320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint

b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

1/A. §[2] E rendelet alkalmazásában

1. Budapest-Belgrád beruházás: a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 1. §-a szerinti beruházás.

2. Paks II. beruházás: a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 1. §-a szerinti beruházás.

2. A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával összefüggő szabályok

2. § (1)[3] Az R1. 72/H. § (2) és (3) bekezdése szerinti kormányhivatal az R1. 72/H. § (3a) bekezdésében foglaltakon túl nem működik közre szakhatóságként az összevont kérelmezési eljárásban abban az esetben sem, ha a harmadik országbeli állampolgár

a) a Paks II. beruházással összefüggésben a 2015. évi VII. törvény alapján meghatározott fővállalkozó vagy annak a 2015. évi VII. törvény szerinti alvállalkozója,

b) a Budapest-Belgrád beruházással összefüggésben a 2020. évi XXIX. törvény alapján meghatározott fővállalkozó vagy annak a 2020. évi XXIX. törvény szerinti alvállalkozója

által kerül foglalkoztatásra, ideértve - a beruházásokkal összefüggésben - az R1. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

(2)[4] Az R1. 72/H. § (10) bekezdésében foglaltakon túl

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti fővállalkozót és alvállalkozót a Paks II. beruházás,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti fővállalkozót és alvállalkozót a Budapest-Belgrád beruházás

tekintetében kiemelt foglalkoztatónak kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdés alapján kiemelt foglalkoztatónak minősülő foglalkoztatónál történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó összevont kérelmezési eljárásban a kérelemhez csatolni kell a foglalkoztató törvényes képviselőjének nyilatkozatát az (1) és (2) bekezdésnek való megfelelésről.

3. §[5] (1) Az R2. 15. § (1) bekezdés 26. pontjában foglaltakon túl a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén

a) a Paks II. beruházással összefüggésben a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fővállalkozó és alvállalkozó,

b) a Budapest-Belgrád beruházással összefüggésben a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fővállalkozó és alvállalkozó

által, foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő magyarországi foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre, ideértve - a beruházásokkal összefüggésben - az R2. szerinti munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

(2) A 2. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti esetben a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon kell igazolnia.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §[6]

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott tartózkodási engedély iránti kérelem esetén kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 44. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 5. § (2) bekezdés)

[2] Beiktatta a 182/2023. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.18.

[3] Megállapította a 182/2023. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.05.18.

[4] Megállapította a 182/2023. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.05.18.

[5] Megállapította a 182/2023. (V. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.05.18.

[6] Hatályon kívül helyezve e rendelet 5. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 44. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére