Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról[1]

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek kezdeményezésére a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. cikk (1) bekezdésében, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1u. cikk (1) bekezdésében meghatározott 100 000 euró feletti betét elfogadásának tilalma alóli mentességet engedélyező, a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás (a továbbiakban: mentességi igazolás) kiállításával kapcsolatos eljárásra e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) A mentességi igazolást kérelemre a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: hatóság) állítja ki.

(2) A kérelem elbírálása során a hatóság - az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint jár el.

2. A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtása

3. § (1) A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselet kezdeményezésére (a továbbiakban: kezdeményező) a fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény jogosult benyújtani.

(2) A kezdeményező a fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény felé nyilatkozatot tesz arról, hogy a fizetési számlára beérkező pénzeszköz kizárólag a kezdeményező hivatalos céljait szolgálja.

(3) A mentességi igazolás iránti kérelem tartalmazza

a) a kezdeményező nevét, székhelyét, képviseletére jogosultak nevét és beosztását;

b) a pénzügyi intézménynél eljáró személy képviseleti és eljárási jogosultságát;

c) a kezdeményező azon fizetési számlájának számát, valamint a beérkező pénzeszköz pénznemét és összegét, amely tekintetében a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet benyújtják;

d) mellékletként a kezdeményező által a (2) bekezdés alapján megtett nyilatkozatot.

(4) A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet írásban kell benyújtani a hatóság részére.

(5) A kezdeményező fizetési számláját vezető pénzügyi intézmény a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet a kezdeményezéstől számított három napon belül nyújtja be a hatóság részére.

3. A mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása

4. § (1) A hatóság a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása során ellenőrzi a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek (a továbbiakban: mentesítési feltételek) együttes fennállását, valamint a 3. § (3) bekezdés a) és d) pontjában foglaltak helytállóságát.

(2) Ha a mentesítési feltételek a 3. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében a hatóság általi ellenőrzés, valamint a 3. § (3) bekezdés b)-d) pontja tekintetében a pénzügyi intézmény által benyújtott kérelemben foglaltak alapján fennállnak, a hatóság a mentességi igazolás iránti kérelem beérkezésétől számított öt napon belül kiállítja a mentességi igazolást a kérelem szerinti, a 3. § (3) bekezdés c) pontjában megjelölt fizetési számla és pénzeszköz vonatkozásában.

(3) Ha a mentességi igazolás kiállításához szükséges mentesítési feltételek fennállásának megállapítása hiánypótlásra felhívással sem biztosítható, a hatóság elutasítja a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet.

(4) A hatóság a mentességi igazolás kiállításáról vagy a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elutasításáról a döntés kérelmező pénzügyi intézmény részére történő megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a kezdeményezőt, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős minisztert és a Magyar Nemzeti Bankot (a továbbiakban: MNB).

5. § A mentességi igazolásokról az Európai Unió többi tagállama és illetékes intézményei felé az 1. §-ban hivatkozott uniós jogi aktusokban előírt tájékoztatást a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter teljesíti.

6. § (1) Ha a mentességi igazolás kiállítását követően a kérelmező pénzügyi intézmény tudomására jut, hogy a mentesítési feltételek nem teljesülnek - különös tekintettel arra az esetre, ha a kérelemben megjelölt számlán rendelkezésre álló pénzeszköz nem a kérelemben megjelölt kezdeményező által megtett nyilatkozatban foglalt hivatalos célt szolgálja -, a kérelmező pénzügyi intézmény erről a tényről haladéktalanul értesíti a hatóságot, aki haladéktalanul intézkedik a mentességi igazolás visszavonásáról.

(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott döntését a kérelmező pénzügyi intézmény részére történő megküldéssel egyidejűleg megküldi a kezdeményező, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az MNB részére.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §[2]

9. § Ez a rendelet

a) az (EU) 2022/398 tanácsi rendelettel módosított, a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk d) pontjának és

b) az (EU) 2022/879 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 54. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: e rendelet 8. § (2) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve e rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint a 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 54. pontja alapján. Hatálytalan 2022.11.01.

Tartalomjegyzék