó napját követő 12 hónap elteltével törli a kezelőrendszerből."

46. § A Rendelet2. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § Az átviteli rendszerirányító és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 2. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét 2022. március 31-ig teljesíti."

47. § A Rendelet2. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének, valamint"

(való megfelelését szolgálja.)

48. § Hatályát veszti a Rendelet2.

a) 1. § (1) bekezdés 4. pontja és

b) 3. § (3) bekezdésében az "a kérelem a kezelőrendszeren keresztül elektronikus úton is benyújtható" szövegrész.

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet3.) a következő 13/M. alcímmel egészül ki:

"13/M. Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki biztonsági hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

24/AA. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A. § (2) bekezdése szerinti, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A. § (2) bekezdése szerinti, a csatlakozással kapcsolatos igazolt költségeknek a megtérítésére vonatkozó eljárás kereteit a 4. melléklet tartalmazza."

50. § A Rendelet3. a 12. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

6. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metár-rendelet) 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. szabályozási pótdíj: a Menetrendadásra kötelezettnek a napon belüli termelési menetrendjétől való, a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján módosított, a KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése esetén a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó számára fizetendő díj;"

(2) A Metár-rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 20-22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"20. Menetrendadásra kötelezett: a befogadó részére értékesítő KÁT termelő vagy összevont menetrendadási szerződés esetén a menetrend-csoport képviselő;

21. napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

22. napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a Menetrendadásra kötelezett által a befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül."

52. § (1) A Metár-rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az e rendelet szerinti KÁT termelő jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra és a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a KÁT termelő a KÁT mérlegkörhöz legkorábban a KÁT mérlegkörből történő kilépés napját követő 12 hónap elteltével csatlakozhat újra.

(3) A KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz csatlakozott KÁT termelő esetében az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának 1. számú melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad.

(4) A KÁT mérlegkör (1) bekezdés szerinti önkéntes elhagyása esetén a befogadó a támogatott árat havonta az 5. számú melléklet 2. pontja szerinti szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értékével növeli meg, amely

a) biogáz erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő biogáz erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a biogáz erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

b) naperőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő naperőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a naperőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

c) vízerőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő vízerőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és a vízerőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa,

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőmű esetén a KÁT mérlegkörben értékesítő, az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek adott hónapra összesített szabályozási pótdíj csökkentése adott havi összegeinek és az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó egyéb erőművek 4. § (5) bekezdése szerinti adott havi összesített tényleges termelési mennyiségeinek hányadosa.

(5) Ha a (4) bekezdés a)-d) pontja szerinti valamely kategóriában nincsen a KÁT mérlegkörben értékesítő erőmű, úgy abban a kategóriában a szabályozási pótdíjcsökkentés fajlagos értéke az adott erőműtípus részére az adott hónapban adható maximális érték fele.

(6) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (3)-(5) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.

(7) A (6) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát

a) a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti, vagy

b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti.

(8) A kötelező átvétellel vagy prémium típusú támogatással kapcsolatos eljárásokban nem kérelmezhető az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelése."

(2) A Metár-rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdéstől eltérően a KÁT termelőnek nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energiát

a) a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére értékesíti,

b) az elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében az elosztó hálózati engedélyes részére értékesíti, vagy

c) a KÁT termelő a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment alapján értékesíti piaci alapon."

53. § A Metár-rendelet 4. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha az erőműegység több elszámolási ponttal rendelkezik, a prémium típusú támogatásban elszámolt mennyiség megállapításakor - az (5b) bekezdés szerinti eltéréssel - valamennyi elszámolási ponton kiadott mennyiséget figyelembe kell venni.

(5b) Ha az erőműegység névleges teljesítőképessége nagyobb, mint a prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott érték, az erőműegység elszámolási pontjain kiadott mennyiségeket legalább a prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatban meghatározott névleges teljesítőképességének az erőműegység tényleges névleges teljesítőképességéhez viszonyított arányának megfelelő mértékben kell figyelembe venni a prémium típusú támogatás elszámolásakor."

54. § A Metár-rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az (5) bekezdés szerinti elszámolási villamosenergia-mennyiség megegyezik a közcélú hálózati csatlakozási ponton mért vagy arra vonatkoztatott betáplálási mérésadattal azon KÁT termelő vagy premizált termelő esetén, akinél a műszaki feltételek egyidejű betáplálást és vételezést nem tesznek lehetővé, továbbá az adott csatlakozási ponton az adott KÁT termelő vagy premizált termelő kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás alá eső termelésén kívül más betáplálás sem lehetséges."

55. § A Metár-rendelet 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A KÁT termelő vagy a premizált termelő biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás keretében történő támogatásra akkor jogosult, ha a villamosenergia-termeléshez felhasznált energiaforrás energiatartalma a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke alapján a 29. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célokra figyelembe vehető."

56. § A Metár-rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás és 14. § (2) bekezdése szerinti túltámogatási díj vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 19. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(1a) A fizetések a befogadó és a Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a 6. mellékletben meghatározottak szerinti számla, valamint a 12. § (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén az 5. mellékletben meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek."

57. § A Metár-rendelet 8. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A (2a) és (2b) bekezdés kivételével a jogosult a számláját és számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számlában és a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2a) A befogadó a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(2b) A befogadó a túltámogatási díjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse."

