27/2022. (XII. 28.) PM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E rendelet alkalmazásában

1. alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti, az 1. mellékletben felsorolt, TESZOR kód szerint meghatározott szolgáltatás, amelyet a csoport egyik tagja a csoport másik vagy több tagjának vagy a csoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt;

2. azonos jellegű alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: az 1. mellékletben ugyanazon római szám alatt felsorolt szolgáltatások;

3. Berry-ráta: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés közvetett költségeinek hányadosa;

4. bérgyártás: a megrendelő által biztosított anyagon a megrendelő által meghatározott gyártási (összeszerelési) tevékenység végzése, az anyag és a késztermék tulajdonjogának megszerzése nélkül;

5. bizományosi forgalmazás: a megbízó javára, de a saját név alatt áruk harmadik feleknek történő értékesítése az áruk tulajdonjogának megszerzése nélkül;

6. bruttó árrés: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa;

7. csoport: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is);

8. ellenőrzött ügylet: a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások egymással kötött szerződése alapján megvalósuló ügylet, beleértve a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdésében felsorolt ügyleteket is;

9. funkcionális elemzés: a kapcsolt vállalkozások által az ellenőrzött ügyletek során, valamint a független vállalkozások által az összehasonlítható független ügyletek során ellátott funkciók (különösen stratégiai irányítás, kutatás és fejlesztés, beszerzés, gyártás, minőségellenőrzés, csomagolás, logisztika, raktározás, fuvarozás, piackutatás, marketingstratégia, márkafejlesztés, marketing és reklámozás, árpolitika meghatározása, forgalmazás, ügyfélszerzés, ügyfél ellenőrzése, követeléskezelés, vevőszolgálat, adminisztráció), felhasznált eszközök és humánerőforrások, továbbá vállalt kockázatok [különösen piaci kockázat, kutatási és fejlesztési kockázat, tervezési kockázat, befektetési kockázat, beszerzési kockázat, kapacitáskihasználási kockázat, működési kockázat, minőségkockázat, hírnévkockázat, szavatossági és jótállási (garanciális) kockázat, termékfelelősségi kockázat, logisztikai kockázat, raktározási kockázat, készletkockázat, hitelezési és vevőkockázat, likviditási kockázat, árfolyamkockázat] elemzése;

10. immateriális jószág: olyan fizikai eszköznek vagy pénzügyi eszköznek nem minősülő dolog, amelyet üzleti használat céljából tulajdonban vagy ellenőrzés alatt lehet tartani, és amelynek használata vagy átengedése ellenérték fejében történne, ha az független vállalkozások összehasonlítható független ügyletével valósulna meg;

11. korlátozott kockázatú forgalmazás: a szállító áruinak vagy szolgáltatásainak a forgalmazó saját nevében és saját javára történő értékesítése a szállító által részletesen meghatározott módon;

12. rutinentitás: az ellátott funkciók, az alkalmazott eszközök és a vállalt kockázatok tekintetében lényeges szempontokból a vállalkozó entitás által meghatározott módon gazdasági tevékenységet végző kapcsolt vállalkozás;

13. szerződéses gyártás: a megrendelő által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, a megrendelő által meghatározott mennyiségű és minőségű termékek gyártása a késztermék tulajdonjogának megszerzésével;

14. ügynöki forgalmazás: a megbízó és harmadik személyek között szerződés megkötésének elősegítése, szerződések közvetítése, azzal, hogy az ügynök a saját nevében nem köt az érintett árukra szerződést, annak tulajdonjogát nem szerzi meg;

15. vállalkozó vagy társvállalkozó entitás: a gazdasági tevékenység lényeges szempontjait meghatározó, az ahhoz kapcsolódó kockázatokat ellenőrizni és pénzügyileg vállalni képes kapcsolt vállalkozás."

