Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

a különleges földgázkészlet létrehozásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idején a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 1. §-ában meghatározott szervezetekre, személyekre terjed ki.

2. § (1) A különleges földgázkészlet az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgázmennyiség (a továbbiakban: különleges földgázkészlet).

(2)[2] A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az e rendeletben meghatározottak szerint hozza létre, tároltatja és értékesíti a különleges földgázkészletet, amit 2025. április 1-jéig tart fent. A különleges földgázkészlet a Szövetség tulajdonát képezi.

(3)[3] A különleges földgázkészlet mértékét a miniszter rendeletben határozza meg, azzal, hogy annak mértéke legfeljebb 7 880 511 MWh.

(4) A Szövetség a különleges földgázkészletet a földgáz biztonsági készlettől elkülönítetten tartja nyilván.

(5) A Szövetség a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához kapcsolódó eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a belső számvitelében elkülöníti a kőolaj- és kőolajtermék-készletezési, a földgáz-készletezési, valamint a nem készletezési tevékenységeitől.

3. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz teljes mennyiségének beszerzését a Szövetség az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő (a továbbiakban: Kereskedő) útján bonyolítja le, amire földgáz adásvételi szerződést köt a Kereskedővel. A különleges földgázkészlet teljes mennyiségének a hazai földgázrendszer virtuális kereskedelmi pontjától (a továbbiakban: MGP pont) a földgáztárolóig történő szállíttatását, tároltatását (beleértve a betároltatást, mobilkapacitások lekötését, kitároltatást), valamint a kitárolt mennyiség MGP pontig történő szállíttatását a Kereskedő külön logisztikai szolgáltatási szerződés keretében (a továbbiakban: Szolgáltatás) biztosítja a Szövetség részére.

(2) A különleges földgázkészletet a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet 1. §-ában meghatározott biztonsági földgáztárolókban megosztva kell tárolni, azzal, hogy a különleges földgázkészlet több, mint felét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1567/2013. számon kiadott földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett egyesített földgáztárolóban kell elhelyezni.

(3) A különleges földgázkészlethez tartozó, a biztonsági földgáztárolókban rendelkezésre álló kapacitásokhoz meglévő, nem megszakítható minimum betárolási és - az adott biztonsági földgáztárolóban tárolt különleges földgázkészlet kitárolását 70 napnál nem rövidebb időn belül biztosító - kitárolási kapacitások mértékét a miniszter rendeletben határozza meg.

(4)[4] A Szolgáltatásért fizetendő díj megegyezik a Kereskedő által a biztonsági földgáztárolóknak fizetendő kapacitás- és forgalmi díjak, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szállítási rendszerüzemeltetőnek fizetendő kapacitás- és forgalmi díjak összegével. Ezen tételek közül a mobilkapacitásért fizetendő díj nem haladhatja meg a 0,3906 forint/kWh/év mértéket.

4. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges hitelekkel és azok biztosítékával kapcsolatban tett intézkedések, jogcselekmények, jognyilatkozatok nem érintik a Szövetségnek a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges hitelein kívüli hitelállományához kapcsolódó - különösen hitelezési és biztosítéki - jogviszonyokat.

(2) A különleges földgázkészletre zálogjog és a biztosítéki célú vételi jog nem alapítható.

(3) A különleges földgázkészlet mentes a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti végrehajtás alól, és nem tartozik a gazdálkodó szervezet csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott vagyonába.

5. § (1) A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket a miniszter rendeletben határozza meg, amelyben rögzíti

a) a szükséges hitelfelvétel legmagasabb mértékét,

b) a tagi hozzájárulás mértékét és

c)[5] a földgáz legmagasabb beszerzési árát, amely nem lehet magasabb, mint

ca) a Kereskedő által a különleges földgázkészlet biztosításához szükséges földgázforrás beszerzése céljából 2022. szeptember 1. napjáig megkötött szerződés alapján átvett földgázmennyiség ára alapján,

cb) a Kereskedő által egyéb forrásból beszerzett földgázmennyiség esetében pedig a szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján

képzett, és - bármely forrás esetén - legfeljebb az MGP pontig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó árfixálás költségeit tartalmazó ár.

(2) A Szövetség a különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgázt a miniszteri rendeletnek megfelelően szerzi be.

(3) A Szövetség e rendelet szerinti földgázbeszerzése nem minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) szerint földgáz-kereskedelemnek.

(4)[6] A különleges földgázkészlet fenntartásához szükséges tagi hozzájárulásra - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - egyebekben az Fbkt.-ban, különösen annak 8-9. §-ában foglaltak az irányadók.

(5)[7] A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatbenyújtási és fizetési kötelezettség nem vonatkozik a villamosenergia-termelői engedéllyel rendelkező, 50 MW és annál nagyobb teljesítményű, elsődleges energiaforrásként földgázt használó erőművek által villamosenergia-termelés céljára felhasznált földgáz mennyiségére.

6. § (1) Amennyiben Magyarország földgázellátásának biztosítása érdekében szükséges, úgy a miniszter rendeletben dönt a különleges földgázkészlet felhasználásáról.

(2) A miniszter a különleges földgázkészlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza

a) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

b) az igénybevételre jogosultakat,

c) a felhasználásra engedélyezett földgáz árát, ami nem lehet kevesebb, mint a földgáz beszerzési ára.

(3) A Szövetség a felhasználásra engedélyezett földgázt a miniszteri rendeletnek megfelelően értékesíti. A Szövetség az értékesített földgáz utáni árbevételt a különleges földgázkészlet létrehozására és fenntartására felvett hitelek törlesztésére fordítja.

(4) A Szövetség e rendelet szerinti földgáz-értékesítése nem minősül a Get. szerint földgáz-kereskedelemnek.

7. § (1)[8] A miniszter legkésőbb 2025. január 31-ig megvizsgálja a különleges földgázkészlet további fenntartásának szükségességét, és ha a különleges földgázkészlet további fenntartása indokolt, úgy kezdeményezi az e rendelet szerinti intézkedések fenntartásához szükséges intézkedéseket. Amennyiben 2025. február 15-ig nem születik döntés az e rendelet szerinti intézkedések 2025. április 1-jét meghaladó meghosszabbításáról, úgy a miniszter 2025. február 28-ig a 6. § szerinti rendeletében dönt a teljes különleges földgázkészlet értékesítéséről és annak feltételeiről.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül a 6. § szerinti rendeletben dönt a teljes különleges földgázkészlet értékesítéséről és annak feltételeiről, amennyiben a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésére tekintettel e rendelet is hatályát veszti, azzal, hogy az igénybevételre jogosult a Get. szerinti egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő.

8. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Fbkt. rendelkezései az irányadók.

9. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a különleges földgázkészlet, valamint a hozzá tartozó minimum betárolási és kitárolási kapacitások mértékét,

b) a különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket,

c) a különleges földgázkészlet felhasználását, értékesítését és annak feltételeire vonatkozó szabályokat.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. §[9]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 19. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 11. § (2) bekezdés)

[2] Módosította a 15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[3] Megállapította a 396/2022. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.10.21.

[4] Módosította a 101/2023. (III. 29.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.03.30.

[5] Megállapította a 349/2022. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.09.13.

[6] Megállapította a 65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[7] Beiktatta a 65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.04.01.

[8] Módosította a 15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[9] Hatályon kívül helyezve e rendelet 11. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 19. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.