58. § A Metár-rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára és számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla vagy számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, a túltámogatási díj esetén tizenegy, a szabályozási pótdíj esetén tizennégy munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a befogadó részére benyújtani. A számlára vagy számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik."

59. § A Metár-rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"5. A villamos energia befogadója és a KÁT termelő, a Menetrendadásra kötelezett, valamint a premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1) A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a befogadó részére. A KÁT termelő vagy a premizált termelő a 19. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy számviteli bizonylatot állít ki a befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő tizenöt napon belül.

(2) A havi számla vagy a havi számviteli bizonylat a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3) A havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a befogadó részére.

(4) A KÁT termelő és a premizált termelő a havi számlát vagy a havi számviteli bizonylatot telephelyenként, a telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva állítja ki. Az eltérő kötelező átvételi árra vagy támogatott árra jogosult erőműrészek ebből a szempontból külön erőműegységként kezelendőek.

(5) Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelő és a premizált termelő az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva állítja ki a számlát vagy a számviteli bizonylatot.

(6) Az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére, pozitív értékű havi összesített egyenlege esetén a befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta az (1) bekezdésben meghatározott számlával egy időben egy számlát állít ki az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia ellenértékéről.

(7) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a Menetrendadásra kötelezett részére.

(8) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén számviteli bizonylatot állít ki a premizált termelő részére a túltámogatási díjról.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti számla, valamint a (7) és (8) bekezdés szerinti számviteli bizonylatok vonatkozásában a Menetrendadásra kötelezett vagy a premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, a befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti - a számla vagy számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) és (6) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja.

(10) Menetrend-csoport esetén a (9) bekezdés szerinti beszámítás során a befogadó a beszámítandó összeget az adott hónapban a menetrend-csoporthoz tartozó tagok között az 5. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint osztja szét. Ha a beszámított összeg nem fedezi teljes mértékben a beszámítandó összeget valamely tag esetében, a befogadó a fennmaradó összeget a Menetrend-csoport többi tagjával szemben az 5. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerinti arányban számíthatja be.

(11) A KÁT termelő, vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő vagy a premizált termelő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási és -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén a módosított adatoknak megfelelően az (1), (6), (7) és (8) bekezdés szerinti számla vagy számviteli bizonylat tekintetében a befogadóval a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámol."

60. § A Metár-rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége - kivéve a szélerőművet - 0,5 MW-nál kisebb, vagy

b) az erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a megvalósításhoz beruházási támogatásban részesül,

valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal véglegessé vált határozatban megállapította, a termelés új beruházáshoz kapcsolódik, és nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró vagy felfüggesztő ok.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben - a Hivatal külön határozata nélkül - akkor is értékesíthető, ha 2025. december 31-ig üzembe helyezett, 0,4 MW alatti névleges teljesítőképességű vagy 2026. január 1-je után üzembe helyezett, 0,2 MW alatti névleges teljesítőképességű erőműegységben termelik."

61. § A Metár-rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a - 10. § (1) bekezdése szerinti esetben a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű - villamos energiát a befogadónak átadni, a befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (3)-(6) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a KÁT mérlegkörben elszámolni.

(2) A KÁT termelők a KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak, azzal, hogy

a) a KÁT termelők összevont menetrendadási csoport alakítása esetén egy menetrend-csoport képviselőt jelölnek ki oly módon, hogy a menetrend-csoport képviselő több összevont menetrendadási csoportot is képviselhet, de a KÁT termelő - menetrendje tekintetében - egy csoport tagja lehet;

b) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai a befogadóval annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötnek, amely a közvetített szolgáltatások kapcsán tartalmazza a közvetítés lehetőségét;

c) a menetrend-csoport képviselő és az összevont menetrendadási csoport tagjai az összevont menetrendadással összefüggő jogaikról és kötelezettségeikről külön megállapodást kötnek egymással;

d) a menetrend-csoport képviselő a 12. § (1) és (2) bekezdése szerinti menetrendeket KÁT termelőnként adja meg, de a befogadó és a menetrend-csoport képviselő a 12. § (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrend alapján számolják el, továbbá a menetrend-csoport képviselő és a csoporttagok a menetrend-csoport képviselő által a befogadó részére megfizetett szabályozási pótdíj szétosztásáról a c) pont szerinti megállapodásban rendelkeznek;

e) ha egy menetrend-csoporthoz villamosenergia-tárolóval rendelkező KÁT termelő csatlakozik, a villamosenergia-tároló használatára a menetrend-csoport képviselő az összes menetrend-csoport tag tekintetében jogosult;

f) erőműegységeinek összevont kezelése esetén a KÁT termelő a befogadóval annak üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt;

g) ha több KÁT termelő ugyanazon rendszerhasználót kívánja igénybe venni a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmentje során, a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt;

h) ha egy KÁT termelőnek több erőműegysége van a KÁT mérlegkörben és a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel kíván élni, a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köt az összes KÁT mérlegkörben lévő erőműegységére vonatkozóan;

i) a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel olyan menetrend-csoport képviselő élhet, aki rendelkezik villamosenergia-kereskedési engedéllyel.

(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett kötelező átvételi bázisárakon alapulnak.

