246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az "a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti együttműködésről a szociális ellátás területén" című egyezmény 7. cikk (1) bekezdésének a táppénzre - ideértve a baleseti táppénzt is -, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díjra, valamint gyermekgondozási díjra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező ukrán állampolgárnak[2]

a)[3] a menedékjogról szóló törvény vagy

b)[4] a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény

szerinti szálláshelyét állandó lakóhelynek kell tekinteni.

1/A. §[5] (1) Az 1. § szerinti személyt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj, valamint gyermekgondozási díj - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a 2023. december 31. napját követően megszületett gyermek után illeti meg.

(2) Az 1. § szerinti személy esetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra való igényjogosultság elbírálásánál csak a Magyarország területén szerzett biztosítási idő vehető figyelembe.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 13. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 3. § (2) bekezdés)

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[3] Módosította a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[4] Módosította a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[5] Beiktatta a 636/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezve e rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 13. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.