(2) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adózó az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettsége alapján - figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is - adóévenként az alábbi nyilvántartásokat készíti el:

a) fődokumentum és

b) - ellenőrzött ügyletenként, illetve az (5) bekezdés alapján összevont ügyletenként - helyi dokumentum."

(3) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A helyi dokumentum adózószintű közös részét adóévente egyszer kell elkészíteni."

(4) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az (5) bekezdés alapján összevont ügyletenként a következőket tartalmazza:]

"n) annak lényegre törő bemutatását, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó számviteli információs rendszeréhez, így különösen a beszámolójában foglalt adatokhoz, a főkönyvi számlákhoz, a költséghelyekhez, a költségviselőkhöz, a profitcentrumokhoz vagy a munkaszámokhoz, továbbá - adott esetben - a költségek több fél közötti felosztásának módját, a felosztási kulcsokat; és"

(5) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ellenőrzött ügyletek (4) bekezdés szerinti bemutatása az adózó választása szerint összevontan is teljesíthető, ha az összevonás az - írásban, szóban vagy ráutaló magatartással meghatározott szerződéses feltételek, a termékek, áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a felek által ellátott funkciók, alkalmazott eszközök és vállalt kockázatok, a gazdasági körülmények és az üzleti stratégiák alapján megállapított - összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerződések

a) tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy

b) egymással szorosan összefüggnek."

(6) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Nem vonható össze a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel."

2. § A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 6. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"6. Források és kiigazítások"

3. § A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet a 7. §-át követően a következő alcím címmel egészül ki:

"6/A. Adatszolgáltatás az ellenőrzött ügyletekről"

4. § A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8. § (1) A Tao. törvény szerint az éves társaságiadó-bevallásában a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben az állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatásra kötelezett adózó e kötelezettségét e rendelet szerint teljesíti, ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerződése vagy a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdése szerinti ügylet alapján az adóévben teljesítés történt. Ha az adózó kapcsolt vállalkozásával a kapcsolt vállalkozási jogviszonyuk keletkezését megelőzően kötött szerződést, az e rendelet szerinti adatszolgáltatást akkor köteles teljesíteni, ha a szerződés bármely lényeges feltételét módosítják, vagy olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének.

(2) Nem terheli az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség az 1. § (2) bekezdés e)-g) pontja szerint a nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügyletet.

(3) Az 1. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerint a nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügylet esetében az adatszolgáltatás kizárólag a 8/A. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatokra terjed ki.

8/A. § (1) A 8. § szerinti adatszolgáltatás ellenőrzött ügyletenként vagy a 4. § (5) bekezdése alapján összevont ügyletenként tartalmazza az e §-ban előírt adatokat.

(2) Az adatszolgáltatás az - írásban, szóban vagy ráutaló magatartással meghatározott szerződéses feltételek, a termékek, áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a felek által ellátott funkciók, alkalmazott eszközök és vállalt kockázatok, a gazdasági körülmények és az üzleti stratégiák alapján meghatározott - ügylet megnevezését az 1-53. pont szerinti ügylettípus megfelelő megjelölésével tartalmazza:

1. bérgyártás végzése,

2. bérgyártás igénybevétele,

3. szerződéses gyártás végzése,

4. szerződéses gyártás igénybevétele,

5. szerződéses, illetve korlátozott kockázatú gyártás végzése nem a vállalkozó entitásnak minősülő kapcsolt vállalkozás felé történő számlázással,

6. szerződéses, illetve korlátozott kockázatú gyártás végzése független fél felé történő számlázással,

7. ügynöki forgalmazás végzése,

8. ügynöki forgalmazás igénybevétele,

9. bizományosi forgalmazás végzése,

10. bizományosi forgalmazás igénybevétele,

11. korlátozott kockázatú forgalmazás végzése,

12. korlátozott kockázatú forgalmazás igénybevétele,

13. szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és így a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,

14. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és így a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,

15. szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, és így a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,

16. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, és így a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,