(4) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(5) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Kötelező átvétel esetén a KÁT termelő kötelező átvételi ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

(7) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a befogadó által átvett, a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott mennyiségű vagy utasított eltérés hatására betáplált villamos energiára vonatkoznak.

(8) A VET 5. §-a szerinti rendszerszintű szolgáltatás vagy elosztói rugalmassági szolgáltatás keretében értékesített szabályozási energiának a kötelező átvételi rendszeren kívüli, villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerinti elszámolásán felül, a befogadó a KÁT termelőnek a 4. § (5) bekezdése szerinti villamosenergia-mennyiség ellenértékét a (3)-(6) bekezdés szerinti áron fizeti meg az utasítás hatályának időtartama alatt is, azzal, hogy a KÁT termelő utasított eltéréseit a 6. melléklet 5. és 6. pontja szerint kell elszámolni a 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel együtt. A befogadó az ezzel összefüggő villamos energia költségeket és bevételeket a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.

(9) A (8) bekezdésben hivatkozott utasított eltérésekre vonatkozó adatokat az erőműegység üzemeltetője ellenőrizhető módon kimutatja és nyilvántartja, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátja.

(10) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(11) A 12. § (3) bekezdése szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment során igénybe vett rendszerhasználó a közcélú csatlakozási pontra vonatkoztatott önálló elszámolási ponton csatlakozik a KÁT mérlegkörhöz."

62. § A Metár-rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Menetrendadásra kötelezett a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára napi termelési menetrendet ad.

(2) A Menetrendadásra kötelezett a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli termelési menetrend nyújtására. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napon belüli termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a napi termelési menetrend napon belüli termelési menetrenddé válik.

(3) A Menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult

a) a napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a villamos energia tényleges szállítását megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállításra a KÁT mérlegkör és valamely - a szervezett villamosenergia-piac mérlegkörétől eltérő - piaci mérlegkör között,

b) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia - nem közvetlenül végfelhasználási célra történő -vételezésére a KÁT mérlegkörből a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részére,

c) a tényleges szállítás időszakában tény alapú villamos energia betáplálására a KÁT mérlegkörbe a KÁT mérlegkörben önálló elszámolási ponttal rendelkező rendszerhasználó részéről.

(4) Az a)-c) pont végrehajtására vonatkozó szabályokat a kereskedelmi szabályzat állapítja meg. A befogadó az a)-c) pont végrehajtásával összefüggő villamos energia költségeit és bevételeit a 6. mellékletben meghatározottak szerint számolja el, és a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során előjelhelyesen figyelembe veszi.

(5) A befogadó és az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (3) bekezdés szerint részt vevő mérlegkör-felelős az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő belkereskedelmi menetrendeket a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint bejelenti. Ha a KÁT mérlegkör és a piaci mérlegkör egymás viszonylatában értett, belkereskedelmi menetrendje eltérő, akkor az átviteli rendszerirányító a KÁT mérlegkör menetrendjét tekinti érvényesnek, és ebben az értelemben módosítja az érintett mérlegkör-felelős menetrendjét.

(6) Az önálló kiegyenlítő menedzsmentben a (3) bekezdés b) és c) pontja szerint részt vevő rendszerhasználó termelési és fogyasztási menetrendje a KÁT mérlegkör viszonylatában nulla értékű.

(7) A Menetrendadásra kötelezettnek a menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a KÁT termelő - összevont menetrend esetén a menetrend-csoportba tartozó KÁT termelők - által az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége a (3) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsment figyelembevételével eltér a Menetrendadásra kötelezett napon belüli termelési menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, a Menetrendadásra kötelezett az 5. mellékletben meghatározott szabályozási pótdíjat fizet a befogadónak. Ha a Menetrendadásra kötelezett a napi termelési menetrendet nem vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.

(8) A 11. § (2) bekezdése szerinti összevont menetrendadás esetén az 5. melléklet szerinti szabályozási pótdíj megfizetéséért a menetrend-csoport képviselő a menetrend-csoportjába tartozó KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.

(9) A befogadó a (7) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként veszi figyelembe."

63. § A Metár-rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A menetrendadásra kötelezett az önálló kiegyenlítő menedzsmentje során jogosult)

"a) a napon belüli termelési menetrendadási határidőt követően, de a villamos energia tényleges szállítását megelőzően menetrend alapú villamos energia ki- és beszállítására a KÁT mérlegkör és valamely piaci mérlegkör között, azzal az eltéréssel, hogy a KÁT mérlegkör és a szervezett villamosenergia-piac mérlegköre között villamos energia szállítására olyan Menetrendadásra kötelezett jogosult, aki rendelkezik szervezett villamosenergia-piaci tagsággal."

64. § A Metár-rendelet 18. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) E rendelet alkalmazásában az erőműegység kereskedelmi üzeme megkezdettnek minősül, ha az erőműegység közcélú hálózattal történő első párhuzamos kapcsolása az illetékes hálózati engedélyes jegyzőkönyvével igazolt módon megtörtént.

(2b) A zöld prémium típusú támogatás támogatási időtartamát

a) a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől, vagy

b) ha a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés később lép hatályba, a kereskedelmi üzem kezdetétől számított harmadik hónap első napjától kell számolni."

