Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, az 1. mellékletben meghatározott nyersanyag vagy termék (a továbbiakban együtt: energiahordozó) - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az energiapolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) történő regisztrációt (a továbbiakban: bejelentés) és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően

a) értékesíthető külföldre, illetve

b) vihető ki az országból.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni

a) az energiahordozó bértárolására, valamint

b) a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított energiahordozóra.

(3) Magyarország stratégiai jelentőségű iparpolitikai céljainak érvényesítése, valamint műszaki biztonsági előírások és szempontok megtartása érdekében, egyes energiahordozók vonatkozásában e rendelet alkalmazása alól az iparügyért felelős miniszter felmentést adhat.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,

b) b) pontja szerinti bejelentést az energiahordozót külföldre kivinni szándékozó

természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő) írásban, magyar nyelven teszi meg.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

ab) állampolgárságát,

ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

ad) fizetési számlaszámát,

b) a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

ba) nevét, székhelyét és - ha van - magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát,

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam, valamint a nyilvántartást vezető szerv megjelölését,

bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és

bd) fizetési számlaszámát,

c) az energiahordozó

ca) mennyiségi mutatóit és az 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát,

cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az energiahordozó aktuális piaci értékét,

d) a címzett nevét és címét, ahová az energiahordozó leszállításra kerül,

e) az energiahordozó értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időpontját, valamint

f) az energiahordozó tárolási helyét.

(3) A bejelentést a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell megtenni.

(4) A bejelentéshez csatolni kell az energiahordozó külföldre történő

a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint - amennyiben az rendelkezésre áll - a számla, továbbá

b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő tervezett kiszállítást igazoló okirat

másolatát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok magyar nyelvű hiteles fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) A miniszter a bejelentés beérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek nem felel meg, a miniszter a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

(2) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a miniszter a bejelentéseket - indokolt esetben kikérve az érintett miniszterek, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének véleményét - megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az energiahordozó külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e a Magyarország energiabiztonságának fenntartásához szükséges alapanyag-ellátást, veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az energetikai ellátásbiztonságra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott körülmények bármelyikének fennállása esetén a miniszter írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) is az elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására vonatkozó álláspontjáról, vételi jog esetében megjelölve az energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeget. Az MNV Zrt. az 5. §-ban meghatározott módon él a magyar állam elővásárlási vagy vételi jogának gyakorlásával.

(4) Ha a magyar állam él az elővásárlási vagy vételi jogával, a miniszter a bejelentés beérkezésétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben meghatározott energiahordozó vonatkozásában az állam elővásárlási vagy vételi jogot gyakorol, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az MNV Zrt.-t a bejelentő tájékoztatásának időpontjáról.

(5) A bejelentő a (4) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a vételár megfizetéséig az energiahordozót köteles a 2. § (2) bekezdés f) pontja szerinti bejelentett tárolási helyén oly módon megőrizni, hogy abban kár ne keletkezzen, az energiahordozót el nem idegenítheti és meg nem terhelheti.

(6) Ha a magyar állam nem él az elővásárlási vagy vételi jogával, a miniszter a bejelentés beérkezésétől számított tíz munkanapon belül a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.

(7) A bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

(8) A bejelentésre - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére, az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

4. § (1) A miniszter által hozott - önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen indított (3) bekezdés szerinti eljárásban a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(3) A bíróság a kérelem beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi.

5. § (1) A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot

a) a külföldre értékesíteni szándékozott energiahordozóra e rendelet alapján elővásárlási jog,

b) a külföldre kivinni szándékozott energiahordozóra - ha az a bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére, saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra - e rendelet alapján vételi jog

illeti meg, amelyet az MNV Zrt. útján gyakorol.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a magyar állam az MNV Zrt. útján az energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő nyolc napon belül megfizeti a bejelentőnek, aki ezt követően a már megfizetett összegen felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Az energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek történő megfizetésével a magyar állam tulajdonjogot szerez az energiahordozón, a 4. § szerinti nemperes eljárás megindításának nincs halasztó hatálya.

(3) A tulajdonszerzést követően az energiahordozó állam által történő elszállításáig, de legfeljebb 30 napig a bejelentő az energiahordozót a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szerint köteles megőrizni.

(4) A 3. § (8) bekezdésében meghatározott módon a bejelentés addig vonható vissza, amíg a miniszter 3. § (4) bekezdése szerinti döntése nem kerül közlésre.

(5) Ha az MNV Zrt. gyakorolja az elővásárlási vagy vételi jogot - a 3. § (2) bekezdése szerinti szempontokkal összhangban -,

a) a magyar állam tulajdonába került energiahordozót állami vagy önkormányzati közfeladat zavartalan biztosításának ellátására vagy szociális célokra lehet felhasználni,

b) az a) pont szerinti felhasználási cél hiányában a magyar állam tulajdonába került energiahordozó értékesítését az MNV Zrt. az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti árverésen olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb szervezet ajánlattevő vehet részt, aki (amely) vállalja, hogy a megvásárolt energiahordozót Magyarország területén kritikus infrastruktúrák működésére, fenntartására, fejlesztésére vagy a közellátás biztosítására használja fel.

6. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.

(2) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel átveheti, lekérdezheti a miniszter nyilvántartásából a bejelentésre és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolására vonatkozó adatokat.

7. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően, ha a bejelentő nem tett eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem rendelkező energiahordozó általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot szab ki. Figyelmeztetés szankció nem alkalmazható.

8. § (1) Az energiahordozó EAR útján történő értékesítésekor az energiahordozó kikiáltási ára az első és a második árverés során egyaránt

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása esetén az energiahordozó vételára,

b) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén az 5. § (2) bekezdése szerint a tulajdonszerzéskor a magyar állam által megfizetett összeg.

(2) Az 5. § (5) bekezdés b) pontja szerinti árverés eredménytelensége esetén az MNV Zrt. jogosult az energiahordozónak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átruházására.

(3) Az értékesített energiahordozóval kapcsolatosan érvényesített szavatossági igény teljesítésére a bejelentő köteles, azzal, hogy a szavatossági igénnyel érintett energiahordozó mint szolgáltatás teljesítési időpontjaként az e § szerinti értékesítés időpontját kell figyelembe venni.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §[2]

11. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelethez

A Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

AB
1.VámtarifaszámEgyéb bejelentésköteles termékek megnevezése
2.27011210Kokszosítható bitumenes kőszén porítva is, de nem brikettezve
3.27011290Más, pl. nem kokszosítható bitumenes kőszén porítva is, de nem brikettezve
4.27011900Kőszén porítva is, de nem brikettezve (az antracit és a bitumenes kőszén kivételével)
5.27012000Brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag kőszénből
6.27021000Barnaszén porítva is, de nem brikettezve (a mezőgazdasági célú felhasználás kivételével)
7.27022000Barnaszén brikett
8.27040010Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is
9.27040030Koksz és félkoksz barnaszénből
10.27040090Más, pl. koksz és félkoksz tőzegből, retortaszén

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 46. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 10. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 46. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Tartalomjegyzék