17. anyag vagy áru beszerzése gyártás igénybevétele vagy forgalmazás végzése ügyletektől eltérő esetben,

18. immateriális javak eladása, alapítása,

19. immateriális javak vétele,

20. licencbe adás,

21. licencbe vétel,

22. franchise-ba adás,

23. franchise-ba vétel,

24. költséghozzájárulási megállapodás, illetve polgári jogi társasági szerződés,

25. hitel nyújtása,

26. hitel felvétele,

27. kölcsön nyújtása,

28. kölcsön felvétele,

29. pénzügyi lízing nyújtása,

30. pénzügyi lízing igénybevétele,

31. kezesség, illetve garancia nyújtása,

32. kezesség, illetve garancia igénybevétele,

33. faktoring nyújtása,

34. faktoring igénybevétele,

35. cash-pool pénzelhelyezési része,

36. cash-pool kölcsönfelvételi része,

37. biztosítás nyújtása,

38. biztosítás igénybevétele,

39. viszontbiztosítás nyújtása,

40. viszontbiztosítás igénybevétele,

41. fedezeti ügylet,

42. vagyonkezelés, portfóliókezelés végzése,

43. vagyonkezelés, portfóliókezelés igénybevétele,

44. bizalmi vagyonkezelés végzése,

45. bizalmi vagyonkezelés igénybevétele,

46. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,

47. pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele,

48. egyéb pénzügyi szolgáltatás nyújtása,

49. egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevétele,

50. üzletág vagy részesedés átruházása, átszervezéshez kapcsolódó más eseti ügylet,

51. átszervezéshez nem kapcsolódóan eszközök eseti adásvétele,

52. a Tao. törvény 18. § (6) bekezdése szerinti nem pénzbeli tőkeművelet vagy

53. egyéb ügylet.

(3) Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a (2) bekezdés 1-16. pontja és - ha értelmezhető - 53. pontja esetében az ügyletre legjellemzőbb kódot a mindenkor hatályos gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (a továbbiakban: TEÁOR) nómenklatúrája szerint;

b) az ügyletben érintett további kapcsolt vállalkozás vagy vállalkozások elnevezését, belföldi adószámát, ennek hiányában külföldi adószámát, ennek hiányában nyilvántartási számát és adóügyi illetőségének államát;

c) az ügylet felek között tárgyévben ténylegesen elszámolt nettó - forintban meghatározott - ellenértékét kapcsolt felenkénti bontásban - külföldi pénznem esetében az 1. § (4) bekezdése szerint átszámítolt értékét -;

d) az ügylet tárgyévi teljesítéséhez kapcsolódó, minden érintett adóév Tao. törvény 18. §-a szerinti társaságiadóalap-módosításának előjelhelyes összegét kapcsolt felenkénti bontásban; és

e) a kiválasztott elsődleges szokásos piaci ár-megállapítási módszer Tao. törvény 18. § (2) bekezdése szerinti megnevezését.

(4) Az adatszolgáltatás tartalmazza

a) a jövedelmezőségi mutató aa)-ag) alpont szerinti megnevezését - ha a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási módszer a viszonteladási árak módszere, a költség és jövedelem módszer vagy az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer -:

aa) üzemibevétel-arányos üzemi eredmény,

ab) üzemiráfordítás-arányos üzemi eredmény,

ac) árbevétel-arányos üzemi eredmény,

ad) bruttó árrés,

ae) Berry-ráta,

af) eszközarányos üzemi eredmény vagy

ag) egyéb mutató;

b) a (2) bekezdés 13-16. vagy 20-23. pontja szerinti ügylet-típus esetén - ha a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási módszer az összehasonlító árak módszere - a százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj alkalmazásának jelölését, továbbá - annak alkalmazása esetében - annak a ba)-bd) alpont szerint meghatározott alapját:

