Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Cstv. 30. §-át a (2)-(5) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felszámoló - felszámolási eljárás ügyszámára hivatkozással - elektronikus úton megkeresi a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartást vezető szervezeteket, valamint a bírósági végrehajtási ügyek központi nyilvántartását vezető szervet annak megállapítására, hogy a nyilvántartásban az adós javára, illetve érdekében jog vagy tény van-e bejegyezve, vagy erre irányuló eljárás van-e folyamatban, továbbá a nyilvántartás az adós vagyonával vagy kötelezettségeivel összefüggő egyéb adatot tartalmaz-e, ideértve a nyilvántartásból már törölt adatot is.

(3) A felszámoló - felszámolási eljárás ügyszámára hivatkozással - elektronikus úton megkeresheti a pénzforgalmi szolgáltatókat, befektetési vállalkozókat és az árutőzsdei szolgáltatókat az adós vagyonára vonatkozó kiegészítő adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

(4) Az adatszolgáltatatást a megkeresett szervezetek 15 napon belül, térítésmentesen teljesítik.

(5) A felszámoló az adatszolgáltatást a jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése érdekében és az adós jogviszonyainak lezárásához szükséges intézkedések megtételéhez igényelheti és a kapott adatokat e célokra használhatja fel, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a szolgáltatott adatok biztonságos megőrzése érdekében.

3. § (1) A Cstv. 46. § (7b) és (7c) bekezdését a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felszámoló a közbenső mérleghez, a záró mérleghez - illetve az egyszerűsített felszámolási eljárás kezdeményezésekor, illetve az egyezségi javaslathoz készített jelentéshez - csatolt költségkimutatásban - tételes elszámolás nélkül - beszámol a Cstv. 46. § (7a) bekezdése szerint befizetett költségátalány felhasználásáról, összesítve, egy összegben megadva a felhasznált költségátalány összegét is. Ha a felszámolási eljárás során a költségátalányként befizetett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a felszámoló a zárómérlegben, illetve az egyszerűsített felszámolási eljárás kezdeményezésekor készített vagyonfelosztási javaslatban kezdeményezi a hitelezők részére történő visszafizetést a befizetés arányában.

4. § (1) A Cstv. "Egyszerűsített felszámolás" alcímét a (2)-(9) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha a felszámolás elrendelésére a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 118. § (3), (5) vagy (6) bekezdése alapján került sor, az eljárásra e § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A Cstv. 37. § (1)-(3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hitelezői követelések bejelentésére irányuló jogvesztő határidő 120 nap.

(4) A felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül a felszámoló

a) felhívja az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjét, hogy a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait - a felszámoló felhívásában megjelölt körben - pótolja,

b) felhívja a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról vagy segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be, valamint

c) a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentse be.

(5) A felszámoló a (4) bekezdésben foglaltak mellett vagyonkutatást is köteles lefolytatni az adós vagyoni helyzetének teljes körű felmérése érdekében, amelynek időtartama legfeljebb a felszámolás kezdő időpontjától számított 120 nap.

(6) A felszámoló a vagyonkutatás eredményéről legkésőbb az (5) bekezdésben meghatározott vagyonkutatási határidő lejártakor beszámol a bíróságnak és a nyilvántartásba vett hitelezőknek, és - a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatásának feltételei fennállnak-e. Az egyszerűsített felszámolási eljárás feltételei akkor állnak fenn, ha az adós vagyona a vagyonkutatási intézkedéseket követően sem elegendő a várható felszámolási költségek fedezetére, vagy az adós nyilvántartásai, iratai, illetve az adós könyvvezetésének hiányosságai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan lenne. Egyszerűsített felszámolás esetén a felszámoló legkésőbb a hitelezői követelések bejelentésére meghatározott jogvesztő határidő lejártától számított 15 napon belül elkészíti a vagyonfelosztási javaslatot és záró adóbevallást, valamint megteszi a Cstv. 63/B. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket. A vagyonfelosztási javaslat ellen benyújtható kifogásra és annak elbírálására a Cstv. 63/B. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Ha az adós részvételével a Cstv. 52. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bb) vagy bc) alpontja alapján indított eljárás van folyamatban, abban az esetben csak akkor kell alkalmazni a (6) bekezdésben foglaltakat, ha a bíróság vagy hatóság az eljárást már jogerősen befejezte, illetve az ellenőrzést jegyzőkönyvvel lezárta. Ezekben az esetekben a (6) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőt a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől, a hatósági döntés véglegessé válásától, illetve az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv felszámolóval történő közlésétől kell számítani. Ha a felszámolási eljárásban - a folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel - bűnügyi hitelezői igényt jelentettek be, a vagyonfelosztási javaslat benyújtására a Cstv. 79/F. § (1) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

(8) Ha az e § szerinti esetekben egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatására kerül sor, a Cstv. 63/B. § (3)-(7) bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy a bíróság a vagyonfelosztási javaslat benyújtásától számított 45 napon belül hozza meg a Cstv. 63/B. § (4) bekezdése szerinti végzését az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek felosztásáról, az adós jogutód nélküli megszüntetéséről és a felszámolási eljárás befejezéséről.

(9) A felszámoló vagyonértékesítési bevételből származó díjára vonatkozóan a Cstv. 59. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e § (5) bekezdése szerinti vagyonkutatás eredményeképpen igazoltan a felszámolási vagyonba visszakerült vagyon - értékesítési költségekkel csökkentett - értékesítési bevétele, illetve az adós követeléseinek érvényesítéséből származó - a követelés érvényesítésével felmerült költségekkel csökkentett - bevétel 2%-át a felszámoló elszámolhatja felszámolói díjként. Ha a felszámolási vagyonba visszakerült vagyontárgy értékesítésére nem került sor, a felszámoló a hitelezők között felosztásra kerülő értékesítetlen vagyontárgyak könyv szerinti értékének 2%-át számolhatja el felszámolói díjként.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §[2]

7. § (1) A 2. és 3. §-t az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, ha még nem került sor közbenső mérleg, zárómérleg vagy az egyszerűsített felszámolási eljárásban vagyonfelosztási javaslat bírósághoz történő benyújtására.

(2) A 4. § (3) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A 4. § (2) bekezdését és a 4. § (4)-(9) bekezdését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban csak akkor kell alkalmazni, ha a felszámoló a Cstv. 63/B. § (2) bekezdése szerinti kérelmét és jelentését az egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása érdekében még nem nyújtotta be. Ezekben az esetekben a 4. § (4) bekezdése szerinti felhívást az e rendelet hatálybalépése napjától számított 45 napon belül kell kibocsátani, és a 4. § (5) bekezdése szerinti 120 napos vagyonkutatási határidőt az e rendelet hatálybalépése napjától kell számítani.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 21. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 6. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 21. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.