65. § A Metár-rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Hivatal az azonos KÁT termelőhöz vagy premizált termelőhöz tartozó erőműegységeket erőműegységenként is ellenőrizheti, és jogosult az e §-ban és a 20. §-ban foglaltakat a KÁT termelővel vagy a premizált termelővel szemben erőműegységenként alkalmazni."

66. § A Metár-rendelet 20. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)

"k) aki a 16. § (1) bekezdése szerinti, zöld prémium típusú támogatásra vonatkozó szerződést felmondja."

67. § A Metár-rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések és 16. § (1) bekezdése szerinti szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez vagy a prémium típusú támogatáshoz szükséges feltételek meglétét. Ha a befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, haladéktalanul értesíti a Hivatalt."

68. § A Metár-rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti. Ha a kizáró ok megszüntetésére nincs lehetőség, a Hivatal rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról."

69. § A Metár-rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § A kereskedelmi üzemet az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépése előtt megkezdő, zöld prémium típusú jogosultsággal rendelkező premizált termelők esetében a támogatás időtartamát a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől, vagy - ha a szerződés később lép hatályba - a MódKr. hatálybalépésétől számított harmadik hónap első napjától kell számítani."

70. § A Metár-rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

71. § (1) A Metár-rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 13. melléklet,

b) 5. melléklete helyébe a 14. melléklet

lép.

(2) A Metár-rendelet a 15. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

72. § A Metár-rendelet

a) 18. § (5) bekezdésében az "A KÁT mérlegkörbe való termelés" szövegrész helyébe az "A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás" szöveg,

b) 20. § (1) bekezdés i) pontjában a "felszámolás vagy végelszámolás" szövegrész helyébe a "kényszertörlési eljárás, felszámolás vagy végelszámolás" szöveg,

c) 20. § (1) bekezdés j) pontjában a "feltételeket." szövegrész helyébe a "feltételeket, vagy" szöveg,

d) 20. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdés a), c), g)-h) vagy j) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a), c), h) vagy j) pontja" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében a "b), d)-f) vagy i)" szövegrész helyébe a "b), d)-f), i), vagy k)" szöveg,

f) 4. melléklet 4. pontjában az "intenzítással" szövegrész helyébe az "intenzitással" szöveg

lép.

73. § Hatályát veszti a Metár-rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 19. pontja és

b) 20. § (1) bekezdés i) pontjában a "vagy" szövegrész.

7. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet4.) a következő 77. §-sal egészül ki:

"77. § E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr69.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 7a. sorát a Módr69. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

75. § A Rendelet4. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

8. A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

76. § A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

9. Az energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet módosítása

77. § Nem lép hatályba az energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet5.) 15. § a) pontja.

78. § Hatályát veszti a Rendelet5. 33. § (2) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

79. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 45. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 26-27. §, a 28. § (2) bekezdése, a 30. §, a 33. § a) pontja, a 34. § b) és c) pontja, a 35. §, az 51. §, az 52. § (2) bekezdése, az 54. §, az 56-59. §, a 61. és 62. §, a 71. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, valamint a 9., 10., 11., 14. és 15. melléklet 2022. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. §, az 5. §, a 22. § a) pontja, valamint az 1. melléklet 2022. április 30-án lép hatályba.

(5) A 31. § és a 63. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

80. § (1) Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének és

b) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 2. számú melléklete a következő 2.2. ponttal egészül ki:

"2.2. A közép vagy nagyfeszültségű hálózatra vonatkozó erőművi csatlakozási igénybejelentésre, annak tartalmára, a csatlakozási feltételek megállapítására, és a csatlakozási eljárás folyamatára - a 2.5-2.12. pontban foglaltaktól eltérően - a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak."

2. A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.8. pont ma) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

m) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontját, amely nem lehet későbbi az elosztói csatlakozási szerződés hatálybalépésétől, amennyiben csatlakozási díjfizetési kötelezettség merül fel, és ez utóbbi későbbi időpontra esik, akkor a csatlakozási díj befizetésétől számított 60. napnál, kivéve, ha az igénybejelentő későbbi időponttal kéri. A határidőbe nem számít bele)

"ma) minden más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam azzal, hogy a hálózati engedélyes az összes nyilatkozat beszerzését és az összes eljárás lefolytatását - beleértve a hálózattervezést is - 5 munkanapon belül kezdeményezi,"

3. Vet. vhr. 2. számú melléklet 8.1. i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

"i) - az egyszerűsített ajánlattétel esetét kivéve - a felhasználási helyen felszerelt, elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő-berendezés részletes leírását, ellenőrzésének rendjét, valamint a fogyasztásmérő-berendezés hitelességére vonatkozó nyilatkozatot;"

2. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A kérelmező nevére szóló,

2.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy

2.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó, a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat."

2. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 8.1. és 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Annak igazolása, hogy)

"8.1. a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló végleges építési engedéllyel és

8.2. a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló végleges környezetvédelmi engedéllyel."

3. A Vet. vhr. 4. számú melléklet 9.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Műszaki adatok:)

"9.8. mérésponti azonosító(k), több mérési pont esetében egyértelműen összerendelve a gépegységekkel."

3. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A kérelmező nevére szóló,

2.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy

2.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó, a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat."

2. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az erőmű élettartamának időtartamára szóló, független gazdasági szakértő által ellenőrzött üzleti terv (e rendelet 18. számú melléklete szerint)"

3. A Vet. vhr. 5. számú melléklet 14.7. és 14.8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Műszaki adatok (bővítés esetén a bővítés utáni állapot szerint):]

"14.7. energetikai hatásfok és

14.8. csatlakozási pontok megnevezése."

4. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A kérelmező nevére szóló

5.1. a hálózati engedélyessel kötött hálózati csatlakozási szerződés egyszerű másolati példánya, vagy

5.2. a hálózati engedélyessel kötött üzemviteli megállapodás egyszerű másolati példánya, amely tartalmazza a hálózati engedélyessel fennálló, a hálózat jogszerű használatára irányuló jogviszony igazolására vonatkozó a villamos energia szabályzatokban meghatározott műszaki adatokat,"

2. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Az erőmű élettartamának időtartamára szóló, független gazdasági szakértő által ellenőrzött üzleti terv (e rendelet 18. számú melléklete szerint),"

3. A Vet. vhr. 6. számú melléklet 15.9. és 15.10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Műszaki adatok:)

"15.9. mérésponti azonosító(k), több mérési pont esetében egyértelműen összerendelve a gépegységekkel és

15.10. az erőmű(rész) tervezett maradó élettartama (dátum)."

5. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"7. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Elsődleges energiaforrások az erőművi engedélyezés szempontjából

Elsődleges energiaforrások különösen:

1. Szén (szénféleségek)

1.1. lignit

1.2. barnaszén

1.3. feketeszén

2. Olaj (folyékony kőolajszármazékok)

2.1. tüzelőolaj és egyéb gázolaj

2.2. fűtőolaj

2.3. egyéb folyékony kőolajszármazék

3. Gáz

3.1. földgáz

3.2. bányászati tevékenységből származó egyéb gáz

3.3. mesterséges gáz

4. Megújuló energiaforrás

4.1. vízenergia

4.2. szélenergia

4.3. napenergia

4.4. biomassza (szilárd bio-energiahordozó)

4.4.1. növényi eredetű biomassza (szilárd bio-energiahordozó)

4.4.2. állati eredetű biomassza (szilárd bio-energiahordozó)

4.5. folyékony bio-energiahordozó

4.6. biogáz (gáznemű bio-energiahordozó)

4.6.1. depóniagáz

4.6.2. szennyvíziszap-gáz

4.6.3. egyéb biogáz

4.7. geotermikus energia

5. Hulladék

5.1. települési hulladék

5.2. ipari hulladék

6. Kémiai folyamatból származó hulladékhő

7. Nukleáris energia"

6. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm.rendelethez

Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az 54. §-ban meghatározott dokumentumok.

2. Az adott és a következő naptári vagy üzleti évre szóló, független könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv részletes ismertetése.

3. Külföldi kérelmező esetén a 79. § (3) bekezdésében foglalt igazolás.

4. Külföldi kérelmező esetén nyilatkozat és igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a VET 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység végzése szerinti országban milyen jogosultság vagy engedély alapján végzi villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét.

5. Külföldi kérelmező esetén a VET 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesítésének igazolása, valamint a képviselő megnevezése, képviseleti jogának igazolása és az elérhetőségére vonatkozó adatok.

6. A kérelmező tulajdonosi körének részletes - a tényleges tulajdonos szintjéig történő - bemutatása, az ezt alátámasztó dokumentumokkal.

7. A kérelmező székhelye szerint illetékes adóhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, és az állami adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása.

8. Az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege vagy a VET 72. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzat készítés alóli felmentésre irányuló kérelem."

7. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az erőművi főberendezések adatai

A 4-6. és 9. számú mellékletben meghatározott adatszolgáltatás esetén az erőművi főberendezések adatait - az alkalmazott technológiától függő módon - a Hivatal honlapján meghatározott formátumban az alábbi adatok megadásával kell összeállítani.

1. Az alkalmazott berendezésektől függetlenül

1.1. típus,

1.2. gyártó,

1.3. üzembe helyezési időpont,

1.4. maradó élettartam.

2. A beépített berendezések száma (db).

3. Gőzkazán esetében

3.1. Tüzelőanyag,

3.2. Névleges hőteljesítménye (MWth),

3.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (MWth),

3.4. Névleges gőzteljesítmény (t/h),

3.5. Frissgőz hőmérséklet (°C),

3.6. Frissgőz nyomás (bar),

3.7. Újrahevített gőz hőmérséklete (°C),

3.8. Újrahevített gőz nyomása (bar).

4. Hőhasznosító kazán esetében

4.1. Tüzelőanyag (póttüzelés),

4.2. Névleges hőteljesítménye (MWth),

4.3. Névleges bemenő hőteljesítmény (póttüzelés) (MWth),

4.4. Gőzteljesítmény (nagy nyomású) (t/h),

4.5. Gőzhőmérséklet (nagy nyomású) (°C),

4.6. Gőznyomás (nagy nyomású) (bar),

4.7. Gőzteljesítmény (közép nyomású) (t/h),

4.8. Gőzhőmérséklet (közép nyomású) (°C),

4.9. Gőznyomás (közép nyomású) (bar),

4.10. Gőzteljesítmény (kis nyomású) (t/h),

4.11. Gőzhőmérséklet (kis nyomású) (°C),

4.12. Gőznyomás (kis nyomású)(bar).

5. Gőzturbina esetében

5.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe),

5.2. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe),

5.3. Gépegység felterhelési sebessége (MWe/min),

5.4. Gépegység leterhelési sebessége (MWe/min),

5.5. Névleges gőznyelés (t/h),

5.6. Frissgőz hőmérséklet (°C),

5.7. Frissgőz nyomás (bar),

5.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő(k) helyszáma(i),

5.9. Hajtott gép helyszáma.

6. Gázturbina esetében

6.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe),

6.2. Gépegység indítási ideje (teljes terhelésig) (min),

6.3. Gépegység szabályozási tartománya (MWe - MWe),

6.4. Gépegység felterhelési sebessége (MWe/min),

6.5. Gépegység leterhelési sebessége (MWe/min),

6.6. Tüzelőanyag,

6.7. Tüzelőanyag fogyasztás névleges terhelésnél (Nm3/h; kg/h),

6.8. Kapcsolódó gőzfejlesztő (HRSG) helyszáma,

6.9. Hajtott gép helyszáma.

7. Vízturbina esetében

7.1. Gépegység névleges teljesítménye (MWe),

7.2. Névleges víznyelés (m3/s),

7.3. Hajtott gép helyszáma.

8. Gázmotor esetében

8.1. Tüzelőanyag,

8.2. Gépegység névleges villamos teljesítménye (MWe),

8.3. Névleges hőteljesítmény (MWth),

8.4. Hőcserélők teljesítménye

8.4.1. keverék hűtő (MWth),

8.4.2. olaj hűtő (MWth),

8.4.3. motor hűtő (MWth),

8.4.4. kipufogógáz hűtő (MWth),

8.5. Kilépő hűtőközeg hőmérséklete (°C),

8.6. Hűtőközeg (hőközvetítő közeg) térfogatárama (m3/h),

8.7. Villamos hatásfok névleges teljesítménynél (%),

8.8. Termikus hatásfok névleges teljesítménynél (%),

8.9. Eredő hatásfok névleges teljesítménynél (%),

8.10. Hengerek száma (db).

9. Szélturbina-generátor esetében

9.1. Toronymagasság (m),

9.2. Rotor átmérő (m),

9.3. Indítási szélsebesség (m/s),

9.4. Névleges szélsebesség (m/s),

9.5. Leállítási szélsebesség (m/s),

9.6. Túlélési szélsebesség (m/s),

9.7. Gépegység névleges villamos teljesítménye (MWe),

9.8. Generátor névleges feszültség (kV),

9.9. Toronyból kiadott feszültség (kV),

9.10. Hajtómű (van / nincs),

9.11. Gépegység helyrajzi száma (hrsz.),

9.12. Torony EOV koordinátái (X, Y).

10. Generátor esetében

10.1. Névleges aktív teljesítmény (MWe),

10.2. Feszültség (kV).

11. Napelem modul esetében

11.1. Napelemtábla gyártási éve,

11.2. Technológia típusa,

11.3. Napelemtábla felülete (m2),

11.4. Napelemtábla tömege (kg),

11.5. Beépített modulok száma (db),

11.6. Beépített modulok mérete (mm),

11.7. Telepítés módja (Fix/Napkövető),

11.8. Napelemtábla névleges teljesítőképessége (We),

11.9. Összes beépített teljesítmény (MWe).

12. Inverter esetében

12.1. Névleges AC-teljesítmény (coscp =1) (kWe),

12.2. Összes beépített teljesítmény (MWe),

12.3. Kimeneti feszültség (Vac),

12.4. Hálózati frekvencia (Hz),

12.5. Lekapcsolás időtartama a közcélú hálózati feszültség eltűnésekor (s),

12.6. Visszakapcsolódás megkezdésének időtartama a közcélú hálózati feszültség visszatérésekor (s),

12.7. Inverter gyártási éve.

13. Energiatároló esetében

13.1. névleges teljesítőképesség (MW),

13.2. energiatárolási kapacitás (MWh),

13.3. töltési idő (óra),

13.4. kisütési idő (óra),

13.5. energiaátalakítási hatásfok (%),

13.6. az energiatárolás módja.

14. Transzformátor esetében

14.1. Névleges látszólagos teljesítmény (MVA),

14.2. Középállású áttétel (kV/kV)."

8. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai (áfa nélkül*)

1.1. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: nap- és szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak29,56
Völgyidőszak26,46
Mélyvölgy időszak10,80

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója:

i) biogáz erőmű esetén: 1,044,

ii) egyéb erőmű esetén: 1,025.

1.2. A 4. § (1) bekezdése alá tartozó, nap- és szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak26,46
Völgyidőszak26,46
Mélyvölgy időszak26,46

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

2.1. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: napenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak29,56
Völgyidőszak26,46
Mélyvölgy időszak10,80

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója:

i) biogáz erőmű esetén: 1,056,

ii) egyéb erőmű esetén: 1.

2.2. A 4. § (2) bekezdése alá tartozó, napenergiával termelt villamos energia kötelező, átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak26,46
Völgyidőszak26,46
Mélyvölgy időszak26,46

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

3.1. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával (kivéve: szélenergia) termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak23,65
Völgyidőszak21,17
Mélyvölgy időszak8,63

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1,119.

3.2. A 4. § (3) bekezdése alá tartozó, szélenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak29,56
Völgyidőszak26,46
Mélyvölgy időszak10,80

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

4. A 4. § (4) és (6) bekezdése alá tartozó megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak18,39
Völgyidőszak11,77
Mélyvölgy időszak11,77

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

5. A 4. § (5) bekezdése alá tartozó hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

Ft/kWh
Csúcsidőszak27,73
Völgyidőszak19,11
Mélyvölgy időszak9,97

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1."

9. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fizetések a Befogadó és a KÁT termelő viszonylatában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, a 3. § (6) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla alapján történnek.

2. A fizetések a Befogadó és a Menetrendadásra kötelezett viszonylatában a 7. § (7) bekezdés szerinti önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség esetén a 15. számú mellékletben meghatározottak szerinti számla, valamint a 7. § (11) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén a 14. számú mellékletben meghatározottak szerinti számviteli bizonylat alapján történnek.

3. A jogosult az eredeti számláját, számviteli bizonylatát - a 4. pont szerinti kivétellel - a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

4. A Befogadó a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenöt munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

5. A kötelezett a fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogását a számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, szabályozási pótdíj tekintetében tizennégy munkanapon belül közli a jogosulttal. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a Befogadó részére benyújtani. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

6. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a másik fél részére.

7. Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon jogi személy részét képezi, az elszámolások - számla helyett - a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás és az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján történnek.

8. A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben, a Menetrend-csoport Képviselő az összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT termelő vagy a Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő, valamint a Menetrendadásra kötelezett között érvényesülő árak alkalmazási feltételei

1. A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla) állít ki a Befogadó részére. A KÁT termelő a 9. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

2. A havi számla 3. § (6) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.

3. A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a Befogadó részére.

4. A KÁT termelő a havi számlát telephelyenként, a telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva állítja ki.

5. Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelő az árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva állítja ki a számlát.

6. Az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének negatív értékű havi összesített egyenlege esetén a Menetrendadásra kötelezett a Befogadó részére, pozitív értékű havi összesített egyenlege esetén a Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta az 1. pontban meghatározott számlával egyidőben egy számlát állít ki az önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő villamos energia ellenértékéről.

7. A Befogadó a Menetrendadásra kötelezett részére havonta a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.

8. Ha a 6. pont szerinti számla vagy a 7. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a Menetrendadásra kötelezett az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 6. pontja szerinti - a számla vagy számviteli bizonylat esedékességének napjától

a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott - késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az 1. és 6. pont szerinti számlaértékébe beszámíthatja.

9. Menetrend-csoport esetén a 8. pont szerinti beszámítás során a Befogadó a beszámítandó összeget az adott hónapban a Menetrend-csoporthoz tartozó tagok között a 14. számú melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint osztja szét. Ha a beszámított összeg nem fedezi teljes mértékben a beszámítandó összeget valamely tag esetében, úgy a Befogadó a fennmaradó összeget a Menetrend-csoport többi tagjával szemben a 14. számú melléklet 1. pontjában meghatározottak szerinti arányban számíthatja be.

10. A KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő a tény mérési adatok villamosenergia-ellátási és -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén a módosított adatoknak megfelelően az 1. és 6. pont szerinti számla és a 7. pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a Befogadóval a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámol."

10. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a Menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül:

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szabályozási pótdíj havi összegét:

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó:

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei:

a) naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh;

b) az a) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh.

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke

a) 2021. január 1-től MB *0,95;

b) 2022. január 1-től MB *0,85;

c) 2023. január 1-től MB *0,70;

d) 2024. január 1-től MB *0,50;

e) 2025. január 1-től MB *0,25;

f) 2026. január 1-től nulla;

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke.

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj csökkentés különbsége alapján kell számítani a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét:

7. A 4. számú melléklet II. Különös szabályok 6. pontja szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti szabályozási pótdíj összegét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 4. számú melléklet II. Különös szabályok 10. pontja alapján korrigálásra kerül."

11. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjére vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

2. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

3. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség értéke:

4. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség értéke:

5. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

6. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a Menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

7. A Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének elszámolható havi összege:

8. A 4. számú melléklet II. Különös szabályok 6. pontja szerinti számlán szereplő, 7. pont szerinti összeget a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 4. számú melléklet II. Különös szabályok 10. pontja alapján korrigálásra kerül."

12. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Az ingyenes villamosenergia, illetve földgázhálózati csatlakozással összefüggő műszaki biztonsági hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályok

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a villamos energia közcélú hálózatra történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál a műszaki biztonsági hatóság figyelembe veszi a villamos energiáról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti, a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89/A. § (2) bekezdése szerinti eljárása során a földgáz elosztóvezetékre történő csatlakozással összefüggő költségek igazolt mértékének megállapításánál a műszaki biztonsági hatóság figyelembe veszi a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti, a legkisebb költség elvének az igazolt költségek mértékére való alkalmazására vonatkozó előírásokat."

13. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

1. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak35,50
3Völgyidőszak31,77
4Mélyvölgyidőszak12,96

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója:

1.1. biogáz erőmű esetén: 1,056,

1.2. egyéb erőmű esetén: 1.

2. Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

2.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak31,77
3Völgyidőszak31,77
4Mélyvölgyidőszak31,77

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

2.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra:

AB
1Ft/kWh
2Csúcsidőszak25,42
3Völgyidőszak25,42
4Mélyvölgyidőszak25,42

A kötelező átvétel helyett választott prémium támogatás támogatott árának az időben egyenletes termelés melletti átlagárra vonatkozó szorzója: 1.

3. A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára:

3.1. A 2020 előtti támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 31,77 Ft/kWh.

3.2. A 2020. évi vagy azt követő támogatási keretből kiadott támogatási jogosultságokra: 25,42 Ft/kWh.

4. A 10. § (2) bekezdése szerinti KÁT termelő kötelező átvételi ára az adott tárgyhónapban a 15. § (1) bekezdése szerinti referencia piaci árral egyezik meg."

14. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a menetrendadásra kötelezettre eső szabályozási pótdíj összege a 2. és 3. pont figyelembevétele nélkül:

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti szabályozási pótdíj havi összegét:

3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó:

4. M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei:

4.1. a 10. § (1) bekezdése alá tartozó naperőmű esetén: 3 Ft/kWh;

4.2. a 10. § (2) bekezdése szerinti erőmű esetén 0 Ft/kWh;

4.3. az a) és b) pont alá nem tartozó erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh.

5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke

5.1. 2021. január 1-től MB * 0,95;

5.2. 2022. január 1-től MB * 0,85;

5.3. 2023. január 1-től MB * 0,70;

5.4. 2024. január 1-től MB * 0,50;

5.5. 2025. január 1-től MB * 0,25;

5.6. 2026. január 1-től nulla;

ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke.

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 2. pontban - Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembevételével - meghatározott szabályozási pótdíj csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a menetrend-csoport képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét:

7. A 9. § (7) bekezdése szerinti számviteli bizonylaton szereplő, 1-6. pont szerinti szabályozási pótdíj összegét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül."

15. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjére vonatkozó szabályok

1. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörből piaci mérlegkörökbe menetrend szerint kiszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

2. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a KÁT mérlegkörbe piaci mérlegkörökből menetrend szerint beszállított villamosenergia-mennyiség értéke:

3. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználótól a KÁT mérlegkörbe átvett villamosenergia-mennyiség értéke:

4. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett által a rendszerhasználónak a KÁT mérlegkörből átadott villamosenergia-mennyiség értéke:

5. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett LE irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

6. Egy adott (i) elszámolási mérési időegységben a menetrendadásra kötelezett FEL irányú utasított eltéréséhez tartozó villamosenergia-mennyiség értéke:

7. A menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmentjével összefüggő villamosenergia-mennyiség ellenértékének elszámolható havi összege:

8. A 9. § (6) bekezdés szerinti számlán szereplő, 7. pont szerinti összeget a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a 9. § (11) bekezdése alapján korrigálásra kerül."

16. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet4. 2. mellékletében foglalt táblázat 7a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
kormánymegbízott)
7a.Ipari-innovációs fejlesztési
terület kialakítás, valamint a
területen megvalósítandó
feldolgozóipari beruházások
megvalósításához szükséges
közlekedési és egyéb
infrastruktúra-beruházások és
véderdő telepítések Göd város
területén
Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
038, 039/59, 039/60, 039/73, 039/74,
039/75, 039/76, 039/77, 039/92, 039/93,
039/99, 039/100, 039/101, 039/102,
039/103, 039/104, 039/105, 039/106,
039/107, 039/108, 039/109, 039/110,
039/111, 039/112, 039/113, 039/114,
039/115, 039/116, 039/117, 039/118,
039/119, 039/126, 039/127, 039/135,
039/136, 039/137, 039/138, 039/139,
039/140, 039/141, 039/142, 039/143,
039/144, 039/145, 039/146, 039/147,
039/148, 039/149, 039/150, 039/151,
039/152, 039/153, 039/154, 039/155,
039/156, 039/157, 039/158, 039/159,
039/167, 039/168, 039/169, 039/170,
039/171, 039/172, 039/173, 039/174,
039/175, 039/176, 039/177, 039/178,
039/179, 042/5, 042/6, 042/7, 046, 047/1,
047/5, 047/9, 047/10, 047/11, 048/3,
048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2,
049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/7, 053/8,
053/9, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14,
053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20,
053/21, 053/22, 054, 057/51, 057/52,
057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2,
058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14,
059/15, 060/3, 060/5, 062/6, 062/63,
062/1, 062/2, 062/5 062/7, 062/11,
062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47,
062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064,
075, 079, 080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6,
081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12,
082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26,
099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31,
099/32, 099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2,
0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0102/17,
0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21,
0102/22, 0104/51, 0104/52, 0104/53,
0104/54, 0104/55, 0104/56 0104/58,
0104/59, 0104/60, 0104/127, 0104/128,
6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8, 6713,
6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi
számú ingatlanok.
Pest Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott

17. melléklet a 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelethez

A 2. § szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok

Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127, 0104/128, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 0104/54, 0104/55, 0104/56, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100, 039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175, 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99, 042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27, 062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22, 062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45, 062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68, 084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85, 084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99, 084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok."

Tartalomjegyzék