ba) értékesítés nettó árbevétele,

bb) értékesítés bruttó árbevétele,

bc) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye vagy

bd) egyéb alap; vagy

c) a (2) bekezdés 25-32., 35. és 36. pontja szerinti ügylet-típus esetén - ha a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási módszer az összehasonlító árak módszere - a referenciakamat megnevezését vagy a fix kamatozás jelölését a ca)-ck) alpont alapján:

ca) budapesti bankközi referencia-kamatláb (Budapest Interbank Offered Rate, BUBOR),

cb) egynapos sterling indexátlag (sterling overnight index average, SONIA),

cc) európai bankközi referencia-kamatláb (Euro Interbank Offered Rate, EURIBOR),

cd) fedezett egynapos finanszírozási ráta (Secured Overnight Financing Rate, SOFR),

ce) londoni bankközi referencia-kamatláb (London Interbank Offered Rate, LIBOR),

cf) rövid lejáratú euró kamatláb (Euro Short-Term Rate, ESTER),

cg) svájci átlagos egynapos kamatláb (Swiss Average Rate Overnight, SARON),

ch) tokiói átlagos egynapos kamatláb (Tokyo Overnight Average Rate, TONAR),

ci) tokiói bankközi referencia-kamatláb (Tokyo Interbank Offered Rate, TIBOR),

cj) egyéb referenciakamat vagy

ck) fix kamatozás.

(5) Az adatszolgáltatás tartalmazza a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben - a tesztelt fél esetében, valamint jogdíjnál és jutalékos (százalékos) szolgáltatási díjnál azon fél esetében, amely pénzügyi adatait a jogdíj vagy a szolgáltatási díj alapjánál figyelembe veszik - alkalmazott a)-d) pont szerinti számviteli sztenderdet:

a) magyar számviteli szabályok;

b) nemzetközi számviteli sztenderdek (International Financial Reporting Standards, IFRS);

c) az Amerikai Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli elvei (United States Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP); vagy

d) egyéb számviteli szabályok.

(6) Az adatszolgáltatás tartalmazza

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti jövedelmezőségi mutató szokásos piaci értékét vagy tartományát;

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj szokásos piaci értékét vagy tartományát;

c) a (4) bekezdés c) pontja alkalmazása esetében a kamatfelár - fix kamatnál a teljes kamatláb - szokásos piaci értékét vagy tartományát; vagy

d) a (4) bekezdés b) és c) pontjától eltérő esetben, ha a szokásos piaci árként egy darab egységárat határoztak meg, akkor annak egységnyi értékét vagy tartományát és az egység megnevezését.

(7) Az adatszolgáltatás tartalmazza

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tesztelt fél által az ügyleten - az alkalmazott adóalap-módosítással - az adóévben ténylegesen elért jövedelmezőségi mutató értékét;

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben - az alkalmazott adóalap-módosítással számolt - százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj adóévben alkalmazott százalékos mértékét;

c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott - az alkalmazott adóalap-módosítással számolt - kamatfelárat, fix kamatnál a teljes kamatlábat; vagy

d) a (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott - az alkalmazott adóalap-módosítással számolt -ár egységnyi értékét."

5. § A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 10. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) PM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés e) pontja legkorábban a 2022-ben kezdődő adóévre alkalmazható.

(5) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 4. § (1), (3) és (3a) bekezdését, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészét és n) pontját, valamint (5) és (5a) bekezdését a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan kell először alkalmazni.

(6) A 2022-ben végződő adóévre vonatkozóan az e rendeletnek a Módr.-el megállapított 6/A. alcíme szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügyletet."

6. § A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában és 4. § (3) bekezdés e) pontjában az "az állami adó- és vámhatóság" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter vagy az állami adó- és vámhatóság" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés e) pontjában az "az 50 millió forintot" szövegrész helyébe az "a 100 millió forintot" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "legalább" szövegrész helyébe az "adózószintű közös része legalább" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az (5) bekezdés alapján összevont ügyletenként" szövegrész helyébe az "A helyi dokumentum ügyleti szintű része" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter